บริษัทหลักทรัพย์จัดการ ข่าวประชาสัมพันธ์วันนี้

ก.ล.ต. ร่วมมือ 2 องค์กรจัดสัมมนาให้ความรู้ การเปิดเผยความเสี่ยงจากสภาพภูมิอากาศ

๑๕ ธ.ค. ๒๐๒๐ ๐๙:๐๒

ก.ล.ต. ร่วมกับกองทุนพรอสเพอริตี้ของรัฐบาลสหราชอาณาจักร ภายใต้โครงการ ASEAN Low Carbon Energy Programme (ALCEP) และบริษัท อีวาย คอร์ปอเรท เซอร์วิสเซส จำกัด (สิงคโปร์) จัดงานสัมมนาออนไลน์ หัวข้อ Introduction to Climate Risk Disclosure

กองทุนบัวหลวงประเดิมปันผล SSF กองแรกในไทย กับ B-FUTURESSF หน่วยละ 0.23 บาท วันที่ 17 ธ.ค. นี้

๐๙ ธ.ค. ๒๐๒๐ ๐๘:๓๗

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด หรือ กองทุนบัวหลวง เปิดเผยว่า กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นฟิวเจอร์เพื่อการออม (B-FUTURESSF) ประกาศจ่ายเงินปันผลครั้งแรก สำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 23 กรกฎาคม 2563 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 ในอัตรา 0.23 บาทต่อหน่วย โดยปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุน