ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

เปิดตัวโครงการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ไทย พร้อมเสวนา เกษตรอินทรีย์ เกษตรไทย ปลอดภัยทุกคน เพื่อพัฒนาอาชีพอย่างยั่งยืน พร้อมระดมตัวแทนกลุ่มเกษตรกรจากทั่วประเทศมาให้ความรู้ ทดลองทำจริง!!

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป วันพุธที่ ๒๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ๑๖:๑๘ น.
กรุงเทพฯ--20 พ.ค.--

มหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมกับ กรมการปกครองส่วนท้องถิ่น จัดแถลงข่าว “โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับบทบาทการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ไทย เพื่อส่งเสริมการพัฒนาอาชีพและรายได้ให้กับประชาชนอย่างยั่งยืน” พร้อมเสวนาหัวข้อ “เกษตรอินทรีย์ เกษตรไทย ปลอดภัยทุกคน” เพื่อพัฒนาอาชีพและรายได้ให้กับประชาชนอย่างยั่งยืน โดยนักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญด้านการเกษตร คุณอำนวย สกุลวัฒนะ ประธานกลุ่มออแกนิคแลนด์, พอ.วีรพันธ์ สมัครการ รองเจ้ากรมการสัตว์ทหารบก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ เรืองประเทืองสุข รองอธิการบดี ม.บูรพา, ผศ.ดร.เกรียงศักดิ์ พราหมณ์พันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ และ อ.อภิรักษ์ ชัยปัญหา ภาควิชาภาษาไทย ม.บูรพา โดยภายหลังพิธีเปิดโครงการฯ จะระดมตัวแทนกลุ่มเกษตรกรจากทั่วประเทศมาให้ความรู้ ทดลองทำจริง ณ ออแกนิค แลนด์ ด้วย (วันอังคารที่ 19 พ.ค. 2558 ณ ห้องเทาทอง 2 ม.บูรพา)

ผศ.ดร.เกรียงศักดิ์ พราหมณ์พันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ ม.บูรพา ให้รายละเอียดว่า “สหพันธ์เกษตรอินทรีย์นานาชาติ (International Federation of Organic Agriculture Movements – IFOAM) ซึ่งเป็นเครือข่ายขององค์กรด้านเกษตรอินทรีย์ระหว่างประเทศที่มีสมาชิกกว้างขวางที่สุดในโลก ได้ให้ความหมายของคำว่า “เกษตรอินทรีย์ หรือ “Organic Agriculture” คือ ระบบการผลิตที่ให้ความสำคัญกับความยั่งยืนของสุขภาพดิน ระบบนิเวศ และผู้คน เกษตรอินทรีย์พึ่งพาอาศัยกระบวนการทางนิเวศวิทยา ความหลากหลายทางชีวภาพ และวงจรธรรมชาติที่มีลักษณะเฉพาะของแต่ละพื้นที่ แทนที่จะใช้ปัจจัยการผลิตที่มีผลกระทบทางลบ เกษตรอินทรีย์ผสมผสานองค์ความรู้พื้นบ้าน นวัตกรรม และความรู้ทางวิทยาศาสตร์ในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และส่งเสริมความสัมพันธ์ที่เป็นธรรม และคุณภาพชีวิตที่ดีของทุกผู้คนและสิ่งมีชีวิตต่างๆที่เกี่ยวข้อง” ทั้งนี้เราจะเห็นได้ว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรอินทรีย์อย่างเป็นระบบ โดยการให้ความรู้กับประชาชน พร้อมทั้งให้หน่วยงานภาครัฐ และภาคประชาชน เข้าไปมีส่วนร่วมในการผลักดันในระยะแรก ต่อมาเมื่อรัฐบาลเห็นว่าประชาชนเริ่มยอมรับการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ ที่มีความปลอดภัยกับผู้ผลิตและผู้บริโภค จึงได้มีการผลักดันเกษตรอินทรีย์เป็นวาระแห่งชาติในปี ๒๕๔๘ และสนับสนุนงบประมาณให้กระทรวงที่เกี่ยวข้องในปี ๒๕๔๙ ซึ่งมีการดำเนินการเรื่อยมาจนถึงรัฐบาลปัจจุบัน”

องค์กรปกครองท้องถิ่นถือเป็นองค์กรที่มีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนาชุมชนเพื่อเป็นรากฐานการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมให้กับประเทศ จึงต้องมีการบริหารจัดการท้องถิ่นและสนับสนุนการดำเนินการทางนโยบายของรัฐบาล เพราะองค์กรปกครองท้องถิ่นย่อมมีความเข้าใจในสภาพปัญหาของของพื้นที่ดีกว่า หน่วยงานอื่นๆ แต่นโยบายท้องถิ่นที่ผ่านมาส่วนใหญ่เน้นไปที่การพัฒนาโครงสร้างทางกายภาพมากกว่านโยบายที่เน้น“การพึ่งพาตนเอง โดยใช้ประโยชน์จากทรัพยากรที่มี”ฉะนั้นการที่ประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรมที่รัฐบาลปัจจุบันได้ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์กำหนด"โรดแมพ"หรือแผนงานสำคัญที่ต้องดำเนินการใน ๔ เรื่องหลักเพื่อพัฒนาการเกษตรของไทย คือ

๑.การลดต้นทุนการผลิต เช่น การส่งเสริมการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ทดแทนการใช้สารเคมี การจัดทำแปลงเรียนรู้ลดต้นทุนการผลิตเพื่อให้ความรู้เกษตรกร

๒.การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโดยเฉพาะสินค้าข้าว เช่น การพัฒนาและส่งเสริมการผลิตเมล็ดพันธุ์ที่มีคุณภาพและปรับการผลิตข้าวเป็นเกษตรกรรมทางเลือก

๓.การเพิ่มรายได้เกษตรกร และการจัดการผลผลิตของเกษตรกร โดยเฉพาะการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรให้ได้มาตรฐานเพื่อเพิ่มมูลค่าและโอกาสให้แก่สินค้าเกษตร

๔.การจัดการในเรื่ององค์ความรู้และเทคโนโลยีการผลิตของเกษตรกร เป็นต้น โดยนโยบายเหล่านี้จะส่งเสริมและสนับสนุนให้เกษตรอินทรีย์เข้ามามีบทบาทสำคัญในประเทศเพื่อเป็นอีกช่องทางเลือกในการสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและความยั่งยืนให้ประชาชนในท้องถิ่น

ดังนั้น ทางเลือกหนึ่งที่ชุมชนท้องถิ่นให้ความสนใจและยอมรับว่าเป็นแนวทางการแก้ไขปัญหาการเกษตรอย่างจริงจัง คือ “เกษตรกรรมทางเลือก” และระบบเกษตรอินทรีย์ซึ่งถือเป็นรูปแบบหนึ่งของเกษตรทางเลือกที่เกษตรกรในชุมชนท้องถิ่นเชื่อว่าสามารถนำไปปรับใช้แล้วเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งแนวทางเกษตรอินทรีย์นั้นผู้บริหารและบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังขาดความรู้ความเข้าใจอีกมากในหลักการ กระบวนการและแนวทางการดำเนินการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์จากต้นน้ำถึงปลายน้ำที่มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับด้วยเหตุผลดังกล่าวนี้ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา จึงเห็นว่าเพื่อเป็นการตอบสนองต่อพันธกิจของมหาวิทยาลัยในการพัฒนาสังคมและตอบสนองต่อนโยบายของรัฐที่มุ่งสนับสนุนให้ภาคประชาชนสามารถพัฒนาและใช้ทรัพยากรของตนสร้างอาชีพและเพิ่มพูนรายได้ของตนในเชิงรุกมากกว่าการขอการช่วยเหลือแต่จากภาครัฐนั้น โครงการฝึกอบรมดังกล่าวจึงถือกำเนิดขึ้น ภายใต้ชื่อโครงการ “องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับบทบาทการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ไทย เพื่อส่งเสริมการพัฒนาอาชีพและรายได้ให้กับประชาชนอย่างยั่งยืน”

ด้าน ดร.แบงค์-พีรพัฒน์ มั่งคั่ง หัวหน้าฝ่ายวิจัยพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม ม.บูรพา สำหรับวัตถุประสงค์ของ “โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับบทบาทการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ไทย เพื่อส่งเสริมการพัฒนาอาชีพและรายได้ให้กับประชาชนอย่างยั่งยืน” คือ

๑. เพื่อสนับสนุนนโยบายรัฐบาล ใน ๔ ประเด็นหลัก คือ การลดต้นทุนการผลิต การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การเพิ่มรายได้เกษตรกร การจัดการในเรื่ององค์ความรู้และเทคโนโลยีการผลิตของเกษตรกร เพื่อนำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

๒. เพื่อสร้างและพัฒนาศักยภาพผู้บริหารท้องถิ่น ทั้งทางด้านทฤษฎี และการปฏิบัติเกี่ยวกับเกษตรอินทรีย์ เพื่อนำไปกำหนดเป็นนโยบายท้องถิ่น หรือนำไปสู่การจัดทำแหล่งเรียนรู้การพัฒนาเกษตรอินทรีย์ไทย ตลอดทั้งการจัดหาแหล่งวัสดุการเกษตรคุณภาพที่เป็นไปตามมาตรฐานสากล

๓. เพื่อให้มีการปรับเปลี่ยนระบบการผลิตภาคเกษตรเคมีเป็นเกษตรอินทรีย์ซึ่งถือเป็นการฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมให้เกิดสมดุลทางธรรมชาติและประหยัดค่าใช้จ่าย

๔. เพื่อให้เกิดการรวมกลุ่มผู้นำท้องถิ่นที่สนใจการเกษตรในรูปแบบของภาคีเครือข่ายเกษตรอินทรีย์ขึ้น เพื่อสร้างความเข้มแข็งและอำนาจต่อรองในระบบกลไกแบบตลาด (จำหน่ายตรงโดยไม่ผ่านพ่อค้าคนกลาง)

รายละเอียดหลักสูตรการอบรม ดังนี้
๑. การพัฒนาเกษตรอินทรีย์สู่ระบบเศรษฐกิจพอเพียง

๒. การพัฒนาการเปลี่ยนแปลงการเกษตรเคมีสู่การพึ่งพาตนเองตามแนวคิดเกษตรอินทรีย์ (ประโยชน์ ความคุ้มค่า และคุ้มทุนต่อการบริหารจัดการ)

๓. หลักพื้นฐานการทำเกษตรอินทรีย์ (การประเมินทรัพยากร/การจัดหาแหล่งวัตถุดิบคุณภาพ/กระบวนการทางการเกษตร)

๔. รูปแบบและวิธีการเพาะปลูกผลผลิตแบบเกษตรอินทรีย์
๕. ปัญหาและอุปสรรค /แนวทางการแก้ไข

๖. การจัดตั้งเครือข่ายการเกษตรในท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาอาชีพและรายได้ของประชาชน และช่องทางการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐานสากล

๗. ศึกษาดูงานและภาคปฏิบัติ โดยเชิญวิทยากรจาก มหาวิทยาลัยบูรพา, กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, สำนักพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตร, สำนักงานมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ (มกท.)

คาดว่าประโยชน์ที่จะได้รับ

๑. ผู้บริหารท้องถิ่น มีส่วนในการสนับสนุนนโยบายรัฐบาล ใน ๔ ประเด็นหลัก คือ การลดต้นทุนการผลิต การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การเพิ่มรายได้เกษตรกร การจัดการในเรื่ององค์ความรู้และเทคโนโลยีการผลิตของเกษตรกร เพื่อนำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

๒. ผู้บริหารท้องถิ่น ได้รับการสร้างและพัฒนาศักยภาพของตน ทั้งทางด้านทฤษฎี และการปฏิบัติเกี่ยวกับเกษตรอินทรีย์ เพื่อนำผลการอบรมนั้นไปกำหนดเป็นนโยบายท้องถิ่น หรือนำไปสู่การจัดทำแหล่งเรียนรู้การพัฒนาเกษตรอินทรีย์ไทย ตลอดทั้งการได้แหล่งวัสดุการเกษตรคุณภาพที่เป็นไปตามมาตรฐานสากล

๓. ผู้บริหารท้องถิ่น มีแน้วโน้มการปรับเปลี่ยนทัศนคตินโยการเปลี่ยนระบบการผลิตภาคเกษตรเคมีเป็นเกษตรอินทรีย์ซึ่งถือเป็นการฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมให้เกิดสมดุลทางธรรมชาติและประหยัดค่าใช้จ่าย โดยจะส่งผลดีต่อคุณภาพชีวิตประชากรในอนาคต

๔. ผู้บริหารท้องถิ่น เกิดการรวมกลุ่มผู้นำท้องถิ่นที่สนใจการเกษตรในรูปแบบของภาคีเครือข่ายเกษตรอินทรีย์ขึ้น เพื่อสร้างความเข้มแข็งและอำนาจต่อรองในระบบกลไกแบบตลาด (การจำหน่ายตรงโดยไม่ผ่านพ่อค้าคนกลาง)

สำหรับกลุ่มเป้าหมายหรือผู้ที่จะได้ประโยชน์สูงสุดจากโครงการฯ นี้ คือ ผู้บริหารท้องถิ่น อันได้แก่ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด นายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ที่ปรึกษานายกฯ เลขานุการนายกฯ สมาชิกสภาฯ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ผู้อำนวยการ เป็นต้น โดยสามารถเข้าร่วม โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับบทบาทการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ไทย เพื่อส่งเสริมการพัฒนาอาชีพ และรายได้ให้กับประชาชนอย่างยั่งยืน ในครั้งต่อไป ทางผู้จัดคาดหวังเป้าหมาย 10 รุ่นๆละ 100 ท่าน เริ่มรุ่นแรก 23-26 มิ.ย. 2558 ณ สถานที่ในส่วนกลาง กทม. และศูนย์การเรียนรู้ ฝึกอบรม ออร์แกนิคแลนด์

ข่าวประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยศรีปทุม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยรังสิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา มหาวิทยาลัยแม่โจ้เกษตรอินทรีย์
โครงการฝึกอบรมฯ เพื่อพัฒนาเกษตรอินทรีย์ งานเสวนาหัวข้อ เกษตรอินทรีย์ เกษตรแบบไทยๆ

มหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมกับ กรมการปกครองส่วนท้องถิ่น แถลงข่าว “โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับบทบาทการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ไทย เพื่อส่งเสริมการพัฒนาอาชีพและรายได้ให้กับประชาชนอย่างยั่งยืน” พร้อมเสวนาหัวข้อ

ภาพข่าว: มหาวิทยาลัยบูรพา เยี่ยมชมโรงไฟฟ้าจากพลังงานปลูกได้ เอ็นพีเอส

เมื่อเร็วๆ นี้ วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา เข้าเยี่ยมชมและศึกษาการบริหารการจัดการโรงไฟฟ้าจากพลังงานปลูกได้ ของบริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) หรือเอ็นพีเอส ซึ่งใช้พืชพลังงานที่ปลูกได้มาเป็นเชื้อเพลิงในการผลิตกระแสไฟฟ้า

ภาพข่าว: SPU : นักศึกษาชมรมนาฏศิลป์และดนตรีไทย มหาวิทยาลัยศรีปทุม เข้าร่วมการแสดงดนตรีไทยและนาฏศิลป์

นักศึกษาชมรมนาฏศิลป์และดนตรีไทย มหาวิทยาลัยศรีปทุม เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยศรีปทุม เข้าร่วมการแสดงดนตรีไทยและนาฏศิลป์ไทยดุริยนฤมิตร ครั้งที่7 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุครบ 5 รอบ ณ ลานธรรม มหาวิทยาลัยบูรพา

ปรบมือรัว Seed Club On Tour โปเตโต้-เอ๊ะ-จิรากร โชว์เหนือ คลื่นซี้ด เสิร์ฟความมันส์สนั่น

สนุกเหนือความมันส์!กับการเดินทางครั้งล่าสุดของกิจกรรม “Seed Club On Tour” ที่มหาวิทยาลัยบูรพา จ.ชลบุรี การันตีด้วยจำนวนน้องๆและแฟนๆ ที่แห่กันมาร่วมสนุกในกิจกรรมครั้งนี้อย่างคับคั่ง! โดยคลื่นซี้ด 97.5 วัยมันส์ พันธุ์ใหม่ ขนทัพดีเจ

คลื่นซี้ด 97.5 บุกสถาบันฯ จัดโปเตโต้-เอ๊ะ จิรากร เขย่าพลังซี้ด กับกิจกรรม Seed Club On Tour

ยังคงเดินหน้าบุกมอบความสนุกถึงสถาบันการศึกษากันอย่างต่อเนื่อง สำหรับคลื่นซี้ด 97.5 วัยมันส์ พันธุ์ใหม่ กับกิจกรรม “Seed Club On Tour” เดือนนี้เราจะบุกไปโซนภาคตะวันออก เพื่อพบกับวัยมันส์ชาวมหาวิทยาลัยบูรพา จ.ชลบุรี พบกับคอนเสิร์ตสุดซี้ดจาก 2

โครงการสัมมนา เรื่อง Step Up ธุรกิจ ตามติด Gen Online

นิสิตระดับปริญญาโท สาขาสื่อการตลาด คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมโครงการสัมมนา "Step Up ธุรกิจ ตามติด Gen Online" ฟรีไม่เสียค่าใช้จ่าย พบกับวิทยากร ผู้มากประสบการณ์

ภาพข่าว: 18 ปี วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ ม.บูรพา

ศ.นพ.สมพล พงศ์ไทย ผู้รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา ผศ.ดร.พัชนีย์ ธระเสนา คณบดีวิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ พล.อ.ท.ปรีชา ประดับมุข รองผู้บัญชาการกรมควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ นายสามารถ เที่ยงพูนวงศ์ วัฒนธรรมจังหวัดชลบุรี พร้อมด้วยทีมบริหาร

ภาพข่าว: คณบดีมั่นใจการทำงานรักษาการอธิการบดี ม.บูรพา พร้อมกล่าวถึง

ดร.ศักดิ์ชาย พิทักษ์วงศ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ตัวแทนคณบดีมหาวิทยาลัยบูรพา กล่าวว่า พวกเราในนามของคณบดี และผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชื่อมั่นยอมรับ และยึดมั่นในการตัดสินของสภามหาวิทยาลัย และมั่นใจในการบริหารงานของ ศาสตราจารย์นายแพทย์สมพล พงศ์ไทย

ภาพข่าว: นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว เรียนรู้ที่มากระดาษจากคันนา

ดั๊บเบิ้ล เอ กระดาษจากคันนา Better Paper Better World เปิดบ้านต้อนรับนักศึกษา ชั้นปีที่ 3 คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว เยี่ยมชมเรียนรู้กระบวนการผลิตกระดาษที่ใช้เทคโนโลยีอันทันสมัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม

หยุดทำร้ายมหาวิทยาลัยบูรพา

ดร.ศักดิ์ชาย พิทักษ์วงศ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ตัวแทนคณบดีมหาวิทยาลัยบูรพา กล่าวว่า จากการมีผู้กล่าวหาว่าท่านเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษาถึงความไม่เป็นกลางนั้น ผมขอชี้แจงว่าท่านได้ทำหน้าที่ของท่านอย่างถูกต้องแล้ว

ภาพข่าว: MOU ความร่วมมือทางวิชาการ พัฒนาบุคลากร รองรับ AEC

นายเศรษฐ์ฐ พัฒนมาศ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท โอพีจีเทค จำกัด (ที่5 จากขวา) ลงนาม MOU “ความร่วมมือทางวิชาการ พัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับ AEC ” กับ ผศ.ดร.บรรพต วิรุณราช คณบดีวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา (ที่6จากซ้าย) โดยการลงนามMOU

ริเวอร์ซิตี้ สานต่อศิลปินรุ่นใหม่วัยศึกษาสู่มืออาชีพ ร่วม สร้างภาพ

ศูนย์การค้าริเวอร์ซิตี้ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยบูรพา จัดแสดง นิทรรศการ “สร้างภาพ” โชว์ผลงานภาพวาดของนักศึกษา คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาจิตรกรรม มหาวิทยาลัยบูรพา ภายใต้คอนเซ็ป คติความเชื่อทางศาสนา วิถีชีวิต สังคม

ภาพข่าว: ระดมความคิดเห็น

ผศ.ดร.พัชนีย์ ธระเสนา คณบดีวิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา และ อ.สุปราณี ธรรมพิทักษ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย พร้อมด้วยคณะวิจัย จัดประชุมระดมความคิดเห็น ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการศึกษาแนวทางการพัฒนาระบบโลจิสติกส์เพื่อการค้า

ภาพข่าว: เกรซ จับมือ ม.บูรพา ร่วมรณรงค์บางแสน โน โฟม

นายณรงค์ชัย คุณปลื้ม (คนที่ 3 จากซ้าย) นายกเทศมนตรีเมืองแสนสุข เทศบาลเมืองแสนสุข ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน“รณรงค์ลดการใช้โฟมในมหาวิทยาลัยบูรพา” ตามนโยบายของเทศบาลบางแสน ภายใต้โครงการบางแสนโนโฟม โดยมีคณะอาจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา

วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จัดแข่งขันกอล์ฟการกุศลเพื่อการศึกษาโดยนิสิตปริญญาโทบริหารธุรกิ

ขอเชิญผู้ที่สนใจร่วมงานโครงการแข่งขันกอล์ฟการกุศลเพื่อการศึกษาโดยนิสิตปริญญาโทบริหารธุรกิจบัณฑิต รุ่น Ex-37 วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพา ที่ สนามกอล์ฟบางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี วันที่ 5 กันยายน 2557 เวลา 12.00

ภาพข่าว: คุณแม่ดีเด่น

อาจารย์แก้วตา เจริญสุข ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา มอบโล่ ให้กับคุณปรียาภรณ์ มาเต้ (สูทสีแดง) และคุณจิราภรณ์ ชมยิ้ม (ชุดสีฟ้า) ในโอกาสได้รับคัดเลือกเป็น"คุณแม่ดีเด่นประจำปีการศึกษา 2557" ณ International Education

ม.บูรพารับสมัคร นศ.ป.โทนิติศาสตร์ สาขากฎหมายอาญา (รอบสอง)

คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เปิดรับสมัครผู้จบการศึกษาระดับป.ตรี นิติศาสตร์ เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโท ภาคพิเศษ หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต รุ่น 5 สาขากฎหมายอาญา รอบที่สอง ตั้งแต่บัดนี้ - 7 สิงหาคม 2557 คุณสมบัติ 1.

ภาพข่าว: บูรพาร่วมใจก้าวหน้าสู่อาเซียน

ดร.อาณัติ ดีพัฒนา คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เข้าร่วมการประชุมพิเศษระดมสมองระดับคณบดีและผู้อำนวยการสำนัก ซึ่งจัดโดยเครือข่ายพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา เพื่อเตรียมตัวมุ่งสู่ความเป็นเลิศในอาเซียนในปี 2020 หรือ พ.ศ.2563

ม.บุรพารับสมัครนศ.นิติศาสตรบัณฑิต ภาคบัณฑิต ปริญญาตรีใบที่ 2

คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เปิดรับผู้สนใจเข้าศึกษาต่อหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (ภาคบัณฑิต) ปริญญาตรีใบที่สอง คุณสมบัติ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขาวิชาที่มหาวิทยาลัยรับรอง เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

ม.บูรพารับสมัครนศ.ป.โทนิติศาสตร์ สาขากฎหมายอาญา

คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรีเปิดรับสมัครผู้จบการศึกษาระดับป.ตรี นิติศาสตร์ เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโท ภาคพิเศษ หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต รุ่น 5 สาขากฎหมายอาญา ตั้งแต่บัดนี้ - 18 กรกฎาคม 2557 คุณสมบัติ 1.

ภาพข่าว: รพ.ศิครินทร์ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยบูรพา อบรมหลักสูตรพัฒนาศักยภาพด้านการสอนสำหรับพยาบาลพี่เลี้

คุณสมศรี ฤชุตระกูล ผู้อำนวยการสายงานพยาบาล โรงพยาบาลศิครินทร์ ให้การต้อนรับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชนีภรณ์ ทรัพย์กรานนท์ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ในโอกาสเปิด การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรพัฒนาศักยภาพด้านการสอนสำหรับพยาบาลพี่เลี้ยง

สำนักงานอธิการบดี ราชภัฏโคราช ศึกษาดูงาน ณ มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี

เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2557 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้เข้าศึกษาดูงาน เรื่อง การเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการและการประกันคุณภาพการศึกษา ณ มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี โดยมีบุคลากรจากหน่วยงานในสังกัดสำนักงานอธิการบดี ร่วมศึกษาดูงานกว่า

Ti ร่วมออกบูธในงาน WUNCA ครั้งที่ 28

เมื่อวันที่ 29-31 มกราคม 2557 Ti ได้รับเชิญให้ไปร่วมออกบูธในงาน WUNCA หรือ การประชุมเชิงปฏิบัติการ “การดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา” ครั้งที่ 28 ซึ่งมหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว

3 องค์กรภาครัฐ ร่วมตั้งศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกภาคตะวันออก

3 องค์กรภาครัฐ ร่วมตั้งศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกภาคตะวันออก เพื่อคนพิการและผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น มหาวิทยาลัยบูรพา สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

ภาพข่าว: หัวหน้าสำนักงานประชาสัมพันธ์และการตลาด ม.ศรีปทุม ชลบุรี เป็นวิทยากรปัจฉิมนิเทศให้นิสิต

อาจารย์วรพรรณ วงศ์พิศาล หัวหน้าสำนักงานประชาสัมพันธ์และการตลาด และรักษาการผู้อำนวยการกลุ่มงานกิจการสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี ได้รับเชิญเป็นวิทยากรปัจฉิมนิเทศ นิสิตคณะมนุษยศาสตร์ ม.บูรพา เรื่อง" การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่โลกการทำงาน" ณ

ภาพข่าว: ดั๊บเบิ้ล เอ เปิดบ้านต้อนรับ นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว

ดั๊บเบิ้ล เอ กระดาษจากคันนาเพื่อลดโลกร้อน เปิดบ้านต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว เข้าเยี่ยมชมกระบวนการผลิตเยื่อและกระดาษที่ใช้เทคโนโลยีอันทันสมัย ระบบการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมที่ได้รับมาตรฐาน ISO

พิธีเปิดงาน 28th WUNCA ณ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว

วันนี้ (29 มกราคม 2557) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิชาญ เลิศวิภาตระกูล ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (UniNet) พร้อมด้วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา และผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว ร่วมกันเป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ

ภาพข่าว: วิศวะ ม.บูรพา เตรียมพร้อมนิสิตสมัครงาน

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จัดโครงการเตรียมความพร้อมในการสมัครงานให้แก่นิสิตชั้นปีที่ 4 ที่กำลังจะจบการศึกษา ซึ่งมีการจัด Work Shop สอนเขียน Resume สำหรับใช้สมัครงาน และจะจัดงาน Job Fair

วิศวะ ม.บูรพา นำร่องสร้างวิศวกรทำงานตั้งแต่เริ่มเรียน มั่นใจจบพร้อมประสบการณ์แน่นปึ๊ก

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา นำร่องสร้างนักวิศวกรทำงานเป็น โดยให้เริ่มฝึกงานตั้งแต่เริ่มเรียนในปีแรกกับภาคอุตสาหกรรม พร้อมมั่นใจเรียนจบ 4 ปีคุณภาพคับแก้ว ผศ.วิรุฬห์ ศรีบริรักษ์ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา กล่าวว่า

ภาพข่าว: ร่วมมือทำวิจัยพัฒนาประเทศ

ผู้บริหารและอาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ให้การต้อนรับ Professor Nobuyoshi Yabuki จากมหาวิทยาลัยโอซากา และคณะจากบริษัท คันไซ คอนสตรัคชั่น เซอร์เวย์ จำกัด (Kansai Construction Survey Co., Ltd. ) ประเทศญี่ปุ่น