พิธีส่งมอบและรับมอบอาคาร Thailand Export Mart และพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจเพื่อการพัฒนาระบบประกันภัยไทยสู่ความเป็นเลิศ

ศุกร์ ๒๑ ธันวาคม ๒๐๐๗ ๑๖:๐๗
นายเกริกไกร จีระแพทย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ให้เกียรติเป็นประธานการส่งมอบอาคาร Thailand Export Mart โดยได้รับเกียรติจาก นายฉลองภพ สุสังกร์กาญจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นผู้รับมอบเพื่อใช้เป็นที่ทำการสำนักงานใหญ่ของสำนักงาน คปภ.
ภายหลังเสร็จสิ้นพิธีการส่งมอบและรับมอบอาคารสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย นายเกริกไกร จีระแพทย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ นายฉลองภพ สุสังกร์กาญจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง และนางจันทรา บูรณฤกษ์ เลขาธิการ คปภ. ให้เกียรติเป็นสักขีพยาน พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ โดยความร่วมมือระหว่าง 6 สมาคม ในภาคธุรกิจประกันภัย ได้แก่ สมาคมประกันชีวิตไทย สมาคมประกันวินาศภัย สมาคมตัวแทนประกันชีวิต สมาคมนายหน้าประกันภัย สมาคมนักคณิตศาสตร์ประกันภัยแห่งประเทศไทย และสมาคมอู่กลางประกันภัย เพื่อพัฒนาระบบประกันภัยไทยสู่ความ เป็นเลิศ และแสดงเจตจำนงในการร่วมกันพัฒนาธุรกิจประกันภัย รวมทั้งส่งเสริมให้ธุรกิจประกันภัยมีบทบาทในการเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้ระบบเศรษฐกิจสังคมของประเทศ และคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน ณ บริเวณหน้าอาคาร Thailand Export Mart ถนนรัชดา กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2550
ที่มา: http://www.oic.or.th

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด