ภาพข่าว: "ศูนย์รับฝากฯ ลงนามกับธนาคารทิสโก้ร่วมโครงการ e-Dividend ผู้ถือหุ้น"

พุธ ๐๘ เมษายน ๒๐๐๙ ๐๙:๑๗
โสภาวดี เลิศมนัสชัย รองผู้จัดการ สายงานการตลาดและงานบริการหลังการซื้อขายหลักทรัพย์ และกองแก้ว เปี่ยมด้วยธรรม ผู้ช่วยผู้จัดการ กลุ่มงานบริการหลังการซื้อขายหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมลงนามในสัญญามอบหมายการเป็นธนาคารผู้โอนเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น (Sending Bank) ภายใต้โครงการ e-Dividend กับอรนุช อภิศักดิ์ศิริกุล กรรมการอำนวยการ บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และสุทัศน์ เรืองมานะมงคล กรรมการอำนวยการ ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน) เพื่อเพิ่มทางเลือกให้กับบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ในการเลือกใช้บริการโอนเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด