ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

สวรส. จับมือ ม.วลัยลักษณ์ ผนึกกำลังตั้ง ศูนย์วิจัยด้านระบบสุขภาพและการแพทย์

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป วันพฤหัสบดีที่ ๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ๑๓:๐๓ น.
กรุงเทพฯ--3 ส.ค.--สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ สนับสนุนการจัดตั้งและดำเนินงานของ "ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการวิจัยระบบสุขภาพและการแพทย์ (Center of Excellence in Health System and Medical Research [CE-HSMR])" (ในพื้นที่เขต 11) มุ่งตอบสนองการพัฒนาระบบสุขภาพของประเทศ โดยมีสถาบันการศึกษาเป็นศูนย์กลางเติมเต็มช่องว่างความรู้ด้านสุขภาพและการแพทย์ พัฒนาโจทย์วิจัยเชื่อมต่อจากระดับพื้นที่สู่ระดับประเทศ พร้อมพัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบายจากความรู้งานวิจัยควบคู่กับการพัฒนานักวิจัยหน้าใหม่ โดยได้มีการลงนามความร่วมมือระหว่าง สวรส. โดย นพ.พีรพล สุทธิวิเศษศักดิ์ ผอ.สวรส. ร่วมกับ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดย ศ.ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในการสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์ความเป็นเลิศด้านการวิจัยระบบสุขภาพและการแพทย์ เมื่อวันที่ 31 ก.ค. 2560 ณ หน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อาคาร SM Tower ถ.พหลโยธิน กรุงเทพฯ

ศ.ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กล่าวว่า มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มีนโยบายชัดเจนในการส่งเสริมการวิจัยในรูปแบบของการพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้ และสร้างเครือข่ายนักวิชาการ ผ่านการจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศในด้านต่างๆ สำหรับการวิจัยด้านระบบสุขภาพนั้น มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้จัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศด้านการวิจัยระบบสุขภาพและการแพทย์ (CE-HSMR) ขึ้น เพื่อเป็นการเชื่อมโยงงานวิชาการ นวัตกรรมสร้างสรรค์ในสถาบันอุดมศึกษากับการแก้ปัญหาและพัฒนาประเทศ ศูนย์ความเป็นเลิศต่างจากหน่วยวิจัยทั่วไปคือ มุ่งเน้นการนำความรู้จากงานวิจัยไปประยุกต์ใช้ได้จริง และต้องสามารถตอบสนองต่อความต้องการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในเรื่องนั้นๆ ตลอดจนมุ่งเน้นทำวิจัยในลักษณะการสะสมและต่อยอดองค์ความรู้ สามารถเกาะติดประเด็นวิจัยที่สำคัญ ทันต่อสถานการณ์ เพื่อการตอบโจทย์และแก้ปัญหาด้านสุขภาพและการแพทย์ของประเทศ โดยมหาวิทยาลัยยินดีให้การสนับสนุนการดำเนินงานของ CE-HSMR อย่างเต็มที่ ไม่ว่าจะเป็น การสนับสนุนเชิงนโยบาย การสนับสนุนบุคลากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญ การบริหารจัดการและงบประมาณ ฯลฯ เพื่อให้การดำเนินงานของ CE-HSMR สามารถสร้างงานวิจัย สร้างเครือข่ายนักวิจัยที่มีศักยภาพสูง นำไปสู่การเสนอองค์ความรู้เพื่อการจัดการเชิงระบบ หรือต้นแบบการพัฒนาระบบสุขภาพที่มีประสิทธิภาพให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ โดยเน้นความต้องการของผู้ใช้เป็นสำคัญ

ด้าน นพ.พีรพล สุทธิวิเศษศักดิ์ ผู้อำนวยการ สวรส. กล่าวว่า สถาบันการศึกษาตามภูมิภาคต่างๆ นับเป็นศูนย์กลางและแหล่งทรัพยากรที่มีทั้งองค์ความรู้และบุคลากรที่มีความสามารถจำนวนมาก โดยเฉพาะด้านการวิจัยสาขาต่างๆ ซึ่ง สวรส. ได้มีการทำงานเชื่อมกับภาคีวิจัยที่เป็นสถาบันการศึกษามาโดยตลอด หากแต่ยังไม่เกิดกลไกที่ชัดเจนและยั่งยืนในการสนับสนุนมากนัก ดังนั้นเมื่อมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มีนโยบายการสนับสนุนงานด้านการวิจัยที่ชัดเจนและสอดคล้องกับนโยบายของ สวรส. และยังเป็นแนวทางที่สอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาระบบวิจัยของประเทศอีกด้วย ความร่วมมือของ สวรส. และมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ในครั้งนี้ จึงนับเป็นความร่วมมือที่มีแนวโน้มของความสำเร็จค่อนข้างสูง โดย สวรส. ได้มีแผนดำเนินงานในการร่วมสนับสนุนศูนย์ความเป็นเลิศด้านการวิจัยระบบสุขภาพและการแพทย์ ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์อย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็น การสนับสนุนงบประมาณ การสนับสนุนด้านการพัฒนาศักยภาพ การบริหารจัดการงานวิจัย การพัฒนาระบบวิจัย และการสร้างเครือข่ายวิจัยที่สามารถเชื่อมโยงการใช้ประโยชน์จากงานวิจัยกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อมุ่งเป้าให้เกิดผลลัพธ์และผลกระทบในเชิงสุขภาพและระบบสุขภาพของประชาชน

ทั้งนี้ ประเภทงานวิจัยที่สำคัญต่อการพัฒนาสุขภาพและระบบสุขภาพ ได้แก่ การวิจัยด้านกำลังคนและรูปแบบการจัดบริการสุขภาพ การวิจัยด้านการคลังระบบสุขภาพ ระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ ระบบยาและอุปกรณ์การแพทย์ ตลอดจนธรรมาภิบาลและการบริหารระบบสุขภาพ นอกจากนั้นยังรวมถึงการวิจัยด้านระบาดวิทยาและปัจจัยทางสังคมที่กำหนดสุขภาพด้วย ซึ่งในการทำวิจัยอาจเป็นการวิจัยมุ่งเป้าเพื่อสร้างความรู้ที่จะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงของผลลัพธ์สุขภาพหรือการปรับปรุงระบบสุขภาพก็ได้ ซึ่งอาจเรียกว่าเป็นการวิจัยเชิงนโยบายและระบบสุขภาพ (Policy and Health Systems Research) หรืออาจเป็นการวิจัยเพื่อสร้างความรู้ช่วยการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ (Implementation Research)

"งานวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพของประเทศ เป็นงานที่ต้องมีการทำงานเชื่อมโยงระหว่างสหวิชาชีพ และร่วมมือกันระหว่างสถาบันและทุกภาคส่วน ดังนั้นศูนย์ความเป็นเลิศด้านการวิจัยระบบสุขภาพและการแพทย์ จึงนับเป็นกลไกหนึ่งที่จะทำให้เกิดการสร้างและพัฒนาความรู้ที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ ตลอดจนพัฒนาข้อเสนอที่ตอบโจทย์ความต้องการและทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม" นพ.พีรพล กล่าว

อนึ่ง การลงนามความร่วมมือทางวิชาการในครั้งนี้มีผลบังคับใช้เป็นเวลา 3 ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 31 กรกฎาคม 2560 เป็นต้นไป โดยความร่วมมือดังกล่าว นอกจากจะเป็นกลไกสนับสนุนการพัฒนาระบบสุขภาพของประเทศแล้ว ยังส่งเสริมให้เกิดโอกาสในการพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรของทั้งสองสถาบัน ผ่านการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านการวิจัย การบริหารจัดการงานวิจัย และด้านอื่นๆ ได้อีกด้วย

ข่าวประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยศรีปทุม มหาวิทยาลัยรามคำแหง มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยหิดล มหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยสยาม มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ มหาวิทยาลัยมกุฏราชวิทยาลัย มหาวิทยาลัยโตไก มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ศึกษาดูงาน PRS Center

ศูนย์กายภาพและผิวหนังสัตว์เลี้ยง PRS Center นำโดย น.สพ.นพกฤษณ์ จันทิก ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมเจ้าหน้าที่ มีความยินดีเปิดบ้านต้อนรับ ผศ.น.สพ.ดร.พีรศักดิ์ สุทธิโยธิน ผู้อำนวยการโครงการจัดตั้งสำนักวิชาสัตวแพทยศาสตร์

ภาพข่าว: แถลงข่าวงาน วลัยลักษณ์ เอ็กซ์โป 2017 ณ โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ

ศ. ดร. สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ให้เกียรติเป็นประธานในงานแถลงข่าวการจัดงาน "วลัยลักษณ์ เอ็กซ์โป 2017" ภายใต้แนวคิด "ตามรอยเท้าพ่อ" เนื่องในโอกาสครบรอบ 25 ปีแห่งการสถาปนามหาวิทยาลัย

ภาพข่าว: มหาวิทยาลัยวลัยลักษบลจ.ไทยพาณิชย์ บริหารกองทุนส่วนบุคคล

ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ (กลาง) อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมลงนามในสัญญาจัดการกองทุนส่วนบุคคล กับนางสาววริษา ลพานุกรม (ขวา) ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ กลุ่มธุรกิจลูกค้าบุคคลและสถาบัน บลจ.ไทยพาณิชย์ จำกัด โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย ศุภดิษฐ์

ภาพข่าว: เพื่อพ่อขอแค่ไม่สูบ

อ.ดร.สาโรจน์ เพชรมณี และ อ.ดร.พิมาน ธีระรัตนสุนทร อาจารย์ประจำสำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ นำนักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดกิจกรรม "เพื่อพ่อ...ขอแค่ไม่สูบ(บุหรี่)"

ภาพข่าว: SME Development Bank ประชุมแนวทางพัฒนาชุมชนเกาะพะงัน สู่ Social Enterprise

นายมงคล ลีลาธรรม กรรมการผู้จัดการ SME Development Bank ร่วมประชุมกับผู้บริหารและผู้นำในชุมชนท้องถิ่นเกาะพะงัน กองทุนหมู่บ้าน กรมส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม สมาคมโรงแรมเกาะพะงัน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ดร.โสภณ สำรวจความเห็นของประชาชนรอบเหมืองทองคำชาตรี

ในวันนี้ (20 พฤษภาคม 2559) ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธานกรรมการบริหาร ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย (www.area.co.th) ได้พาคณะอาจารย์และนักศึกษาจากวิทยาลัยชุมชนพิจิตร วิทยาเขตทับคล้อ และนักศึกษาฝึกงานจากคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ภาพข่าว: ม.วรัยลักษณ์ จับมือ ซีพีไอฯ

ผศ.ดร.นิยม กำลังดี ผู้อำนวยการโครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย วลัยลักษณ์ ลงนาม ข้อตกลงวิจัยร่วมกับ นายโกศล นันทิลีพงศ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีพีไอ อะโกรเทค จำกัด ในเรื่องเกี่ยวกับ ปาล์มน้ำมัน เพื่อพัฒนางานวิชาการ และแวดวงปาล์มน้ำมัน

ภาพข่าว: SPU : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เข้าศึกษาดูงาน ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉราพร โชติพฤกษ์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานมาตรฐานและบริการการศึกษา และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิตราพร ลีละวัฒน์ ผู้อำนวยการศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ให้การต้อนรับ คณะผู้บริหารและคณาจารย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ภาพข่าว: ต้อนรับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์...เยี่ยมชมโรงแรม

คณะเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ นำโดย จิตตนา หนูณะ ประธานเครือข่ายประชาสัมพันธ์อุดมศึกษาภาคใต้ เข้าเยี่ยมชม และศึกษาดูงาน ด้านการประชาสัมพันธ์ และสื่อสารองค์กรในธุรกิจโรงแรม เพื่อนำไปปรับประยุกต์ใช้กับงานในสถาบันอุดมศึกษา โดยมี ชาตรี นุ้ยประสิทธิ์

ภาพข่าว: มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช เยี่ยมชมสุดยอดนวัตกรรมประหยัดพลังงานกับเลคิเซ่

เมื่อเร็วๆนี้ บริษัทเลคิเซ่ ไลท์ติ้ง จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายอุปกรณ์ส่องสว่างประหยัดพลังงานไฟฟ้าภายใต้แบรนด์เลคิเซ่ (LeKise) ให้การต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษาจากสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

ภาพข่าว: อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

ประวิช จรรยาสิทธิกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ศูนย์การค้าจังซีลอน ป่าตอง ภูเก็ต ร่วมกับ รศ.ดร.กฤษณะเดช เจริญสุธาสินี ผู้อำนวยการศูนย์ความรู้เฉพาะด้านนิเวศ วิทยาพยากรณ์ และการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และคณะครูนักเรียนจากโรงเรียนกะทู้

ม.วลัยลักษณ์ เปิดรับสมัครนักศึกษา ป.โท - ป.เอก MIT ประจำปีการศึกษา

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท และปริญญาเอก สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ (MIT) ประจำปีการศึกษา 2558 รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2558 ระดับปริญญาโท รับผู้จบปริญญาตรีทุกสาขา โดยจัดการเรียนการสอนภาคพิเศษ

จุฬาฯ จับมือ ม.วลัยลักษณ์ ชวนน้องๆ เปิดประตูสัญจรตะลอน School Tour

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับ ศูนย์หนังสือจุฬาฯ และสถานีวิทยุจุฬาฯ จัดโครงการเตรียมความพร้อมพิชิตแอดมิชชั่นและกิจกรรมเปิดประตูสัญจรตะลอน School Tour กับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราชในวันที่ 29-30 มกราคม 2558 ณ อาคารไทยบุรี

ภาพข่าว: SPU : สำนักหอสมุด ม.ศรีปทุม ให้การต้อนรับ ม.วลัยลักษณ์ เข้าศึกษาดูงาน

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยศรีปทุม ให้การต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่และคณาจารย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานสำนักหอสมุด ของมหาวิทยาลัยศรีปทุม โดยได้รับเกียรติจาก คุณวิยะดา ศิริมาณนท์ นักสารสนเทศเฉพาะสาขา (ขวาสุด)และคุณศิริพร จุลกะเศียร

ภาพข่าว: SPU : ม.ศรีปทุม ให้การต้อนรับ ม.วลัยลักษณ์ เข้าศึกษาดูงานระบบ

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) มหาวิทยาลัยศรีปทุม ให้การต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่และคณาจารย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานด้านไอซีทีของมหาวิทยาลัยศรีปทุม โดยได้รับเกียรติจาก คุณสุเมษ ชุมจีน Assistant Director of Technology

ภาพข่าว: SPU : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เข้าเยี่ยมชม คณะดิจิทัลมีเดีย

อาจารย์นพเกล้า ศรีมาตย์กุล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะดิจิทัลมีเดีย มหาวิทยาลัยศรีปทุม ให้การต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ.นครศรีธรรมราช ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานคณะดิจิทัลมีเดีย มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน ณ

ม.วลัยลักษณ์ รับสมัครนักศึกษา ป.โท และ ป.เอก MIT ประจำปีการศึกษา 2557 รอบที่

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอก สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ (MIT) ประจำปี 2557 เพื่อรองรับบุคลากรในสายงานต่างๆ ที่ต้องการนำเทคโนโลยีสารสนเทศไปประยุกต์ใช้กับงานที่ทำอยู่ ให้สามารถพัฒนางานได้อย่างเป็นระบบ

มวล.กำลังรับสมัครนักศึกษา ปีการศึกษา 2557 โท-เอก รวม 30 หลักสูตร

กรุงเทพฯ--18 ก.พ.--มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เปิดรับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557 ระดับปริญญาเอก และปริญญาโท รวม 30 หลักสูตร ระดับปริญญาเอก >>เอเชียศึกษา >>ฟิสิกส์ เคมี วิทยาศาสตร์เชิงคำนวณ

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การบริหารงานอุดมศึกษาระดับสูง

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เปิดรับสมัครผู้บริหารระดับสูงจากสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การบริหารงานอุดมศึกษาระดับสูง” ด้วย ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ปฏิทินข่าวธุรกิจประจำวันนี้(21 มกราคม 2557)

กรุงเทพฯ--21 ม.ค.--อินโฟเควสท์ วันอังคารที่ 21 มกราคม 2557 08.30 น. สำนักงาน กสทช. จัดโครงการ NBTC Campus Tour 2014 หัวข้อ Cyber Security : คิด ก่อน คลิก “มหันตภัย ปลายนิ้ว” ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ปฏิทินข่าวธุรกิจประจำวันพรุ่งนี้(21 มกราคม 2557)

กรุงเทพฯ--20 ม.ค.--อินโฟเควสท์ วันอังคารที่ 21 มกราคม 2557 08.30 น. สำนักงาน กสทช. จัดโครงการ NBTC Campus Tour 2014 หัวข้อ Cyber Security : คิด ก่อน คลิก “มหันตภัย ปลายนิ้ว” ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

หลักสูตร MIT ม.วลัยลักษณ์ ขยายเวลารับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาโท ถึงวันที่ 8 พฤษภาคม

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ (MIT) ประจำปีการศึกษา 2556 ผู้สนใจสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 8 พฤษภาคม 2556 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ (MIT)

หลักสูตร MIT ม.วลัยลักษณ์ รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ (MIT) ประจำปีการศึกษา 2556 เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 20 เมษายน 2556 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ (MIT) มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

นิเทศศาสตร์ มรภ.อุดรธานี เจ๋ง 3 นักศึกษาผ่านเข้ารอบ 2 สานฝันสู่ BBC

นิเทศศาสตร์ มรภ.อุดรธานี เจ๋ง 3 นักศึกษาผ่านเข้ารอบ 2 สานฝันสู่ BBC อังกฤษชี้เป็นลำดับที่ 3 ของประเทศ รองจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พร้อมเข้าร่วมอบรม 30 นักข่าวแห่งอนาคต เฟ้นหาตัวแทนบินฝึกงานกับ BBC ประเทศอังกฤษ ผศ.ดร.เสกสรร สายสีสด

มูลนิธิ วพย. และ บูพา กิ๊ฟวิ่ง ผนึกกำลัง เภสัช ม.วลัยลักษณ์ ล่องใต้ จัดอบรม

มูลนิธิ วพย. และ กองทุนบูพา กิ๊ฟวิ่ง ผนึกกำลัง สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดอบรม “การใช้ยาที่ถูกต้องปีที่ 3 ครั้งที่ 1” ซึ่งเป็นกิจกรรมภายใต้ “โครงการตู้ยาโรงเรียน”

มิวเซียมสยาม จัดงานสัมมนา “สภาวะความเป็นสมัยใหม่อันแตกกระจาย :

สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ ร่วมกับ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สำนักวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และ มูลนิธิเอเชีย จัดงานสัมมนา “สภาวะความเป็นสมัยใหม่อันแตกกระจาย : การค้นหาประวัติศาสตร์สังคม-วัฒนธรรมปาตานี”

สรุปผลการสัมมนา ICT for All Symposium 2011

จากเวทีวิชาการ ICT for All-Symposium 2011 “Success Factors of Migration to OpenOffice.org in Organizations” เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๔ เวลา 12.30-17.00 น.ณ ห้องประชุม หน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เลขที่ 979/42-46 ชั้น19