กระทรวงสาธารณสุข ให้บริการรักษาผู้ใช้บัตรทองใน 6 จังหวัด

จันทร์ ๒๖ มีนาคม ๒๐๐๑ ๑๑:๕๙
กรุงเทพฯ--26 มี.ค.--กระทรวงสาธารณสุข
กระทรวงสาธารณสุข ทำหนังสือด่วนที่สุดถึงทุกจังหวัด ให้บริการรักษาผู้ใช้บัตรทองใน 6 จังหวัดนำร่อง กรณีป่วยฉุกเฉินหรือเกิดอุบัติเหตุ นอกพื้นที่ลงทะเบียนโดยให้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมบริการ 30 บาท นอกจากนี้สิทธิของผู้ถือบัตรทอง ยังใช้ตรวจสุขภาพทั่วไปประจำปี แต่ไม่รวมการตรวจสุขภาพเพื่อสมัครงาน ทำประกันชีวิต ทำใบขับขี่
นายแพทย์ณรงค์ศักดิ์ อังคะสุวพลา รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวมอบนโยบาย ข้าราชการกระทรวงสาธารณเกี่ยวกับนโยบายรักษา 30 บาท ทุกโรคที่จังหวัดนครสวรรค์ว่า กระทรวง สาธารณสุขได้ทำหนังสือด่วนที่สุด แจ้งเวียนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดทั่วประเทศ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดได้รับทราบแนวทางปฏิบัติการให้บริการผู้ที่ใช้บัตรทอง 30 บาท ไปในแนวทางเดียวกัน โดยกรณีที่ผู้ถือบัตรทองที่อยู่ในพื้นที่ 6 จังหวัดนำร่อง ได้แก่ พะเยา นครสวรรค์ ยโสธร ปทุมธานี สมุทรสาครและยะลา เมื่อเจ็บป่วยฉุกเฉิน หรือประสบอุบัติเหตุสามารถเข้ารับการรักษาในสถานพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขทั่วประเทศ ซึ่งเป็นการใช้บัตรทองข้ามเขต ให้เสียค่าบริการครั้งละ 30 บาทเท่านั้น ส่วนค่ารักษาพยาบาลทั้งหมด ค่ายา ให้ฟรีเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ระบุไว้ในบัตรทอง
นอกจากบัตรทองจะใช้ในเรื่องการรักษาพยาบาลแล้ว กระทรวงสาธารณสุขได้แบ่งงบไว้เพื่อการส่งเสริมสุขภาพร้อยละ 20 เฉลี่ย 180 บาทต่อคน โดยผู้ใช้บัตรทองสามารถรับบริการตรวจสุขภาพเพื่อเป็นการป้องกันโรคได้ด้วย อาทิ คลินิคสุขภาพเด็กดี การตรวจหาเซลล์มะเร็งปากมดลูก การตรวจครรภ์ เป็นต้น แต่หากเป็นการรตรวจสุขภาพเพื่อวัตถุประสงค์อื่น เช่นตรวจสุขภาพเพื่อขอใบรับรองแพทย์เข้าสมัครงาน ตรวจเพื่อทำประกันชีวิต ทำใบขับขี่จะต้องเสียค่าใช้จ่าย เนื่องจากเป็นเรื่องส่วนบุคคล โดยกระทรวงฯ จะเคลือบบัตรทองให้ทุกคนเพื่อป้องกันการชำรุดเสียหาย เนื่องจากบัตรดังกล่าวไม่ได้กำหนดวันหมดอายุผู้มีสิทธิ์สามารถใช้ได้ตลอดชีวิต--จบ--
-สส-

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด