การตลาด ข่าวประชาสัมพันธ์วันนี้

ที่ประชุมวิสามัญสมาชิก มีมติเลือกตั้งกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ 2 ราย

๒๖ ม.ค. ๒๕๖๔ ๑๑:๒๕

นายพิเชษฐ สิทธิอำนวย และนายไพบูลย์ นลินทรางกูร ได้รับการเลือกตั้งจากที่ประชุมวิสามัญสมาชิก ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2564 ให้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยมีวาระการดำรงตำแหน่ง 3 ปี ตั้งแต่วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 - 4 กุมภาพันธ์ 2567ตามที่ พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์