สมาคมนักบริหารพัสดุแห่งประเทศไทยจัดการสัมมนาทางวิชาการประจำปี

จันทร์ ๒๙ มกราคม ๒๐๐๑ ๑๐:๑๓
กรุงเทพฯ--29 ม.ค.--กรมประชาสัมพันธ์
สมาคมนักบริหารพัสดุแห่งประเทศไทย กำหนดจัดการสัมมนาทางวิชาการประจำปี เรื่อง "แนวทางการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุที่สอดคล้องกับการปฏิรูประบบบริหารราชการภาครัฐ" ในวันที่ 23-24 มีนาคม 2544 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี บรรยายและตอบปัญหาข้อสงสัยของผู้ร่วมสัมมนา โดยคณะวิทยากรจากสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี สำนักงบประมาณ กรมบัญชีกลาง สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน และสำนักงานอัยการสูงสุด สมาคมฯ จึงขอเรียนเชิญเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านพัสดุและผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมสัมมนาในครั้งนี้ สำหรับผู้เข้าร่วมสัมมนาที่ได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชา สามารถเบิกค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ได้ตามระเบียบของทางราชการ ผู้สนใจโปรดสำรองที่นั่งพร้อมชำระเงินค่าลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนา จำนวน 800 บาท (แปดร้อยบาทถ้วน) ทางธนาณัติ สั่งจ่าย ปณ.กระทรวงการคลัง ในนามนายวิจารณ์ จันทร์ดาประดิษฐ์ และจ่าหน้าซองถึงนายกสมาคมนักบริหารพัสดุแห่งประเทศไทย สำนักพัฒนาระบบงานและบุคลากร สำนักงบประมาณ ถนนพระรามที่ 6 เขตพญาไท กทม. 10400 โดยไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS.) เพื่อสำรองที่นั่งภายในวันที่ 2 มีนาคม 2544--จบ--
-สส-

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด