ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ฯ เผยผลสำรวจลูกค้าพึงพอใจในบริการเพิ่มขึ้นหลังปรับแบรนด์ ตั้งเป้าปีหน้าสูงถึงร้อยละ 85

อังคาร ๑๑ ธันวาคม ๒๐๐๗ ๐๘:๐๐
กรุงเทพฯ--11 ธ.ค.--ตลท.
บ. ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ฯ เปิดเผยผลสำรวจความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อบริการของบริษัท ในปี 2550 หลังจากมีการเสริมสร้างภาพลักษณ์องค์กรใหม่ อยู่ที่ร้อยละ 80.62 เพิ่มสูงขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับผลของปี 2548 ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 78.5 การเปลี่ยนแปลงระบบหลังการซื้อขายใหม่ไม่กระทบต่อความพึงพอใจของลูกค้า เตรียมพร้อมปรับปรุงบริการตั้งเป้าหมายปีหน้าเพิ่มขึ้นอยู่ที่ร้อยละ 85
นางสาวโสภาวดี เลิศมนัสชัย กรรมการผู้จัดการ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (TSD) เปิดเผยว่าได้จัดให้มีการสำรวจความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อการให้บริการของบริษัทอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2542 เป็นต้นมา โดยในปี 2550 บริษัทได้ว่าจ้างบริษัท แกลลอพ ออร์กาไนซ์เซชั่น เป็นผู้ดำเนินการวิจัย เพื่อวัดระดับความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อการบริการของบริษัทในด้านต่างๆ โดยเป็นการวัดคุณภาพการบริการตามส่วนงานที่ให้บริการลูกค้าแต่ละกลุ่ม (Touch Points) และยังวัดความผูกพันของลูกค้าที่มีต่อบริษัทอีกด้วยเพื่อนำข้อมูลที่ได้รับมาปรับปรุงการบริการของบริษัทให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการสูงสุด
ผลค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อการบริการของบริษัทจากคะแนนเต็ม 5 คะแนน เท่ากับ 3.91 สำหรับลูกค้าสถาบัน และ 4.16 สำหรับลูกค้ารายย่อย โดยบริการเคาน์เตอร์เซอร์วิส (TSD Counter Service) ได้รับคะแนนความพึงพอใจสูงสุดที่ 4.44 บริการนายทะเบียนหุ้นกู้ 4.30 และบริการโฮนเงินปันผลผ่านบัญชีธนาคาร (e-Dividend) 4.26 คะแนน ตามลำดับ ในด้านความผูกพันของลูกค้าที่มีต่อบริษัท (Customer Engagement) อยู่ในระดับ 3.89 ซึ่งใกล้เคียงกับปี 2548 โดยค่าเฉลี่ยความผูกพันของลูกค้าสถาบัน คือ 3.96 และ 3.80 สำหรับลูกค้ารายย่อย ซึ่งพบว่าความผูกพันในบริการของบริษัทในกลุ่มบริษัทหลักทรัพย์ คัสโตเดียน และบริษัทหลักทรัพย์จัดการลงทุนเพิ่มขึ้นจากการสำรวจครั้งก่อน
“ผลการสำรวจในครั้งนี้ นับว่าเกินความคาดหมาย เนื่องจากในปี 2549 TSD มีการเปลี่ยนแปลงภาพลักษณ์บริษัทใหม่ให้เชื่อมโยงกับการเป็นผู้ให้บริการมากขึ้น จึงไม่ได้ทำการสำรวจความพึงพอใจของลูกค้าในปีที่แล้ว และในปีนี้ มีการเปลี่ยนแปลงพัฒนาระบบงานต่างๆ โดยเฉพาะระบบหลังการซื้อขายหลักทรัพย์ หรือ Post Trade Integration — PTI ซึ่งทำให้ต้องขอความร่วมมือในการทดสอบระบบและอาจมีข้อผิดพลาดของระบบในการใช้งานระยะแรก จึงตั้งเป้าหมายผลสำรวจไว้เท่าเดิมของปี 2548 หรือร้อยละ 78.5 แต่เมื่อผลสำรวจออกมาดีขึ้น ก็นับว่าเป็นเรื่องน่ายินดี” นางสาวโสภาวดีกล่าว
บริษัทจะนำข้อคิดเห็นลูกค้าที่ได้รับจากผลการสำรวจความพึงพอใจที่มีต่อบริการของบริษัทในปี 2550 ไปปรับปรุงต่อไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องการสื่อสารข้อมูลบริการและข่าวสารให้แก่ลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว ระยะเวลาในการให้บริการ (Service time) และความง่ายของระบบงานและการใช้บริการ เพื่อบริการที่ดีเลิศแก่ลูกค้าต่อไป
กรรมการผู้จัดการ TSD กล่าวด้วยว่า ในฐานะที่เป็นผู้ให้บริการในตลาดทุนอย่างครบวงจร TSD ให้ความสำคัญกับลูกค้าทุกกลุ่ม ในปี 2551 ได้ตั้งเป้าหมายผลสำรวจความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อการให้บริการของบริษัทเพิ่มสูงขึ้นถึงร้อยละ 85 โดยจะพัฒนาบริการให้มีประสิทธิภาพ เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกและลดต้นทุนการดำเนินงานของลูกค้าได้มากที่สุด
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : ติดต่อส่วนธุรกิจสัมพันธ์ ฝ่ายการตลาด จันทนีย์ พงษ์กระสินธุ์ โทร. 0-2229-2896
e-mail address: [email protected] เว็บไซต์ http://www.tsd.co.th

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด