เพย์สบาย รับมอบใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจเป็นผู้ให้บริการการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์

พฤหัส ๓๐ กรกฎาคม ๒๐๐๙ ๑๖:๑๔
บริษัท เพย์สบาย จำกัด (ในเครือดีแทค) โดย นายสมหวัง เหลืองไพบูลย์ศรี ผู้จัดการทั่วไป เป็นตัวแทนเข้ารับมอบใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจเป็นผู้ให้บริการการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ ใบอนุญาตเลขที่ ค(6)008/2552 อย่างเป็นทางการ จาก ร้อยตรีหญิง ระนองรักษ์ สุวรรณฉวี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และประธานกรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ในพิธีมอบใบอนุญาตให้กับผู้ให้บริการการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์

ทั้งนี้ ใบอนุญาติประเภทบัญชี ค(6) นี้ เป็นการอนุญาตสำหรับ การให้บริการเงินอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้ซื้อสินค้า และหรือรับบริการเฉพาะอย่างตามรายการที่กำหนดไว้ล่วงหน้า จากผู้ให้บริการหลายรายโดยไม่จำกัดสถานที่ และไม่อยู่ภายใต้ระบบการจัดจำหน่ายและการให้บริการเดียวกัน ซึ่งกำหนดขึ้นตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการควบคุมดูแลธุรกิจบริการการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2551ซึ่งตราขึ้นเพื่อรักษาความมั่นคงทางการเงินและพาณิชย์ เสริมสร้างความน่าเชื่อถือและยอมรับในระบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงเพื่อป้องกันความเสียหายต่อสาธารณชน เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้ใช้บริการ และตอบรับแนวโน้มการเติบโตของธุรกิจบริการชำระเงินในประเทศไทยที่ขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว

การได้รับใบอนุญาตดังกล่าวจะมีผลให้ บริษัท เพย์สบาย จำกัด สามารถให้บริการช่องทางการชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ (Payment Gateway) บริการเงินอิเล็กทรอนิกส์เพื่อใช้ซื้อสินค้า (E-Money) บริการบัตรเงินสดอิเล็กทรอนิกส์ และบริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องได้ โดยใบอนุญาตดังกล่าวมีอายุ 10 ปี ซึ่งผลตั้งแต่วันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2552 เป็นต้นไป

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 026121314 Thitiphorn B.

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด