ไมโครซอฟท์ประกาศผลโครงการ “Innovative Teachers Leadership Awards 2009” ส่ง 10 ตัวแทนครูไทย ประลองผลงานไอซีทีเพื่อการศึกษาในระดับสากล

จันทร์ ๒๗ เมษายน ๒๐๐๙ ๑๑:๒๘
กระทรวงศึกษาธิการร่วมกับไมโครซอฟท์ประกาศผลรางวัลชนะเลิศ “Innovative Teachers Leadership Awards 2009” พร้อมมอบรางวัลให้กับครูที่นำเทคโนโลยีสารสนเทศมาบูรณาการในการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ โดยได้ตัวแทนครูจากประเทศไทย 10 ท่านเข้าร่วมการประชุม และนำเสนอผลงานเข้าประกวดในระดับนานาชาติ ในงาน “Microsoft Regional Innovative Teachers’ Conference 2009” ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย ปลายเดือนพฤษภาคมนี้

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ และบริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้รับสมัครผลงานการนำเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนสำหรับนักเรียน โดยเปิดโอกาสให้ครูผู้สอนตั้งแต่ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 6 ทั่วประเทศได้ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดในโครงการ “Innovative Teachers Leadership Awards 2009” คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิได้คัดสรรผลงานในแต่ละภูมิภาค เพื่อหาตัวแทนมาร่วมแข่งขันในระดับประเทศ ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากครูทั่วประเทศ โดยมีครูสนใจส่ง ผลงานเข้าร่วมประกวดกว่า 800 ผลงาน ล่าสุด คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากกระทรวงศึกษาธิการ และบริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้ประกาศผลรางวัลชนะเลิศสำหรับครูตัวแทนประจำประเทศไทยในปี 2552 จำนวน 10 ท่าน โดยครูที่ได้รับรางวัลชนะเลิศจะได้รับถ้วยเกียรติยศจากกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมเงินรางวัลจำนวน 10,000 บาทจากบริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด นอกจากนี้ จะได้เป็นตัวแทนครูจากประเทศไทยเข้าร่วมประชุม และนำเสนอผลงานของครูเพื่อประกวดในระดับนานาชาติที่งาน “Microsoft Regional Innovative Teachers’ Conference 2009” ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย ในเดือนพฤษภาคมศกนี้

โครงการ “Innovative Teachers Leadership Awards” เป็นโครงการที่ไมโครซอฟท์ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการจัดกิจกรรมเป็นเวทีให้กับครูเพื่อส่งเสริมและยกย่องครูที่มีผลงานดีเด่นในการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาบูรณาการในการเรียนการสอนอย่างเป็นรูปธรรม และมีประสิทธิผลจนเกิดคุณประโยชน์แก่แวดวงการศึกษาในระดับประเทศ โดยการประชุมครั้งนี้ทางไมโครซอฟท์ได้ร่วมมือกับ UNESCO ในการจัดงาน และมีคณะครูกว่า 80 ท่าน และผู้บริหารการศึกษากว่า 50 ท่าน จาก 18 ประเทศทั่วภูมิภาคเอเชียเข้าร่วมงาน ทั้งนี้ ผู้ชนะเลิศในระดับภูมิภาคจะได้เป็นตัวแทนเข้าร่วมประกวดผลงานในเวทีระดับโลก ณ ประเทศบราซิลปลายปีนี้ การประชุมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อให้ครูจากนานาประเทศได้มีโอกาสพัฒนาด้านการศึกษา โดยใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือในการยกระดับการเรียนรู้

ตลอดจนแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในชุมชนครู ซึ่งจะทำให้เกิดการเปิดรับแนวทางใหม่ในการพัฒนาการเรียนการสอนจากชุมชนครูด้วยกัน ตลอดจนผู้บริหาร และผู้เชี่ยวชาญในวงการการศึกษาเพื่อการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืนต่อไป

รายนามครูที่ได้รับรางวัล “Innovative Teachers Leadership Award 2009”

1. คุณครูปาริชาติ เภสัชชา โรงเรียนอุทัยวิทยาคม - จังหวัดอุทัยธานี

ผลงาน การพัฒนานักเรียนสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบมัลติพอยท์เม้าส์โดยใช้กระบวนการวิจัย

2. คุณครูลินลดา กันทะพงค์ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ - จังหวัดเชียงใหม่

ผลงาน การจัดกระบวนการเรียนรู้ด้วยหนังสือส่งเสริมการอ่านลอยฟ้า เรื่องต้นข้าวชาวนาไทย

3. คุณครูพจนา ธุระนนท์ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดมุกดาหาร - จังหวัดมุกดาหาร

ผลงาน บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาคอมพิวเตอร์สำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางด้านการได้ยิน

4. คุณครูอำนาจ พรหมใจรักษ์ โรงเรียนโคกสีพิทยาสรรพ์ - จังหวัดขอนแก่น

ผลงาน บทเรียนออนไลน์ เรื่องการออกแบบผลิตภัณฑ์ด้วยโปรแกรม Autodesk Maya

5. คุณครูจุฬาวรรณ์ บัวหลวง โรงเรียนบ้านบน - จังหวัดปัตตานี

ผลงาน Call Computer-Assisted Language Learning

6. คุณครูอมรรัตน์ ศิรินุพงศ์ โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ - จังหวัดสงขลา

ผลงาน บทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย เรื่องการพิจารณาคุณค่าของงานประพันธ์

7. คุณครูรณชิต นราพันธ์ โรงเรียนวัดดงมูลเหล็ก - จังหวัดกรุงเทพฯ

ผลงาน โครงงานเอนิเมชั่นเพื่อน้อง เรื่องคุณธรรม จริยธรรมอันดีงาม

8. คุณครูสุติมา ผ่องพันธุ์งาม โรงเรียนจิตรลดา (ระดับประถมศึกษา) - จังหวัดกรุงเทพฯ

ผลงาน When Animals Talk

9. คุณครูจันทร์จิรา พงษ์ชู โรงเรียนปทุมวิไล - จังหวัดปทุมธานี

ผลงาน เอกสารประกอบการเรียน "เทคนิคการสร้างเกมโดยใช้โปรแกรม "Microsoft Excel"

10. คุณครูสิริพรรณ พ่วงสุขขี โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย - จังหวัดกรุงเทพฯ

ผลงาน หุ่นยนต์ตัวน้อยของผม (My Little Robot)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ

คุณศุภาดา ชัยวงษ์

ฮิลล์ แอนด์ นอลตัน ประเทศไทย

โทรศัพท์: 0-2627 3501 ต่อ 209

โทรสาร: 0-2627 3545

Email: [email protected]

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด