กระทรวงการคลังนำเหล่าข้าราชการ ข่าวประชาสัมพันธ์วันนี้

ภาพข่าว: วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

๐๓ มิ.ย. ๒๐๑๓ ๑๐:๒๗

กรุงเทพฯ-3 มิ.ย.-กลุ่มสารนิเทศการคลัง กระทรวงการคลัง นางวันดี แสงชลินทร์ผู้อำนวยการส่วนนโยบายและสนับสนุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ภาพข่าว: กระทรวงการคลังถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

๐๒ มิ.ย. ๒๐๑๒ ๑๕:๐๙

กรุงเทพฯ-2 มิ.ย.-กลุ่มการประชาสัมพันธ์ สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง นางสาวบุญญาพร ปั้นงาม นักตรวจสอบภาษีชำนาญการพิเศษ กรมสรรพสามิตเป็นผู้แทนกระทรวงการคลังนำเหล่าข้าราชการในสังกัดกระทรวงการคลังวางพวงมาลาถวายราชสักการะเนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวณ

ภาพข่าว: กระทรวงการคลังทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล

๑๕ ส.ค. ๒๐๑๑ ๑๗:๓๕

กรุงเทพฯ-15 ส.ค.-กลุ่มการประชาสัมพันธ์ สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง นายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม ปลัดกระทรวงการคลัง นางเสาวนีย์ กมลบุตรนางสาวสุภา ปิยะจิตติ นายสมชาย พูลสวัสดิ์ รองปลัดกระทรวงการคลังนำเหล่าข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างจากหน่วยงานต่างๆในสังกัดกระทรวงการคลัง

ภาพข่าว: กระทรวงการคลังทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล

๑๔ มี.ค. ๒๐๑๑ ๑๓:๒๕

กรุงเทพฯ-14 มี.ค.-กลุ่มการประชาสัมพันธ์ สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง นายประดิษฐ์ ภัทรประสิทธิ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังนำเหล่าข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างจากหน่วยงานต่างๆในสังกัดกระทรวงการคลังทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าฯ

ภาพข่าว: กระทรวงการคลังทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล

๑๔ ธ.ค. ๒๐๑๐ ๑๖:๕๑

กรุงเทพฯ-14 ธ.ค.-กลุ่มการประชาสัมพันธ์ สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง นางสาวสุภา ปิยะจิตติ และนายสมชาย พูลสวัสดิ์ รองปลัดกระทรวงการคลังนำเหล่าข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างจากหน่วยงานต่างๆในสังกัดกระทรวงการคลังทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

ภาพข่าว: ทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระกุศล

๑๑ เม.ย. ๒๐๐๘ ๐๙:๕๐

กรุงเทพฯ-11 เม.ย.-กลุ่มการประชาสัมพันธ์ สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง นางสาวสุภา ปิยะจิตติ รองปลัดกระทรวงการคลังนำเหล่าข้าราชการและลูกจ้างพนักงานในสังกัดกระทรวงการคลัง ร่วมกันทำบุญตักบาตรและน้อมนำจิตอธิษฐานเพื่อถวายเป็นพระกุศล สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ณ

ภาพข่าว: ปลัดกระทรวงการคลังถวายสัตย์ปฏิญาณ

๐๒ ธ.ค. ๒๐๐๕ ๑๖:๐๔

กรุงเทพฯ-2 ธ.ค.-กระทรวงการคลัง นายศุภรัตน์ ควัฒน์กุล ปลัดกระทรวงการคลังนำเหล่าข้าราชการในสังกัดกระทรวงการคลัง ถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในมหามงคลวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2548 Public Relations Group,