ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลัง พร้อมเป็นหน่วยงานรัฐบาลดิจิทัล

ข่าวข่าวประชาสัมพันธ์หุ้น การเงิน การธนาคาร วันจันทร์ที่ ๑๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ๑๔:๒๑ น.
กรุงเทพฯ--14 ม.ค.--สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลัง

นายภูมิศักดิ์ อรัญญาเกษมสุข ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ เปิดเผยว่า สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) ได้รับการประเมินความพร้อมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของหน่วยงานภาครัฐระดับกรม ประจำปี 2561 สูงกว่าค่าเฉลี่ยของหน่วยงานระดับกรมทั้งหมด โดยมีคะแนนโดดเด่นในมิติ โครงสร้างพื้นฐานความมั่นคงปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ และรองลงมาคือมิติศักยภาพเจ้าหน้าที่ภาครัฐด้านดิจิทัล

การสำรวจความพร้อมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของหน่วยงานภาครัฐจัดทำโดยสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.) หรือ DGA โดยในปี พ.ศ. 2561 ได้เลือกสำรวจหน่วยงานภาครัฐระดับกรม 287 หน่วยงาน การประเมินครอบคลุม 6 มิติได้แก่ มิติที่ 1 แนวนโยบายและหลักปฏิบัติ มิติที่ 2 ศักยภาพเจ้าหน้าที่ภาครัฐด้านดิจิทัล มิติที่ 3 บริการภาครัฐ มิติที่ 4 การบริหารจัดการรูปแบบดิจิทัล มิติที่ 5 โครงสร้างพื้นฐานความมั่นคงปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ และมิติที่ 6 เทคโนโลยีอัจฉริยะและการนำไปใช้

รายงานสำรวจความพร้อมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี 2561 ของ DGA ระบุว่า "สบน. มีคะแนนรวมสูงกว่าค่าเฉลี่ยของหน่วยงานภายใต้สังกัดกระทรวงการคลัง และสูงกว่าค่าเฉลี่ยของหน่วยงานระดับกรมทั้งหมด โดยมิติที่โดดเด่นที่สุดคือมิติที่ 5 โครงสร้างพื้นฐานความมั่นคงปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ และรองลงมาคือมิติที่ 2 ศักยภาพเจ้าหน้าที่ภาครัฐด้านดิจิทัล"

ผอ.สบน. กล่าวเพิ่มเติมว่า สบน. เล็งเห็นความสำคัญในการปรับเปลี่ยนกระบวนการทำงานสู่รูปแบบดิจิทัล หรือ Digital Transformation เพื่อให้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี นโยบายรัฐบาล และเพื่อให้การดำเนินภารกิจของ สบน. ทั้งในด้านการระดมทุนเพื่อลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ และการพัฒนาตลาดตราสารหนี้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด เพื่อให้ประเทศไทยมีฐานะการคลังที่เข้มแข็งและการเติบโตของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

ในปี พ.ศ. 2562 สบน. อยู่ระหว่างศึกษาการนำ Smart Technology มาใช้ในการทำงาน อาทิ การพัฒนาฐานข้อมูลหนี้สาธารณะในรูปแบบ Big Data เพื่อการทำงานในรูปแบบ Data Driven และการจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาระบบจำหน่ายพันธบัตรรัฐบาลและพันธบัตรออมทรัพย์ ให้สอดรับกับการพัฒนาของเทคโนโลยีทางการเงิน (Fintech) และส่งเสริมการออมของประชาชนอย่างทั่วถึง เป็นต้น

สำนักงาน

สำนักงานป.ป.ช. สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน สำนักงานก.พ. สำนักงานเกษตรอำเภอแกลง สำนักงานทูตพาณิชย์ สำนักงานกปร. สำนักงานพัฒนาชุมชน สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา สำนักงานศุลกากร สำนักงานพัฒนาฝีมือ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม สำนักงานธนานุเคราะห์ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา สำนักงานกกพ. สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ สำนักงานเจโทร สำนักงานอุตสาหกรรม สำนักงานพาณิชย์ สำนักงานวัฒนธรรม สำนักงานตำรวจ สำนักงานสลากฯ สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ
ภาพข่าว: บตท. แสดงความยินดี ผอ.สบน.

นางวสุกานต์ วิศาลสวัสดิ์ กรรมการและผู้จัดการ บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย และนายกรพล ชินพัฒน์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายบริหารองค์กรกลุ่มที่ 1 ร่วมแสดงความยินดีแก่นายภูมิศักดิ์ อรัญญาเกษมสุข เนื่องในโอกาสได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ

สบน. เปิดรับสมัคร PDMO Camp 2017

สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลัง เปิดรับสมัคร PDMO Camp 2017 ที่จะจัดระหว่างวันที่ 14-18 มิถุนายน 2560 รับประกาศนียบัตรและชิงรางวัลกว่า 240,000 บาท รับนิสิต/นักศึกษาทุกมหาวิทยาลัย ทุกชั้นปี รับสมัครถึงวันที่ 19 พ.ค. 2560 ส่งใบสมัครได้เลยตาม Link

ภาพข่าว: สบน. จัดพิธีสรงน้ำพระและรดน้ำขอพรผู้บริหารระดับสูง ประจำปี

นายสุวิชญ โรจนวานิช ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ เป็นประธานในพิธีสรงน้ำพระและรดน้ำขอพรผู้บริหารระดับสูง ประจำปี 2559 โดยมีเจ้าหน้าที่ สบน. เข้าร่วมพิธี ณ บริเวณหน้าห้องประชุม 401 สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 5 เมษายน

ภาพข่าว: ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) รับรางวัลธุรกรรมดีเด่นแห่งปีของสมาคมตราสารหนี้ไทย

นายสมหมาย ภาษี (กลาง) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง มอบรางวัลธุรกรรมดีเด่นแห่งปี (Deal of the Year) ให้แก่ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จากธุรกรรมการแลกเปลี่ยนพันธบัตร Bond Switching ของสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลัง โดยมีคุณลิน ค็อก

การแต่งตั้งผู้ค้าหลักสำหรับธุรกรรมประเภทซื้อขายขาดของกระทรวงการคลัง (MOF Outright

นายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะกระทรวงการคลังแถลงว่า กระทรวงการคลังได้แต่งตั้งสถาบันการเงินเป็นผู้ค้าหลักสำหรับธุรกรรมประเภทซื้อขายขาดของกระทรวงการคลัง (MOF Outright PD) เพื่อให้ทำหน้าที่เป็น Market Maker

ภาพข่าว: แต่งตั้ง KTAMผู้จัดการกองทุนบริหารเงินกู้เพื่อการปรับโครงสร้างหนี้สาธารณะฯ

นายสมชัย บุญนำศิริ กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด ( มหาชน) ร่วมลงนามกับ นายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลัง ในพิธีลงนามในสัญญาแต่งตั้งผู้บริหารสินทรัพย์

การออกตั๋วเงินคลังในเดือนกันยายน 2554

ตามที่สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลังได้ประกาศออกตั๋วเงินคลัง รุ่นอายุไม่น้อยกว่า 3 วัน จำนวน 80,000 ล้านบาท ประมูลในวันที่ 28 กันยายน 2554 นั้น สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลังเห็นควรให้เพิ่มวงเงินการออกตั๋วเงินคลังรุ่นอายุ 3

ประกาศงดการออกตั๋วเงินคลังทุกรุ่นอายุในเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม 2554

ตามที่สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลังได้แจ้งงดการออกตั๋วเงินคลังทุกรุ่นอายุ (28 วัน, 91 วัน, 182 วัน) ชั่วคราวเป็นเวลา 3 เดือน ตั้งแต่เดือนเมษายน-มิถุนายน 2554 เนื่องจากมีระดับเงินคงคลังที่สูง และเป็นการแบ่งเบาภาระต้นทุนของรัฐบาล

สบน.ร่วมกับธนาคารเอชเอสบีซี และธนาคารตัวแทนร่วมจัดจำหน่าย ลงนามบันทึกความตกลงในการจำหน่ายพันธบัตรชดเ

สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลัง ร่วมกับธนาคารเอชเอสบีซี ในฐานะธนาคารผู้จัดจำหน่ายหลัก และธนาคารตัวแทนร่วมจัดจำหน่ายพันธบัตรรัฐบาลประเภทอัตราดอกเบี้ยแปรผันตามการเปลี่ยนแปลงของเงินเฟ้อ (Inflation Linked Bond: ILB)

ประกาศงดการออกตั๋วเงินคลังทุกรุ่นอายุในเดือนมีนาคม 2554

ตามที่สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลังได้แจ้งงดการออกตั๋วเงินคลังทุกรุ่นอายุชั่วคราวเป็นเวลา 2 เดือน (มกราคม และกุมภาพันธ์ 2554) เนื่องจากมีระดับเงินคงคลังที่สูง และเป็นการแบ่งเบาภาระต้นทุนของรัฐบาล จากข้อมูลประมาณการฐานะเงินคงคลังพบว่า

ภาพข่าว: ผอ.สบน. ให้สัมภาษณ์พิเศษรายการ Money Delivery

นายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุลผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ ให้สัมภาษณ์พิเศษรายการ Money Delivery ทางช่อง TNN24 ในประเด็น “ออมกับพันธบัตรออมทรัพย์ และแนวโน้มการพัฒนาของตลาดตราสารหนี้ในปี 2553” ณ สำนักงานบร ิหารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลัง

ภาพข่าว: ผอ.สบน. ให้การต้อนรับคณะผู้แทนจากกระทรวงการคลังสาธารณรัฐฟิลิปปินส์

นายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะกระทรวงการคลังให้การต้อนรับคณะผู้แทนจากกระทรวงการคลังสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ในโอกาสศึกษาดูงานภายในสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ ระหว่างวันที่ 25-27 สิงหาคม 2553 ณ ห้องประชุม 401 เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม

โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาขีดความสามารถด้านการบริหารจัดการโครงการ และการจ้างที่ปรึกษาขององค์กรปกครองส่

นายสุวิชญ โรจนวานิช รองผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ แถลงว่า สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลัง ได้จัดโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาขีดความสามารถด้านการบริหารจัดการโครงการ และการจ้างที่ปรึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานของรัฐ

การประชุมการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน เรื่อง กรอบการเจรจากู้เงินเพื่อ

นายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะแถลงว่า สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลัง ได้จัดการประชุมการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน เรื่อง กรอบการเจรจา กู้เงินเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

เรื่อง โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาขีดความสามารถด้านการบริหารจัดการโครงการและการจ้างที่ปรึกษาขององค์กรปก

นายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะแถลงว่า สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลัง ได้จัดโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาขีดความสามารถด้านการบริหารจัดการโครงการ และการจ้างที่ปรึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานของรัฐในภูมิภาค

ภาพข่าว: "มหกรรมตราสารหนี้ เพื่อประชาชน ครั้งที่ 7"

(ขวาไปซ้าย) ดร.สันติ กีระนันทน์ ผู้จัดการตลาดตราสารหนี้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ นายสิงห์ชัย บุณยโยธิน ผู้อำนวยการสำนักตลาดการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย นายประวิช สารกิจปรีชา รองผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลัง และนางสาวสิริมาศ วัฒนะโชติ รองเลขา

ปฏิทินกิจกรรม: ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

วันเสาร์ที่ 17 พ.ย. 2550 เวลา 9.00 น. นายประวิช สารกิจปรีชา รองผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลัง นายสิงห์ชัย บุณโยธิน ผู้อำนวยการสำนักตลาดการเงิน นางสาวสิริมาศ วัฒนะโชติ รองเลขาธิการสมาคมธนาคารไทย และดร.สันติ กีระนันทน์ ผู้จัดการตลาดตราส

ภาพข่าว: ตลาดตราสารหนี้ (BEX) จัดมหกรรมตราสารหนี้สัญจร จังหวัดอุบลฯ

ดร.สันติ กีระนันทน์ ผู้จัดการ ตลาดตราสารหนี้ (BEX) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลัง ชาตรี ดิเรกศรี ปลัดจังหวัดอุบลราชธานี ดร.ธวัชชัย ยงกิตติกุล เลขาธิการสมาคมธนาคารไทย พร้อมด้วยผู้บริห

ตลาดตราสารหนี้ (BEX) จัดมหกรรมตราสารหนี้สัญจร จังหวัดอุบลฯ

ดร.สันติ กีระนันทน์ ผู้จัดการ ตลาดตราสารหนี้ (BEX) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลัง ชาตรี ดิเรกศรี ปลัดจังหวัดอุบลราชธานี ดร.ธวัชชัย ยงกิตติกุล เลขาธิการสมาคมธนาคารไทย พร้อมด้วยผู้บริห

ภาพข่าว: Fixed Income Trading, Investing and Hedging

"สมาคมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ ร่วมกับสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย จัดบรรยายเรื่อง Fixed Income Trading, Investing and Hedging ให้แก่สมาชิก โดยการสนับสนุนจาก สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลัง"

ภาพข่าว: Fixed Income Trading, Investing and Hedging

"สมาคมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ ร่วมกับสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย จัดบรรยายเรื่อง Fixed Income Trading, Investing and Hedging ให้แก่สมาชิก โดยการสนับสนุนจาก สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลัง"