TTA จ่ายเงินปันผลหุ้นละ 2.35 บาท ในรูปของหุ้น และ หุ้นปันผล อนุมัติเพิ่มทุนอีก 114,368,443 บาท รองรับการจ่ายหุ้นปันผล พร้อมแต่งตั้ง นายอัศวิน คงสิริ เป็นกรรมการใหม่

พุธ ๐๔ กุมภาพันธ์ ๒๐๐๙ ๑๑:๕๓
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นบริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) อนุมัติการจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 2.35 บาท ในการประชุมใหญ่สามัญประจำปีของผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2552 และอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนอีกจำนวน 114,368,443 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผลและการออกหุ้นสามัญใหม่เพื่อเสนอขายนักลงทุนเฉพาะเจาะจง (Private Placement)

ม.ล. จันทรจุฑา จันทรทัต กรรมการผู้จัดการ บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า บริษัทฯ ได้มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้ว เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2551 จำนวนหุ้นละ 1.50 บาท ดังนั้นบริษัทฯ จะจ่ายเงินสดปันผลส่วนที่เหลืออีกหุ้นละ 0.75 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้น นอกจากนี้จะจ่ายเงินปันผลในรูปของหุ้นปันผลในอัตรา 10 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล โดยมีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท หรือเท่ากับ 0.10 บาท สำหรับจำนวนเศษของหุ้นที่น้อยกว่า 1 หุ้นปันผลจะจ่ายเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวข้างต้นจะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัท ณ วันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552 โดยวันดังกล่าวคือวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิรับเงินปันผล และกำหนดให้วันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552 เป็นวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อการรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้น ตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552 ส่วนหุ้นปันผลคาดว่าจะทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ภายในวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2552

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติให้บริษัทฯ เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ อีกจำนวน 114,368,443 บาท แบ่งออกเป็น 114,368,443 หุ้น เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผลและการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด โดยแบ่งเป็น การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 64,368,443 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท สำหรับรองรับการจ่ายหุ้นปันผล และอีก 50,000,000 หุ้น เพื่อรองรับการเสนอขายหุ้นให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) “ผู้ถือหุ้นได้เคยอนุมัติการสำรองหุ้นจำนวน 50,000,000 หุ้น หรือ 50,000,000 บาท

ในปี 2542 และได้ยืนยันมติอีกครั้งหนึ่งจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นในปี 2550 ทั้งนี้บริษัทฯ ยังไม่มีแผนในการออกหุ้นสามัญใหม่ให้แก่บุคคลโดยเฉพาะเจาะจงในตอนนี้ แต่บริษัทฯ ประสงค์จะสำรอง 50,000,000 หุ้นนี้ไว้ เพื่อการขยายธุรกิจของบริษัทฯ ในอนาคต หากนำยอดนี้มารวมกับเงินสดคงเหลือในบริษัทฯ จะทำให้บริษัทฯ มีฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่ง และจะช่วยเพิ่มโอกาสให้บริษัทฯสามารถเข้าถือครองสินทรัพย์ หรือ เข้าถือหุ้นในบริษัทอื่นในราคาที่น่าลงทุนได้ในสถานการณ์เศรษฐกิจที่คาดว่าจะถดถอย” ม.ล. จันทรจุฑา กล่าว

นอกจากนี้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้อนุมัติการเลือกตั้ง ดร.พิชิต นิธิวาสิน และ ดร.ศิริ การเจริญดี กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง พร้อมแต่งตั้ง นายอัศวิน คงสิริ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการใหม่ของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ได้อนุมัติให้ บริษัท เมอร์เมด มาริไทม์ จำกัด (มหาชน) หรือ (“เมอร์เมด”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิจำนวน 3,000,000 หน่วย โดยไม่มีค่าตอบแทน ให้แก่พนักงานในตำแหน่งสำคัญของเมอร์เมดและบริษัทย่อย ภายใต้โครงการเสนอขายหลักทรัพย์ให้แก่พนักงานของเมอร์เมด (รวมถึงพนักงานซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการ) (ESOP Scheme) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อตอบแทนความทุ่มเททำงานของพนักงานในตำแหน่งสำคัญที่มีให้กับเมอร์เมด

บมจ.โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ เป็นหนึ่งในผู้นำในอุตสาหกรรมขนส่งสินค้าแห้งเทกองโดยให้บริการขนส่งสินค้าแบบประจำเส้นทางและให้เช่าเหมาลำ รวมทั้งเป็นหนึ่งในบริษัทรายใหญ่ที่ให้บริการงานนอกชายฝั่งเกี่ยวกับงานบริการขุดเจาะน้ำมันและก๊าซธรรมชาติและงานวิศวกรรมโยธาใต้น้ำในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ผ่านบริษัท เมอร์เมด มาริไทม์ จำกัด (มหาชน) อีกทั้งเป็นหนึ่งใน 50 อันดับแรกของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่มีมูลค่าตามราคาตลาดสูง รวมทั้งมีสภาพคล่องสูง

ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ

บริษัท นิโอ ทาร์เก็ต จำกัด

คุณนฤพร / คุณนันท์นภัส

โทร.02-631-2290-5 ต่อ 307 / 306 แฟกซ์.02-234-6192-3

E-mail: [email protected] /[email protected]

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด