ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

ทริสเรทติ้งเพิ่มอันดับเครดิตองค์กร หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน บ. อีซี่ บาย เป็น A- จาก BBB+ หุ้นกู้มีการค้ำประกัน เป็น A จาก BBB+ ด้วยแนวโน้ม Stable

ข่าวข่าวประชาสัมพันธ์หุ้น การเงิน การธนาคาร วันอังคารที่ ๓๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ๑๐:๔๙ น.
กรุงเทพฯ--30 ธ.ค.--ทริสเรทติ้ง

ทริสเรทติ้งปรับอันดับเครดิตองค์กรและหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกันของ บริษัท อีซี่ บาย จำกัด (มหาชน) เป็น “A-” จากระดับ “BBB+” พร้อมทั้งปรับอันดับเครดิตหุ้นกู้มีการค้ำประกันของบริษัทเป็น “A” จากระดับ “BBB+” การปรับเพิ่มอันดับเครดิตสะท้อนถึงฐานะการเงินที่แข็งแกร่งขึ้นของทั้งบริษัทอีซี่ บาย และ ACOM Co., Ltd. ACOM เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่และเป็นผู้ค้ำประกันหุ้นกู้ของบริษัท อีซี่ บาย เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2557 ACOM ได้รับการเพิ่มอันดับเครดิตจาก Standard & Poor’s เป็น “BBB-” จากระดับ “BB+” ด้วยแนวโน้ม “Stable” หรือ “คงที่” ภายหลังจากมีการพิจารณาแก้ไขวิธีการพิจารณาอันดับเครดิตของบริษัทที่ไม่ใช่ธนาคารพาณิชย์ที่ประกอบธุรกิจสินเชื่อในประเทศญี่ปุ่นใหม่

อันดับเครดิตเฉพาะของบริษัทมีความแข็งแกร่งขึ้นจากการมีฐานเงินทุน ตลอดจนฐานะทางการเงิน และคุณภาพสินทรัพย์ของบริษัทที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วงปี 2551 ถึง 9 เดือนแรกของปี 2557 นอกจากนี้ อันดับเครดิตยังสะท้อนถึงประสบการณ์ของผู้บริหารและความสามารถในการรักษาสถานะทางการตลาดที่แข็งแกร่งของบริษัทซึ่งมีคุณภาพสินทรัพย์ที่ดีท่ามกลางการแข่งขันที่รุนแรงในธุรกิจสินเชื่อเพื่อผู้บริโภคที่ไม่ใช่ธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทยด้วย อย่างไรก็ตาม อันดับเครดิตของบริษัทถูกจำกัดโดยอันดับเครดิตของบริษัทแม่ คือ ACOM Co., Ltd. ซึ่งเป็นบริษัทให้สินเชื่อเพื่อผู้บริโภคในประเทศญี่ปุ่น

แนวโน้มอันดับเครดิต “Stable” หรือ “คงที่” ของอันดับเครดิตองค์กรและหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกันของบริษัทสะท้อนถึงผลประกอบการของบริษัทที่ดีขึ้นอันเป็นผลมาจากคุณภาพของสินทรัพย์ที่ดีขึ้นและการควบคุมค่าใช้จ่ายที่ระมัดระวัง โดยบริษัทสามารถทำกำไรที่แข็งแกร่งในปี 2553 จนถึงช่วง 9 เดือนแรกของปี 2557 ซึ่งทำให้ส่วนของผู้ถือหุ้นเติบโตและอันดับเครดิตของบริษัทแข็งแกร่งขึ้น การบริหารความเสี่ยงด้านเครดิตที่ดีและเงินทุนที่เข้มแข็งของบริษัทช่วยลดความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมทางธุรกิจและการดำเนินงานในอุตสาหกรรมสินเชื่อเพื่อผู้บริโภค

ตามเงื่อนไขสัญญาการค้ำประกันที่กำหนดภายใต้กฎหมายของประเทศญี่ปุ่น บริษัทแม่ผู้ค้ำประกันจะให้การค้ำประกันเต็มจำนวนแก่หุ้นกู้ที่ได้รับการจัดอันดับเครดิตดังกล่าวอย่างไม่มีเงื่อนไขและไม่สามารถเพิกถอนได้หากบริษัทอีซี่ บายไม่สามารถชำระหนี้ได้ตามกำหนด ในกรณีที่บริษัทถูกฟ้องล้มละลายและมีการจ่ายคืนหนี้แก่ผู้ถือหุ้นกู้แต่หนี้นั้นถูกเรียกคืน ภาระการชำระหนี้ดังกล่าวจะตกเป็นของบริษัทผู้ค้ำประกันและจะมีผลในการชำระหนี้ทันที นอกจากนี้ หาก ACOM มีการควบรวมกิจการ บริษัทใหม่ที่เกิดขึ้นหลังการควบรวมกิจการจะต้องรับภาระผูกพันในการค้ำประกันหุ้นกู้ดังกล่าวด้วย หาก ACOM ไม่สามารถจ่ายชำระได้ตามกำหนดหลังจากได้รับหนังสือบอกกล่าวแล้ว ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้สามารถดำเนินการตามกฎหมาย ณ ศาลพาณิชย์ในประเทศญี่ปุ่นเพื่อฟ้องร้องเรียกเงินที่ผิดนัดชำระคืนได้ ภาระผูกพันของผู้ค้ำประกันภายใต้สัญญาการค้ำประกันนี้จะมีลำดับของสิทธิเรียกร้องเท่าเทียมกับหนี้ไม่มีประกันและไม่ด้อยสิทธิอื่น ๆ ของผู้ค้ำประกัน

แนวโน้ม “Stable” หรือ “คงที่” สำหรับอันดับเครดิตหุ้นกู้มีการค้ำประกันของบริษัทอีซี่ บายสะท้อนถึงฐานะทางการเงินของ ACOM ที่ค่อย ๆ เข้มแข็งขึ้นและแนวโน้มอุตสาหกรรมการให้สินเชื่อเพื่อผู้บริโภคของประเทศญี่ปุ่นที่เริ่มมีเสถียรภาพมากขึ้น แม้ว่าแรงกดดันต่อผลประกอบการทางการเงินจากค่าใช้จ่ายในการตั้งสำรองสำหรับการคืนเงินให้แก่ลูกค้าที่จ่ายดอกเบี้ยไว้เกินมีแนวโน้มที่ลดลง แต่ยังมีแรงกดดันจากการตั้งสำรองสำหรับหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญที่เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ การทบทวนอันดับเครดิตหุ้นกู้อาจมีการพิจารณาใหม่เมื่อทริสเรทติ้งเห็นการเปลี่ยนแปลงของการสนับสนุนที่ ACOM ได้รับจาก Mitsubishi UFJ Financial Group (MUFG) ซึ่งเป็นกลุ่มธุรกิจทางการเงินที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่น

ฐานะทางการเงินของ ACOM ค่อย ๆ ปรับตัวดีขึ้นตั้งแต่ปีงบประมาณ 2555 (เมษายน 2554 - มีนาคม 2555) หลังจากขาดทุนอย่างมากถึง 203 พันล้านเยนในปีงบประมาณ 2554 แม้จะมีพอร์ตสินเชื่อและอัตราผลตอบแทนลดลง แต่บริษัทก็ยังสามารถรักษากำไรสุทธิในระดับ 21 พันล้านเยนในปีงบประมาณ 2555 และ 2556 ไว้ได้ สำหรับปีงบประมาณ 2557 (สิ้นสุดเดือนมีนาคม 2557) ACOM รายงานผลกำไรสุทธิทั้งสิ้น 11 พันล้านเยน ลดลง 49% จากปีงบประมาณ 2556 เนื่องจากการตั้งสำรองเพิ่มขึ้นสาหรับหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้และสาหรับใช้คืนแก่ลูกค้าที่จ่ายดอกเบี้ยไว้เกิน อย่างไรก็ตาม กำไรสุทธิปรับตัวเพิ่มขึ้นเป็น 28 พันล้านเยนสำหรับครึ่งปีแรกในปีงบประมาณ 2558 บริษัทมีการกระจายตัวไปสู่ธุรกิจการค้ำประกันสินเชื่อโดยการเป็นพันธมิตรธุรกิจร่วมกับธนาคารพาณิชย์ในญี่ปุ่น จึงมีผลให้สัดส่วนรายได้จากธุรกิจค้ำประกันสินเชื่อต่อรายได้รวมของบริษัทเพิ่มขึ้นจากสัดส่วนไม่ถึง 5% ในปีงบประมาณ 2553 เป็น 18% สำหรับครึ่งแรกของปีงบประมาณ 2558

ณ เดือนกันยายน 2557 สินเชื่อรวมของบริษัทอีซี่ บายมีจำนวน 105 พันล้านเยน ซึ่งคิดเป็นสัดส่วน 11.3% ของสินเชื่อรวมของ ACOM บริษัทอีซี่ บายเป็นบริษัทย่อยแห่งแรกในภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ของ ACOM และมีความสำคัญเชิงกลยุทธ์สำหรับ ACOM ในการเป็นผู้ประกอบการให้สินเชื่อเพื่อการบริโภครายสำคัญในภูมิภาคนี้ นอกจากนี้ ACOM ยังมีพันธะสัญญาที่เหนียวแน่นกับบริษัทในการให้การสนับสนุนทั้งในด้านการเงินและธุรกิจอันได้แก่การถ่ายทอดเทคโนโลยีและความรู้ทางธุรกิจที่ใช้ในทางปฏิบัติอีกด้วย

การมีประสบการณ์มากกว่า 18 ปีในธุรกิจสินเชื่อเพื่อผู้บริโภคที่ไม่ใช่ธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทยส่งผลให้บริษัทอีซี่ บายมีชื่อเสียงและได้รับการยอมรับเป็นอย่างดี ในขณะที่การสนับสนุนทางการเงินและธุรกิจอย่างต่อเนื่องจาก ACOM เป็นปัจจัยช่วยส่งเสริมฐานะทางการตลาดและการเติบโตของบริษัทในอนาคต แม้ว่าลักษณะของธุรกิจจะมีการกระจายความเสี่ยงอยู่แล้วจากการปล่อยสินเชื่อต่อรายในจำนวนไม่มากให้แก่ลูกค้ารายย่อยจำนวนมาก แต่บริษัทก็ยังคงมีความเสี่ยงทางด้านเครดิตเนื่องจากลูกค้าส่วนใหญ่มีความเสี่ยงมากกว่ากลุ่มลูกค้าของธนาคารพาณิชย์ นอกจากนี้ บริษัทยังมีความเสี่ยงด้านกฎระเบียบเนื่องจากภาครัฐให้ความสำคัญในการปกป้องผลประโยชน์ของผู้บริโภคมากขึ้นด้วย

บริษัทมีระบบบริหารสินทรัพย์ที่ดีและการบริหารจัดการความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ ทำให้คุณภาพสินทรัพย์ของบริษัทดีขึ้นอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2551 โดยอัตราส่วนสินเชื่อค้างชำระมากกว่า 3 เดือนต่อสินเชื่อรวมลดลงจาก 5.6% ในปี 2550 เป็น 2% ตั้งแต่ปี 2554 ถึงเดือนมิถุนายน 2556 ในทางตรงข้าม สัดส่วนเฉลี่ยของอุตสาหกรรมกลับเพิ่มขึ้นเป็น 4.2% ณ เดือนมิถุนายน 2557 จาก 3% ในปี 2556 เนื่องจากบริษัทได้ปรับฐานลูกค้าจากกลุ่มผู้ทำงานในโรงงานมาเป็นกลุ่มผู้ทำงานในสำนักงานตั้งแต่ปี 2552 จึงทำให้บริษัทได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมในการดำเนินธุรกิจเพียงบางส่วน บริษัทได้นำความรู้ในการดำเนินธุรกิจและเครื่องมือบริหารความเสี่ยงต่าง ๆ จาก ACOM มาปรับใช้ให้เหมาะสมกับสภาพตลาดของไทย ไม่ว่าจะเป็นแบบจำลองการให้คะแนนความน่าเชื่อถือของลูกค้า (Credit Scoring) ที่ทันสมัย การบริหารร้านค้าเครือข่าย และฐานข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ รวมถึงมาตรฐานและขั้นตอนการติดตามจัดเก็บหนี้เพื่อใช้ควบคุมคุณภาพสินทรัพย์

บริษัทมีฐานะทางการเงินที่เข้มแข็งขึ้นตั้งแต่ปี 2550 โดยในปี 2551 บริษัทมีกำไรสุทธิ 310 ล้านบาท และเพิ่มขึ้นเป็น 326 ล้านบาทในปี 2552 เป็น 925 ล้านบาทในปี 2553 และเป็น 1,310 ล้านบาทในปี 2554 สำหรับปี 2555 รายได้สุทธิยังคงเพิ่มขึ้นเป็น 1,948 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นถึง 49% จากปี 2554 และทำสถิติสูงสุดที่ระดับ 2,212 ล้านบาทในปี 2556 และในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2557 กำไรสุทธิของบริษัทอยู่ที่ระดับ 1,764 ล้านบาท การฟื้นตัวอย่างต่อเนื่องเป็นผลมาจากปัจจัยหลายประการ อาทิ การขยายจำนวนสินเชื่อส่วนบุคคลอย่างต่อเนื่อง การควบคุมค่าใช้จ่ายดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ และการปล่อยสินเชื่อให้แก่กลุ่มลูกค้าที่มีความเสี่ยงต่ำลง

ในวันที่ 31 ตุลาคม 2555 บริษัทได้จัดสรรกำไรสะสมจำนวน 3,600 ล้านบาทให้แก่ผู้ถือหุ้นในรูปแบบของหุ้นปันผล ซึ่งมีผลทำให้เงินทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัทเพิ่มขึ้นเป็น 3,900 ล้านบาทจาก 300 ล้านบาท ภายใต้พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว บริษัทมีเงื่อนไขที่จะต้องดำรงเงินทุนให้เพียงพอเพื่อให้หนี้สินของบริษัทมีสัดส่วนเท่ากับหรือไม่เกิน 7 เท่าของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้วของบริษัท การเติบโตอย่างต่อเนื่องของกำไรตั้งแต่ปี 2552 ช่วยเพิ่มฐานทุนของบริษัท อัตราส่วนของผู้ถือหุ้นต่อสินทรัพย์รวมเพิ่มขึ้นจาก 5.70% ในปี 2550 เป็น 10.58% ในปี 2553 เป็น 14.56% ในปี 2554 เป็น 18.57% ในปี 2555 เป็น 22.94% ในปี 2556 และเป็น 25.56% ณ เดือนกันยายน 2557 ในขณะเดียวกัน อัตราส่วนหนี้สินต่อทุนของบริษัทก็ดีขึ้นอย่างมีนัยสำคัญเช่นกัน โดยลดลงจาก 14 เท่าในปี 2551 เป็น 2.82 เท่า ณ เดือนกันยายน 2557

บริษัท อีซี่บาย จำกัด (มหาชน) (EASY BUY)
อันดับเครดิตองค์กร: A-
แนวโน้มอันดับเครดิต: Stable
อันดับเครดิตตราสารหนี้:
EB152A: หุ้นกู้มีการค้ำประกัน 500 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2558 A
EB15DA: หุ้นกู้มีการค้ำประกัน 500 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2558 A
EB156A: หุ้นกู้มีการค้ำประกัน 1,020 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2558 A
EB162A: หุ้นกู้มีการค้ำประกัน 1,000 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2559 A
EB162B: หุ้นกู้มีการค้ำประกัน 2,000 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2559 A
แนวโน้มอันดับเครดิต: Stable
EB152B: หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน 340 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2558 A-
EB156B: หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน 480 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2558 A-
EB163A: หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน 1,000 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2559 A-
EB16DA: หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน 1,000 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2559 A-
แนวโน้มอันดับเครดิต: Stable

บริษัท จำกัด

บริษัทหลักทรัพย์คันทรี่ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนเอ็มเอฟซี บริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทย บริษัทหลักทรัพย์ไทยพาณิชย์ บริษัทucs บริษัทหลักทรัพย์ซีไอเอ็มบี บริษัทหลักทรัพย์เออีซี บริษัทจัดหาคู่ บริษัทบริหารสินทรัพย์กรุงเทพพาณิชย์ บริษัทอ้อยและน้ำตาลไทย บริษัทหลักทรัพย์ภัทร บริษัทฐิติกร บริษัทพัฒน์กล บริษัทผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง บริษัทผลิตไฟฟ้า บริษัทออกแบบพาย บริษัททางด่วนกรุงเทพ บริษัทดัชมิลล์ บริษัทหลักทรัพย์ บริษัทเรียลแอสเสท บริษัทรถไฟฟ้า บริษัทจดทะเบียน บริษัทบรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนธนชาต บริษัทหลักทรัพย์กรุงศรี
อีซี่บาย อาสาทำดีปิดท้ายซีซั่น ส่งเหล่ากูรูคนดังฝึกทักษะ เยาวชนสุโขทัย กับกิจกรรม อีซี่บาย

บริษัท อีซี่บาย จำกัด (มหาชน) ส่งเหล่ากูรูคนดังใช้หัวใจสอนน้อง ในกิจกรรมดีที่โดนใจเยาวชนไทย กับ อีซี่บาย “ปั้นฝัน...ปันโอกาส” ซีซั่น 4 เพื่อร่วมสานฝันแบ่งปันโอกาสให้แก่น้องๆคนรุ่นใหม่ทั่วประเทศ ซึ่งปิดท้ายซีซั่น 4 กันที่ จังหวัดสุโขทัย

ภาพข่าว: ปิดท้ายซีซั่น 4

บริษัท อีซี่บาย จำกัด (มหาชน) ส่งเหล่ากูรูคนดังใช้หัวใจสอนน้อง ในกิจกรรมดีที่โดนใจเยาวชนไทย กับ อีซี่บาย “ปั้นฝัน...ปันโอกาส” ซีซั่น 4 เพื่อร่วมสานฝันแบ่งปันโอกาสให้แก่น้องๆคนรุ่นใหม่ทั่วประเทศ ซึ่งปิดท้ายซีซั่น 4 กันที่ จังหวัดสุโขทัย

ไอซ์ ศรัณยู เตรียมใช้หัวใจออกสเต็ปสอนน้อง ใน อีซี่บายปั้นฝัน...ปันโอกาส ซีซั่น

กูรูนักเต้น ‘ไอซ์ ศรัณยู’ เตรียมใช้หัวใจออกสเต็ปการเต้นสอนน้อง กับ อีซี่บาย“ปั้นฝัน...ปันโอกาส” ซีซั่น 4 กิจกรรมดีที่โดนใจเยาวชนทั่วประเทศ!! โดยบริษัท อีซี่บาย จำกัด (มหาชน) หรือ EASY BUY ซึ่งจัดต่อเนื่องสู่ปีที่ 4

ภาพข่าว: อีซี่บาย ร่วมกับ สภากาชาดไทย เดินหน้าจัดกิจกรรมน้ำดี อีซี่บาย ส่งต่อ...ความห่วงใย ปี 2

ยังคงเดินหน้ากันอย่างต่อเนื่องสำหรับกิจกรรมน้ำดี ‘อีซี่บาย ส่งต่อ...ความห่วงใย ปี 2’ ที่ ‘บริษัท อีซี่ บาย จำกัด (มหาชน)’ ร่วมกับ ‘สภากาชาดไทย’ ร่วมรณรงค์ ตระหนักถึงภัยมะเร็งเต้านม ตอกย้ำสโลแกนที่ว่า

อีซี่บาย ร่วมกับ สภากาชาดไทย เดินหน้าจัดกิจกรรมน้ำดี อีซี่บาย ส่งต่อ...ความห่วงใย ปี 2

ยังคงเดินหน้ากันอย่างต่อเนื่องสำหรับกิจกรรมน้ำดี ‘อีซี่บาย ส่งต่อ...ความห่วงใย ปี 2’ ที่ ‘บริษัท อีซี่ บาย จำกัด (มหาชน)’ ร่วมกับ ‘สภากาชาดไทย’ ร่วมรณรงค์ ตระหนักถึงภัยมะเร็งเต้านม ตอกย้ำสโลแกนที่ว่า

ทริสเรทติ้งคงอันดับเครดิตองค์กร หุ้นกู้ บ. อีซี่ บาย ที่ BBB+ และคงแนวโน้ม

ทริสเรทติ้งยืนยันอันดับเครดิตองค์กรและหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกันของ บริษัท อีซี่ บาย จำกัด (มหาชน) ที่ระดับ “BBB+” พร้อมทั้งคงอันดับเครดิตหุ้นกู้มีการค้ำประกันของบริษัทที่ระดับ “BBB+” โดยแนวโน้มยังคง “Stable”

อีซี่บาย เดินหน้าโรดโชว์คนรุ่นใหม่ชาวชัยภูมิ!!! ใน... อีซี่บาย ปั้นฝัน...ปันโอกาส ซีซั่น

‘อีซี่บาย’ เดินหน้าโรดโชว์ต่อเนื่องกิจกรรมส่งเสริมความรู้ให้แก่น้องๆคนรุ่นใหม่ กับ อีซี่บาย“ปั้นฝัน...ปันโอกาส” ซีซั่น 4 ที่ทาง บริษัท อีซี่ บาย จำกัด (มหาชน)

ภาพข่าว: อีซี่บาย

‘อีซี่บาย’ เดินหน้าโรดโชว์ต่อเนื่องกิจกรรมส่งเสริมความรู้ให้แก่น้องๆคนรุ่นใหม่ กับ อีซี่บาย“ปั้นฝัน...ปันโอกาส” ซีซั่น 4 ที่ทาง บริษัท อีซี่ บาย จำกัด (มหาชน)

กูรูสมองไบรท์ นาวิน ตาร์ ปักหมุด!! งัดเทคนิคเด็ดสอนน้อง ใน อีซี่บายปั้นฝัน...ปันโอกาส ซีซั่น

กูรูสมองไบรท์ “นาวิน ตาร์” ปักหมุดงัดเทคนิคเด็ดด้านคณิตคิดไวสอนน้อง กับ อีซี่บาย“ปั้นฝัน...ปันโอกาส”ซีซั่น 4 กิจกรรมดีที่โดนใจเยาวชนทั่วประเทศ!! โดย บริษัท อีซี่บาย จำกัด (มหาชน) หรือ EASY BUY ซึ่งจัดต่อเนื่องสู่ปีที่ 4

อีซี่บาย เดินหน้าสานฝัน เยาวชนชาวจันท์ ใน อีซี่บาย ปั้นฝัน...ปันโอกาส ซีซั่น 4 ก้าวเข้าสู่

เดินหน้าสานฝัน..เยาวชนชาวจันท์!! ใน อีซี่บาย“ปั้นฝัน...ปันโอกาส” ซีซั่น 4 ที่ทาง บริษัท อีซี่ บาย จำกัด (มหาชน) ได้จัดหนักแบบต่อเนื่องเป็นปีที่สี่ตามคำเรียกร้อง..เพื่อร่วมสานฝันแบ่งปันโอกาสให้แก่น้องๆ ทั่วประเทศ!!

ภาพข่าว: อีซี่บาย เดินหน้าสานฝัน..เยาวชนชาวจันท์ ใน.. อีซี่บาย ปั้นฝัน...ปันโอกาส ซีซั่น 4

เดินหน้าสานฝัน..เยาวชนชาวจันท์!! ใน อีซี่บาย“ปั้นฝัน...ปันโอกาส” ซีซั่น 4 ที่ทางบริษัท อีซี่ บาย จำกัด (มหาชน) ได้จัดหนักแบบต่อเนื่องเป็นปีที่สี่ตามคำเรียกร้อง..เพื่อร่วมสานฝันแบ่งปันโอกาสให้แก่น้องๆทั่วประเทศ!โดยเดินหน้าต่อเนื่องเป็นจุดที่สอง

กูรูขาแด๊นซ์ ชิน ชินวุฒิ เตรียมงัดเทคนิคเด็ดสอนน้อง ใน อีซี่บายปั้นฝัน...ปันโอกาส ซีซั่น

สเต็ปเท้าไฟ “ชิน ชินวุฒิ” เตรียมงัดเทคนิคเด็ดด้านการเต้นสอนน้อง กับ อีซี่บาย“ปั้นฝัน...ปันโอกาส”ซีซั่น 4 กิจกรรมดีที่โดนใจเยาวชนทั่วประเทศ!! โดยบริษัท อีซี่บาย จำกัด (มหาชน) หรือ EASY BUY ซึ่งจัดต่อเนื่องสู่ปีที่ 4

ภาพข่าว: ทีเอ็มบีสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียนให้อีซี่ บาย

นายอเล็กซานเดอร์ นนท์ แลงเฟลด์ (ที่สองจากซ้าย) หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารลูกค้าบรรษัทธุรกิจขนาดใหญ่ ทีเอ็มบี เปิดเผยว่า ธนาคารได้ให้การสนับสนุนทางการเงินแก่บริษัท อีซี่ บาย จำกัด (มหาชน) เพื่อเสริมสภาพคล่องในการดำเนินธุรกิจ โดยนายนาโอฟุมิ นากานิชิ

มาแล้ว..ตามคำเรียกร้อง!! อีซี่บายปั้นฝัน...ปันโอกาส ซีซั่น 4 กิจกรรมดี้ดีโดนใจเยาวชนทั้งประเทศ!!

มาแล้ว..อีซี่บาย“ปั้นฝัน...ปันโอกาส” ซีซั่น 4 กิจกรรมดี้ดีที่เยาวชนทั้งประเทศโดนใจ!! ล่าสุดทางบริษัท อีซี่ บาย จำกัด (มหาชน) ได้จัดหนักแบบต่อเนื่องเป็นปีที่สี่ตามคำเรียกร้อง..เพื่อร่วมสานฝันแบ่งปันโอกาสให้แก่น้องๆ ในทั่วประเทศ !!

กระต่ายแก้ว บางกอกกล๊าส เอฟซี กูรูนักแตะเตรียมงัดเทคนิคเด็ดสอนน้องชาวลำปาง ใน

เตรียมยกแข้งขึ้นเหนือ..กันแล้วกับเจ้ากระต่ายแก้ว “สโมรสรฟุตบอลบางกอกกล๊าส เอฟซี” กูรูนักแตะของ โครงการ อีซี่บาย“ปั้นฝัน...ปันโอกาส” ซีซั่น 3 กิจกรรมดีที่โดนใจเยาวชนทั่วประเทศ!! โดยบริษัท อีซี่บาย จำกัด (มหาชน) หรือ EASY BUY

ทริสเรทติ้งจัดอันดับเครดิตหุ้นกู้ไม่มีประกันวงเงินไม่เกิน 1,000 ล้านบาท บ. อีซี่ บาย ที่ระดับ

ทริสเรทติ้งจัดอันดับเครดิตระดับ “BBB+” ให้แก่หุ้นกู้ไม่มีประกันอายุ 3 ปีของ บริษัท อีซี่ บาย จำกัด (มหาชน) ในวงเงินไม่เกิน 1,000 ล้านบาทด้วยแนวโน้ม “Stable” หรือ “คงที่” ในขณะเดียวกันยังคงอันดับเครดิตองค์กร

เจ้าชายแห่งรอยยิ้ม ?ไอซ์ ศรัญญู? เตรียมงัดเทคนิคเด็ดสอนน้อง ใน อีซี่บาย?ปั้นฝัน...ปันโอกาส? ซีซั่น

เจ้าชายแห่งรอยยิ้ม ?ไอซ์ ศรัญญู? เตรียมงัดเทคนิคเด็ดด้านการเต้นสอนน้อง กับ อีซี่บาย?ปั้นฝัน...ปันโอกาส? ซีซั่น 3 กิจกรรมดีที่โดนใจเยาวชนทั่วประเทศ!! โดยบริษัท อีซี่บาย จำกัด (มหาชน) หรือ EASY BUY ซึ่งจัดต่อเนื่องสู่ปีที่ 3 และมีแผนการจัดงานทั้งสิ้น 4

ทริสเรทติ้งคงอันดับเครดิตองค์กร &หุ้นกู้ "บ. อีซี่ บาย" ที่ "BBB+" และคงแนวโน้ม

ทริสเรทติ้งยืนยันอันดับเครดิตองค์กรและหุ้นกู้ไม่มีประกันของ บริษัท อีซี่ บาย จำกัด (มหาชน) ที่ระดับ "BBB+" พร้อมทั้งคงอันดับเครดิตหุ้นกู้มีการค้ำประกันของบริษัทที่ระดับ "BBB+" โดยแนวโน้มยังคง "Stable" หรือ "คงที่" ทั้งนี้

เดินหน้า "ส่งต่อ...ความห่วงใย เพื่อผู้ป่วยโรคมะเร็งเต้านม" โครงการดีๆ โดย..อีซี่บาย (Easy Buy)

ประสบความสำเร็จอย่างดีเยี่ยม...สำหรับ โครงการ "อีซี่บาย ส่งต่อ...ความห่วงใย" เพื่อผู้ป่วยโรคมะเร็งเต้านม ช่วยเหลือผ่าน Giant Pink Ribbon โดยความร่วมมือระหว่าง สภากาชาดไทย และ บริษัท อีซี่บาย จำกัด (มหาชน) ซึ่งล่าสุดเตรียมจัดพิธีส่งมอบเงินครั้งที่ 1

ภาพข่าว: อีซี่บายชวนผู้ถือหุ้นกู้ดูหนังรอบพิเศษ "Man of Steel บุรุษเหล็ก

คุณพูนลาภ ฉันทวงศ์วิริยะ ผู้อำนวยการบริหาร ฝ่ายควบคุมองค์กร บริษัท อีซี่ บาย จำกัด (มหาชน) ร่วมถ่ายภาพกับผู้ถือหุ้นกู้อีซี่บายที่ให้เกียรติชมภาพยนตร์รอบพิเศษ "Man of Steel บุรุษเหล็ก ซูเปอร์แมน"

ซีเล็บกูรู "แก้ว ซาซ่า" เตรียมงัดเทคนิคเด็ดด้านนักพูดอินเตอร์ สอนน้องๆ

ซีเล็บกูรู "แก้ว ซาซ่า" เตรียมงัดเทคนิคเด็ดด้านนักพูดอินเตอร์สอนน้อง กับ อีซี่บาย"ปั้นฝัน...ปันโอกาส" ซีซั่น 3 กิจกรรมดีที่โดนใจเยาวชนทั่วประเทศ!! โดยบริษัท อีซี่บาย จำกัด (มหาชน) หรือ EASY BUY ซึ่งจัดต่อเนื่องสู่ปีที่ 3 และมีแผนการจัดงานทั้งสิ้น 4

"อีซี่บาย" ต่อเนื่องจุดสองของปีกิจกรรมดีที่โดนใจเยาวชนทั่วประเทศ กับ อีซี่บาย"ปั้นฝัน...ปันโอกาส"

บริษัท อีซี่ บาย จำกัด (มหาชน) เตรียมต่อเนื่องกิจกรรมดีที่โดนใจเยาวชนทั่วประเทศ กับ อีซี่บาย"ปั้นฝัน...ปันโอกาส" ซีซั่น 3 พร้อมปักหมุดจุดสองของปีที่จังหวัดนครศรีธรรมราช มุ่งหวังแบ่งปันโอกาสทักษะความรู้ พร้อมนำภูมิปัญญามาพัฒนาความอัจฉริยะอย่างสร้างสรรค์

ภาพข่าว: รองนายกรัฐมนตรีและประธานจัดงานมหกรรมการเงินร่วมให้เกียรติเปิดบูธยูเมะ พลัส

เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2556 ที่ผ่านมา มร. ทาเคฮารุ อุเอมัทซึ ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (คนที่ 2 จากซ้าย)และ มร.มาซายูกิ โนซาวะ กรรมการและรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อีซี่บาย จำกัด (มหาชน)ให้การต้อนรับ คุณกิตติรัตน์ ณ ระนอง (คนที่ 3

นักเต้นเท้าไฟ “เป๊ก ผลิตโชค” เตรียมแชร์ประสบการณ์ตรง!! แนะเทคนิคเด็ดสอนน้อง ใน

นักเต้นเท้าไฟ “เป๊ก ผลิตโชค” เตรียมแชร์ประสบการณ์ตรง พร้อมแนะเทคนิคการเต้นเด็ดๆ เพื่อสอนน้องๆ ชาวนครสวรรค์ ในโครงการ อีซี่บาย “ปั้นฝัน...ปันโอกาส ซีซั่น 3” ที่ บริษัท อีซี่บาย จำกัด (มหาชน) หรือ EASY BUY จัดกิจกรรมดีๆ

ภาพข่าว: อีซี่บายตระหนักภัยมะเร็งเต้านม จับมือแนวร่วมจัดทำโบว์ชมพู

เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา มร.ทาเคฮารุ อุเอมัทซึ ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อีซี่บาย จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วยหม่อมราชวงศ์ปรียางค์ศรี วัฒนคุณ ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย ฝ่ายการจัดหารายได้ และ รองศาสตราจารย์นายแพทย์กฤษณ์ จาฏามระ

ทริสเรทติ้งจัดอันดับเครดิตหุ้นกู้ไม่มีประกันวงเงินไม่เกิน 1,000 ล้านบาท “บ. อีซี่ บาย”

ทริสเรทติ้งจัดอันดับเครดิตระดับ “BBB+” ให้แก่หุ้นกู้ไม่มีประกันอายุ 3 ปีของ บริษัท อีซี่ บาย จำกัด (มหาชน) ในวงเงินไม่เกิน 1,000 ล้านบาทด้วยแนวโน้ม “Stable” หรือ “คงที่”

อีซี่บาย จัดโครงการ “อีซี่บาย ส่งต่อ...ความห่วงใย”

เนื่องด้วย บริษัท อีซี่บาย จำกัด (มหาชน) หรือ EASY BUY ผู้ให้บริการทางด้านสินเชื่อหมุนเวียนผ่านบัตรกดเงินสดยูเมะ พลัส บัตรกดเงินสดยูเมะ พลัส พรีเมียร์ และสินเชื่อผ่อนชำระ มานานกว่า 15 ปี ร่วมกับ สภากาชาด จัด โครงการ “อีซี่บาย

“อีซี่บาย” เดินหน้าต่อเนื่องแบ่งปันโอกาสสู่เยาวชนทั่วประเทศ สานต่อกิจกรรมดีๆ เพื่อสังคม

“อีซี่บาย” เดินหน้าต่อเนื่องแบ่งปันโอกาสสู่เยาวชนทั่วประเทศสานต่อกิจกรรมดีๆ เพื่อสังคม อีซี่บาย“ปั้นฝัน...ปันโอกาส” ซีซั่น 3ปักหมุดจุดแรกรับต้นปีแก่น้องๆ ชาวนครสวรรค์ เตรียมความพร้อมสู่ AEC บริษัท อีซี่ บาย จำกัด (มหาชน)

“นาวิน ต้าร์” เตรียมสอนเทคนิคคณิตคิดเร็ว!! เสริมทักษะน้อง ใน “ปั้นฝัน...ปันโอกาส

มีดีกรีเรียนจบถึงระดับด็อกซ์เตอร์!! สำหรับ นาวิน ต้าร์ เยาวพลกุล ที่ล่าสุด บริษัท อีซี่บาย จำกัด (มหาชน) หรือ EASY BUY ผู้จัดกิจกรรมดีๆ เพื่อสังคม อย่าง โครงการ อีซี่บาย “ปั้นฝัน...ปันโอกาส ซีซั่น 2” ได้ชักชวนเสริมทักษะนักคณิตคิดเร็ว

ทริสเรทติ้งเพิ่มอันดับเครดิตองค์กร "บ. อีซี่ บาย" เป็น "BBB+" จาก "BBB" และคงอันดับเครดิตหุ้นกู้ที่

บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด ประกาศเพิ่มอันดับเครดิตองค์กรของ บริษัท อีซี่ บาย จำกัด (มหาชน) เป็นระดับ “BBB+” จากระดับ“BBB” ด้วยแนวโน้ม “Stable” หรือ “คงที่”