ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

ตลาดที่อยู่อาศัย เมืองชายทะเล ภูเก็ต สงขลา ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี สุราษฎร์ธานี และนครศรีธรรมราช

ข่าวประชาสัมพันธ์อสังหาริมทรัพย์ วันพุธที่ ๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ๑๐:๐๒ น.
กรุงเทพฯ--4 พ.ค.--กลุ่มสารนิเทศการคลัง กระทรวงการคลัง

ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ กำหนดจัดสัมมนาสถานการณ์ตลาดที่อยู่อาศัย ภาคใต้ ณ โรงแรมแกรนด์ มิลเลนเนียม ถนนอโศก กรุงเทพฯ โดยนายสัมมา คีตสิน ผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์เป็นผู้นำเสนอข้อมูลผลสำรวจโครงการที่อยู่อาศัยล่าสุดในพื้นที่ดังกล่าว

ข้อมูลที่ได้มาจากการสำรวจภาคสนามของศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ โดยเป็นข้อมูลจากโครงการที่อยู่ระหว่างการขาย เฉพาะโครงการที่มีหน่วยเหลือขายไม่ต่ำกว่า 6 หน่วย

จังหวัดภูเก็ต มีหน่วยที่อยู่อาศัยในผังของโครงการของผู้ประกอบการซึ่งอยู่ในระหว่างการขายทั้งสิ้นประมาณ 37,900 หน่วย แบ่งเป็นหน่วยบ้านจัดสรรประมาณ 15,500 หน่วย อาคารชุดประมาณ 21,300 หน่วย และบ้านพักตากอากาศประมาณ 1,100 หน่วย

ในประเภทบ้านจัดสรร มีโครงการบ้านจัดสรรซึ่งอยู่ระหว่างการขาย 91 โครงการ มีหน่วยในผังโครงการรวมกันประมาณ 15,500 หน่วย มีมูลค่าโครงการการตามหน่วยในผังรวมกันทั้งสิ้นประมาณ 61,800 ล้านบาท เหลือขายประมาณ 3,400 หน่วย มูลค่าหน่วยเหลือขายรวมประมาณ 14,600 ล้านบาท

ผู้ประกอบการซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ มีส่วนแบ่งการตลาดบ้านจัดสรรในจังหวัดภูเก็ตประมาณร้อยละ 19 ของจำนวนโครงการทั้งหมด และร้อยละ 18 ของจำนวนหน่วยทั้งหมด

แบ่งตามพื้นที่ พบว่าโครงการบ้านจัดสรรอยู่ในอำเภอเมืองภูเก็ต 42 โครงการ 7,300 หน่วย เหลือขายประมาณ 1,200 หน่วย อยู่ในอำเภอถลาง 32 โครงการ 5,700 หน่วย เหลือขายประมาณ 1,700 หน่วย และอยู่ในอำเภอกะทู้ 17 โครงการ 2,500 หน่วย เหลือขายประมาณ 500 หน่วย

แบ่งตามประเภท พบว่าร้อยละ 31 เป็นทาวน์เฮ้าส์ในจำนวนนี้ส่วนใหญ่เป็นทาวน์เฮ้าส์สองชั้นมากถึงร้อยละ 74 ร้อยละ 30 เป็นบ้านแฝดและบ้านเดี่ยวในสัดส่วนเท่าๆกันโดยบ้านแฝดส่วนใหญ่เป็นบ้านแฝดสองชั้นร้อยละ 58 และเป็นบ้านเดี่ยวชั้นเดียว ร้อยละ 51 ที่เหลือเป็นอาคารพาณิชย์พักอาศัยและที่ดินเปล่าในโครงการ

บ้านเดี่ยว บ้านแฝด และอาคารพาณิชย์พักอาศัยส่วนใหญ่อยู่ในระดับราคา 3-5 ล้านบาท และทาวน์เฮ้าส์ส่วนใหญ่อยู่ในระดับราคา 2-3 ล้านบาท ทั้งนี้ แทบไม่มีหน่วยบ้านจัดสรรในผังโครงการที่มีราคาต่ำกว่า 1.5 ล้านบาทเลย

สำหรับสถานะของการก่อสร้างของหน่วยบ้านจัดสรรในผังโครงการทั้งหมด พบว่าร้อยละ 66 เป็นหน่วยก่อสร้างแล้วเสร็จ และร้อยละ 31 เป็นหน่วยซึ่งอยู่ในระหว่างก่อสร้าง ส่วนหน่วยที่ยังไม่เริ่มสร้างมีเพียงร้อยละ 3 ทั้งนี้ มีบ้านสร้างเสร็จเหลือขาย (หรือเป็นบ้านว่าง) รวมกันทั้งสิ้นประมาณ 500 หน่วย

ในประเภทอาคารชุด มีโครงการอาคารชุดซึ่งอยู่ระหว่างการขาย 99 โครงการ มีหน่วยในผังโครงการรวมกันประมาณ 21,300 หน่วย มูลค่าโครงการรวมกันทั้งสิ้นประมาณ 73,300 ล้านบาท เหลือขายประมาณ 4,300 หน่วย มูลค่าหน่วยเหลือขายรวมประมาณ 16,600 ล้านบาท

ผู้ประกอบการซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ มีส่วนแบ่งการตลาดห้องชุดในจังหวัดภูเก็ตประมาณร้อยละ 11 ของจำนวนโครงการทั้งหมด และร้อยละ 20 ของจำนวนหน่วยทั้งหมด

แบ่งตามพื้นที่ พบว่าจากอาคารชุดทั้งหมด อยู่ในอำเภอเมืองภูเก็ต 52 โครงการ 12,600 หน่วย ในอำเภอกะทู้ 29 โครงการ 5,400 หน่วย และอำเภอถลาง 18 โครงการ 3,300 หน่วย และจาก 99 โครงการดังกล่าว เป็นโครงการที่มีขนาดความสูงไม่เกิน 8 ชั้นอยู่ 93 โครงการ และสูง 9-15 ชั้นอยู่ 6 โครงการ

สำหรับหน่วยห้องชุดเหลือขายประมาณ 4,300 หน่วยนั้น อยู่ในอำเภอเมืองภูเก็ตประมาณ 2,600 หน่วย อยู่ในอำเภอกะทู้ประมาณ 1,000 หน่วย และอยู่ในอำเภอถลางประมาณ 700 หน่วย

สำหรับสถานะของการก่อสร้างหน่วยในผังโครงการทั้งหมด พบว่าร้อยละ 57 เป็นหน่วยที่ก่อสร้างเสร็จแล้ว ร้อยละ 26 เป็นหน่วยที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง และร้อยละ 17 เป็นหน่วยที่ยังไม่ก่อสร้าง โดยมีห้องชุดที่สร้างเสร็จแล้วแต่เหลือขาย (หรือเป็นห้องชุดว่าง) ประมาณ 1,700 หน่วย

ในประเภทบ้านพักตากอากาศหรือวิลล่า นับเฉพาะโครงการแนวราบริมทะเลหรือเชิงเขาที่มีราคา 15 ล้านบาทขึ้นไปเกินกว่าร้อยละ 50 ของหน่วยในผัง และโครงการมีหน่วยเหลือขายอย่างน้อย 1 หน่วย พบว่าภูเก็ตเป็นจังหวัดที่มีโครงการบ้านพักตากอากาศมากถึง 56 โครงการ รวมประมาณ 1,100 หน่วย อยู่ในอำเภอถลาง 33 โครงการ รวมประมาณ 650 หน่วย ในอำเภอเมืองภูเก็ต 15 โครงการ รวมประมาณ 350 หน่วย และในอำเภอกะทู้ 8 โครงการ รวมประมาณ 100 หน่วย โดยร้อยละ 88 เป็นบ้านเดี่ยว ที่เหลือเป็นบ้านแฝดและทาวน์เฮ้าส์

จากจำนวนหน่วยในผังโครงการทั้งหมดนี้ ร้อยละ 70 เป็นหน่วยที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ ร้อยละ 17 เป็นหน่วยที่อยู่ในระหว่างก่อสร้าง และร้อยละ 13 เป็นหน่วยที่ยังไม่ก่อสร้าง โดยจากหน่วยที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ มีเหลือขาย ประมาณ 80 หน่วย

จังหวัดสงขลา (อำเภอหาดใหญ่ อำเภอเมือง และอำเภอสะเดา) มีหน่วยที่อยู่อาศัยในผังของโครงการของผู้ประกอบการซึ่งอยู่ในระหว่างการขายทั้งสิ้นประมาณ 15,400 หน่วย แบ่งเป็นหน่วยบ้านจัดสรรประมาณ 9,800 หน่วย และหน่วยห้องชุดประมาณ 5,600 หน่วย

ในประเภทบ้านจัดสรร มีโครงการบ้านจัดสรรซึ่งอยู่ระหว่างการขายมากถึง 174 โครงการ แต่มีหน่วยในผังโครงการรวมกันเพียงประมาณ 9,800 หน่วย มีมูลค่าโครงการการตามหน่วยในผังรวมกันทั้งสิ้นประมาณ 39,200 ล้านบาท เหลือขายประมาณ 3,200 หน่วย มูลค่าหน่วยเหลือขายรวมประมาณ 13,300 ล้านบาท

ผู้ประกอบการซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ มีส่วนแบ่งการตลาดบ้านจัดสรรในจังหวัดสงขลาเพียงร้อยละ 1 ของจำนวนโครงการทั้งหมด และเพียงร้อยละ 2 ของจำนวนหน่วยทั้งหมด

แบ่งตามพื้นที่ พบว่าโครงการบ้านจัดสรรอยู่ในอำเภอหาดใหญ่มากถึง 145 โครงการ 7,500 หน่วย เหลือขายประมาณ 2,400 หน่วย อยู่ในอำเภอเมืองสงขลา 23 โครงการ 1,800 หน่วย เหลือขายประมาณ 600 หน่วย และอยู่ในอำเภอสะเดา 6 โครงการ 500 หน่วย เหลือขายประมาณ 200 หน่วย

แบ่งตามประเภท พบว่าร้อยละ 37 เป็นบ้านเดี่ยว ร้อยละ 36 เป็นทาวน์เฮ้าส์ ร้อยละ 14 เป็นอาคารพาณิชย์พักอาศัย ที่เหลือเป็นบ้านแฝดและที่ดินเปล่าในโครงการ

บ้านเดี่ยวส่วนใหญ่อยู่ในระดับราคา 3-7.5 ล้านบาท และทาวน์เฮ้าส์ส่วนใหญ่อยู่ในระดับราคา 2-3 ล้านบาท ทั้งนี้ หน่วยบ้านจัดสรรในผังโครงการที่มีราคาต่ำกว่า 1.5 ล้านบาทมีน้อยมาก

สำหรับสถานะของการก่อสร้างของหน่วยบ้านจัดสรรในผังโครงการทั้งหมด พบว่าร้อยละ 59 เป็นหน่วยก่อสร้างแล้วเสร็จ และร้อยละ 31 เป็นหน่วยซึ่งอยู่ในระหว่างก่อสร้าง ส่วนหน่วยที่ยังไม่เริ่มสร้างมีเพียงร้อยละ 11 ทั้งนี้ มีบ้านสร้างเสร็จเหลือขาย (หรือเป็นบ้านว่าง) รวมกันทั้งสิ้นประมาณ 700 หน่วย

ในประเภทอาคารชุด มีโครงการอาคารชุดซึ่งอยู่ระหว่างการขาย 21 โครงการ มีหน่วยในผังโครงการรวมกันประมาณ 5,600 หน่วย มูลค่าโครงการรวมกันทั้งสิ้นประมาณ 13,200 ล้านบาท เหลือขายประมาณ 1,100 หน่วย มูลค่าหน่วยเหลือขายรวมประมาณ 3,000 ล้านบาท

ผู้ประกอบการซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ มีส่วนแบ่งการตลาดห้องชุดในจังหวัดสงขลาประมาณร้อยละ 10 ของจำนวนโครงการทั้งหมด แต่มีส่วนแบ่งมากถึงร้อยละ 33 ของจำนวนหน่วยทั้งหมด

แบ่งตามพื้นที่ พบว่าจากอาคารชุดทั้งหมด อยู่ในอำเภอหาดใหญ่ 19 โครงการ 5,500 หน่วย และในอำเภอเมืองสงขลา 2 โครงการ ประมาณ 100 หน่วย และจาก 21 โครงการดังกล่าว เป็นโครงการที่มีขนาดความสูงไม่เกิน 8 ชั้นอยู่ 14 โครงการ สูง 16-29 ชั้น 5 โครงการ และสูง 30 ชั้นขึ้นไป 2 โครงการ

สำหรับสถานะของการก่อสร้างหน่วยในผังโครงการทั้งหมด พบว่ามีเพียงร้อยละ 34 ที่เป็นหน่วยก่อสร้างเสร็จแล้ว และร้อยละ 54 เป็นหน่วยที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง กับอีกร้อยละ 12 เป็นหน่วยที่ยังไม่ก่อสร้าง โดยมีห้องชุดที่สร้างเสร็จแล้วแต่เหลือขาย (หรือเป็นห้องชุดว่าง) ประมาณ 200 หน่วย

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (อำเภอหัวหิน และอำเภอปราณบุรี) มีหน่วยที่อยู่อาศัยในผังของโครงการของผู้ประกอบการซึ่งอยู่ในระหว่างการขายทั้งสิ้นประมาณ 12,400 หน่วย แบ่งเป็นหน่วยบ้านจัดสรรประมาณ 5,300 หน่วย อาคารชุดประมาณ 6,800 หน่วย และบ้านพักตากอากาศประมาณ 300 หน่วย

ในประเภทบ้านจัดสรร มีโครงการบ้านจัดสรรซึ่งอยู่ระหว่างการขาย 91 โครงการ มีหน่วยในผังโครงการรวมกันประมาณ 5,300 หน่วย มีมูลค่าโครงการการตามหน่วยในผังรวมกันทั้งสิ้นประมาณ 22,300 ล้านบาท เหลือขายประมาณ 1,800 หน่วย มูลค่าหน่วยเหลือขายรวมประมาณ 8,800 ล้านบาท โดยผู้ประกอบการโครงการบ้านจัดสรรเหล่านี้เป็นบริษัทนอกตลาดหลักทรัพย์ทั้งสิ้น

แบ่งตามพื้นที่ โครงการบ้านจัดสรรอยู่ในอำเภอหัวหิน 72 โครงการ 3,800 หน่วย เหลือขายประมาณ 1,300 หน่วย และอยู่ในอำเภอปราณบุรี 19 โครงการ 1,500 หน่วย เหลือขายประมาณ 500 หน่วย

แบ่งตามประเภท พบว่าร้อยละ 59 เป็นบ้านเดี่ยวซึ่งส่วนใหญ่เป็นบ้านเดี่ยวชั้นเดียวมากถึงร้อยละ 88 ร้อยละ 24 เป็นทาวน์เฮ้าส์ส่วนใหญ่เป็นทาวน์เฮ้าส์สองชั้นมากถึงร้อยละ 61 และร้อยละ 11 เป็นบ้านแฝด ที่เหลือเป็นอาคารพาณิชย์พักอาศัย

บ้านเดี่ยวส่วนใหญ่อยู่ในระดับราคา 2-7.5 ล้านบาท และทาวน์เฮ้าส์ส่วนใหญ่อยู่ในระดับราคา 1-3 ล้านบาท

สำหรับสถานะของการก่อสร้างของหน่วยบ้านจัดสรรในผังโครงการทั้งหมด พบว่าร้อยละ 58 เป็นหน่วยก่อสร้างแล้วเสร็จ และร้อยละ 31 เป็นหน่วยซึ่งอยู่ในระหว่างก่อสร้าง ส่วนหน่วยที่ยังไม่เริ่มสร้างมีร้อยละ 11 ทั้งนี้ มีบ้านสร้างเสร็จเหลือขาย (หรือเป็นบ้านว่าง) รวมกันทั้งสิ้นประมาณ 200 หน่วย

ในประเภทอาคารชุด มีโครงการอาคารชุดซึ่งอยู่ระหว่างการขาย 30 โครงการ ประมาณ 6,800 หน่วย เหลือขาย 1,600 หน่วย อยู่ในอำเภอหัวหิน 28 โครงการ 6,300 หน่วย เหลือขาย 1,400 หน่วย และอยู่ในอำเภอปราณบุรี 2 โครงการ 500 หน่วย เหลือขาย 200 หน่วย มูลค่าโครงการรวมกันทั้งสิ้นประมาณ 28,100 ล้านบาท มูลค่าหน่วยเหลือขายรวมประมาณ 6,400 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นโครงการที่มีขนาดความสูงไม่เกิน 8 ชั้น 28 โครงการ

ผู้ประกอบการซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ มีส่วนแบ่งการตลาดห้องชุดในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ประมาณร้อยละ 33 ของจำนวนโครงการทั้งหมด และร้อยละ 47 ของจำนวนหน่วยทั้งหมด

สำหรับสถานะของการก่อสร้างหน่วยในผังโครงการทั้งหมด พบว่าร้อยละ 70 เป็นหน่วยที่ก่อสร้างเสร็จแล้ว ร้อยละ 20 เป็นหน่วยที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง และเพียงร้อยละ 10 เป็นหน่วยที่ยังไม่ก่อสร้าง โดยมีห้องชุดที่สร้างเสร็จแล้วแต่เหลือขาย (หรือเป็นห้องชุดว่าง) ประมาณ 750 หน่วย

ในประเภทบ้านพักตากอากาศหรือวิลล่า มีโครงการบ้านพักตากอากาศ 8 โครงการ รวมประมาณ 300 หน่วย อยู่ในอำเภอหัวหิน 6 โครงการ ประมาณ 250 หน่วย และอยู่ในอำเภอปราณบุรี 2 โครงการ ประมาณ 50 หน่วย ส่วนใหญ่เป็นบ้านเดี่ยว

จังหวัดเพชรบุรี (อำเภอชะอำ และอำเภอเมือง) มีหน่วยที่อยู่อาศัยในผังของโครงการของผู้ประกอบการซึ่งอยู่ในระหว่างการขายทั้งสิ้นประมาณ 16,965 หน่วย แบ่งเป็นหน่วยบ้านจัดสรรประมาณ 3,050 หน่วย อาคารชุดประมาณ 13,850 หน่วย และบ้านพักตากอากาศประมาณ 65 หน่วย

ในประเภทบ้านจัดสรร มีโครงการบ้านจัดสรรซึ่งอยู่ระหว่างการขาย 42 โครงการ มีหน่วยในผังโครงการรวมกันประมาณ 3,050 หน่วย มีมูลค่าโครงการการตามหน่วยในผังรวมกันทั้งสิ้นประมาณ 11,700 ล้านบาท เหลือขายประมาณ 1,000 หน่วย มูลค่าหน่วยเหลือขายรวมประมาณ 3,500 ล้านบาท

ผู้ประกอบการซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ มีส่วนแบ่งการตลาดบ้านจัดสรรในจังหวัดเพชรบุรีประมาณร้อยละ 5 ของจำนวนโครงการทั้งหมด และร้อยละ 7 ของจำนวนหน่วยทั้งหมด

แบ่งตามพื้นที่ โครงการบ้านจัดสรรอยู่ในอำเภอชะอำ 27 โครงการ 1,650 หน่วย เหลือขายประมาณ 550 หน่วย และอยู่ในอำเภอเมือง 15 โครงการ 1,400 หน่วย เหลือขายประมาณ 450 หน่วย

แบ่งตามประเภท พบว่าร้อยละ 75 เป็นบ้านเดี่ยวซึ่งส่วนใหญ่เป็นบ้านเดี่ยวชั้นเดียวมากถึงร้อยละ 91 ร้อยละ 13 เป็นทาวน์เฮ้าส์ส่วนใหญ่เป็นทาวน์เฮ้าส์สองชั้นมากถึงร้อยละ 87 ที่เหลือเป็นบ้านแฝด อาคารพาณิชย์พักอาศัย และที่ดินเปล่า

บ้านเดี่ยวส่วนใหญ่อยู่ในระดับราคา 1.5-3 ล้านบาท และทาวน์เฮ้าส์มีตั้งแต่ระดับราคาต่ำกว่า 1 ล้านบาทเป็นต้นไป

สำหรับสถานะของการก่อสร้างของหน่วยบ้านจัดสรรในผังโครงการทั้งหมด พบว่าร้อยละ 55 เป็นหน่วยก่อสร้างแล้วเสร็จ และร้อยละ 36 เป็นหน่วยซึ่งอยู่ในระหว่างก่อสร้าง ส่วนหน่วยที่ยังไม่เริ่มสร้างมีเพียงร้อยละ 9 ทั้งนี้ มีบ้านสร้างเสร็จเหลือขาย (หรือเป็นบ้านว่าง) รวมกันทั้งสิ้นประมาณ 100 หน่วย

ในประเภทอาคารชุด มีโครงการอาคารชุดซึ่งอยู่ระหว่างการขาย 23 โครงการ อยู่ในอำเภอชะอำ 21 โครงการ และอยู่ในอำเภอเมือง 2 โครงการ มีหน่วยในผังโครงการรวมกันประมาณ 13,800 หน่วย มูลค่าโครงการรวมกันทั้งสิ้นประมาณ 45,800 ล้านบาท เหลือขายประมาณ 2,500 หน่วย มูลค่าหน่วยเหลือขายรวมประมาณ 7,700 ล้านบาท

โครงการอาคารชุดในจังหวัดเพชรบุรีส่วนใหญ่เป็นโครงการที่มีขนาดความสูงไม่เกิน 8 ชั้น 18 โครงการ

ผู้ประกอบการซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ มีส่วนแบ่งการตลาดห้องชุดในจังหวัดเพชรบุรีประมาณร้อยละ 35 ของจำนวนโครงการทั้งหมด และร้อยละ 22 ของจำนวนหน่วยทั้งหมด

สำหรับสถานะของการก่อสร้างหน่วยในผังโครงการทั้งหมด พบว่ามีหน่วยที่ก่อสร้างเสร็จแล้วร้อยละ 23 เป็นหน่วยที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างร้อยละ 57 และอีกร้อยละ 20 เป็นหน่วยที่ยังไม่ก่อสร้าง โดยมีห้องชุดที่สร้างเสร็จแล้วแต่เหลือขาย (หรือเป็นห้องชุดว่าง) ประมาณ 300 หน่วย

ในประเภทบ้านพักตากอากาศหรือวิลล่า มีโครงการบ้านพักตากอากาศ 4 โครงการ รวมประมาณ 65 หน่วย อยู่ในอำเภอชะอำทั้งหมด และทั้งหมดเป็นบ้านเดี่ยว

จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีหน่วยที่อยู่อาศัยในผังของโครงการของผู้ประกอบการซึ่งอยู่ในระหว่างการขายทั้งสิ้นประมาณ 6,200 หน่วย แบ่งเป็นหน่วยบ้านจัดสรรประมาณ 5,000 หน่วย อาคารชุดประมาณ 1,200 หน่วย

ในประเภทบ้านจัดสรร มีโครงการบ้านจัดสรรซึ่งอยู่ระหว่างการขายโดยอยู่ในอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานีทั้งหมด 61 โครงการ มีหน่วยในผังโครงการรวมกันประมาณ 5,000 หน่วย มีมูลค่าโครงการการตามหน่วยในผังรวมกันทั้งสิ้นประมาณ 16,000 ล้านบาท เหลือขายประมาณ 1,700 หน่วย มูลค่าหน่วยเหลือขายรวมประมาณ 5,500 ล้านบาท

ผู้ประกอบการซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ มีส่วนแบ่งการตลาดบ้านจัดสรรในจังหวัดเพียงร้อยละ 2 ของจำนวนโครงการทั้งหมด และร้อยละ 6 ของจำนวนหน่วยทั้งหมด

แบ่งตามประเภท พบว่าร้อยละ 55 เป็นบ้านเดี่ยวซึ่งส่วนใหญ่เป็นบ้านเดี่ยวสองชั้นร้อยละ 53 ร้อยละ 20 เป็นทาวน์เฮ้าส์ส่วนใหญ่เป็นทาวน์เฮ้าส์สองชั้นร้อยละ 57 เป็นบ้านแฝดร้อยละ 15 และร้อยละ10 เป็นอาคารพาณิชย์พักอาศัย

บ้านเดี่ยวส่วนใหญ่อยู่ในระดับราคา 2-5 ล้านบาท และทาวน์เฮ้าส์อยู่ในระดับราคา 1-3 ล้านบาท

สำหรับสถานะของการก่อสร้างของหน่วยบ้านจัดสรรในผังโครงการทั้งหมด พบว่าร้อยละ 58 เป็นหน่วยก่อสร้างแล้วเสร็จ และร้อยละ 34 เป็นหน่วยซึ่งอยู่ในระหว่างก่อสร้าง ส่วนหน่วยที่ยังไม่เริ่มสร้างมีเพียงร้อยละ 8 ทั้งนี้ มีบ้านสร้างเสร็จเหลือขาย (หรือเป็นบ้านว่าง) รวมกันทั้งสิ้นประมาณ 200 หน่วย

ในประเภทอาคารชุด มีโครงการอาคารชุดซึ่งอยู่ระหว่างการขายโดยอยู่ในอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานีทั้งหมด 4 โครงการ มีหน่วยในผังโครงการรวมกันประมาณ 1,200 หน่วย มูลค่าโครงการรวมกันทั้งสิ้นประมาณ 2,200 ล้านบาท เหลือขายประมาณ 200 หน่วย มูลค่าหน่วยเหลือขายรวมประมาณ 350 ล้านบาท

โครงการอาคารชุดทั้งหมดในจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นโครงการที่มีขนาดความสูงไม่เกิน 8 ชั้น

สำหรับสถานะของการก่อสร้างหน่วยในผังโครงการทั้งหมด พบว่าร้อยละ 30 เป็นหน่วยที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ ร้อยละ 70 เป็นหน่วยที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง และไม่มีหน่วยที่ยังไม่ก่อสร้างเลย โดยมีห้องชุดที่สร้างเสร็จแล้วแต่เหลือขาย (หรือเป็นห้องชุดว่าง) ประมาณ 70 หน่วย

จังหวัดนครศรีธรรมราช มีหน่วยที่อยู่อาศัยในผังของโครงการของผู้ประกอบการซึ่งอยู่ในระหว่างการขายทั้งสิ้นประมาณ 4,650 หน่วย แบ่งเป็นหน่วยบ้านจัดสรรประมาณ 4,500 หน่วย อาคารชุดประมาณ 150 หน่วย

ในประเภทบ้านจัดสรร มีโครงการบ้านจัดสรรซึ่งอยู่ระหว่างการขายโดยอยู่ในอำเภอเมืองนครศรีธรรมราชทั้งหมด 44 โครงการ มีหน่วยในผังโครงการรวมกันประมาณ 4,500 หน่วย มีมูลค่าโครงการการตามหน่วยในผังรวมกันทั้งสิ้นประมาณ 15,600 ล้านบาท เหลือขายประมาณ 1,200 หน่วย มูลค่าหน่วยเหลือขายรวมประมาณ 4,500 ล้านบาท โดยผู้ประกอบการโครงการบ้านจัดสรรเหล่านี้เป็นบริษัทนอกตลาดหลักทรัพย์ทั้งสิ้น

แบ่งตามประเภท พบว่าร้อยละ 34 เป็นบ้านเดี่ยวส่วนใหญ่เป็นบ้านเดี่ยวชั้นเดียวร้อยละ 51 ร้อยละ 30 เป็นอาคารพาณิชย์พักอาศัย ร้อยละ 27 เป็นทาวน์เฮ้าส์ซึ่งส่วนใหญ่เป็นทาวน์เฮ้าส์สองชั้นมากถึงร้อยละ 88 เป็นบ้านแฝดร้อยละ 8

บ้านเดี่ยวส่วนใหญ่อยู่ในระดับราคา 2-5 ล้านบาท และทาวน์เฮ้าส์อยู่ในระดับราคา 2-3 ล้านบาท

สำหรับสถานะของการก่อสร้างของหน่วยบ้านจัดสรรในผังโครงการทั้งหมด พบว่าร้อยละ 68 เป็นหน่วยก่อสร้างแล้วเสร็จ และร้อยละ 26 เป็นหน่วยซึ่งอยู่ในระหว่างก่อสร้าง ส่วนหน่วยที่ยังไม่เริ่มสร้างมีเพียงร้อยละ 6 ทั้งนี้ มีบ้านสร้างเสร็จเหลือขาย (หรือเป็นบ้านว่าง) รวมกันทั้งสิ้นประมาณ 250 หน่วย

ในประเภทอาคารชุด มีโครงการอาคารชุดซึ่งอยู่ระหว่างการขายโดยอยู่ในอำเภอเมืองนครศรีธรรมราชเพียง 1 โครงการ มีหน่วยในผังโครงการรวมกันประมาณ 150 หน่วย มูลค่าโครงการรวมกันทั้งสิ้นประมาณ 200 ล้านบาท เหลือขายประมาณ 12 หน่วย มูลค่าหน่วยเหลือขายรวมประมาณ 15 ล้านบาท

โครงการอาคารชุดในจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นโครงการที่มีขนาดความสูงไม่เกิน 8 ชั้น และก่อสร้างแล้วเสร็จทั้งหมด

ธนาคาร

ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารธนชาต ธนาคารแลนด์แอนด์เฮ้าส์ ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย ธนาคารทิสโก้ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารทหารไทย ธนาคารเอชเอสบีซี ธนาคารยูโอบี ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด ธนาคารเกียรตินาคิน ธนาคารขยะ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธนาคารประชาชนแห่งประเทศศรีลังกา ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ธนาคารซีไอเอ็มบี ธนาคารกลางอาเซียน ธนาคารชิซุโอกะ ธนาคารกลางแห่งประเทศอิหร่าน ธนาคารซิตี้แบงก์
ธอส. สานฝันนิสิตนักศึกษา ค้นหาสุดยอดนักออกแบบในโครงการประกวดแบบ บ้านรักษ์โลก

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ เปิดโอกาสให้กับนิสิตนักศึกษาทั่วประเทศ ร่วมส่งผลงานการออกแบบบ้านประหยัดพลังงาน และรักษาสิ่งแวดล้อมภายใต้ชื่อโครงการ "บ้านรักษ์โลก" โดยมุ่งเน้นผลงานการออกแบบบ้านที่มีความคิดสร้างสรรค์ สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมในปัจจุบัน

คณะรัฐมนตรี เห็นชอบให้แต่งตั้ง กรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์

คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติ 26 เมษายน 2559 เห็นชอบแต่งตั้งนายฉัตรชัย ศิริไล ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ลงนามในสัญญาจ้าง ซึ่งนับเป็นกรรมการผู้จัดการคนที่ 13 ตั้งแต่เริ่มก่อตั้งธนาคาร

ธอส.ประกาศความสำเร็จการดำเนินงานสินเชื่อนโยบายรัฐ พร้อมโชว์ผลการดำเนินงานไตรมาสแรกปี 2559

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) ประกาศความสำเร็จในการเดินหน้าโครงการสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยตามนโยบายรัฐบาล ทั้ง "มาตรการเพื่อส่งเสริมการให้สินเชื่อที่อยู่อาศัยแก่ผู้มีรายได้น้อยและปานกลาง" ยอดอนุมัติล่าสุดทำได้ถึง 21,107 ล้านบาท ส่วน "โครงการบ้านประชารัฐ"

ธอส. มอบของขวัญฉลองเทศกาลสงกรานต์ ยกเว้นค่าธรรมเนียมฝากและถอน ระหว่างวันที่ 13 17 เมษายน

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) มอบของขวัญปีใหม่ไทยในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ยกเว้นค่าธรรมเนียมฝาก – ถอน นานต่อเนื่อง 5 วัน ระหว่างวันที่ 13 - 17 เมษายน 2559 นายฉัตรชัย ศิริไล รองกรรมการผู้จัดการ รักษาการในตำแหน่งกรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.)

ภาพข่าว: ธอส.ชวนฝากเงินฉลองเทศกาลสงกรานต์

ธนาคารอาคารสงเคราะห์(ธอส.) ร่วมเฉลิมฉลองเทศกาลสงกรานต์ มอบของขวัญในโอกาสปีใหม่ของไทยให้แก่ลูกค้าประชาชนชาวไทยที่รักการออม เพียงเปิดบัญชีเงินฝาก "ซุปเปอร์ออมทรัพย์พิเศษ" โดยเปิดบัญชีขั้นต่ำ 10,000 บาท รับอัตราดอกเบี้ย 1.875% ต่อปี พิเศษ

อนุมัติแล้ว!!! ลูกค้าโครงการบ้านประชารัฐเฮ เพียง 5 วัน หลังเปิดรับคำขอกู้

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เริ่มทยอยทำนิติกรรมสัญญากับลูกค้าที่ได้รับอนุมัติสินเชื่อตามโครงการบ้านประชารัฐแล้ว หลังจากเปิดรับยื่นคำขอกู้ตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคมที่ผ่านมา โดย ณ วันที่ 25 มีนาคม 2558

ภาพข่าว: ธอส. - บรรยากาศประชาชนติดต่อขอยื่นกู้โครงการบ้านประชารัฐวันแรก

ส่วนบริหารภาพลักษณ์และสื่อประชาสัมพันธ์ ฝ่ายสื่อสารองค์กร ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ขอนำส่งภาพบรรยากาศประชาชนที่เดินทางมาติดต่อขอยื่นกู้ตาม"โครงการบ้านประชารัฐ"วันแรก ณ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่ พระราม 9 รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมกันนี้ โดยมี

อนุมัติแล้ว!!! ลูกค้าโครงการบ้านประชารัฐเฮ เพียง 5 วัน หลังเปิดรับคำขอกู้

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เริ่มทยอยทำนิติกรรมสัญญากับลูกค้าที่ได้รับอนุมัติสินเชื่อตามโครงการบ้านประชารัฐแล้ว หลังจากเปิดรับยื่นคำขอกู้ตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคมที่ผ่านมา โดย ณ วันที่ 25 มีนาคม 2558

ภาพข่าว: รองกรรมการผู้จัดการ ธอส. ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานการยื่นกู้

นายฉัตรชัย ศิริไล รองกรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานและให้การต้อนรับลูกค้าที่มายื่นกู้ "โครงการบ้านประชารัฐ" ณ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่ โดยโครงการดังกล่าว

ภาพข่าว: สมาคมการขายและการตลาดอสังหาริมทรัพย์จัดต้อนรับคณะดูงานจากประเทศเวียดนาม

สมาคมการขายและการตลาดอสังหาริมทรัพย์ ร่วมกับ สมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทย และศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ต้อนรับคณะดูงานจากประเทศเวียดนาม พร้อมจัดเสวนาทางธุรกิจระหว่างประเทศไทย

ภาพข่าว: ปลัดกระทรวงการคลังและรองกรรมการผู้จัดการ ธอส. ให้สัมภาษณ์บันทึกเทปรายการ

นายสมชัย สัจจพงษ์ ปลัดกระทรวงการคลัง และนายฉัตรชัย ศิริไล รองกรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์ ให้สัมภาษณ์บันทึกเทปรายการ"เดินหน้าประเทศไทย" ในหัวข้อ "เดินหน้าโครงการบ้านประชารัฐ" โดยมีนายบัญชา ชุมชัยเวทย์ เป็นผู้ดำเนินรายการ

ธอส.ผู้นำสินเชื่อเพื่อบ้าน เดินหน้าโครงการบ้านประชารัฐทันทีเริ่ม 23 มี.ค.นี้

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เตรียมวงเงิน 30,000 ล้านบาท สนับสนุนโครงการบ้านประชารัฐ ตามนโยบายรัฐบาลที่ต้องการสร้างโอกาสให้ประชาชนทั่วไปโดยเฉพาะผู้มีรายได้น้อยที่ไม่เคยมีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัยให้มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง โดยวงเงิน 10,000 ล้านบาท

ธอส.พร้อมลุย 2 งานมหกรรมในจ.กรุงเทพฯ และสงขลา พบกับสินเชื่อบ้านดอกเบี้ยพิเศษ และทรัพย์ NPA

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ เตรียมเข้าร่วม 2 งานมหกรรมการเงินในเดือนมีนาคม"มหกรรมบ้านและคอนโด ครั้งที่ 34" และ "มหกรรมการเงินหาดใหญ่ Money Expo Hatyai 2016" ยกบริการทางการเงินครบวงจรออกให้บริการประชาชน นำโดยสินเชื่อบ้านอัตราดอกเบี้ยพิเศษ 0% ต่อปี นาน 3 เดือนแรก

ภาพข่าว: อธิบดีกรมธนารักษ์และรองกรรมการผู้จัดการ ธอส. ให้สัมภาษณ์บันทึกเทปรายการ

นายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล อธิบดีกรมธนารักษ์ และนายฉัตรชัย ศิริไล รองกรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์ ให้สัมภาษณ์บันทึกเทปรายการ "เดินหน้าประเทศไทย" ในประเด็นโครงการบ้านประชารัฐ โดยมีนายบัญชา ชุมชัยเวทย์ เป็นผู้ดำเนินรายการ

ภาพข่าว: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังเปิดบูธ ธอส. ในงาน Money Expo Pattaya

นายวิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานในพิธีเปิดบูธธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) ในงาน "มหกรรมการเงินพัทยา Money Expo Pattaya 2016" โดยมี นางศรินทิพย์ ชนะภัย รักษาการผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานกิจการนโยบายสินเชื่อและภาครัฐ

ธอส.จัดสินเชื่อบ้านอัตราดอกเบี้ยต่ำพิเศษนาน 3 เดือนแรก เงินฝากซุปเปอร์ออมทรัพย์พิเศษ

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ เพิ่มโอกาสให้ประชาชนที่ต้องการบ้านในพื้นที่ภาคตะวันออก จัดโปรโมชั่นสินเชื่อบ้านอัตราดอกเบี้ยพิเศษ 0% ต่อปี นาน 3 เดือนแรก ฟรี!! ค่าธรรมเนียมการยื่นกู้ และคิดค่าประเมินราคาหลักประกันเพียง 1,900 บาท อัตราเดียวทุกวงเงินกู้

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ประกาศรับสมัครบริษัทประเมินราคาภายนอก

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) ประกาศรับสมัครบริษัทประเมินเพื่อคัดเลือกให้เข้ารับงานสำรวจและประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อวัตถุประสงค์ของธนาคารเพื่อให้ลูกค้าได้รับบริการด้านการประเมินราคาที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน ยื่นใบสมัครแล้วตั้งแต่วันนี้ ถึง 29 กุมภาพันธ์ 2559

คณะกรรมการ ธอส. มีมติเห็นชอบแต่งตั้งกรรมการผู้จัดการ ธอส. คนใหม่

คณะกรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) มีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหากรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์เสนอให้แต่งตั้งนายฉัตรชัย ศิริไล รองกรรมการผู้จัดการกลุ่มงานสินเชื่อ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการคนใหม่ นายสุรชัย

ภาพข่าว: ธอส. แถลงผลการดำเนินงานปี 2558

นายสุรชัย ดนัยตั้งตระกูล ประธานกรรมการ นางไลวรรณ ปองเสงี่ยม รองกรรมการผู้จัดการ รักษาการในตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ และนายฉัตรชัย ศิริไล รองกรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ แถลงข่าวผลการดำเนินงานปี 2558 ซึ่งเป็นไปตามเป้าหมาย

ธอส.โชว์ผลการดำเนินงานปี 2558 สามารถปล่อยสินเชื่อใหม่ได้ 157,447 ล้านบาท

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) โชว์ผลการดำเนินงานปี 2558 เป็นไปตามเป้าหมาย สามารถปล่อยสินเชื่อใหม่ได้ทั้งสิ้น 157,447 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2557 คิดเป็น 10.34% เกินกว่าเป้าสินเชื่อที่กำหนดไว้ 7,647 ล้านบาท ดันยอดสินทรัพย์รวมทะลุ 9 แสนล้านบาท

ภาพข่าว: ประธานกรรมการ ธอส. มอบนโยบายปี 2559

นายสุรชัย ดนัยตั้งตระกูล ประธานกรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห์(ธอส.) เป็นประธานการประชุมผู้บริหารธนาคารและผู้บริหารสาขา เพื่อรับนโยบายในการดำเนินงานของธนาคารและแผนยุทธศาสตร์ ประจำปี 2559 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจ

ธอส.ตอกย้ำผู้นำสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย จัดทำแพ็คเกจสินเชื่อบ้านไตรมาสแรก อัตราดอกเบี้ยปีแรก 3.25

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เตรียมวงเงิน 32,000 ล้านบาท จัดทำแพ็คเกจสินเชื่อบ้านอัตราดอกเบี้ยพิเศษ ไตรมาส 1 ปี 2559 เพิ่มโอกาสให้ประชาชนโดยเฉพาะผู้มีรายได้น้อยและปานกลางได้มี ที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองอย่างมั่นคงและยั่งยืนตามนโยบายรัฐบาล

ภาพข่าว: ชาวเหนือแห่ยื่นคำขอกู้บ้านกับ ธอส. กว่า 1,700 ล้านบาท เพียง 3 วันของการจัดงาน ธอส.

นายสุรชัย ดนัยตั้งตระกูล ประธานกรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) มอบของที่ระลึกให้แก่ นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ที่ให้เกียรติร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดงาน "ธอส. มหกรรมที่อยู่อาศัย-สินเชื่อเพื่อประชาชน จ.เชียงใหม่"

ภาพข่าว: G H BANK FUN FESTIVAL 2016

นางไลวรรณ ปองเสงี่ยม รองกรรมการผู้จัดการ รักษาการในตำแหน่งกรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) มอบชุดเครื่องเขียนเป็นของขวัญวันเด็กให้กับบรรดาเยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2559 ซึ่งธนาคารจัดขึ้นภายใต้แนวคิด "G H BANK FUN FESTIVAL

ธอส.เปิดศักราชใหม่ เอาใจคนรักการออม เปิดตัวเงินฝากประจำ 12 เดือนแบบขั้นบันได(Step Up)

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เปิดตัวทำผลิตภัณฑ์ "เงินฝากประจำ 12 เดือนแบบขั้นบันได (Step Up)" มอบอัตราดอกเบี้ยสูงเป็นของขวัญปีใหม่ 2559 ให้แก่ผู้รักการออม ด้วยอัตราดอกเบี้ยสูงสุดถึง 3.25% ต่อปี(อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 2.0 % ต่อปี) รับดอกเบี้ยรายเดือน

ธอส. เนรมิตพื้นที่สำนักงานใหญ่ จัดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2559 ภายใต้แนวคิด G H BANK FUN FESTIVAL

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) สร้างความสุขให้กับเด็กและเยาวชน จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2559 มุ่งสร้างความสุขพร้อมสอดแทรกความรู้ และพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ตามแนวคิดค่านิยม 12 ประการของภาครัฐบาล รวมทั้งสร้างการรับรู้คำขวัญวันเด็กประจำปี 2559 "เด็กดี

ภาพข่าว: GHBANK OTOP FAIR ช็อปเบิกบานใจ ต้อนรับปีใหม่ 2559

นายสุรชัย ดนัยตั้งตระกูล ประธานกรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห์ หรือ ธอส. เป็นประธานในพิธีเปิดงาน "GHBANK OTOP FAIR ช็อปเบิกบานใจ ต้อนรับปีใหม่ 2559" ซึ่งจัดขึ้นเพื่อสนับสนุนนโยบายการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาล โดยการเพิ่มช่องทางให้ผู้ประกอบการร้านค้า OTOP กว่า

เริ่มแล้ว!! โอกาสทองส่งท้ายปีของผู้ที่ต้องการวงเงินกู้ซื้อบ้านสูงขึ้น

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เดินหน้าสนับสนุนมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านภาคอสังหาริมทรัพย์ตามนโยบายรัฐบาล เปิดงาน "ธอส.มหกรรมที่อยู่อาศัย – สินเชื่อเพื่อประชาชน" ประเดิมภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่จังหวัดขอนแก่นเป็นที่แรก

ธอส.เดินหน้าสนับสนุนนโยบายรัฐบาลสร้างโอกาสให้คนไทยมีบ้าน จัดงาน ธอส.มหกรรมที่อยู่อาศัย-สินเชื่อเพื่อ

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เดินหน้าสนับสนุนมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านภาคอสังหาริมทรัพย์ตามนโยบายรัฐบาล จัดงาน "ธอส.มหกรรมที่อยู่อาศัย – สินเชื่อเพื่อประชาชน" ในพื้นที่ 4 จังหวัด หัวเมืองหลัก

ธอส.ชูโปรโมชั่นสินเชื่อบ้านอัตราดอกเบี้ย 0.62% ต่อปีนาน 8 เดือน เงินฝากออมทรัพย์ Double Savings

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ จัดโปรโมชั่นสินเชื่อบ้านอัตราดอกเบี้ยพิเศษ 0.62% ต่อปี นาน 8 เดือน ฟรี!! ค่าธรรมเนียมการยื่นกู้ และคิดค่าประเมินราคาหลักประกันเพียง 1,500 บาท อัตราเดียวทุกวงเงินกู้