สมาคม CIO ร่วมกับ นิตยสาร CIO WORLD & BUSINESS จัดสัมมนาในหัวข้อ “กลยุทธ์ฝ่าวิกฤติของ CIO”

ศุกร์ ๑๗ กรกฎาคม ๒๐๐๙ ๑๔:๕๔
สมาคมนักบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (ประเทศไทย) หรือ สมาคม CIO ได้ร่วมกับทาง นิตยสาร CIO WORLD & BUSINESS จัดสัมมนาในหัวข้อ “กลยุทธ์ฝ่าวิกฤติของ CIO” ขึ้นในวันจันทร์ที่ 20 กรกฎาคม 2552 ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ ห้องเวิลดิ์บอลรูม ชั้น 23 ถนนพระราม 1 ตั้งแต่เวลา 09.00-16.00 น.

กำหนดการ

08.30-09.00 น. แขกผู้มีเกียรติลงทะเบียน

09.00-09.30 น. ประธานกล่าวเปิดงาน

ร้อยตรีหญิง ระนองรักษ์ สุวรรณฉวี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศการและการสื่อสาร

09.30—10.00 น. Keynote Speech: เปลี่ยนวิกฤติเป็นโอกาสสำหรับ CIO

คุณสุวิทย์ คุณกิตติ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม,

อดีตนายกสมาคมนักบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (ประเทศไทย)

10.00-10.15 น. พักรับประทานอาหารว่าง

10.15-12.00 น. กรณีศึกษาจากองค์กรใหญ่ ในการรับมือวิกฤติเศรษฐกิจ โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

ดำเนินการสัมมนา โดย

คุณกำพล ศรธนะรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศ,

นักคณะกรรมการกำกับการหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์

ผู้ร่วมสัมมนา

1.คุณไชยเจริญ อติแพทย์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท พีทีที ไอซีที โซลูชัน จำกัด

2. คุณวีระศักดิ์ กฤษณประพันธ์ ผู้จัดการทั่วไป บริษัท กรีนไลน์ ซินเนอร์จี้ จำกัด

3. คุณจรัมพร โชติกเสถียร รองผู้จัดการใหญ่ กลุ่มเทคโนโลยี ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

4. คุณนิวัฒน์ กาญจนภูมินทร์ ผู้จัดการใหญ่ บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด

12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00-15.00 น. สัมมนาหัวข้อ “เลือกเครื่องมือที่ดีกว่าในยุคเศรษฐกิจถดถอย”

ดำเนินการสัมมนา โดย

ดร.ศุภชัย ตั้งวงศ์ศานต์ ประธานคณะกรรมการ โครงการเฉพาะกิจเทคโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหิดล

ผู้ร่วมสัมมนา

1.ดร.รุ่งเรือง ลิ้มชูปฏิภาณ์ ผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)

2.ดร.ประสบโชค ประมงกิจ ผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยี บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด

3. ดร.ธัชพล โปษยานนท์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซิสโก้ ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด

4. คุณธนพงษ์ อิทธิสกุลชัย รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธุรกิจคอมพิวเตอร์ บริษัท ไอบีเอ็ม ประเทศไทย จำกัด

5. คุณประมุท ศรีวิเชียร ผู้จัดการฝ่ายช่องทางการตลาดประจำประเทศไทย บริษัท ไซแมนเทค คอร์ปอร์เรชั่น จำกัด

6. คุณสมเกียรติ อึงอารี นายกสมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทย

15.00-15.15 น. พักรับประทานอาหารว่าง

15.15-16.30 น. สัมมนาหัวข้อ “ยุทธศาสตร์การลงทุนด้านไอซีทีในภาวะวิกฤติ” (ICT Investment Consciousness

in Crisis)

ดำเนินการสัมมนา โดย

ดร.สุชาติ ตันธนะเดชา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผู้ร่วมสัมมนา

1.ดร.ธนชาติ นุ่มนนท์ ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจซอฟต์แวร์ บริษัท ซัน ไมโครซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด

2.คุณไค ชิน โลว์ ผู้จัดการประจำประเทศไทย Critical Power & Cooling Services, APC by Schneider Electric , บริษัท Schneider Electric CPCS (Thailand) จำกัด

3.คุณวัลลภา เปี่ยมนพเก้า ผู้อำนวยการฝ่ายช่องทางการตลาด บริษัท อีเอ็มซี อินฟอร์เมชั่น ซิสเต็มส์

4.คุณวิไลพร ทวีลาภพันทอง หุ้นส่วนสายงาน Information Technology Services บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส จำกัด

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อ

จุติวัฒน์ วัฒนพานิช โทร. 02-910-4100-1

เสาวลักษณ์ บางพลับ โทร.02-910- 4100-1

รุจิรา ทัศนา โทร.02-618-2606

อิทธิเดช ศุขดวง โทร.02-618-2606

Email: [email protected]

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด