บ.ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ฯ เตรียมเพิ่มบริการนายทะเบียนหลักทรัพย์ มุ่งสู่ยุคอิเล็กทรอนิกส์ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการจัดประชุม AGM

จันทร์ ๐๓ ธันวาคม ๒๐๐๗ ๑๑:๐๗
กรุงเทพฯ--3 ธ.ค.--ตลท.
บ.ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ฯ ให้บริการ e—Registration , e-Voting และ e - Proxy Voting แก่บริษัทจดทะเบียน ใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ช่วยการลงทะเบียนและนับคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี ให้มีความแม่นยำ และโปร่งใส เพื่อเสริมสร้างบรรษัทภิบาล ส่งเสริมการใช้สิทธิผู้ถือหุ้น พร้อมต่อยอดบริการนายทะเบียนหลักทรัพย์ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการและช่วยลดต้นทุนแก่บริษัทจดทะเบียน
นางสาวโสภาวดี เลิศมนัสชัย กรรมการผู้จัดการ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (TSD) เปิดเผยว่า ใน ปี 2551 TSD มีแผนจะเปิดให้บริการนายทะเบียนหลักทรัพย์เพิ่มเติม ได้แก่ การลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุมแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e—Registration) การใช้สิทธิออกเสียงทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Voting) และการใช้สิทธิออกเสียงแบบมอบฉันทะทางอิเล็กทรอนิกส์ (e - Proxy Voting) แก่บริษัทจดทะเบียน แทนการใช้กระดาษแบบเดิม เพื่อช่วยให้การลงทะเบียนและนับคะแนนในการจัดประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี (Annual General Meeting - AGM) มีความถูกต้องแม่นยำ โปร่งใส และช่วยลดขั้นตอน ตลอดจนระยะเวลานับคะแนนด้วย
“การเพิ่มบริการใหม่ให้กับบริษัทจดทะเบียน เป็นเครื่องมือหนึ่งที่จะช่วยลดต้นทุนให้กับอุตสาหกรรมโดยรวม เนื่องจาก TSD เป็นศูนย์กลางนายทะเบียนและเป็นตัวกลางในการพัฒนาระบบให้กับบริษัทจดทะเบียนทั้งหมด โดยแต่ละบริษัทสามารถเลือกใช้บริการให้ตรงกับความต้องการของตนได้ แทนที่จะต่างพัฒนาระบบของตนเอง สำหรับผู้ถือหุ้นก็ได้รับประโยชน์จากการเพิ่มช่องทางในการใช้สิทธิออกเสียง ทำให้มีความสะดวกรวดเร็วในที่ประชุม ส่งผลดีต่อการรณรงค์การรักษาสิทธิผู้ถือหุ้นซึ่ง TSD ได้ให้ความสำคัญมาโดยตลอด โดยในเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา TSD ได้ร่วมกับพันธมิตรจัดกิจกรรมวันผู้ถือหุ้นไทย หรือ Shareholders’ Day ด้วย” โสภาวดีกล่าว
“ทั้งนี้ การใช้สิทธิออกเสียงทางอิเล็กทรอนิกส์จะช่วยลดระยะเวลาที่ใช้ในการประชุมลง และมีความมั่นใจในผลการนับคะแนนมากขึ้น สำหรับในอนาคตอันใกล้ TSD จะพัฒนาไปสู่บริการการใช้สิทธิออกเสียงแบบมอบฉันทะทางอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งจะอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีภูมิลำเนาต่างจังหวัดและต่างประเทศ ใช้สิทธิในการลงคะแนนได้ กรณีที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง”
นอกจากนี้ TSD ยังได้เพิ่มช่องทางเฉพาะกับบริษัทจดทะเบียนในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ ตลอดจนปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดส่งเอกสารด้วยการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์แทนการใช้กระดาษ เพิ่มความสะดวกรวดเร็วและถูกต้องมากยิ่งขึ้น ส่งผลต่อการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานโดยรวมของบริษัทจดทะเบียน โดยล่าสุดได้ประสานงานกับกระทรวงพาณิชย์ในการจัดส่งทะเบียนผู้ถือหุ้นในรูปสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพิ่มเติม เช่น กรณีเพิ่มทุน เปลี่ยนมูลค่าหุ้น เป็นต้น ทั้งนี้ TSD ได้เชิญบริษัทจดทะเบียนเข้าร่วมประชุมประจำปีเพื่อแนะนำบริการ และได้รับข้อเสนอแนะต่าง ๆ จากบริษัทจดทะเบียนเพื่อมาปรับปรุงบริการต่อไป
ในปี 2550 TSD ให้บริการงานนายทะเบียนหลักทรัพย์ ทั้งสิ้น 576 บริษัท 754 หลักทรัพย์ จำนวนการให้บริการปิดสมุดทะเบียนเพื่อจ่ายเงินปันผลและดอกเบี้ย ทั้งสิ้น 1,285 ครั้ง บริการงานเพิ่มทุนจำนวน 705 ครั้ง บริการโอนเงินปันผลผ่านบัญชีธนาคาร (e—Dividend) ผู้ถือหุ้นจำนวน 1,146,331 ราย คิดเป็น 68% ของจำนวนรายการจ่ายปันผลทั้งหมด และการมอบหมายการเป็นนายทะเบียนรวมทั้งการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนมีสัดส่วนเป็นระบบไร้ใบหลักทรัพย์ (Scripless) ถึง 91% อีกด้วย (ข้อมูล ณ ต.ค. 50)
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม :
ติดต่อส่วนธุรกิจสัมพันธ์ ฝ่ายการตลาด จันทนีย์ พงษ์กระสินธุ์
โทร. 0-2229-2896 e-mail address: [email protected] http://www.tsd.co.th

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด