ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

ฟิทช์ประกาศคงอันดับเครดิตธนาคารรัฐของไทย 5 แห่ง

ข่าวข่าวประชาสัมพันธ์หุ้น การเงิน การธนาคาร วันศุกร์ที่ ๒๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ๐๙:๓๗ น.
กรุงเทพฯ--27 พ.ย.--ฟิทช์ เรทติ้งส์

บริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ ประกาศคงอันดับเครดิตธนาคารรัฐ 5 แห่งได้แก่ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (BAAC) ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM) ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (GH BANK) ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (IBANK) และธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (SME BANK)

สำหรับรายละเอียดของอันดับเครดิตทั้งหมดแสดงไว้ในส่วนท้าย
ปัจจัยสนับสนุนอันดับเครดิต

อันดับเครดิตของธนาคารรัฐดังกล่าวสะท้อนถึงมุมมองของฟิทช์ว่ามีความเป็นไปได้อย่างสูงที่รัฐบาลไทยจะให้การสนับสนุนแก่ธนาคารดังกล่าวหากจำเป็นในฐานะที่ธนาคารแต่ละแห่งต่างก็มีความสำคัญในเชิงนโยบายต่อรัฐบาล อีกทั้งยังมีความ สัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับรัฐบาลและยังจัดตั้งขึ้นภายใต้พระราชบัญญัติเฉพาะกิจเพื่อสนับสนุนนโยบายของรัฐบาล

นอกจากนี้รัฐบาลยังเป็นผู้ถือหุ้นทั้งหมดหรือเกือบทั้งหมดในธนาคารเหล่านี้ อีกทั้งรัฐบาลยังได้ให้ความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องแก่ธนาคารรัฐเหล่านี้ เช่น การชดเชยทางการเงินจากความเสียหายที่เกิดจากการดำเนินงานที่สนับสนุนนโยบายของภาครัฐ การให้ความช่วยเหลือด้านสภาพคล่อง หรือการเพิ่มเงินทุนให้กับธนาคารในกรณีที่มีความจำเป็น

อันดับเครดิตสากลสกุลเงินต่างประเทศระยะยาว (Long-Term IDR) ของ EXIM อยู่ในระดับเดียวกันกับรัฐบาลไทย อันดับเครดิตภายในประเทศของ BAAC EXIM GH BANK และ SME BANK เป็นอันดับเครดิตที่สูงที่สุดของไทย

อันดับเครดิตสากลสกุลเงินต่างประเทศระยะยาวและอันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาวของ IBANK อยู่ต่ำกว่าอันดับเครดิตของประเทศไทย 2 อันดับ เนื่องจากการสนับสนุนที่รัฐบาลจะให้กับธนาคารทั้งในด้านกฎหมายและการเงินที่ได้ระบุไว้ในพระราชบัญญัติจัดตั้งธนาคารมีความชัดเจนน้อยกว่าเมื่อเทียบกับธนาคารรัฐอื่น นอกจากนี้การที่ความแตกต่างของอันดับเครดิตระหว่าง IBANK กับประเทศไทยอยู่ในระดับที่มากกว่า เมื่อเทียบกับธนาคารรัฐอื่นสะท้อนถึงระดับการถือหุ้นโดยตรงของกระทรวงการคลังในระดับที่ต่ำกว่าธนาคารรัฐอื่น โดยสัดส่วนการถือหุ้นโดยตรงของกระทรวงการคลังใน IBANK ถูกจำกัดที่ 49% อย่างไรก็ตามรัฐบาลยังคงมีอำนาจควบคุมการดำเนินงานของ IBANK ผ่านการถือหุ้นโดยธนาคารรัฐอื่น ทั้งนี้ภาครัฐมีสัดส่วนการถือหุ้นรวมกันอยู่ที่ 98%

แม้ว่าฟิทช์คาดว่ารัฐบาลจะให้การสนับสนุนแก่ธนาคารรัฐเหล่านี้ได้อย่างทันท่วงทีในกรณีที่มีความจำเป็น อย่างไรก็ตามผลการดำเนินงานและสถานะทางการเงินของ BAAC EXIM และ GH BANK ที่ผ่านมาไม่ได้อยู่ในระดับที่มีความจำเป็นที่จะต้องขอความช่วยเหลือจากรัฐบาล

แผนฟื้นฟูกิจการของ SME BANK ยังคงมีความคืบหน้าอย่างต่อเนื่องโดยสะท้อนได้จากการปรับตัวดีขึ้นของสถานะทางการเงินโดยรวม อย่างไรก็ตามสถานะทางการเงินของธนาคารยังคงด้อยกว่า BAAC EXIM และ GH BANK อย่างมีนัยสำคัญ ความสามารถในการทำกำไร สำหรับ IBANK คุณภาพสินทรัพย์ และฐานะเงินกองทุน ได้ปรับตัวแย่ลงอย่างต่อเนื่องอีกทั้งธนาคารยังอยู่ภายใต้แผนฟื้นฟูกิจการและแผนปรับโครงสร้างองค์กร

ฐานะเงินกองทุนของ SME BANK และ IBANK ณ สิ้นเดือนมิถุนายน 2558 อยู่ต่ำกว่าเกณฑ์ขั้นต่ำของทางการแต่ทั้งสองธนาคารยังได้รับประโยชน์จากการยกเว้นข้อกำหนดบางประการ อย่างไรก็ตาม SME BANK ประมาณการว่าฐานะเงินกองทุนของธนาคารจะปรับตัวขึ้นสูงกว่าเกณฑ์ขั้นต่ำได้ในไตรมาส 3 ปี 2558 เนื่องจากธนาคารได้รับเงินเพิ่มทุนจากกระทรวงการคลัง สินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ของทั้งสองธนาคารอยู่สูงกว่าธนาคารรัฐอื่นๆ อย่างมาก ซึ่งสะท้อนถึงความเสี่ยงในภาคเศรษกิจบางส่วนที่ธนาคารมีการดำเนินงานอยู่และส่วนหนึ่งก็เป็นผลมาจากบทบาทในการให้การสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในฐานะที่เป็นธนาคารรัฐ อย่างไรก็ตามฟิทช์ยังไม่ได้มองว่าฐานะทางการเงินที่อ่อนแอของธนาคารทั้ง 2 แห่ง จะเป็นปัจจัยที่บ่งชี้ว่าโอกาสที่ภาครัฐจะให้การสนับสนุนแก่ธนาคารนั้นลดน้อยลง

ฟิทช์คาดว่าการปรับตัวดีขึ้นของคุณภาพสินทรัพย์และอัตราส่วนเงินกองทุนน่าจะเป็นไปอย่างค่อยเป็นค่อยไป และการยกเว้นขอบังคับหรือเกณฑ์บางประการน่าจะยังคงมีอยู่บ้างต่อไป แม้ว่าบทบาทในการกำกับดูแลจะถูกเปลี่ยนมายังธนาคารแห่งประเทศไทยจากกระทรวงการคลัง

ปัจจัยที่อาจมีผลต่ออันดับเครดิตในอนาคต

อันดับเครดิตสากลสกุลเงินต่างประเทศระยะยาว และอันดับเครดิตสนับสนุนขั้นต่ำของ EXIM และ IBANK จะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางเดียวกันกับการเปลี่ยนแปลงของอันดับเครดิตสากลสกุลเงินต่างประเทศของประเทศไทย อันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาวของธนาคารรัฐทั้ง 5 แห่ง ไม่น่าจะได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอันดับเครดิตสากลสกุลเงินต่างประเทศระยะยาวของประเทศไทย เนื่องจากรัฐบาลไทยน่าจะยังคงมีความเสี่ยงในการผิดนัดชำระหนี้ (default risk) ที่ต่ำที่สุดในประเทศ

การปรับตัวลดลงของโอกาสที่ธนาคารแต่ละแห่งจะได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลอาจส่งผลกระทบในเชิงลบต่ออันดับเครดิตสนับสนุนและอาจส่งผลให้มีการปรับลดอันดับเครดิตสากลและอันดับเครดิตภายในประเทศของธนาคาร ตัวอย่างเช่น การลดลงอย่างมีนัยสำคัญของสัดส่วนการถือหุ้นของรัฐบาล การเปลี่ยนแปลงสถานะทางกฎหมาย ซึ่งปัจจัยดังกล่าวอาจบ่งชี้ถึงการให้ความสนับสนุนของรัฐบาลที่ลดลงและจะส่งผลให้เกิดการปรับลดอันดับเครดิต ปัจจัยที่บ่งชี้ว่าภาครัฐไม่มีความพร้อมที่จะให้การช่วยเหลือในด้านเงินทุนและ/หรือแผนฟื้นฟูกิจการหรือการปรับโครงสร้างองค์กรของ SME BANK และ IBANK อาจส่งผลกระทบเชิงลบต่ออันดับเครดิตเช่นกัน อย่างไรก็ตามฟิทช์เชื่อว่าเหตุการณ์ดังกล่าวไม่น่าจะเกิดขึ้นในระยะสั้นถึงระยะปานกลาง

การปรับโครงสร้างองค์กรของ IBANK อาจส่งผลให้มีการเปลี่ยนแปลงในโครงสร้างผู้ถือหุ้นของธนาคาร แต่อย่างไรก็ตามปัจจุบันยังไม่มีการเปิดเผยข้อมูลที่ชัดเจนมากนักในเรื่องดังกล่าว ทั้งนี้ฟิทช์ยังไม่ได้คาดว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงสถานะทางกฎหมายของธนาคารในฐานะที่เป็นธนาคารรัฐ หลังจากการปรับโครงสร้างของ IBANK แล้วเสร็จลง ปัจจัยที่จะมีผลต่ออันดับเครดิตของธนาคารในอนาคตอาจจะขึ้นอยู่กับบทบาทและความแข็งแกร่งทางการเงินของผู้ถือหุ้นรายใหม่ของธนาคาร ความต่อเนื่องของการสนับสนุนนโยบายรัฐของธนาคาร และระดับความสัมพันธ์กับภาครัฐ

รายละเอียดของอันดับเครดิตทั้งหมด มีดังนี้
BAAC
EXIM:
GH BANK
IBANK
SME Bank

ธนาคาร

ธนาคารธนชาต ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด ธนาคารออมสิน ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารเกียรตินาคิน ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย ธนาคารชุดชั้นใน ธนาคารทหารไทย ธนาคารแห่งเออีซี ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารสหกรณ์เซบู ธนาคารซิตี้แบงก์ ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ดฯ ธนาคารยูโอบี ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธนาคารไอซีบีซี ธนาคารโตเกียวโทมิน ธนาคารโลก ธนาคารแลนด์แอนด์เฮ้าส์ ธนาคารดิจิทัล ธนาคารแห่งประเทศไทย
ประธานกรรมการ และกรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห์คนใหม่

คณะรัฐมนตรีมีมติแต่งตั้งนายสุรชัย ดนัยตั้งตระกูล เป็นประธานกรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) และแต่งตั้งนายบรรยง วิเศษมงคลชัย เป็นกรรมการธนาคาร โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 3 พฤศจิกายน 2558 เป็นต้นไป ขณะที่กระทรวงการคลังแต่งตั้งนายนรินทร์ กัลยาณมิตร

ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์จัดสัมมนาประจำปี 2558 เรื่อง อสังหาริมทรัพย์ในเขตเศรษฐกิจพิเศษ

ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ จัดสัมมนาวิชาการประจำปี 2558 เรื่อง อสังหาริมทรัพย์ในเขตเศรษฐกิจพิเศษ ในวันอังคารที่ 24 พฤศจิกายน 2558 เวลา 9.00 - 16.30 น. ณ โรงแรมพูลแมน กรุงเทพฯ แกรนด์ สุขุมวิท ถนนอโศก กรุงเทพฯ(เดิมชื่อ

ภาพข่าว: องคมนตรีเป็นประธานในพิธีเปิด ธอส. สาขาเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่แอร์พอร์ต

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ เกษม วัฒนชัย องคมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่แอร์พอร์ต จ.เชียงใหม่ โดยมีนางอังคณา ปิลันธน์โอวาท ไชยมนัส อดีตกรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.)

ภาพข่าว: กรรมการผู้จัดการ ธอส. คว้ารางวัลสุดยอดนักการธนาคารแห่งปี 2

นายสุรชัย ดนัยตั้งตระกูล ประธานกรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห์(ธอส.) พร้อมด้วยคณะกรรมการธนาคาร ร่วมมอบกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดีแก่นางอังคณา ปิลันธน์โอวาท ไชยมนัส กรรมการผู้จัดการ ธอส. ในโอกาสที่นิตยสารดอกเบี้ย และหนังสือพิมพ์ดอกเบี้ยธุรกิจ

ธอส.กระตุ้นเศรษฐกิจภาคเหนือ จัดสินเชื่อบ้านอัตราดอกเบี้ย 0.62% ต่อปี นาน 8 เดือนแรก

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ร่วมกระตุ้นเศรษฐกิจในภาคเหนือจัดโปรโมชั่นพิเศษเพื่อเพิ่มโอกาสให้ประชาชนได้มีบ้านเป็นของตนเองได้ง่ายยิ่งขึ้น กับสินเชื่อบ้านอัตราดอกเบี้ยพิเศษ 0.62% ต่อปี นาน 8 เดือนแรก พร้อมฟรี!! ค่าธรรมเนียมการยื่นกู้

เชิญร่วมฟังการสัมมนา กระแสเศรษฐกิจและทิศทางอสังหาฯ ปี 2016

บริษัท คิดเรื่องอยู่ จำกัด ขอเชิญผู้สนใจ ร่วมฟังการสัมมนา "กระแสเศรษฐกิจและทิศทางอสังหาฯ ปี 2016" โดย รศ.ดร.สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์ นักวิชาการด้านเศรษฐศาสตร์และการเมือง และนายสัมมา คีตสิน ผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ในหัวข้อ

ภาพข่าว: ธอส.กระตุ้นเศรษฐกิจภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จัดสินเชื่อบ้านอัตราดอกเบี้ย 0.62% ต่อปี นาน 8

ธนาคารอาคารสงเคราะห์(ธอส.) ร่วมกระตุ้นเศรษฐกิจในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเข้าร่วมงาน "Thailand Smart Money ขอนแก่น ครั้งที่ 3" จัดโปรโมชั่นพิเศษเพื่อเพิ่มโอกาสให้ประชาชนได้มีโอกาสมีบ้านเป็นของตนเองได้ง่ายยิ่งขึ้น กับ สินเชื่อบ้านอัตราดอกเบี้ยพิเศษ 0.62%

กรรมการผู้จัดการ แถลงผลงาน 2 ปี 6 เดือน ชู ทีมงานแข็งแกร่ง นำ ธอส.เติบโตทุกด้าน

"อังคณา" กรรมการผู้จัดการคนที่ 12 และกรรมการผู้จัดการหญิงคนแรกของ ธอส. โชว์ผลงานช่วง 2 ปี 6 เดือนที่ดำรงตำแหน่ง (เมษายน 2556 – กันยายน 2558) สามารถนำพา ธอส.ให้ประสบความสำเร็จและเติบโตในทุกด้านด้วยศักยภาพทีมงานที่แข็งแกร่งที่พร้อมให้บริการด้วยหัวใจ

ประชาชนยื่นความประสงค์กู้กับ ธอส. อย่างต่อเนื่อง

นางอังคณา ปิลันธน์โอวาท ไชยมนัส กรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) กล่าวถึงความคืบหน้าในการจัดทำ "มาตรการเพื่อส่งเสริมการให้สินเชื่อที่อยู่อาศัยแก่ผู้มีรายได้น้อยและปานกลาง" วงเงินรวม 10,000 ล้านบาท ซึ่งเปิดรับยื่นคำขอกู้ไปตั้งแต่วันที่ 19

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) ได้กำหนดจัดงาน แถลงผลการดำเนินงานไตรมาส

เนื่องด้วยธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) ได้กำหนดจัดงาน "แถลงผลการดำเนินงานไตรมาส 3/2558" ในวันอังคารที่ 27 ตุลาคม 2558 เวลา 17.30-23.00 น.(พิธีการเริ่มเวลา 18.00 น.) โดยมีคุณอังคณา ปิลันธน์โอวาท ไชยมนัส กรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์ เป็นผู้แถลงข่าว

ธอส.เปิดตัวเงินฝากออมทรัพย์ Double Savings ให้ดอกเบี้ยสูงสุดถึง 2.00%

ธนาคารอาคารสงเคราะห์(ธอส.) เดินหน้าส่งเสริมการออมภาคประชาชนต่อเนื่อง พัฒนาผลิตภัณฑ์เงินฝากหลากหลายรูปแบบ ล่าสุดเปิดตัวผลิตภัณฑ์เงินฝากออมทรัพย์รับดอกเบี้ยสูง "เงินฝากออมทรัพย์ Double Savings" อัตราดอกเบี้ยสูงถึง 2.00% ต่อปี

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ประกาศรับสมัครบุคคล เพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์ ผู้สนใจสามารถติดต่อขอรับใบสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 20 ตุลาคม 2558 ถึงวันที่ 4 พฤศจิกายน 2558 และยื่นใบสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 21 ตุลาคม 2558

ธอส. เตรียมวงเงิน 10,000 ล้านบาท ขานรับนโยบายรัฐบาล จัดทำมาตรการเพื่อส่งเสริมการให้สินเชื่อที่อยู่อา

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เตรียมวงเงิน 10,000 ล้านบาท สนับสนุนมาตรการการเงินเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจภาคอสังหาริมทรัพย์ของรัฐบาล และส่งเสริมการให้สินเชื่อที่อยู่อาศัยแก่ผู้มีรายได้น้อยและปานกลาง

ดัชนีราคาห้องชุด ดัชนีราคาบ้านเดี่ยว และดัชนีราคาทาวน์เฮ้าส์ ประจำงวดไตรมาส 3 ปี

นายสัมมา คีตสิน ผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ เปิดเผยว่า ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ธนาคารอาคารสงเคราะห์ จัดทำ "ดัชนีราคาห้องชุด" ในกรุงเทพฯ เพียงจังหวัดเดียว เริ่มจัดทำครั้งแรกในงวดประจำครึ่งแรก ปี 2553 โดยใช้ราคาปี 2552 เป็นปีฐาน

ธอส.ลุย 2 งานมหกรรม จัดสินเชื่อบ้านอัตราดอกเบี้ย 0.62% ต่อปี นาน 8 เดือนแรก 2

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ร่วมกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านภาคอสังหาริมทรัพย์ ลุย 2 งานมหกรรมการเงินและที่อยู่อาศัย จัดโปรโมชั่นพิเศษสินเชื่อบ้านอัตราดอกเบี้ยพิเศษ 0.62% ต่อปี นาน 8 เดือนแรก พร้อมฟรี!! ค่าธรรมเนียมการยื่นกู้ และคิดค่าประเมินราคาหลักประกันเพียง 1,500

ภาพข่าว: ธอส. จัดพิธีฉลองครบรอบ 62 ปี

เจ้าพระคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ในพิธี เจริญพระพุทธมนต์ เนื่องในโอกาสครบรอบการดำเนินงาน 62 ปี ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) ในวันที่ 24 กันยายน 2558

ภาพข่าว: ธอส. จัดพิธีฉลองครบรอบ 62 ปี

เจ้าพระคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ในพิธี เจริญพระพุทธมนต์ เนื่องในโอกาสครบรอบการดำเนินงาน 62 ปี ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) ในวันที่ 24 กันยายน 2558

ภาพข่าว: ทริปพิเศษเพื่อคนพิเศษจากใจ ธอส.

นางอังคณา ปิลันธน์โอวาท ไชยมนัส กรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์ หรือ ธอส. พร้อมด้วยผู้บริหารธนาคาร นำคณะลูกค้าของธนาคารเข้าร่วมกิจกรรมเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างธนาคารกับลูกค้าเงินฝาก ประจำปี 2558 ในกิจกรรม "ทริปพิเศษเพื่อคนพิเศษจากใจ ธอส." จ.เชียงราย

ธอส.กระตุ้นเศรษฐกิจภาคใต้ กับสินเชื่อบ้านอัตราดอกเบี้ยปีแรก 1.99% ต่อปี

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ฉลองครบรอบ 62 ปี ร่วมกระตุ้นเศรษฐกิจภาคใต้ จัดโปรโมชั่นสินเชื่อบ้านอัตราดอกเบี้ยพิเศษปีแรก 1.99% ต่อปี ฟรี!! ค่าธรรมเนียมการยื่นกู้ และคิดค่าประเมินราคาหลักประกันเพียง 1,500 บาทอัตราเดียวทุกวงเงินกู้ นอกจากนี้ยังคัดบ้านมือสอง(ทรัพย์

ธอส.ฉลองครบรอบ 62 ปี จัดทำโครงการสุดพิเศษตอบแทนลูกค้า สินเชื่อบ้านดอกเบี้ย 0.62% ต่อปี นาน 8 เดือน

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) ฉลองครบรอบการดำเนินงาน 62 ปีภายใต้แนวคิด "62 ปี ธอส.บริการด้วยหัวใจ เพื่อความสุขของคนไทยได้มีบ้าน" จัดทำแคมเปญสุดพิเศษตอบแทนลูกค้า นำโดย "สินเชื่อบ้าน 62 ปี ธอส." อัตราดอกเบี้ยต่ำ 0.62% ต่อปี นาน 8 เดือนแรก

Gossip News: TVD เปิดรับสมัครงานหลายตำแหน่งกว่า 100 อัตรา

บมจ.ทีวีไดเร็ค (TVD) ประกาศรับสมัครพนักงานหลายตำแหน่งกว่า 100 อัตรา...โอกาสดีๆ ที่จะได้ร่วมงานกับองค์กรที่มั่นคง มีคุณภาพและมีสวัสดิการต่างๆ อาทิเช่น สวัสดิการเพื่อที่อยู่อาศัย ของธนาคารอาคารสงเคราะห์ กองทุนสุขภาพพนักงาน

ธอส.เดินหน้าคืนความสุขให้สังคมไทยตามนโยบายรัฐบาล จัดทำ โครงการบ้าน ธอส. - กบข.

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) สนับสนุนนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการเพิ่มโอกาสให้กับข้าราชการได้มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง ร่วมกับกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) จัดทำ "โครงการบ้าน ธอส. - กบข. เพื่อที่อยู่อาศัยข้าราชการ ครั้งที่ 11" อัตราดอกเบี้ยสุดพิเศษ 0%

ภาพข่าว: ธอส. จัดงาน แทนคำขอบคุณจากใจ ธอส. ที่ เซ็นทาราแกรนด์มิราจ

โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์มิราจบีชรีสอร์ท พัทยา นำโดย มร.มิเกล แองเจิ้ล มาลโดนาโด้ (กลาง) ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไปฝ่ายห้องพัก ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นแก่ อังคณา ปิลันธน์โอวาท ไชยมนัส (ที่4, จากซ้าย) กรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) พร้อมผู้บริหาร

ภาพข่าว: ธอส. มอบบ้าน 20 หลังให้ผู้ยากไร้ จ.พิษณุโลก

พลเอกปรีชา จันทร์โอชา ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก(ที่ 3 จากซ้าย) นางผ่องพรรณ จันทร์โอชา อุปนายกสมาคมแม่บ้านทหารบก (ที่ 2 จากซ้าย) และนายจักริน เปลี่ยนวงษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก(ที่ 2 จากขวา) และ นางอังคณา ปิลันธน์โอวาท ไชยมนัส

ภาพข่าว: ธอส.มอบบ้าน 20 หลังให้ผู้ยากไร้ จ.พิษณุโลก

พลเอกปรีชา จันทร์โอชา ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก(ที่ 3 จากซ้าย) นางผ่องพรรณ จันทร์โอชา อุปนายกสมาคมแม่บ้านทหารบก (ที่ 2 จากซ้าย) และนายจักริน เปลี่ยนวงษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก(ที่ 2 จากขวา) และ นางอังคณา ปิลันธน์โอวาท ไชยมนัส

ภาพข่าว: ธอส.จัดทำแคมเปญ เงินฝากประจำสะสมทรัพย์ รับดอกเบี้ย 2.75% ต่อปี ไม่เสียภาษี พิเศษ!!

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) สนับสนุนการออมภาคประชาชนเพื่อความมั่นคงในอนาคต ชวนลูกค้าประชาชนเปิดบัญชี “เงินฝากประจำสะสมทรัพย์” รับอัตราดอกเบี้ยเท่ากับอัตราดอกเบี้ย เงินฝากประจำ 12 เดือน (ณ วันที่ 26 สิงหาคม 2558 อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 12

ธอส. เสนอสินเชื่อบ้านอัตราดอกเบี้ยพิเศษปีแรก 1.99% ต่อปี ในงาน Thailand Smart Money 2015 พิษณุโลก

ธนาคารอาคารสงเคราะห์(ธอส.) กระตุ้นเศรษฐกิจภาคเหนือ ร่วมออกบูธในงาน Thailand Smart Money 2015 พิษณุโลก ครั้งที่ 3 จัดโปรโมชั่นสินเชื่อบ้านอัตราดอกเบี้ยพิเศษปีแรก 1.99% ต่อปี ปีที่ 2 อัตราดอกเบี้ย 4.85% ต่อปี ปีที่ 3 จนถึงตลอดอายุสัญญากู้

ภาพข่าว: ธอส.คัดทรัพย์ NPA พร้อมส่วนลดสูงสุด 30% รับสิทธิ์ผ่อน 0% นาน 12

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) คัดทรัพย์ NPA หรือ บ้านมือสอง คุณภาพดี ทำเลเด่น 250 รายการ ออกจำหน่ายพร้อมส่วนลดสูงสุดถึง 30% จากราคาปกติ โดยทรัพย์ที่มีราคาจำหน่ายต่ำสุดเริ่มต้นเพียง 86,000 บาทเท่านั้น พิเศษ!! สำหรับผู้ซื้อบ้านมือสองของธนาคารรับแคมเปญผ่อน 0%

ธอส. โชว์ผลการดำเนินงานครึ่งปีแรก ปล่อยสินเชื่อใหม่ได้ 68,998 ล้านบาท ประกาศให้ปี 2558 เป็น

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) โชว์ผลการดำเนินงานครึ่งปีแรกของปี 2558 เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนยังขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ยอดสินเชื่อปล่อยใหม่ทั้งสิ้น 68,998 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 5.20% ส่งผลให้ ยอดสินเชื่อคงค้างรวมทั้งสิ้น 821,666 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 3.44%

ภาพข่าว: ธอส.ร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

นางอังคณา ปิลันธน์โอวาท ไชยมนัส กรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์(ธอส.) นำคณะผู้บริหารและพนักงานธนาคารร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาส วันคล้ายวันพระราชสมภพ 12 สิงหาคม 2558 พร้อมกันนี้