ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ฯ จับมือสถาบันธุรกิจเพื่อสังคม ประกาศคืนกำไร ทำกิจกรรมช่วยเหลือเด็กไทยต่อเนื่อง

ศุกร์ ๒๘ ธันวาคม ๒๐๐๗ ๑๐:๒๑
กรุงเทพฯ--28 ธ.ค.--ตลท.
นางสาวโสภาวดี เลิศมนัสชัย กรรมการผู้จัดการ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (TSD) เปิดเผยว่า ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ฯ ซึ่งเป็นผู้ประกอบธุรกิจรายหนึ่งในตลาดทุนไทย มีความมุ่งมั่นที่จะคืนกำไรสู่สังคมด้วยการดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมช่วยเหลือเด็กและเยาวชนไทยอย่างต่อเนื่อง โดยจะร่วมมือกับสถาบันธุรกิจเพื่อสังคม (CSRI) ในปี 2551 หลังจากที่ TSD จัดกิจกรรมเพื่อช่วยเหลือและส่งเสริมเยาวชนผู้ด้อยโอกาสในสังคมไทย สนับสนุนองค์กรการกุศล รวมทั้งรณรงค์การประหยัดพลังงานภายในองค์กร ซึ่งประสบผลเป็นที่น่าพอใจตลอดปีที่ผ่านมา
“การดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมของ TSD ดำเนินการด้วยแนวคิดของการอาสาพัฒนา เชิญชวนให้พนักงานแบ่งกลุ่มตามความสนใจที่จะช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสทางสังคม และสร้างสรรค์กิจกรรมขึ้นเองในแต่ละกลุ่ม เพื่อให้พนักงาน มีส่วนร่วม เกิดความผูกพัน และทำอย่างต่อเนื่อง โดย TSD ให้ความสำคัญกับการช่วยเหลือเด็กและเยาวชนของชาติให้เติบโตอย่างมีคุณภาพ เนื่องจากเด็กและเยาวชนเปรียบเหมือนรากฐานและกำลังสำคัญของประเทศ ซึ่งหากมีความมั่นคงและแข็งแรงแล้ว ก็จะส่งผลให้ประเทศพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไปในอนาคต นอกจากนี้ TSD ยังรณรงค์ให้พนักงานให้ความสำคัญกับการรักษาสิ่งแวดล้อมและใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด โดยหวังว่าจะสามารถเป็นส่วนหนึ่งในการแก้ปัญหาภาวะเรือนกระจกที่ชาวโลกกำลังประสบอยู่ ” นางสาวโสภาวดีกล่าว
ในปี 2550 TSD ได้ดำเนินกิจกรรมช่วยเหลือสังคมโดยมุ่งเน้นไปที่เด็กและเยาวชน ทั้งการสนับสนุนการศึกษา พัฒนาความรู้ในเรื่องการใช้เงินอย่างรู้คุณค่า เปิดโลกทัศน์นอกห้องเรียน ตลอดจนเยียวยาเด็กกำพร้าที่ถูกทำร้ายทั้งทาง ร่างกาย และจิตใจที่โรงเรียนหมู่บ้านเด็ก เด็กกำพร้าติดเชื้อ HIV ที่บ้านแกร์ด้า และเด็กในชุมชนคลองเตยที่เป็นชุมชนใกล้เคียงกับที่ทำการผ่านกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ คอนเสิร์ตการกุศล TSD : Share the Love ปั่น & โต๋ โครงการส่งเสริมการออมผ่านนิทานหุ่นมือ กิจกรรมแบ่งฝันปันน้อง และกิจกรรมเปิดโลกกว้างกับ TSD เป็นต้น นอกจากนี้ TSD ยังได้สนับสนุนองค์กรการกุศล อาทิ สภากาชาดไทย สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย ผ่านโครงการบริจาคอวัยวะ TSD ต่อชีวีเพื่อสังคม โครงการช่วยเหลือคนตาบอด TSD Share for the Blind
“การช่วยเหลือสังคมไม่ว่าในรูปแบบใด ถือเป็นภารกิจอย่างหนึ่งที่องค์กรและหน่วยงานทุกแห่งควรหันมาให้ความ สนใจ หากช่วยกันแม้เพียงเล็กน้อย เมื่อรวมกันเข้าก็กลายเป็นพลังที่ยิ่งใหญ่ นับเป็นเรื่องดีที่ตลาดทุนไทยจัดดั้งหน่วยงานกลางอย่างสถาบันธุรกิจเพื่อสังคมขึ้นเมื่อปีที่ผ่านมา เพื่อประสานให้การดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมของภาคธุรกิจมี ประสิทธิผล ซึ่ง TSD ก็จะเป็นพลังหนึ่งในนั้นด้วยในปี 2551” นางสาวโสภาวดีกล่าวสรุป
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ ส่วนธุรกิจสัมพันธ์ ฝ่ายการตลาด: จันทนีย์ พงษ์กระสินธุ์ โทร. 0-2229-2896
e-mail address: [email protected] http://www.tsd.co.th/

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด