บ. ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ฯ ปรับเกณฑ์สำนักหักบัญชีให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล

จันทร์ ๐๓ กันยายน ๒๐๐๗ ๑๓:๐๐
กรุงเทพฯ--3 ก.ย.--ตลท.
บ. ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ฯ แก้ไขหลักเกณฑ์การทำหน้าที่เป็นสำนักหักบัญชี 2 เรื่อง คือ 1) การเข้าเป็นคู่สัญญาเมื่อเกิดรายการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ (Central Counterparties: CCPs) และ 2) การมีผลสมบูรณ์ของ การชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ (Settlement Finality) เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานของ IOSCO
นางสาวโสภาวดี เลิศมนัสชัย กรรมการผู้จัดการ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (TSD) เปิดเผยว่า “คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้มีมติอนุมัติการแก้ไขหลักเกณฑ์ในการทำหน้าที่เป็นสำนักหักบัญชีของบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ฯ ในเรื่องเกี่ยวกับการเข้าเป็นคู่สัญญาเมื่อเกิดรายการซื้อขาย (Central Counterparties : CCPs) ให้มีความชัดเจนมากขึ้น เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานขององค์กรคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์นานาชาติ (International Organization of Securities Commission- IOSCO) ซึ่งจะช่วยสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องมากขึ้น”
“หลังจากแก้ไขเกณฑ์ดังกล่าวแล้วจะส่งผลให้สำนักหักบัญชีทำหน้าที่เป็นคู่สัญญา (CCPs) ระหว่างผู้ซื้อ-ผู้ขายหลักทรัพย์ทันทีที่เกิดรายการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องมั่นใจได้ว่าจะมีหน่วยงานรับประกันความเสียหายที่อาจเกิดจากการ ผิดนัดชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ ยกเว้นกรณีมีเหตุสุดวิสัยในระบบชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ที่ทำให้สำนักหักบัญชีไม่สามารถดำเนินการชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ได้ตามปกติ” นางสาวโสภาวดีกล่าว
นอกจากนี้ บ. ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ฯ ยังได้แก้ไขหลักเกณฑ์การมีผลสมบูรณ์ของการชำระราคาและส่งมอบ หลักทรัพย์ (Settlement Finality) ด้วย โดยกำหนดให้กระบวนการชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์มีผลสมบูรณ์เมื่อสมาชิกสมาชิกส่งมอบหลักทรัพย์ และชำระราคาให้แก่สำนักหักบัญชีเรียบร้อยแล้ว ซึ่งหากกระบวนการชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์มีผลสมบูรณ์แล้วสมาชิกจะเพิกถอนการชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ไม่ได้ (Finality and irrevocable) ทั้งนี้ เพื่อปกป้องสินทรัพย์และความเสียหายที่อาจเกิดแก่ผู้ลงทุน
นางสาวโสภาวดีกล่าวเสริมว่า “การบริหารความเสี่ยงเป็นหัวใจสำคัญต่อสำนักหักบัญชี เนื่องจากธุรกรรมของสำนักหักบัญชีโดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการเป็นคู่สัญญาโดยตรงนั้นมีความเสี่ยง การกำหนดเกณฑ์ต่าง ๆ ให้ รัดกุม ช่วยให้การบริหารความเสี่ยงมีประสิทธิภาพมากขึ้น ช่วยปกป้องผลประโยชน์ของผู้ลงทุน และทำให้มั่นใจได้ว่าการลงทุนในตลาดทุนไทย มีระบบป้องกันความเสี่ยงที่เป็นไปตามมาตรฐานสากล”
ปัจจุบัน สำนักหักบัญชีเป็นหน่วยงานหนึ่งของบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ทำหน้าที่รับประกันการชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) และ ตลาดตราสารหนี้ รวมถึงการให้บริการชำระราคาและส่งมอบพันธบัตรรัฐบาลที่ซื้อขายกันนอกตลาด โดยทำหน้าที่เป็นตัวกลางในการรับ-จ่ายเงินหรือหลักทรัพย์จากสมาชิกที่เป็นตัวแทนของผู้ลงทุนผู้ซื้อ-ผู้ขาย เพื่ออำนวยความสะดวกและสร้างความมั่นคงให้กับระบบชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ของตลาดทุนไทย
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ติดต่อส่วนธุรกิจสัมพันธ์ ฝ่ายการตลาด: มาลิน เพียรชอบ หรือ จันทนีย์ พงษ์กระสินธุ์
โทร. 0-2229-2892 ,2896 e-mail address: [email protected] http://www.tsd.co.th

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด