โครงการ “ร่วมรักษ์โลกกับบิ๊กซี และเต็ดตรา แพ้ค”

อังคาร ๒๑ เมษายน ๒๐๐๙ ๑๔:๓๒
โครงการ “ร่วมรักษ์โลกกับบิ๊กซี และเต็ดตรา แพ้ค” เกิดขึ้นโดยความร่วมมือระหว่างบริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) และบริษัท เต็ดตรา แพ้ค (ประเทศไทย) จำกัด โดยได้รับการสนับสนุนจาก กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และศูนย์รีไซเคิลกล่องเครื่องดื่ม ดำเนินการโดยบริษัท ไฟเบอร์พัฒน์ จำกัด เพื่อสนับสนุน ส่งเสริม และผลักดันให้เกิดการรวบรวม และคัดแยกกล่องเครื่องดื่มใช้แล้วจากผู้บริโภคอย่างเป็นระบบ สามารถนำไปรีไซเคิล เพื่อเป็นวัตถุดิบใหม่ สร้างความยั่งยืนในการจัดการสิ่งแวดล้อมที่เอื้อประโยชน์ให้กับทุกคนในสังคม

ความร่วมมือดังกล่าว เป็นผลจากความมุ่งมั่นของผู้ร่วมดำเนินโครงการที่มีความประสงค์จะร่วมดำเนินงานกับ เต็ดตรา แพ้ค อย่างต่อเนื่อง และมีแนวคิดจะต่อยอดและให้การสนับสนุนโครงการรณรงค์ให้เกิดความรู้ความเข้าใจในการคัดแยกกล่องเครื่องดื่ม เพื่อนำเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิล ที่ดำเนินการโดย เต็ดตรา แพ้ค ซึ่งเป็นผู้ริเริ่มและดำเนินกิจกรรมรีไซเคิลกล่องเครื่องดื่มมาอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่โครงการ “เด็กไทยหัวใจรีไซเคิล” (พ.ศ. 2549 — 2550) รณรงค์เผยแพร่ข้อมูลและให้ความรู้เรื่องคัดแยกกล่องเครื่องดื่มใน 12 จังหวัดนำร่อง โดยมีกลุ่มเป้าหมายหลักเป็นเด็กนักเรียน และโครงการ “แจ๋วรักษ์โลก” (พ.ศ. 2551) ร่วมกับสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 รณรงค์ให้ผู้ชมรายการและประชาชนทั่วไปคัดแยกกล่องเครื่องดื่ม นำกลับสู่กระบวนการรีไซเคิลและนำวัสดุที่ได้จากการรีไซเคิลกล่องเครื่องดื่มไปผลิตเป็นอุปกรณ์การเรียนเพื่อบริจาคให้โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน

พันธมิตรหลักร่วมโครงการ

- กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้การสนับสนุน การดำเนินโครงการ ทั้งด้านแนวนโยบาย และกรอบการดำเนินงาน

- บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) ให้การสนับสนุนในตั้งจุดรับกล่องเครื่องดื่มจากประชาชนใน บิ๊กซี 67 สาขาทั่วประเทศ พร้อมกันนี้ยังจัดให้มีกิจกรรมสิ่งแวดล้อมศึกษาในบิ๊กซี 7 สาขาในจังหวัดนำร่อง ได้แก่กรุงเทพฯ นนทบุรี ชลบุรี ราชบุรี เชียงใหม่ ขอนแก่น และภูเก็ต ตลอดจนจัดกิจกรรมให้ความรู้กับพนักงานภายในองค์กร เพื่อสร้างความตระหนักและทัศนคติที่ดี ตลอดจนทักษะการเผยแพร่ข้อมูลโครงการให้กับพนักงาน ผู้ปฏิบัติการใน 7 สาขานำร่อง ทั้งการให้ข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและอาหารปลอดภัย และนำกล่องเครื่องดื่มที่รวบรวมได้นำไปผลิตเป็นอุปกรณ์การเรียนการสอนเพื่อบริจาคให้กับเด็กนักเรียนในพื้นที่เป้าหมายต่อไป

- บริษัท เต็ดตรา แพ้ค (ไทย) จำกัด เป็นบริษัทชั้นนำของโลกในธุรกิจด้านเทคโนโลยีการผลิต การบรรจุ และ บรรจุภัณฑ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งบรรจุภัณฑ์ระบบปลอดเชื้อ หรือกล่องเครื่องดื่มยูเอชที เต็ดตรา แพ้ค ภายใต้แนวคิด “ปกป้องทุกคุณค่าTM” (PROTECTS WHAT’S GOODTM) ที่ไม่ได้จำกัดอยู่เพียงแค่การพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีที่ใช้ในอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม เพื่อความสะอาดและปลอดภัยเท่านั้น แต่ยังสะท้อนถึงความมุ่งมั่นในการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในการดำเนินธุรกิจของบริษัทให้น้อยที่สุด ซึ่งหนึ่งในนั้นคือ การใช้กระดาษซึ่งเป็นทรัพยากรทดแทนได้และรีไซเคิลได้เป็นวัตถุดิบหลัก ทั้งนี้ การสนับสนุนของเต็ดตรา แพ้ค ประกอบด้วยการรณรงค์ให้ความรู้ในการจัดเก็บกล่องเครื่องดื่มที่ใช้แล้วกับผู้บริโภคอย่างถูกต้อง การติดตาม ผลและรายงานการจัดเก็บอย่างต่อเนื่อง และกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและอาหารปลอดภัยใน 7 สาขานำร่อง

- ศูนย์รีไซเคิลกล่องเครื่องดื่ม ดำเนินการโดยบริษัท ไฟเบอร์พัฒน์ จำกัด เป็นผู้ดำเนินกิจการโรงแยกเยื่อกระดาษ โดยการผลิตเยื่อรีไซเคิลจากกล่องเครื่องดื่มที่มุ่งมั่นในการคิดค้นนวัตกรรมเทคโนโลยีเพื่อนำมาใช้ใน การผลิต โดยไม่ทำลายสภาพแวดล้อม โดยให้การสนับสนุนในการจัดเก็บและรวบรวมกล่องเครื่องดื่มเพื่อนำไปแยกเยื่อกระดาษ

จุดรับกล่องเครื่องดื่มใช้แล้ว

ผู้บริโภคที่สนใจร่วมโครงการ “ร่วมรักษ์โลกกับบิ๊กซี และเต็ดตรา แพ้ค” สามารถนำกล่องเครื่องดื่มที่บริโภคแล้วไปบริจาค ณ จุดรับกล่องเครื่องดื่มใช้แล้ว ณ บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ ทั้ง 67 สาขาทั่วประเทศ โดยกล่องเครื่องดื่มที่รวบรวมได้จะนำไปผลิตเป็นอุปกรณ์เรียนการสอนให้กับเด็กนักเรียนในพื้นที่เป้าหมาย

โครงการ “ร่วมรักษ์โลกกับบิ๊กซี และเต็ดตรา แพ้ค” เริ่มดำเนินการรณรงค์และเก็บรวบรวมกล่องเครื่องดื่มตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 4 ธันวาคม 2552

Barakorn Petchnoi

Media Manager

Aziam Burson-Marsteller (ABM)

Bangkok, Thailand

Tel: +66 (0) 2252 9871 ext. 123

Fax: +66 (0) 2254 8353

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด