ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ฯ ก้าวสู่สากล ต่อยอดระบบหลังการซื้อขายหลักทรัพย์ใหม่ จ่ายปันผลด้วยสกุลเงินต่างประเทศ

อังคาร ๒๕ ธันวาคม ๒๐๐๗ ๐๘:๐๐
กรุงเทพฯ--25 ธ.ค.--ตลท.
บ. ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ฯ ยกระดับบริการก้าวสู่สากล ต่อยอดระบบหลังการซื้อขายหลักทรัพย์ใหม่หรือ PTI เพื่ออำนวยความสะดวกผู้ถือหุ้นต่างประเทศ เลือกรับเงินปันผลเป็นสกุลเงินต่างประเทศ 6 สกุล แทนเงินบาท ลดขั้นตอน ระยะเวลา และความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน หวังเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันกับตลาดทุนทั่วโลก
นางสาวโสภาวดี เลิศมนัสชัย กรรมการผู้จัดการ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (TSD) เปิดเผยว่า ตามที่ TSD ได้เริ่มใช้ระบบหลังการซื้อขายหลักทรัพย์ใหม่ (Post Trade Integration: PTI) ไปเมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมานั้น ทำให้ง่ายต่อการพัฒนาระบบในการจ่ายเงินปันผลเป็นเงินตราต่างประเทศ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้นให้สามารถรับเงินปันผลเป็นสกุลเงินของตนแทนการรับเป็นสกุลเงินบาท โดยเริ่มใช้สำหรับหลักทรัพย์ที่มีการปิดสมุดทะเบียนเพื่อจ่ายเงินปันผลตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม 2551 เป็นต้นไป
“การพัฒนาระบบการจ่ายเงินปันผลเป็นเงินตราต่างประเทศนี้จะช่วยลดขั้นตอน ลดค่าธรรมเนียม และระยะเวลา ตลอดจนลดความเสี่ยงในเรื่องอัตราแลกเปลี่ยนและเช็คสูญหายให้แก่ผู้ถือหุ้นต่างประเทศ จากแต่เดิมที่ผู้ถือหุ้นต่างประเทศได้รับเงินปันผลเป็นเช็คเงินบาท ซึ่งไม่สามารถนำไปเข้าบัญชีในประเทศของตนได้ ต้องส่งเช็คกลับมาที่ TSD เพื่อออกเป็นดราฟท์ส่งคืนกลับไป การจ่ายเงินปันผลในระบบใหม่ จึงช่วยลดขั้นตอนการทำงานที่ซ้ำซ้อนลง” นางสาวโสภาวดีกล่าว
ระบบการจ่ายเงินปันผลเป็นเงินตราต่างประเทศ มีลักษณะการทำงานคล้ายกับระบบการโอนเงินปันผลผ่านบัญชีธนาคาร (E-dividend) ซึ่งบริษัทหลักทรัพย์และคัสโตเดียนสามารถดำเนินการบันทึกข้อมูลของผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นลูกค้าได้ด้วยตนเอง พร้อมเลือกสกุลเงินที่จะขอรับได้ 6 สกุลเงิน คือ ดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา ปอนด์ ยูโร ดอลล่าร์ฮ่องกง ดอลล่าร์สิงคโปร์ และ เยน โดยจะมีผลกับทุกหลักทรัพย์รวมทั้งใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทย หรือ เอ็นวีดีอาร์ (NVDR) และจะมีผลกับการจ่ายเงินปันผลครั้งต่อไปด้วย จนกว่าผู้ถือหุ้นจะขอแจ้งเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสกุลอื่น
เมื่อมีการปิดสมุดทะเบียนเพื่อจ่ายเงินปันผลของหลักทรัพย์ใดๆ หลังจากที่ระบบประมวลผลแล้ว ระบบจะสร้างรายงานซึ่งมีรายละเอียดของผู้ถือหุ้นที่ต้องการรับเงินปันผลเป็นเงินตราต่างประเทศ และ TSD จะดำเนินการจัดซื้อดราฟท์ตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นต่างประเทศนั้นๆ ต่อไป
“การขยายขอบเขตการให้บริการแก่ผู้ถือหุ้นต่างประเทศในครั้งนี้ นับเป็นอีกก้าวหนึ่งในการรองรับการแข่งขันของธุรกิจตลาดทุนทั่วโลก ที่มีแนวโน้มเชื่อมโยงและใกล้ชิดกันมากขึ้น การให้บริการของ TSD จึงต้องคำนึงความเป็นสากล และมุ่งเน้นไปที่ประโยชน์ของผู้ถือหุ้นเป็นหลัก” นางสาวโสภาวดีกล่าวสรุป

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด