ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

สบส.ชูผลงานเด่นของรัฐบาลรอบ 3 เดือนผ่านระบบบริการสุขภาพและระบบสุขภาพภาคประชาชน ตามนโยบายภาครัฐเพื่อสร้างความเชื่อมั่น

ข่าวประชาสัมพันธ์สุขภาพ อาหาร วันศุกร์ที่ ๒๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ๑๗:๓๕ น.
กรุงเทพฯ--26 ธ.ค.--กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (สบส.) กระทรวงสาธารณสุข เผยผลการดำเนินงานตามนโยบาย 10 ข้อใน รอบ 3 เดือน เร่งพัฒนางานสาธารณสุขตามแนวพระราชดำริ ระบบบริการสุขภาพและระบบสุขภาพภาคประชาชน เสริมสร้างความเข้มแข็งและกระบวนการทำงานให้ผู้รับบริการทั้งชาวต่างชาติและเน้นคนไทยให้สามารถเข้าถึงการบริการที่มีคุณภาพ พร้อมสร้างความเชื่อมั่นให้วงการแพทย์ไทยก้าวไกลระดับสากล

นต.นพ.บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เปิดเผยว่า (26 ธันวาคม 2558) การดำเนินงานในช่วง 3 เดือนที่ผ่านมากรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ได้ขานรับนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข โดยเร่งให้เกิดรูปธรรมในการดำเนินงานในระบบบริการสุขภาพและระบบสุขภาพภาคประชาชน ตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุขดังนี้ ตามนโยบายข้อที่1.การให้ความสำคัญสูงสุดต่อการพัฒนางานสาธารณสุขตามแนวพระราชดำริและโครงการเฉลิมพระเกียรติ โดยได้ดำเนินโครงการสุขศาลาพระราชทานเพื่อสืบสานตามพระราชปณิธานของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระราชดำริให้พัฒนาหน่วยพยาบาลที่มีโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนในพื้นที่ทุรกันดารให้เป็น “สุขศาลาพระราชทาน” เพื่อให้เป็นที่พึ่งด้านสุขภาพ และให้เป็นศูนย์กลางของแหล่งเรียนรู้ของประชาชนในพื้นที่ห่างไกลและชาวไทยภูเขาเผ่าต่างๆ ตั้งแต่ปี 2549 และในปี 2558 นี้ ได้ตั้งเป้าหมายในการพัฒนาสุขศาลาพระราชทานจากเดิมจำนวน 9 แห่ง เพิ่มเติมอีก 7 แห่ง รวมเป็น 16 แห่ง ตามนโยบายข้อที่ 4.การสร้างเสริมความเข้มแข็งของกลไกนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพที่ทำงานข้ามส่วนทั้งภาครัฐ เอกชน ประชาสังคมและชุมชนท้องถิ่น กรม สบส. เป็นหน่วยงานหลักด้านระบบบริการสุขภาพดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบโรคศิลปะ กฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาลและกฎหมายที่สำคัญส่งผลต่อผู้รับบริการจากสถานพยาบาลและคลินิก ดังนี้ (1.)ร่าง พรบ.คุ้มครองเด็กที่เกิดโดยอาศัยเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันทางการแพทย์ พ.ศ. ... (อุ้มบุญ) เพื่อใช้ในการควบคุม กำกับ กำหนดสถานะความเป็นบิดา มารดาที่ชอบด้วยกฎหมายของเด็กที่เกิดโดยอาศัยเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์ให้เหมาะ และไม่ให้มีการนำไปใช้ในเชิงพาณิชย์และขัดต่อจริยธรรมแห่งวิชาชีพเวชกรรม ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างของสนช. ใกล้เสร็จแล้ว คาดว่าจะเสนอ สนช.พิจารณาประมาณเดือนมกราคม 2558 (2.)ร่างพรบ.ว่าด้วยสเต็มเซลล์ (เซลล์ต้นกำเนิด) พ.ศ. ... บังคับใช้เพื่อกระบวนการบำบัดรักษาโรค เช่น การปลูกถ่ายเซลล์ในผู้ป่วย โรคเลือดจางธาลัสซีเมีย โรคมะเร็งเม็ดเลือด โดยจะทำการปลูกถ่ายโดยแพทย์เฉพาะทางเท่านั้น และต้องดำเนินการตามข้อบังคับของแพทยสภาด้วย การรักษาของจริยธรรมแห่งวิชาชีพเวชกรรมและการใช้ผลิตภัณฑ์ต้องสอดคล้องกับประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา(อย.) เพื่อให้ความคุ้มครองความปลอดภัยของประชาชนเกี่ยวกับสเต็มเซลล์หรือเซลล์ต้นกำเนิด ขณะนี้อยู่ระหว่างยกร่างเสนอต่อครม.ประมาณเดือนเมษายน 2558 และ3. Medical Hub ซึ่งเป็นการพัฒนาให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ (Medical Hub) ในจังหวัดท่องเที่ยวชั้นนำ พร้อมขับเคลื่อนให้ประเทศไทยเป็นเลิศในด้านผลิตภัณฑ์และการบริการด้านสุขภาพ การรักษาพยาบาลในภูมิภาคเอเชีย โดยร่วมมือกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องและไม่ก่อให้เกิดผลกระทบกับบริการสุขภาพของคนไทย ทั้งยังสนับสนุนเอกชนให้จัดบริการศูนย์พักฟื้นผู้ป่วยที่มีมาตรฐาน รวมถึงการแก้ไขปรับปรุงกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องใช้บุคลากร ทางการแพทย์ร่วมกันระหว่างภาครัฐและเอกชนให้เอื้ออำนวยต่อการดำเนินงาน ตามนโยบายข้อที่8.การสนับสนุนการพัฒนาระบบสุขภาพโลก (Global Health) เป็นการสร้างความเชื่อมั่นด้านระบบบริการให้ผู้ป่วยต่างชาติ ตามมาตรฐานโรงพยาบาลระดับสากล (JCI) ในด้านของการให้บริการทางการแพทย์เกิดสัมพันธภาพที่ดีระหว่างผู้ให้และผู้รับบริการ ลดปัญหาข้อขัดแย้ง ที่อาจจะเกิดขึ้น โดยดำเนินการในรูปแบบของคณะกรรมการกลางไกล่เกลี่ยกรณีข้อพิพาททางการแพทย์ คณะอนุกรรมการ ที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วยผู้แทนจากภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง เจรจาไกล่เกลี่ยหรือประนอมข้อพิพาททางการแพทย์ระหว่าง ผู้ให้บริการ ผู้รับบริการ และบุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และกำหนดระยะเวลาดำเนินการทั้งระบบไม่เกิน 90 วัน เพื่อยกระดับมาตรฐานคุณภาพของสถานพยาบาลและลดความเสี่ยงของการร้องเรียน และเป็นการสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้รับบริการในคุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการสุขภาพ เพิ่มความสามารถแข่งขันในการแข่งขันกับนานาชาติ โดยมี ช่องทางแจ้ง/รับเรื่องร้องเรียน 4 ช่องทางในการไกล่เกลี่ยกรณีข้อพิพาททางการแพทย์ (Medical Dispute Mediation) ดังนี้ 1)Web Portal www.thailandmedicalhub.net , E-mail : medicalhub702@gmail.com 2) Call Center กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ หมายเลข 02-193-7999 ตลอด 24 ชั่วโมง 3) รับเรื่องร้องเรียนโดยตรงผ่านทางกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ หรือช่องทางของหน่วยงานราชการอื่น 4) การแจ้งเวียนสถานทูต หน่วยงานการต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง โดยปัจจุบันมีโรงพยาบาลเอกชน ที่ผ่านมาตรฐานโรงพยาบาลระดับสากล (JCI)แล้ว จำนวน 37 แห่ง ตามนโยบายข้อที่ 9.การสนับสนุนการวิจัยสุขภาพอย่างครบวงจร กองวิศวกรรมการแพทย์ ได้มีการวิจัยและพัฒนาด้านเทคนิคเครื่องส่องไฟรักษาทารกแรกเกิด (Led Phototherapy) ที่มีสภาวะตัวเหลืองได้พัฒนาแหล่งกำเนิดแสง พลังงานแสง และพื้นที่ผิวสัมผัสแสงให้มีประสิทธิภาพสูง ลดค่าใช้จ่ายและ ลดภาวะเสี่ยงต่อการเสียชีวิตในทารกแรกเกิดและคลอดก่อนกำหนด ตามนโยบายข้อที่ 10.การพัฒนาส่งเสริมระบบธรรมาภิบาลในกระทรวงสาธารณสุขและองค์กรด้านสุขภาพของรัฐ เป็นความร่วมมือกันระหว่างกรม สบส.กับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) พัฒนาศักยภาพเครือข่ายอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน(อสม.) ทั่วประเทศ กว่า 87,000 คน ให้ อสม.มีหน้าที่เฝ้าระวัง สอดส่องการทำงานของภาครัฐ และให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมพัฒนาหมู่บ้าน ให้เป็นไปอย่างมีระบบและต่อเนื่องในการปราบปรามการทุจริตในระดับชุมชนให้สังคมไทยปลอดการทุจริตอย่างยั่งยืน

กรม

กรมโรงงานอุตสาหกรรม กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กรมพลศึกษา กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กรมควบคุมโรค กรมการข้าว กรมประมง กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กรมโรงงานฯ กรมการท่องเที่ยว กรมปศุสัตว์ กรมสรรพากร กรมธนารักษ์ กรมศุลกากร กรมอนามัย กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กรมทรัพย์สินทางปัญญา กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กรมสุขภาพจิต กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
สบส.มอบชุดอุปกรณ์สนับสนุนการปฏิบัติงานให้ อสม.ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมใน 5 จังหวัดภาคใต้

อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพพร้อมคณะผู้บริหาร ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจ มอบอุปกรณ์สนับสนุน การปฏิบัติงานช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ที่ประสบอุทกภัยน้ำท่วมป่าไหลหลากกว่า 600 ชุดแก่อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) และเจ้าหน้าที่ ใน 5

สบส.ห่วงใยสุขภาพกลุ่มเสี่ยงช่วงฤดูหนาว เน้นมาตรการ 3อ.2ส. ส่งอสม.ดูแลอย่างใกล้ชิด

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ(สบส.) กระทรวงสาธารณสุข ส่งอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน(อสม.) ลงพื้นที่ แนะวิธีการปฏิบัติตนเฝ้าระวังสุขภาพในกลุ่มเสี่ยงโดยเฉพาะเด็ก ผู้สูงอายุ และผู้มีโรคประจำตัว ย้ำมาตรการ 3 อ 2 ส. ป้องกัน

สบส.ร่วมมือกับ ป.ป.ช.พัฒนาอสม.ให้ เฝ้าระวัง สอดส่องข้าราชการเพื่อต้านการทุจริตในระดับหมู่บ้านและชุมช

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (สบส.) กระทรวงสาธารณสุข ร่วมมือกับคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ขับเคลื่อนเครือข่ายอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ป้องกันและเฝ้าระวังข้าราชการกระทำการทุจริตในชุมชน

สบส.บูรณาการร่วมมือกับป.ป.ช พัฒนาศักยภาพชูอสม.ต้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในระดับชุมชน

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (สบส.) กระทรวงสาธารณสุข ร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) จัด “โครงการเสริมสร้างศักยภาพ อสม.ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในระดับชุมชน” เพื่อส่งเสริมบทบาทของ

สบส.จับมือ อย.ตรวจคลินิกความงามหรูย่านทองหล่อ พร้อมดันร่างประกาศการให้บริการเสริมความงาม

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (สบส.) กระทรวงสาธารณสุข ลงพื้นที่ตรวจสอบสถานพยาบาลเสริมความงาม ย่านทองหล่อ กรุงเทพมหานคร พบความผิดตามพรบ.สถานพยาบาล 2541 ใน 4 ข้อหาคือ 1.ชื่อสถานพยาบาลไม่ตรงกับที่ขออนุญาตไว้ 2.ไม่มีแพทย์ประจำสถานพยาบาล 3.โฆษณาเกินจริง

สบส. เตือนคนรุ่นใหม่ระวังภัยจากการ เสพติดศัลยกรรม

ปัจจุบันทั้งสุภาพบุรุษ และสุภาพสตรีหลายคนอาจมองว่าการ “ศัลยกรรมเสริมความงาม” เป็นสิ่งที่จะขาดไม่ได้ในการใช้ชีวิตภายใต้ยุคสมัยที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา

สบส.แนะสวยอย่างมีสติ

ปัจจุบันคุณผู้หญิงส่วนใหญ่จะให้ความสำคัญกับความสวยความงามต่อบุคลิกภาพภายนอกเป็นอันดับหนึ่ง ส่งผลให้มีสถานพยาบาลที่ให้บริการด้านความงาม เกิดขึ้นใหม่เป็นจำนวนมาก ทั้งที่ได้มาตรฐานและไม่ได้มาตรฐาน บนโลกออนไลน์อย่างต่อเนื่อง เช่น

สบส.เน้นย้ำอสม.ทำงานเชิงรุกป้องกันโรคไข้เลือดออกระบาดในช่วงปลายฝนต้นหนาว

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (สบส.) กระทรวงสาธารณสุข เตือนประชาชนในช่วงปลายฝนต้นหนาว ระวังโรคไข้เลือดออก เน้นย้ำอสม.แนะนำการปฏิบัติตน วิธีป้องกันโดยใช้มาตรการและเฝ้าระวังกำจัดลูกน้ำยุงลายตามภาชนะที่มีน้ำขัง นาวาอากาศตรีนายแพทย์บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์

สบส.เร่งส่งเสริม อสม.ออกปฏิบัติการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพหวังลดผู้ป่วยโรคเบาหวาน

กรมสนับสนุบริการสุขภาพ (สบส.) กระทรวงสาธารณสุข เน้นย้ำอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) ออกปฏิบัติการในพื้นที่เร่งให้ความรู้ และการปฏิบัติตนในผู้ป่วยโรคเบาหวาน พร้อมให้ความรู้แก่คนในชุมชนหวังลดผู้ป่วยรายใหม่ นาวาอากาศตรีนายแพทย์บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์

สบส.วางมาตรการคุมเข้มโรงพยาบาลเอกชนพร้อมรับมือผู้ป่วยเข้าเกณฑ์สอบสอบสวนโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (สบส.) กระทรวงสาธารณสุข จัดประชุมชี้แจงแนวทางการวินิจฉัย และส่งต่อผู้ป่วยเข้าเกณฑ์สอบสอบสวนโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาสำหรับโรงพยาบาลเอกชนเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์โรคติดเชื้ออีโบลาในประเทศไทย นาวาอากาศตรีนายแพทย์บุญเรือง

สบส.เตือนพริตตี้อย่าหลงเชื่อหมอกระเป๋าเคลื่อนที่ฉีดฟิลเลอร์อันตรายทำให้ใบหน้าผิดรูป

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (สบส.) กระทรวงสาธารณสุข เตือนภัยประชาชนอย่าหลงเชื่อหมอกระเป๋า หมอเถื่อน หมอเร่ร่อนอ้างเสริมความงามในราคาถูก หากใช้บริการควรเลือกสถานพยาบาลหรือคลินิกเสริมความงามที่ ถูกต้องและได้มาตรฐาน นาวาอากาศตรีนายแพทย์บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์

สบส.เตือนห้ามรักษาโรคฟัน กับหมอเถื่อน อย่าเน้นราคาถูก ระวังอันตรายถึงชีวิต

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (สบส.) กระทรวงสาธารณสุข เตือนประชาชน อย่าหลงเชื่อบุคคลอ้างตัวเป็นหมอรักษาโรคฟัน หมอเถื่อน หมอกระเป๋า ขับรถเร่ให้บริการทำฟันปลอม รวมถึงการโฆษณาที่อวดอ้างจนเกินความเป็นจริง

ภาพข่าว: สยามเวลเนส กรุ๊ป ปลื้ม! ระรินจินดา และเล็ทส์รีแลกซ์ ครองใจผู้บริโภคคว้า 6

นายวิบูลย์ อุตสาหจิต (ที่ 2 จากขวา) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, นายประเสริฐ จิราวรรณสถิตย์ (ที่ 4 จากซ้าย) กรรมการผู้จัดการ และผู้บริหาร บริษัท สยามเวลเนส กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) โดยมีน.ต. บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (ที่ 5 จากซ้าย)

ภาพข่าว: เยี่ยมชมบูธ รพ.ลานนา

นพ.ธเรศ กรัษนัยรวีวงศ์ รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข พร้อมคณะจากสำนักงานสาธารณสุข จ.เชียงใหม่ แวะเยี่ยมชมบูธประชาสัมพันธ์ของ รพ.ลานนา เชียงใหม่ ภายในงาน “การประชุมบริการสุขภาพนานาชาติ จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 7”

สบส. ลงพื้นที่มอบยาแก่ผู้ประสบภัยน้ำท่วมจังหวัดสุโขทัย ย้ำบทบาทอสม.ต้องเสียสละ

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ(สบส.) กระทรวงสาธารณสุข ลงพื้นที่เยี่ยมประชาชนและอาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ที่ประสบภัยน้ำท่วม ณ อำเภอเมืองสุโขทัย และอำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย

ภาพข่าว: อสม.เชี่ยวชาญโรคมะเร็ง

นายแพทย์สุพรรณ ศรีธรรมมา อธิบดีกรมการแพทย์ , นาวาตรี นายแพทย์บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ และ นายแพทย์วีรวุฒิ อิ่มสำราญ ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ ร่วมเปิดงานโครงการ อสม. เชี่ยวชาญโรคมะเร็ง ณ อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพค

ภาพข่าว: อสม.รวมพลัง สร้างสมานฉันท์ คืนความสุขให้แผ่นดิน ภาคกลาง

นาวาอากาศตรีนายแพทย์บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “อสม.รวมพลัง สร้างสมานฉันท์ คืนความสุขให้แผ่นดิน ภาคกลาง” โดยมี พลโทกัมปนาท รุดดิษฐ์ ผู้ช่วยเสนาธิการทหารบก ฝ่ายยุทธการ

ภาพข่าว: เสวนาการคุ้มครองผู้บริโภค การสื่อสารข้อมูลความรู้ด้านสุขภาพ

นาวาอากาศตรี นายแพทย์บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เป็นประธานกล่าวเปิดการเสวนา "การคุ้มครองผู้บริโภค : การสื่อสารข้อมูลความรู้สุขภาพ" โดยมีนายแพทย์ณัฐวุฒิ ประเสิรฐสิริพงษ์ รองอธิบดีกรมสนับสนุนสุขภาพ, อาจารย์สง่า ดามาพงษ์

การประชุมเชิงปฏิบัติการของกรมสนับสนุนการบริการสุขภาพ

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ร่วมกับ สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง“การพัฒนาคุณภาพสถานพยาบาลตามมาตราฐานHA/Advanced HA” โดยมีน.ต.นพ.บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

สบส. สั่งปิดโฆษณาสถานพยาบาลโม้เกินจริง แพทย์ไร้จรรยาบรรณ เตือนสาวกสวยด้วยมีดหมออย่าหลงเชื่อ

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ สั่งการระงับการโฆษณาของสถานบริการเสริมความงามผ่านทางเว็บไซต์ ผิดพรบ.สถานพยาบาล พ.ศ.2541 มาตรา 38 และประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2546) เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการโฆษณาสถานพยาบาล

สบส.เร่งส่งอสม.ลงพื้นที่แนะประชาชนห่างไกลโรคช่วงฤดูฝน

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (สบส.) ส่ง อสม.ลงพื้นทำงานเชิงรุกที่ให้ความรู้และวิธีการป้องกันประชาชนให้ห่างไกลโรคไข้หวัดใหญ่และโรคมือ เท้า ปาก นาวาอากาศตรีนายแพทย์บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กล่าวว่า จากข้อมูลตั้งแต่ปี 2552-2556

ปฏิทินข่าวกิจกรรมประจำวันนี้(26 ธันวาคม 2556)

กรุงเทพฯ--26 ธ.ค.--อินโฟเควสท์ วันพฤหัสบดีที่ 26 ธันวาคม 2556 09.00 น. กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ จัดมหกรรมวิชาการ ปรับ พฤติกรรม เปลี่ยนสุขภาพคนไทยครั้งที่ 4 ณ โรงแรมเซนท รา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ 10.30 น.

ปฏิทินข่าวกิจกรรมประจำวันพรุ่งนี้(25 ธันวาคม 2556)

กรุงเทพฯ--24 ธ.ค.--อินโฟเควสท์ วันพุธที่ 25 ธันวาคม 2556 09.00 น. กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ จัดมหกรรมวิชาการ ปรับ พฤติกรรม เปลี่ยนสุขภาพคนไทยครั้งที่ 4 ณ โรงแรมเซนท รา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ 14.00 น.

ปฏิทินข่าวกิจกรรมประจำวันพรุ่งนี้(26 ธันวาคม 2556)

กรุงเทพฯ--25 ธ.ค.--อินโฟเควสท์ วันพฤหัสบดีที่ 26 ธันวาคม 2556 09.00 น. กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ จัดมหกรรมวิชาการ ปรับ พฤติกรรม เปลี่ยนสุขภาพคนไทยครั้งที่ 4 ณ โรงแรมเซนท รา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ 10.30 น.

ปฏิทินข่าวกิจกรรมประจำวันนี้(25 ธันวาคม 2556)

กรุงเทพฯ--25 ธ.ค.--อินโฟเควสท์ วันพุธที่ 25 ธันวาคม 2556 09.00 น. กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ จัดมหกรรมวิชาการ ปรับ พฤติกรรม เปลี่ยนสุขภาพคนไทยครั้งที่ 4 ณ โรงแรมเซนท รา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ 14.00 น.

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ จัดมหกรรมวิชาการ ปรับพฤติกรรม เปลี่ยนสุขภาพคนไทยครั้งที่

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (สบส.) กระทรวงสาธารณสุข ขานรับนโยบาย ความฉลาดทางสุขภาพ (Health Literacy) เดินหน้า มหกรรมวิชาการ “ปรับพฤติกรรม เปลี่ยนสุขภาพคนไทย ครั้งที่ 4” หวังกระตุ้นคนไทยปรับพฤติกรรม เปลี่ยนสุขภาพ ลดการเกิดโรคความดันโลหิตสูง

ประชุมวิชาการ ปรับพฤติกรรม เปลี่ยนสุขภาพคนไทยครั้งที่ 4

กองสุขศึกษา กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ได้จัดงานประชุมวิชาการ “ปรับพฤติกรรม เปลี่ยนสุขภาพคนไทยครั้งที่ 4 หวังกระตุ้นคนไทยปรับพฤติกรรม เปลี่ยนสุขภาพ ลดการเกิดโรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ โรคหลอดเลือดสมอง และโรคมะเร็ง 4 อันดับโรคฮิต คร่าชีวิตคนไทย

วุฒิ-ศักดิ์ ทุ่มงบกว่า 14 ล้านบาท นำร่องโครงการ คลินิกมาตรฐาน

บริษัท วุฒิศักดิ์ คลินิก อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด สนับสนุนกระทรวงสาธารณสุขและกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เปิดตัวแคมเปญใหม่พร้อมทุ่มงบกว่า 14 ล้านบาท นำร่องโครงการ “คลินิกมาตรฐาน” ภายใต้แนวคิด “อยากสวย…อย่าเสี่ยง”