ภาพข่าว: พันธมิตรกองทุนไทยทวีทุน 2

พุธ ๑๓ สิงหาคม ๒๐๐๘ ๐๗:๕๕
กรุงเทพฯ--13 ส.ค.--ตลท.
ปกรณ์ มาลากุล ณ อยุธยา ประธานกรรมการ และ นงราม วงษ์วานิช รองผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ลงนามร่วมลงทุนในกองทุนเปิดไทยทวีทุน 2 พร้อมผู้บริหาร 8 สถาบันการเงินชั้นนำของไทย และหน่วยงานด้านการลงทุนของรัฐบาลบรูไน อาทิ วิสิฐ ตันติสุนทร เลขาธิการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) Dr. Amin Liew Bin Abdullah Managing Director Brunei Investment Agency ชาติศิริ โสภณพนิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ดร.อภิชัย บุญธีรวร กรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย ชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการ ผู้จัดการใหญ่ ธนาคารนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน) และผู้บริหารจาก บริษัท ประกันชีวิตนครหลวงไทย จำกัด บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด และ บริษัทไทยประกันชีวิต จำกัด เพื่อจัดตั้งกองทุนมูลค่ากว่า 2.5 พันล้านบาท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลงทุนระยะยาวในบริษัทที่มีศักยภาพ การจัดการดี และมีความสามารถในการสร้างมูลค่าเพิ่มในภาคอุตสาหกรรมหลัก เช่น ภาคบริการ ท่องเที่ยว ขนส่ง และธุรกิจเกษตร

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด