ตลาดหลักทรัพย์ฯ เดินหน้าสร้างความเข้าใจด้านตลาดทุนแก่ผู้กำหนดนโยบาย

จันทร์ ๑๔ เมษายน ๒๐๐๘ ๐๘:๐๐
กรุงเทพฯ--14 เม.ย.--ตลท.
ตลาดหลักทรัพย์ฯ เตรียมเสนอสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) บรรจุความรู้ด้านตลาดทุน ในหลักสูตรอบรมนักบริหารระดับสูง (นบส.) เพื่อสร้างความเข้าใจถึงบทบาทความสำคัญของตลาดทุนแก่ผู้บริหารระดับสูงภาครัฐ ซึ่งเป็นผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกำหนดนโยบายที่สำคัญของประเทศ
นางนงราม วงษ์วานิช รองผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เปิดเผยถึงความคืบหน้าของแผนกลยุทธ์ในการผลักดันให้ผู้กำหนดนโยบายตระหนักถึงความสำคัญและใช้ตลาดทุนเป็นกลไกในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจว่า นอกเหนือจากการผลักดันให้มีการจัดตั้ง “คณะกรรมการพัฒนาตลาดทุน” และได้รับการอนุมัติการจัดตั้งเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้น คณะกรรมการพัฒนาตลาดทุน จะทำหน้าที่กำหนดนโยบายและทิศทางการพัฒนาตลาดทุน รวมทั้ง จัดให้มี “แผนพัฒนาตลาดทุน” ที่เป็นรูปธรรม ซึ่งถือว่ามีความสำคัญอย่างยิ่งในการพัฒนาตลาดทุนไทยในระยะยาว
สำหรับแนวทางการสร้างความเข้าใจแก่ผู้กำหนดนโยบายให้มีความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทและความสำคัญของตลาดทุนต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศนั้น ตลาดหลักทรัพย์ฯ เตรียมนำเนื้อหาด้านตลาดทุนเผยแพร่ให้กับผู้บริหารระดับสูงขององค์กรต่าง ๆ ในภาครัฐ โดยได้เริ่มเสนอขอความร่วมมือไปยังสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) เพื่อนำเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับตลาดทุน บรรจุในหลักสูตรอบรมนักบริหารระดับสูง (นบส.) ซึ่งเป็นหลักสูตรพัฒนาความเป็นผู้นำสำหรับข้าราชการพลเรือนที่เป็นนักบริหารระดับสูง ที่จะมีบทบาทสำคัญในการบริหารประเทศ
นางนงรามกล่าวว่า นับเป็นเรื่องที่น่ายินดีเป็นอย่างยิ่งที่ภาครัฐได้ให้ความสำคัญต่อตลาดทุนอย่างเป็นรูปธรรม โดยการอนุมัติจัดตั้ง “คณะกรรมการพัฒนาตลาดทุน” ที่ประกอบด้วยผู้บริหารระดับสูงจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ซึ่งจะมีการทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดเพื่อผลักดันการจัดทำแผนการพัฒนาตลาดทุนอย่างยั่งยืนต่อไป
“ความร่วมมือที่จะมีขึ้นระหว่างตลาดหลักทรัพย์ฯ และสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) จะมีส่วนอย่างยิ่งที่จะทำให้ผู้บริหารระดับสูงของภาครัฐซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องกับการกำหนดนโยบายที่สำคัญของประเทศ ได้มีความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่สำคัญของตลาดทุนที่มีต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งจะส่งผลดีต่อการผลักดันให้เกิดความร่วมมือในการพัฒนาตลาดทุน และช่วยขจัดปัญหาอุปสรรคต่อการพัฒนาตลาดทุนในอนาคต” นางนงรามกล่าว

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด