คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ จัดสัมมนา เรื่อง “มีสิทธิ... ทำไมไม่ใช้สิทธิ”

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Monday June 6, 2011 14:39
กรุงเทพฯ--6 มิ.ย.--คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติจัดสัมมนา เรื่อง “มีสิทธิ... ทำไมไม่ใช้สิทธิ”วันพฤหัสบดีที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๔ณ ห้องเสวนา ชั้น ๖ สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารบี (ด้านทิศใต้) ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร

โดยมุ่งหวังให้เป็นเวทีสำหรับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สำหรับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ตลอดจนประชาชน ได้มีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นในการที่จะทำให้การเลือกตั้งที่ใกล้จะมาถึงเป็นการเลือกตั้งที่ประชาชนทุกคนให้ความสนใจ ร่วมกันออกมาใช้สิทธิของตนเองให้มากขึ้น และตัดสินใจเลือกผู้ที่คิดว่าเหมาะสมทำหน้าที่แทนตนเองในการบริหารประเทศเพื่อให้สังคมไทยมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ประเทศชาติได้พัฒนาก้าวหน้าต่อไป

กำหนดการ
เวลา ๑๒.๓๐ – ๑๓.๓๐ น.           ลงทะเบียน
เวลา ๑๓.๓๐ – ๑๓.๔๕ น.           กล่าวเปิดการสัมมนาและแจ้งวัตถุประสงค์
โดย นายแพทย์แท้จริง ศิริพานิช
กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ประธานคณะอนุกรรมการสื่อสารสาธารณะเพื่อสิทธิมนุษยชน
เวลา ๑๓.๔๕ – ๑๖.๒๕ น.           การอภิปราย เรื่อง “มีสิทธิ... ทำไมไม่ใช้สิทธิ”
โดย - นางสดศรี สัตยธรรม
กรรมการการเลือกตั้ง
สมาชิกวุฒิสภา
รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า
ตัวแทนสื่อมวลชน
ดำเนินรายการโดย
อนุกรรมการสื่อสารสาธารณะเพื่อสิทธิมนุษยชน
เวลา ๑๖.๒๕ – ๑๖.๓๐ น.           กล่าวปิดการสัมมนา
โดย นายแพทย์แท้จริง ศิริพานิช
กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ประธานคณะอนุกรรมการสื่อสารสาธารณะเพื่อสิทธิมนุษยชน
?
หมายเหตุ

สำนักงาน

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่12 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดแพร่ สำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ สำนักงานกปร. สำนักงานกสทช. สำนักงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สำนักงานประกันสังคม สำนักงานเกษตรงานเกษตรจังหวัดมหาสารคาม สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ สำนักงานป้องกันควบคุมโรค สำนักงานเขตพญาไท สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครปฐม สำนักงานป.ป.ช. สำนักงานอุทยานการเรียนรู้ สำนักงานจัดหางาน สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ สำนักงานส่งเสริมการค้าเกาหลี
สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ จัดสัมมนา เรื่อง “สาเหตุการละเมิดสิทธิมนุษยชน

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ได้จ้างโรงเรียนนายร้อยตำรวจดำเนินโครงการศึกษาวิจัยเรื่อง"สาเหตุการละเมิดสิทธิมนุษยชนในกระบวนการยุติธรรมของเจ้าหน้าที่ตำรวจ"เพื่อศึกษาวิจัยถึงสาเหตุ สภาพปัญหาและรูปแบบของการละเมิดสิทธิมนุษยชนโดยเน้นศึกษาวิเคราะห์

เมื่อศูนย์ค้าส่งยักษ์จีนบุกรุกสิทธิคนไทยหรือไม่?

สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ จัดการสัมมนาเรื่อง เมื่อศูนย์ค้าส่งยักษ์จีนบุก ! รุกสิทธิคนไทยหรือไม่? โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีให้ประชาชนทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมใน การแสดงออกซึ่งความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินโครงการดังกล่าว

สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ จัดการสัมมนาเรื่อง "เมื่อศูนย์ค้าส่งยักษ์จีนบุก !

สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ จัดการสัมมนาเรื่อง "เมื่อศูนย์ค้าส่งยักษ์จีนบุก ! รุกสิทธิคนไทยหรือไม่?"โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีให้ประชาชนทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมในการแสดงออกซึ่งความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินโครงการดังกล่าวซึ่งอาจส่งผลกระทบในภา

สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติร่วมกับสำนักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติ

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติร่วมกับสำนักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติ (UNHCR)จัดการเสวนาในหัวข้อ การแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวกับภาวะไร้สัญชาติในประเทศไทย : ผลกระทบตั้งแต่ปี 2551 และแนวทางในอนาคตและเปิดตัวเอกสารเรื่องคนไร้รัฐ จำนวน 3

สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ จัดสัมมนา เรื่อง “สิทธิหนูอยู่ไหน ?

จากกรณีเด็กกตัญญูชกมวยเพื่อหาเลี้ยงยายปรากฏในหน้าสื่อมวลชน โดยผู้ที่เกี่ยวข้องและสังคมทั่วไปมีความคิดเห็นที่แตกต่างกัน โดยส่วนใหญ่ชื่นชมในความกตัญญูของเด็ก แต่ในแวดวงผู้ที่ทำงานด้านเด็ก

ภาพข่าว: ประกวดภาพถ่ายสิทธิมนุษยชน

สมชาย ครองสมบูรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โฟโต้ฮัท กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ มอบประกาศนียบัตรพร้อมบัตรกำนัลจากโฟโต้ฮัทมูลค่า 10,000 บาท แก่ผู้ชนะเลิศการประกวดภาพถ่ายสิทธิมนุษยชนประเภทบุคคลทั่วไป

สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ จัดงานสัมมนาและการเปิดตัวหนังสือ“การทุจริตและสิทธิมนุษย

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ได้ร่วมกับสมัชชาสากลว่าด้วยนโยบายสิทธิมนุษยชน(International Council on Human Rights Policy : ICHRP)ในการแปลและจัดพิมพ์หนังสือเรื่อง “การทุจริตและสิทธิมนุษยชน : สร้างความเชื่อมโยง” (Corruption and

เชิญส่งภาพถ่ายเข้าประกวดในหัวข้อ ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์

ด้วย สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ร่วมกับ the royal photographic society of thailand, สมาคมธุรกิจการถ่ายภาพ, สมาคมถ่ายภาพกรุงเทพ, ชมรมถ่ายภาพขาวดำแห่งประเทศไทย, photo hut group, olympus, RICOH, BIG camera, IQ Lab, FOTOINFO, PHOTOTECH, KATA

โฟโต้ฮัท กรุ๊ป ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ จัดงานแถลงข่าวการประกวดภาพถ่าย

เนื่องด้วย บริษัท โฟโต้ฮัท กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด โดย คุณสมชาย ครองสมบูรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ โดย นายแพทย์แท้จริง ศิริพานิช กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ จัดงาน แถลงข่าวการประกวดภาพถ่าย ในหัวข้อ

ภาพข่าว: รองปลัดก.ไอซีที ร่วมเวทีถกปัญหา เทคโนโลยี ICT ยุคใหม่ ใช้อย่างไร...ไม่ละเมิดสิทธิ?

นายธานีรัตน์ ศิริปะชะนะ รองปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เข้าร่วมในการสัมมนาเรื่อง “เทคโนโลยี ICT ยุคใหม่ ใช้อย่างไร...ไม่ละเมิดสิทธิ?” ที่จัดขึ้นโดยสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน ณ ห้องประชุม BM-6-20 ชั้น 6 ด้านทิศใต้

สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ จัดการสัมมนาเรื่อง "การใช้กฎหมายพิเศษกับสิทธิมนุษยชนในพื้นที

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ โดยคณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย กระบวนการยุติธรรมและการสูญหายของบุคคล จัดการสัมมนาเรื่อง "การใช้กฎหมายพิเศษกับสิทธิมนุษยชนในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้" ณ โรงแรมโนโวเทลเซ็นทารา หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติจึงจัดการเสวนาระดมความเห็น เรื่อง

ตามที่ผู้นำอาเซียนได้ร่วมลงนามรับรองกฎบัตรอาเซียนซึ่งมีสาระสำคัญประการหนึ่งคือ การระบุให้มีการจัดตั้งกลไกลสิทธิมนุษยชน (ASEAN Human Rights Body) และปัจจุบันอาเซียนได้มีการจัดตั้งคณะทำงาน High Level Panel (HLP) ขึ้นเพื่อยกร่างกรอบอำนาจหน้าที่ (Terms of

สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ จัดสัมมนาเรื่อง ปิดช่องว่างของระบบบริการสุขภาพไทย

ด้วยคณะอนุกรรมการด้านสุขภาพ อนามัย ผู้สูงอายุ และผู้พิการในคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ จัดสัมมนาเรื่อง ปิดช่องว่างของระบบบริการสุขภาพไทย ในวันศุกร์ที่ 20 มีนาคม 2552 เวลา 08.30 - 16.00 น. ณ โรงแรมที เค พาเลซ ห้องประชุมจามจุรี ชั้น 1 ถ.แจ้งวัฒนะ กทม.

สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ จัดสัมมนาเรื่อง “ฝ่าวิกฤตเศรษฐกิจคนทำงาน”

สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ จัดสัมมนาเรื่อง “ฝ่าวิกฤตเศรษฐกิจคนทำงาน” จัดโดย คณะอนุกรรมการสิทธิแรงงาน คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ๑) หลักการและเหตุผล

สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ จัดสัมมนาเพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อรายงานประเมินสถานการณ์สิทธิ

สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ จัดสัมมนาเพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อรายงานประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชนของประเทศไทย ปี 2547 - 2550 วันที่ 7 สิงหาคม 2551 ณ ห้องพัชราวดี 3 ชั้น 11 อาคารใหม่ โรงแรมปริ้นซ์พาเลซ โดยผู้เข้าร่วมสัมมนาประกอบด้วย คณะกรรมการสิท

สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ บันทึกเทปรายการช่วยคิดช่วยทำ

คุณหญิงอัมพร มีศุข กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ บันทึกเทปรายการโทรทัศน์ช่วยคิดช่วยทำ เรื่อง “เย็นศิระ เพราะพระบริบาล” ณ สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสี ช่อง 3 วันที่ 6 ธันวาคม 2550 เวลา 14.00 น.

สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ลงตรวจสอบเรื่องร้องเรียน กรณีป่าพรุ

นางสุนี ไชยรส กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ลงพื้นที่ตรวจสอบเรื่องร้องเรียนร่วมกับคณะอนุกรรมการสิทธิในการจัดการที่ดินและป่า กรณีป่าพรุ ต.แม่รำพึง อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 6 - 7 ธันวาคม 2550