ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ประกาศรับสมัครบริษัทประเมินราคาภายนอก

ข่าวข่าวประชาสัมพันธ์หุ้น การเงิน การธนาคาร วันศุกร์ที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙ ๑๗:๐๕ น.
กรุงเทพฯ--12 ก.พ.--กลุ่มสารนิเทศการคลัง กระทรวงการคลัง

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) ประกาศรับสมัครบริษัทประเมินเพื่อคัดเลือกให้เข้ารับงานสำรวจและประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อวัตถุประสงค์ของธนาคารเพื่อให้ลูกค้าได้รับบริการด้านการประเมินราคาที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน ยื่นใบสมัครแล้วตั้งแต่วันนี้ ถึง 29 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ฝ่ายประเมินราคาหลักทรัพย์ อาคาร 1 ชั้น 4 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่ และที่ทำการสาขาธนาคารทุกสาขาทั่วประเทศ

นางไลวรรณ ปองเสงี่ยม รองกรรมการผู้จัดการ รักษาการในตำแหน่งกรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เปิดเผยว่า ปัจจัยหนึ่งที่มีความสำคัญต่อการสนับสนุนให้ธนาคารสามารถปล่อยสินเชื่อใหม่ได้ตามเป้าหมาย และเป็นสินเชื่อที่มีคุณภาพก็คือการทำงานด้านการเมินราคาหลักประกัน ซึ่งธนาคารได้เริ่มใช้บริการจากบริษัทประเมินราคาตั้งแต่ปี 2529 เป็นต้นมา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ลูกค้าธนาคารได้รับบริการด้านการประเมินราคาที่ดี มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน และเพื่อเป็นการรองรับปริมาณลูกค้าของธนาคารที่มีเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดการดำเนินงานของบริษัทประเมินฯ ในรอบสัญญาปัจจุบัน จะครบกำหนดในเดือนพฤษภาคม 2559 ธอส. จึงได้ประกาศรับสมัครบริษัทประเมินราคาภายนอก เพื่อคัดเลือกให้เข้ารับงานสำรวจและประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆ ของธนาคาร โดยกำหนดคุณสมบัติของบริษัทที่สามารถสมัครเข้ารับงานของธนาคาร อาทิ ต้องมีทุนจดทะเบียน (ชำระเต็ม) ไม่ต่ำกว่า 3 ล้านบาท จดทะเบียนเป็นบริษัทรับจ้างประเมินราคา มี พนักงานประเมิน ที่มีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าระดับ ปวส. หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับการประเมินราคาทรัพย์สิน เช่น ช่างสำรวจ ช่างก่อสร้าง ช่างโยธา และวิชาการประเมินราคาทรัพย์สิน เป็นต้น มีผู้ประเมินที่ผ่านการสอบจัดระดับจากสมาคมผู้ประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย และสมาคมนักประเมินราคาอิสระไทย หรือสถาบันอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ในระดับชั้นวุฒิ ไม่น้อยกว่า 2 คน ชั้นสามัญหรือสูงกว่าไม่น้อยกว่า 4 คน ชั้นวิสามัญหรือสูงกว่าไม่น้อยกว่า 6 คน มี ผู้สำรวจ ที่เป็นสมาชิกวิสามัญของสมาคมผู้ประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย (ส.ม.ท.) หรือ สมาคมนักประเมินราคาอิสระไทย ไม่น้อยกว่า 10 คน เป็นบริษัทที่มีประสบการณ์ในงานประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์ที่มีลักษณะงานคล้ายคลึงกับงานของธนาคารมาก่อนไม่น้อยกว่า 5 ปี และต้องอยู่ในบัญชีรายชื่อบริษัทผู้ประเมินราคาทรัพย์สินที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) หรือ องค์กรวิชาชีพที่ ก.ล.ต. ให้อำนาจในการให้ความเห็นชอบบริษัทประเมินราคาทรัพย์สิน เป็นต้น

ทั้งนี้ บริษัทประเมินที่สนใจสามารถยื่นใบสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ถึง 29 กุมภาพันธ์ 2559 ที่ฝ่ายประเมินราคาหลักทรัพย์ อาคาร 1 ชั้น 4 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่ หรือ ที่ทำการสาขาธนาคารทุกสาขาทั่วประเทศ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายประเมินราคาหลักทรัพย์ โทรศัพท์ 0-2202-1132, 0-2202-1145, และ 0-2202-2250

ธนาคาร

ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารกลางแห่งประเทศอิหร่าน ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารธนชาต ธนาคารเกียรตินาคิน ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย ธนาคารกรุงไทย ธนาคารซิตี้แบงก์ ธนาคารออมสิน ธนาคารพัฒนาเอเชีย ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ธนาคารยูโอบี ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด ธนาคารทิสโก้ ธนาคารเพื่อการลงทุน ธนาคารกรุงเทพปากเซ ธนาคารออมสินวันเด็ก ธนาคารกลางเวียดนาม ธนาคารแห่งโนวาสโกเทีย ธนาคารแลนด์แอนด์เฮ้าส์ ธนาคารกลางอาเซียน3 ธนาคารมิซูโฮ
คณะกรรมการ ธอส. มีมติเห็นชอบแต่งตั้งกรรมการผู้จัดการ ธอส. คนใหม่

คณะกรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) มีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหากรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์เสนอให้แต่งตั้งนายฉัตรชัย ศิริไล รองกรรมการผู้จัดการกลุ่มงานสินเชื่อ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการคนใหม่ นายสุรชัย

ภาพข่าว: ธอส. แถลงผลการดำเนินงานปี 2558

นายสุรชัย ดนัยตั้งตระกูล ประธานกรรมการ นางไลวรรณ ปองเสงี่ยม รองกรรมการผู้จัดการ รักษาการในตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ และนายฉัตรชัย ศิริไล รองกรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ แถลงข่าวผลการดำเนินงานปี 2558 ซึ่งเป็นไปตามเป้าหมาย

ธอส.โชว์ผลการดำเนินงานปี 2558 สามารถปล่อยสินเชื่อใหม่ได้ 157,447 ล้านบาท

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) โชว์ผลการดำเนินงานปี 2558 เป็นไปตามเป้าหมาย สามารถปล่อยสินเชื่อใหม่ได้ทั้งสิ้น 157,447 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2557 คิดเป็น 10.34% เกินกว่าเป้าสินเชื่อที่กำหนดไว้ 7,647 ล้านบาท ดันยอดสินทรัพย์รวมทะลุ 9 แสนล้านบาท

ภาพข่าว: ประธานกรรมการ ธอส. มอบนโยบายปี 2559

นายสุรชัย ดนัยตั้งตระกูล ประธานกรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห์(ธอส.) เป็นประธานการประชุมผู้บริหารธนาคารและผู้บริหารสาขา เพื่อรับนโยบายในการดำเนินงานของธนาคารและแผนยุทธศาสตร์ ประจำปี 2559 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจ

ธอส.ตอกย้ำผู้นำสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย จัดทำแพ็คเกจสินเชื่อบ้านไตรมาสแรก อัตราดอกเบี้ยปีแรก 3.25

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เตรียมวงเงิน 32,000 ล้านบาท จัดทำแพ็คเกจสินเชื่อบ้านอัตราดอกเบี้ยพิเศษ ไตรมาส 1 ปี 2559 เพิ่มโอกาสให้ประชาชนโดยเฉพาะผู้มีรายได้น้อยและปานกลางได้มี ที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองอย่างมั่นคงและยั่งยืนตามนโยบายรัฐบาล

ภาพข่าว: ชาวเหนือแห่ยื่นคำขอกู้บ้านกับ ธอส. กว่า 1,700 ล้านบาท เพียง 3 วันของการจัดงาน ธอส.

นายสุรชัย ดนัยตั้งตระกูล ประธานกรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) มอบของที่ระลึกให้แก่ นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ที่ให้เกียรติร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดงาน "ธอส. มหกรรมที่อยู่อาศัย-สินเชื่อเพื่อประชาชน จ.เชียงใหม่"

ภาพข่าว: G H BANK FUN FESTIVAL 2016

นางไลวรรณ ปองเสงี่ยม รองกรรมการผู้จัดการ รักษาการในตำแหน่งกรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) มอบชุดเครื่องเขียนเป็นของขวัญวันเด็กให้กับบรรดาเยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2559 ซึ่งธนาคารจัดขึ้นภายใต้แนวคิด "G H BANK FUN FESTIVAL

ธอส.เปิดศักราชใหม่ เอาใจคนรักการออม เปิดตัวเงินฝากประจำ 12 เดือนแบบขั้นบันได(Step Up)

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เปิดตัวทำผลิตภัณฑ์ "เงินฝากประจำ 12 เดือนแบบขั้นบันได (Step Up)" มอบอัตราดอกเบี้ยสูงเป็นของขวัญปีใหม่ 2559 ให้แก่ผู้รักการออม ด้วยอัตราดอกเบี้ยสูงสุดถึง 3.25% ต่อปี(อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 2.0 % ต่อปี) รับดอกเบี้ยรายเดือน

ธอส. เนรมิตพื้นที่สำนักงานใหญ่ จัดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2559 ภายใต้แนวคิด G H BANK FUN FESTIVAL

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) สร้างความสุขให้กับเด็กและเยาวชน จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2559 มุ่งสร้างความสุขพร้อมสอดแทรกความรู้ และพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ตามแนวคิดค่านิยม 12 ประการของภาครัฐบาล รวมทั้งสร้างการรับรู้คำขวัญวันเด็กประจำปี 2559 "เด็กดี

ภาพข่าว: GHBANK OTOP FAIR ช็อปเบิกบานใจ ต้อนรับปีใหม่ 2559

นายสุรชัย ดนัยตั้งตระกูล ประธานกรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห์ หรือ ธอส. เป็นประธานในพิธีเปิดงาน "GHBANK OTOP FAIR ช็อปเบิกบานใจ ต้อนรับปีใหม่ 2559" ซึ่งจัดขึ้นเพื่อสนับสนุนนโยบายการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาล โดยการเพิ่มช่องทางให้ผู้ประกอบการร้านค้า OTOP กว่า

เริ่มแล้ว!! โอกาสทองส่งท้ายปีของผู้ที่ต้องการวงเงินกู้ซื้อบ้านสูงขึ้น

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เดินหน้าสนับสนุนมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านภาคอสังหาริมทรัพย์ตามนโยบายรัฐบาล เปิดงาน "ธอส.มหกรรมที่อยู่อาศัย – สินเชื่อเพื่อประชาชน" ประเดิมภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่จังหวัดขอนแก่นเป็นที่แรก

ธอส.เดินหน้าสนับสนุนนโยบายรัฐบาลสร้างโอกาสให้คนไทยมีบ้าน จัดงาน ธอส.มหกรรมที่อยู่อาศัย-สินเชื่อเพื่อ

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เดินหน้าสนับสนุนมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านภาคอสังหาริมทรัพย์ตามนโยบายรัฐบาล จัดงาน "ธอส.มหกรรมที่อยู่อาศัย – สินเชื่อเพื่อประชาชน" ในพื้นที่ 4 จังหวัด หัวเมืองหลัก

ธอส.ชูโปรโมชั่นสินเชื่อบ้านอัตราดอกเบี้ย 0.62% ต่อปีนาน 8 เดือน เงินฝากออมทรัพย์ Double Savings

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ จัดโปรโมชั่นสินเชื่อบ้านอัตราดอกเบี้ยพิเศษ 0.62% ต่อปี นาน 8 เดือน ฟรี!! ค่าธรรมเนียมการยื่นกู้ และคิดค่าประเมินราคาหลักประกันเพียง 1,500 บาท อัตราเดียวทุกวงเงินกู้

ภาพข่าว: ธอส. มอบของขวัญปีใหม่ 2559 ให้ลูกค้าธนาคาร

นายสุรชัย ดนัยตั้งตระกูล ประธานกรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห์ พร้อมด้วยนางไลวรรณ ปองเสงี่ยม รองกรรมการผู้จัดการ รักษาการกรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์ และคณะผู้บริหารของธนาคาร ร่วมส่งมอบเงินจำนวน 1,000 บาทเป็นของขวัญปีใหม่ ปี 2559 ให้แก่ลูกค้า ตาม

ภาพข่าว: ธอส. ดีเดย์ส่งมอบของขวัญปีใหม่ 2559 ให้ลูกค้าธนาคาร 17 ธ.ค.นี้

นายสุรชัย ดนัยตั้งตระกูล ประธานกรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห์ หรือ ธอส. พร้อมด้วยนางไลวรรณ ปองเสงี่ยม รองกรรมการผู้จัดการ รักษาการกรรมการผู้จัดการ ธอส. และคณะผู้บริหารของธนาคาร ร่วมส่งมอบเงินจำนวน 1,000 บาทเป็นของขวัญปีใหม่ ปี 2559 ให้แก่ลูกค้าของตาม

ธอส.ขานรับนโยบายรัฐบาลมอบของขวัญปีใหม่ให้กลุ่มผู้มีรายได้น้อย ผ่อนดีมีวินัยจ่ายเงินคืน 1,000

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) สนับสนุนนโยบายรัฐบาล ร่วมส่งมอบของขวัญปีใหม่ 2559 ให้แก่ลูกค้าของธนาคารกลุ่มผู้มีรายได้น้อย โดยจัดทำ "โครงการของขวัญปีใหม่ 2559 ธอส.เพื่อส่งเสริมการมีวินัยทางการเงิน ในการผ่อนชำระเงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัย

ธอส.จัดเต็มในงานประมูลขายบ้านมือสองส่งท้ายปี 2558 มอบส่วนลดสูงสุด 50% จากราคาปกติกว่า 40 รายการ

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ จัดงานประมูลขายทรัพย์สินของธนาคาร ครั้งที่ 3/2558 ในวันเสาร์ที่ 19 ธันวาคม 2558 คัดบ้านมือสอง หรือ ทรัพย์ NPA คุณภาพดี ทำเลเด่น จำนวนกว่า 1,800 รายการ ประมูลขายพร้อมกันทั่วประเทศ พร้อมส่วนลดสูงสุด 50% จากราคาปกติกว่า 40 รายการ

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ จัดการมอบเงินของขวัญปีใหม่ให้ลูกค้าธนาคาร

เนื่องด้วย ธนาคารอาคารสงเคราะห์(ธอส.) ได้จัดทำ "โครงการของขวัญปีใหม่ 2559 ธอส.เพื่อส่งเสริมการมีวินัยทางการเงิน ในการผ่อนชำระเงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัย สำหรับลูกค้าธนาคารผู้มีรายได้น้อย" โดยมอบเงินจำนวน 1,000 บาท

ภาพข่าว: บรรยากาศแถลงข่าวประธานกรรมการ ธอส. ประกาศสนับสนุนนโยบายรัฐบาลต่อเนื่อง

การแถลงข่าว "เปิดตัวประธานกรรมการ และรักษาการกรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์ พร้อมชี้แจงความคืบหน้ามาตรการเพื่อส่งเสริมการให้สินเชื่อที่อยู่อาศัยฯ"โดย คุณสุรชัย ดนัยตั้งตระกูล ประธานกรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห์ คุณไลวรรณ ปองเสงี่ยม

ประธานกรรมการ ธอส. ประกาศเดินหน้า 4 เรื่องด่วนสนับสนุนนโยบายรัฐบาล

ประธานกรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) ประกาศเดินหน้า 4 เรื่องเร่งด่วนเพื่อสนับสนุนนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจตามนโยบายรัฐบาล สร้างโอกาสให้กลุ่มผู้มีรายได้น้อยและปานกลางได้มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง ย้ำ ธอส. มีความแข็งแกร่งในทุกด้าน ยืนยันพร้อมขยายกรอบวงเงิน

ภาพข่าว: ประธานกรรมการ ธอส. คนใหม่

นายสุรชัย ดนัยตั้งตระกูล ประธานกรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห์ หรือ ธอส.(ที่ 7 จากซ้าย) รับมอบกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดีจากนางไลวรรณ ปองเสงี่ยม รองกรรมการผู้จัดการกลุ่มงานกลยุทธ์องค์กร และรักษาการกรรมการผู้จัดการ ธอส. พร้อมด้วยคณะผู้บริหารระดับสูงของธนาคาร

ภาพข่าว: อาคเนย์ ร่วมแสดงความยินดี ธอส. เปิดสาขาใหม่

นายบุญศักดิ์ ศรีประเสริฐยิ่ง รองกรรมการผู้จัดการ สายงานลูกค้าสถาบัน บมจ.อาคเนย์ประกันภัย ในนามตัวแทนอาคเนย์ กลุ่มธุรกิจประกันและการเงิน ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาย่อย เซ็นทรัลพลาซ่า เชียงใหม่ แอร์พอร์ต เปิดใหม่อย่างเป็นทางการ

ฟิทช์ประกาศคงอันดับเครดิตธนาคารรัฐของไทย 5 แห่ง

บริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ ประกาศคงอันดับเครดิตธนาคารรัฐ 5 แห่งได้แก่ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (BAAC) ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM) ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (GH BANK) ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (IBANK)

ประธานกรรมการ และกรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห์คนใหม่

คณะรัฐมนตรีมีมติแต่งตั้งนายสุรชัย ดนัยตั้งตระกูล เป็นประธานกรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) และแต่งตั้งนายบรรยง วิเศษมงคลชัย เป็นกรรมการธนาคาร โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 3 พฤศจิกายน 2558 เป็นต้นไป ขณะที่กระทรวงการคลังแต่งตั้งนายนรินทร์ กัลยาณมิตร

ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์จัดสัมมนาประจำปี 2558 เรื่อง อสังหาริมทรัพย์ในเขตเศรษฐกิจพิเศษ

ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ จัดสัมมนาวิชาการประจำปี 2558 เรื่อง อสังหาริมทรัพย์ในเขตเศรษฐกิจพิเศษ ในวันอังคารที่ 24 พฤศจิกายน 2558 เวลา 9.00 - 16.30 น. ณ โรงแรมพูลแมน กรุงเทพฯ แกรนด์ สุขุมวิท ถนนอโศก กรุงเทพฯ(เดิมชื่อ

ภาพข่าว: องคมนตรีเป็นประธานในพิธีเปิด ธอส. สาขาเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่แอร์พอร์ต

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ เกษม วัฒนชัย องคมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่แอร์พอร์ต จ.เชียงใหม่ โดยมีนางอังคณา ปิลันธน์โอวาท ไชยมนัส อดีตกรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.)

ภาพข่าว: กรรมการผู้จัดการ ธอส. คว้ารางวัลสุดยอดนักการธนาคารแห่งปี 2

นายสุรชัย ดนัยตั้งตระกูล ประธานกรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห์(ธอส.) พร้อมด้วยคณะกรรมการธนาคาร ร่วมมอบกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดีแก่นางอังคณา ปิลันธน์โอวาท ไชยมนัส กรรมการผู้จัดการ ธอส. ในโอกาสที่นิตยสารดอกเบี้ย และหนังสือพิมพ์ดอกเบี้ยธุรกิจ

ธอส.กระตุ้นเศรษฐกิจภาคเหนือ จัดสินเชื่อบ้านอัตราดอกเบี้ย 0.62% ต่อปี นาน 8 เดือนแรก

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ร่วมกระตุ้นเศรษฐกิจในภาคเหนือจัดโปรโมชั่นพิเศษเพื่อเพิ่มโอกาสให้ประชาชนได้มีบ้านเป็นของตนเองได้ง่ายยิ่งขึ้น กับสินเชื่อบ้านอัตราดอกเบี้ยพิเศษ 0.62% ต่อปี นาน 8 เดือนแรก พร้อมฟรี!! ค่าธรรมเนียมการยื่นกู้

เชิญร่วมฟังการสัมมนา กระแสเศรษฐกิจและทิศทางอสังหาฯ ปี 2016

บริษัท คิดเรื่องอยู่ จำกัด ขอเชิญผู้สนใจ ร่วมฟังการสัมมนา "กระแสเศรษฐกิจและทิศทางอสังหาฯ ปี 2016" โดย รศ.ดร.สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์ นักวิชาการด้านเศรษฐศาสตร์และการเมือง และนายสัมมา คีตสิน ผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ในหัวข้อ

ภาพข่าว: ธอส.กระตุ้นเศรษฐกิจภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จัดสินเชื่อบ้านอัตราดอกเบี้ย 0.62% ต่อปี นาน 8

ธนาคารอาคารสงเคราะห์(ธอส.) ร่วมกระตุ้นเศรษฐกิจในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเข้าร่วมงาน "Thailand Smart Money ขอนแก่น ครั้งที่ 3" จัดโปรโมชั่นพิเศษเพื่อเพิ่มโอกาสให้ประชาชนได้มีโอกาสมีบ้านเป็นของตนเองได้ง่ายยิ่งขึ้น กับ สินเชื่อบ้านอัตราดอกเบี้ยพิเศษ 0.62%