TMB ร่วมลงนามในสัญญากับบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

พฤหัส ๐๖ พฤศจิกายน ๒๐๐๘ ๑๑:๒๐
TMB ร่วมลงนามในสัญญากับบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อบริการโอนเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น หรือ Sending Bank ภายใต้โครงการ e-Dividend

นายศีลวัต สันติวิสัฎฐ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายธุรกิจ Cash Management ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) ร่วมลงนามในสัญญากับนางสาวโสภาวดี เลิศมนัสชัย กรรมการผู้จัดการ บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ฯ (ประเทศไทย) จำกัด ในการเป็นผู้โอนเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ผ่านระบบการโอนเงินรายย่อย หรือบริการe-Dividend ระหว่างบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ไปยังบัญชีลูกค้าผู้ถือหลักทรัพย์ ซึ่งบริการการโอนเงินนี้ ถือเป็นอีกบริการหนึ่งของธุรกิจ Cash Management ของธนาคารทหารไทย

ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)

ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2500 ประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์เต็มรูปแบบ และประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ตามที่ได้รับอนุญาตจากกระทรวงการคลัง โดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ได้แก่ ธุรกิจธนาคารพาณิชย์ วาณิชธนกิจและธุรกิจอื่นๆ เช่น การเป็นตัวแทนจำหน่ายประกัน

ธนาคารมุ่งตอบสนองความต้องการของลูกค้าประเภทต่างๆ ผ่านเครือข่ายสาขารวมทั้งสิ้น 471 สาขา สำนักงานแลกเปลี่ยนเงิน 108 แห่ง เครื่องเอทีเอ็มจำนวน 1,804 เครื่อง รวมทั้งให้บริการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ประเภทต่างๆ

ธนาคารทหารไทย เป็นธนาคารที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มีสินทรัพย์รวม 592,987 ล้านบาท (ณ วันที่ 30 กันยายน 2551) นับเป็นธนาคารที่มีมูลค่าสินทรัพย์สุทธิเป็นอันดับหกในระบบธนาคารพาณิชย์ของไทย

www.tmbbank.com

ธนาคารทหารไทย: ร่วมคิด เพื่อทุกก้าวของชีวิต

TMB Bank: Better Partner, Better Value

สำนักสื่อสารภาพลักษณ์องค์กร

รายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อ : อรธิชา / วิทยา โทร.02-242-3255 / 02 — 299 - 1946

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด