หลักสี่ร่วมสร้างชนรุ่นใหม่ที่มีจิตใจรักษ์สิ่งแวดล้อม

พฤหัส ๐๖ มีนาคม ๒๐๐๘ ๑๕:๕๐
กรุงเทพฯ--6 มี.ค.--สำนักงานเขตหลักสี่
ที่โรงเรียนบางเขน (ไว้สาลีอนุสรณ์) เขตหลักสี่ นางสาวอมรรัตน์ กฤตยานวัช ผู้อำนวยการเขตหลักสี่ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานเปิดงาน "ภูมิปัญญาวิชาการ" บางเขน ครั้งที่ 1 ว่า งานดังกล่าวจัดขึ้น เพื่อปลูกสำนึกจิตให้แก่เด็กนักเรียน อันเป็นการสร้างคนรุ่นใหม่ที่มีจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม รวมทั้งเพื่อให้เด็กนักเรียนได้มีโอกาสเรียนรู้สิ่งต่างๆ เท่าทันโลกในปัจจุบันที่กำลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว อันจะส่งผลให้เด็กเติบโตได้อย่างมีคุณภาพ โดยงาน "ภูมิปัญญาวิชาการ" นี้จัดขึ้นด้วยแนวความคิดที่ว่า "การเรียนที่สมบูรณ์ต้องสัมผัสได้จริง" โรงเรียนบางเขน(ไว้สาลีอนุสรณ์)จึงได้ผสมผสานองค์ความรู้ในตำรากับภูมิปัญญาท้องถิ่นของท้องทุ่งบางเขนมาถ่ายทอดสู่นักเรียนและชุมชน ประกอบด้วยศูนย์การเรียนรู้ ดังนี้ ศูนย์เรียนรู้ชีววิถีสู่เศรษฐกิจพอเพียงโดยภูมิปัญญาท้องถิ่นและบริษัทผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) หรือเอ็กโก กรุ๊ป กิจกรรมนวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพ ของโรงเรียนบางเขน (ไว้สาลีอนุสรณ์) ศูนย์แสดงผลงานการเรียนรู้แบบบูรณาการ(Project) ของนักเรียนโรงเรียนบางเขน (ไว้สาลีอนุสรณ์) การสร้างภาวะผู้นำของนักเรียนในรูปแบบสโมสรลีโอบางเขน(ไว้สาลีอนุสรณ์) ปัญจมิตร โดยสโมสรไลออน ปัญจมิตร ซึ่งทั้ง 4 ศูนย์ดังกล่าวจะเปิดให้นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้ตลอดเวลา
นอกจากนี้ในงานฯ ยังมีนิทรรศการไข้เลือดออกของกระทรวงสาธารณสุข นิทรรศการความรู้เกี่ยวกับกฎจราจรโดยสน.ทุ่งสองห้อง นิทรรศการภัยยาเสพติด การบริการการออม ปุ๋ยชีวภาพกับสวนเกษตร จากสำนักงานเขตหลักสี่ นิทรรศการของดีหลักสี่ เช่น การผลิตว่าวไทย โดยลุงกุน บุญนก การผลิตหัวโขนโดยลุงถนอม มีเท่า ตลอดจนนิทรรศการและการสาธิตการผลิตไบโอดีเซลของบริษัทน้ำมันพืชทิพย์ซึ่งนอกจากมาร่วมจัดนิทรรศการแล้วยังได้มอบชุดสาธิตการผลิตไบโอดีเซลให้แก่โรงเรียนบางเขน(ไว้สาลีอนุสรณ์) เพื่อเป็นสื่อการเรียนการสอน สำหรับนักเรียนได้ทดลองผลิตด้วย

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด