ภาพข่าว: ธนาคารกรุงเทพ พร้อมตรวจสอบเอกสารการทำธุรกรรม เตรียมใช้โปรแกรมอ่านข้อมูลบัตรประชาชนของกรมการปกครอง

พุธ ๒๓ กันยายน ๒๐๐๙ ๑๗:๐๘
นางสาวสุธีรา ศรีไพบูลย์ ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ สายเทคโนโลยี (ที่ 3 จากขวา) พร้อมนางรัชนี นพเมือง ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ผู้อำนวยการลูกค้าบุคคลนครหลวง (ขวาสุด) ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ลงนามร่วมกับ นายวงศ์ศักดิ์ สวัสดิ์พาณิชย์ อธิบดีกรมการปกครอง (ที่ 3 จากซ้าย) พร้อมนายสมดี คชายั่งยืน ผู้อำนวยการสำนักบริหารการทะเบียน (ที่ 2 จากขวา) กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ในบันทึกข้อตกลงการขอใช้โปรแกรมสำหรับอ่านข้อมูลจากบัตรประจำตัวประชาชน เพื่อใช้ในการตรวจสอบความถูกต้องจากข้อมูลของสำนักบริหารการทะเบียนได้อย่างเหมาะสม รวดเร็ว และเชื่อถือได้ ช่วยในการแก้ไขปัญหาการปลอมแปลงเอกสารบัตรประจำตัวประชาชนของบุคคลที่มาทำธุรกรรมกับธนาคาร ที่อาจจะส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของระบบการเงินโดยรวมของประเทศ อย่างไรก็ตามธนาคารสมาชิกของสมาคมธนาคารไทยได้มีการกำหนดแนวทางและวิธีการปฏิบัติที่ชัดเจน และเหมาะสม ในการนำข้อมูลมาใช้ป้องกันการทุจริตในการทำธุรกรรมการเงินที่อาจจะเกิดขึ้นกับลูกค้าและประชาชนมิให้ความเสียหายขยายเป็นวงกว้างต่อไป อีกทั้งเพื่อมิให้ขัดต่อกฏหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องและป้องกันการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลที่มีกฏหมายควบคุมไว้อย่างเข้มงวด

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด