มูลนิธิพิทักษ์สิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวปรับโครงสร้างการบริหารงาน และย้ายสถานที่ทำการ

ศุกร์ ๐๒ มิถุนายน ๒๐๐๐ ๑๖:๑๙
กรุงเทพ--2 มิ.ย.--พสท.
มูลนิธิพิทักษ์สิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว (พสท.) ภายใต้การดำเนินงานของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ปรับโครงสร้างการบริหารงาน ประกอบด้วยคณะทำงานหลัก 5 ฝ่าย ได้แก่ ฝ่ายประสานความร่วมมือพื้นที่เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ฝ่ายประชาสัมพันธ์และสมาชิกสัมพันธ์ ฝ่ายข้อมูลและสิ่งแวดล้อมศึกษา ฝ่ายจัดหาทุน ฝ่ายบัญชีและธุรการ โดยมีนายสุดจิต นิมิตกุล รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ฝ่ายนโยบายและแผน ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ นางจุฑามาศ ศิริวรรณ รองผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ฝ่ายบริหาร ดำรงตำแหน่งเลขาธิการ นอกจากนี้ ยังได้เชิญผู้ทรงคุณวุฒิด้านต่าง ๆ ที่เป็นบุคคลภายนอกอีก 15 ท่าน ร่วมเป็นคณะกรรมการ ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน รวมทั้งเน้นความสำคัญต่องานด้านการสร้างฐานข้อมูลการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ การสร้างเครือข่ายการพิทักษ์ทรัพยากรในแหล่งท่องเที่ยวทั้งด้านธรรมชาติและวัฒนธรรม สร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐ เอกชน องค์กรพัฒนาเอกชนและชุมชนท้องถิ่น เพื่อให้การทำงานเกิดประโยชน์สูงสุด
สำหรับสมาชิก พสท. และประชาชนผู้สนใจ สามารถติดต่อได้ที่ มูลนิธิพิทักษ์สิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว เลขที่ 4 อาคารการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ชั้น3) ถนนราชดำเนินนอก เขตป้อมปราบฯ กรุงเทพมหานคร 10100 หมายเลขโทรศัพท์ 282-0073 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป--จบ--
-สส-

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด