ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

พาณิชย์ เผยทิศทางปี ๒๕๖๑ เตรียมความพร้อมผลักดันอุตสาหกรรมอัญมณี และเครื่องประดับไทยเป็นศูนย์กลางการค้าอัญมณีและเครื่องประดับโลก

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป วันจันทร์ที่ ๒๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ๑๔:๕๖ น.
กรุงเทพฯ--22 ม.ค.--สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ มอบ สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ เป็นหน่วยงานกลาง ในการบูรณการร่วมกับหน่วยงานทั้งภาครัฐ และ เอกชน อาทิ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ ในการยกระดับอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับของไทยเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับอัญมณีและเครื่องประดับจากประเทศไทย-ในต่างประเทศโดยให้ความรู้เรื่องเกี่ยวกับมาตรฐานพลอยสี เช่นทับทิม และไพลิน สนับสนุนให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการค้าพลอยสีชั้นนำของโลก หวังผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการค้าพลอยสีชั้นนำของโลก เน้นการสร้างความเข้มแข็งแก่เศรษฐกิจชุมชน และสร้างความเชื่อมั่นในการซื้ออัญมณีและเครื่องประดับให้แก่นักท่องเที่ยวที่เข้ามาท่องเที่ยวประเทศไทย ปีละกว่า 35 ล้านคน ให้สามารถซื้ออัญมณีและเครื่องประดับได้อย่างมั่นใจ

นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ในการเข้าเยี่ยมชมสถาบัน GIT และ มอบนโยบายในการดำเนินงานเพื่อผลักดันอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับในครั้งนี้ เพื่อต่อยอดและเร่งดำเนินการตามยุทธศาสตร์ในการส่งเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับไทย ประจำปี ๒๕๖๑ โดยมอบหมายให้ สถาบัน GIT เร่งจัดทำแผนการดำเนินงาน ให้สอดรับกับแผนการปฏิบัติงาน ประจำปี ๒๕๖๑ อันได้แก่ การเพิ่มศักยภาพและสร้างตลาดให้กับอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับให้เป็นสากลและเพิ่มช่องทางการตลาด การสร้างภาพลักษณ์ (Country Image) ของประเทศไทยเพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางอัญมณีและเครื่องประดับโลกและสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้บริโภคทั้งเรื่องคุณภาพมาตรฐาน การพัฒนาการตลาดยุคใหม่ผ่านระบบออนไลน์ (Digital Marketing/ E- Commerce) การเพิ่มขีดความสามารถวิจัยและนวัตกรรมด้านอัญมณีและเครื่องประดับอย่างครบวงจร รวมถึงการเป็นหน่วยงานกลางอย่างมืออาชีพ ในการประสานความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้งบูรณาการรับกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย รวมทั้งการพัฒนาฝีมือแรงงาน และ การลงไปช่วยพัฒนาผู้ประกอบการรายย่อยในภูมิภาคต่างๆ ให้เพิ่มมากขึ้น

ทั้งนี้อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับของไทยเป็นการผลิตเพื่อส่งออกเสียส่วนใหญ่ราวร้อยละ ๘๐ โดยสถานการณ์ส่งออกของประเทศในช่วง ๑๑ เดือนแรกของปี ๒๕๖๐ ที่ผ่านมาสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับยังคงเป็นสินค้าส่งออกสำคัญอันดับ ๓ ของประเทศ คิดเป็นร้อยละ ๕.๕๕ ของมูลค่าการส่งออกสินค้าโดยรวม มีมูลค่าส่งออกรวม ๑๒,๐๓๙.๐๒ ล้านเหรียญสหรัฐ (๔๐๙,๒๓๗.๖๒ ล้านบาท) ปรับตัวลดลงร้อยละ ๑๐ ขณะที่มูลค่าการส่งออกไม่รวมทองคำขยายตัวได้เกือบร้อยละ ๒ และมีการส่งออกทับทิมด้วยมูลค่า ๓๓๙ ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นจากปี ๒๕๕๙ ร้อยละ ๒๘ ส่วนไพลิน มีมูลค่าส่งออก ๓๑๖ ล้านเหรียญสหรัฐฯ เติบโตได้เกือบร้อยละ ๒๐ ซึ่งถือเป็นสัญญาณที่ดีสำหรับการส่งออกไทย ซึ่งในปี ๒๕๖๐ ที่ผ่านมาไทยเป็นผู้ผลิตและส่งออกสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับอันดับ ๑๓ ของโลก และคาดว่าในปี ๒๕๖๑ และ ๒๕๖๒ มีแนวโน้มที่จะส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับได้เพิ่มมากขึ้น โดยการส่งออกนั้นมีส่วนสำคัญที่ช่วยกระจายรายได้ไปยังผู้ประกอบการ และ แรงงาน ตั้งแต่ต้นน้ำ – ปลายน้ำ ทั้งที่อยู่ในส่วนกลาง และ ภูมิภาค ซึ่งมีประมาณ 2,000,000 คน ให้มีรายได้เพิ่มมากขึ้นสำหรับโครงการเด่นๆ ที่มอบหมายให้สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ ดำเนินการเร่งด่วน ในปี ๒๕๖๑ นั้น อาทิ

๑. การพัฒนาผู้ประกอบการใน ๖ ภูมิภาค โดยกระทรวงพาณิชย์ได้ เห็นความสำคัญด้านการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ โดยมอบหมายให้สถาบันทำการลงพื้นที่ ดำเนินงานและติดตามประเมินผล ตามแผนการพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ ในส่วนภูมิภาค สถาบันฯ ส่งทีมงานลงพื้นที่ติดตามใกล้ชิด เริ่มจากตำบลด่านเกวียน จังหวัดนครราชสีมา และจังหวัดที่มีเอกลักษณ์ด้านอัญมณีและเครื่องประดับ อาทิ สุโขทัย น่าน เชียงใหม่ สุรินทร์ จันทบุรี ตราด และเพชรบุรี ทั้งนี้ เพื่ออุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับสามารถผลิต และออกแบบสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับได้อย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล และตรงความต้องการของผู้บริโภคในแต่ละประเทศ โดยต่อจากนี้ให้สถาบันฯ เร่งออกแบบและจัดทำหลักสูตรด้านอัญมณีและเครื่องประดับที่ให้ความรู้ แบบครบวงจรทั้งด้านการผลิต การออกแบบทั้งภาคทฤษฎีและปฎิบัติจริง โดยเน้นให้ผู้เรียนนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้จริงเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ตรงตามความต้องการของตลาด และเป็นการเพิ่มมูลค่าให้แก่ผลิตภัณฑ์อัญมณีและเครื่องประดับ ผลงานหรือชิ้นงานที่ได้จะถูกนำมา จัดแสดงและจำหน่ายใน Museum Gallery และ Gallery Shop ของสถาบัน รวมทั้งให้ประสานกับกรมพัฒนาธุรกิจฯ เพื่อต่อยอดด้านการบริหารจัดการ E-Commerce และประสานกับกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนด้านการตลาดอย่างเป็นระบบ รวมทั้งประสานกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เพื่อจัดทำให้เป็นเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงอัญมณีและเครื่องประดับต่อไปอย่างยั่งยืน

๒. Gems & Jewelry Training Institute เน้นให้สถาบันที่เน้นการเรียนการสอนทั้งด้านเทคนิค การผลิต การออกแบบ และการสร้างแบรนด์ และยังมีผู้เชี่ยวชาญด้านการเจียระไนเพชร พลอยที่มีชื่อเสียงระดับโลก โดยสอนตั้งแต่ระดับช่างฝืมือ พนักงานขาย ไปจนถึงผู้ประกอบการ

๓. แผนยกระดับคุณภาพและมาตรฐานโลหะมีค่า เช่น ทอง เงิน แพลทินั่ม ฯลฯ โดยวิธีการตรวจสอบความบริสุทธิ์ของโลหะมีค่า และการนำระบบ Hallmark มาใช้ในประเทศไทย โดยการสมัครใจ พร้อมสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่ผู้ประกอบการภายในประเทศเพื่อเพิ่มคุณภาพในตัวเครื่องประดับ ซึ่งจะทำให้เพิ่มขีดความสามารถในการส่งออกเครื่องประดับมากยิ่งขึ้น Hallmark เป็นตราสัญลักษณ์ที่ตอกหรือประทับ ลงบนสินค้า เพื่อแสดงค่าความบริสุทธิ์ของโลหะมีค่า เป็นมาตรการสากลที่สร้างความเชื่อมั่นให้ผู้ซื้อ ตราที่ประทับนี้ประกอบไปด้วยตราหน่วยงานกลาง ซึ่งก็คือ GIT, ตราความบริสุทธิ์ของโลหะมีค่า และตราของผู้ผลิต

๔. การรวบรวมและจัดทำ ฐานข้อมูลอัญมณีและเครื่องประดับทั่วประเทศ ว่าแต่ละ Cluster มีจำนวนผู้ผลิต ผู้ค้าเท่าใด อยู่ที่ไหนบ้าง เพื่อเป็นฐานข้อมูลกลาง ของประเทศ โดยจะเริ่มต้นจากจันทบุรีก่อน เพื่อเป็นการบูรณาการร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเพื่อจัดให้เป็น ๑ ในเส้นทางการท่องเที่ยวอัญมณีและเครื่องประดับของไทย

๕. การสร้างเฟรนไชส์ในต่างประเทศ เพื่อสร้างภาพลักษณ์ และ แบรนด์อิมเมจ ในการตรวจสอบอัญมณีและเครื่องประดับ ให้เกิดความเชื่อมั่นในอัญมณีและเครื่องประดับที่ผ่านการตรวจและรับรองจากสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับ รวมทั้งการเผยแพร่การอบรมหลักสูตรด้านอัญมณีและเครื่องประดับที่เป็นจุดเด่นของประเทศไทย ให้ก้าวไปในระดับนานาชาติ มากยิ่งขึ้น

นายสนธิรัตน์ กล่าวต่อว่า "การที่เข้าเยี่ยมชม GIT ครั้งนี้ สืบเนื่องจาก GIT มีผลงานที่โดดเด่น และ มีส่วนช่วยในการผลักดันอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับเป็นอย่างมาก ซึ่งในต้นปีงบประมาณที่ผ่านมา สถาบันก็ได้มีการจัดการประชุม งาน World Jewelry Confederation: CIBJO Congress ๒๐๑๗ ซึ่งถือว่าเป็นการประชุมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดสำหรับวงการอัญมณีและเครื่องประดับโลก จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒ – ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ โรงแรมแชงกรีลา กรุงเทพฯ โดยภายในงานได้จัดให้มีการจัดงาน World Ruby Forum ที่จะมีขึ้นในวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ซึ่งผู้เข้าร่วมการประชุม จะได้อัพเดททุกเรื่องราว ในทุกแง่มุมของอัญมณีและเครื่องประดับ ตั้งแต่ต้นน้ำ – ปลายน้ำ ผ่านประสบการณ์ของนักวิชาการ อัญมณี นักธุรกิจชั้นแนวหน้าของโลก ผู้เชี่ยวชาญด้านอัญมณีและเครื่องประดับ ทั้งภาครัฐ และภาคเอกชนจากนานาประเทศ ซึ่งการเป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุมนั้น ถือได้ว่าสำคัญในการแสดงให้เห็นความพร้อมของประเทศไทยในการเป็นผู้นำด้านอัญมณีและเครื่องประดับของโลก และสร้างภาพลักษณ์ของประเทศไทย

อีกทั้งสถาบัน ยังมีการจัดทำโครงการ Buy With Confidence หรือ โครงการซื้อด้วยความมั่นใจ ที่จะเป็นส่วนช่วยให้ผู้บริโภคมีความมั่นใจในการเลือกซื้ออัญมณีและเครื่องประดับที่ได้มาตรฐาน และ สมราคามากยิ่งขึ้น พร้อมกันนี้ยังมีส่วนช่วยในการพัฒนาทางด้านการค้าอัญมณีและเครื่องประดับในกลุ่มของนักท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้นอีกด้วย โดยขณะนี้ได้มีจัดทำโครงการเพื่อต่อยอดในการพัฒนาให้ดำเนินการในส่วนของ E-Buy With Confidence ซึ่งผู้บริโภคสามารถตรวจสอบความถูกต้องของสินค้าอัญมณีได้ผ่านระบบออนไลน์อีกด้วย

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวทิ้งท้ายว่า "ขณะนี้ กระทรวงพาณิชย์ ยังได้ดำเนินการรวบรวมปัญหา และ อุปสรรค ที่เกิดขึ้นในอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ ตั้งแต่ต้นน้ำ – ปลายน้ำ เพื่อนำเสนอยังคณะรัฐมนตรีเพื่อหาแนวทางการแก้ไข และการสนับสนุนเพื่อทำให้เกิดการปฏิรูปในอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ และเพื่อผลักดันอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับให้ก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางการค้าอัญมณีและเครื่องประดับโลกได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน"

สมาคม

สมาคมแฟรนไชส์ไทย สมาคมช่างภาพสื่อมวลชน สมาคมกีฬาทางอากาศฯ สมาคมไทยรับสร้างบ้าน สมาคมการตลาดฯ สมาคมโรงแรมไทย สมาคมผู้เลี้ยงสุกร สมาคมสถาปนิกสยามฯ สมาคมการขายตรงไทย สมาคมนักวิเคราะห์การลงทุน สมาคมกีฬาเทเบิลเทนนิสฯ สมาคมกีฬาขี่ม้าโปโล สมาคมสถาปนิกสยาม สมาคมกีฬาทางอากาศ สมาคมการตลาด สมาคมฟ้าสีรุ้ง สมาคมประกันภัย สมาคมนิสิตเก่าเอ็มไอที สมาคมประกันวินาศภัยไทย สมาคมม้งกรุงเทพ สมาคมรถโบราณ สมาคมแพทย์ผิวหนัง สมาคมผู้เลี้ยงกุ้งทะเลไทย สมาคมบริหารทรัพย์สินฯ สมาคมกีฬา
ภาพข่าว: กสอ.จับมือภาคเอกชนเสริมแกร่งนักออกแบบไทย

นางแน่งน้อย เวทยพงษ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (คนกลาง) ร่วมกับ นายสุทธิพงษ์ ดำรงค์สกุล นายกสมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ (คนซ้ายมือ) และนายบุญเลิศ สิริภัทรวณิช นายกสมาคมช่างทองไทย ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)

แพนดอร่า ผู้ผลิตเครื่องประดับอัญมณีรายใหญ่ที่สุดในโลก ร่วมกับสมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ

บริษัท แพนดอร่า โพรดักชั่น จำกัด ผู้ผลิตเครื่องประดับอัญมณีรายใหญ่ที่สุดในโลก ภายใต้แบรนด์ดังสัญชาติเดนมาร์ก "แพนดอร่า" ร่วมกับสมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ ออกงาน Thailand Gems & Jewellery Fair 2017 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 15-18 มิถุนายน

ภาพข่าว: แถลงข่าว ไทยแลนด์ เจมส์ แอนด์ จิวเวลรี่ แฟร์ 2560 ณ โรงแรมแชงกรี-ลา

คุณพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์ ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธาน แถลงข่าวการจัดงาน "ไทยแลนด์ เจมส์ แอนด์ จิวเวลรี่ แฟร์ 2560" จัดโดยสมาคมผู้ค้าอัญมณีไทย และเครื่องประดับ ณ ห้องบอลรูม โรงแรมแชงกรี-ลา กรุงเทพฯ โดยมี คุณนพดล ภาคพรต

ภาพข่าว: งานเสวนาในหัวข้อ ภาพรวมเครื่องประดับทองคำในประเทศไทย และการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให

นายแพทย์กฤชรัตน์ หิรัณยศิริ (กลาง) ประธานกรรมการ กลุ่มบริษัท เอ็มทีเอส โกลด์ กรรมการสมาพันธ์อัญมณีเครื่องประดับและโลหะมีค่าแห่งประเทศไทย และรองนายกสมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ นายทรงเกียรติ วัฒนวิทย์ (ขวา) กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอสพีซี พรีเชียส

ภาพข่าว: แถลงข่าว บางกอกเจมส์ แอนด์ จิวเวลรี่ แฟร์ ครั้งที่ 57 ณ โรงแรมแชงกรี-ลา

คุณจันทิรา ยิมเรวัติ วิวัฒน์รัตน์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานแถลงข่าวการจัดงาน "บางกอกเจมส์ แอนด์ จิวเวลรี่ แฟร์ ครั้งที่ 57" จัดโดยสมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ ณ ห้องบอลรูม โรงแรมแชงกรี-ลา กรุงเทพฯ โดยมี

ภาพข่าว: PRANDA GROUP ร่วมงาน Bangkok Gems and Jewelry

คุณประพีร์ สรไกรกิติกูล รองประธานกรรมการ พร้อมด้วยกรรมการและผู้บริหาร กลุ่มบริษัทแพรนด้า เข้าร่วมงาน Bangkok Gems & Jewelry Fair ครั้งที่ 56 ซึ่งจัดขึ้นโดย กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ร่วมกับ สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ

ภาพข่าว: แถลงข่าว บางกอกเจมส์ แอนด์ จิวเวลรี่ แฟร์ ครั้งที่ 55 ณ โรงแรมแชงกรี-ลา

คุณจันทิรา ยิมเรวัติ วิวัฒน์รัตน์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานแถลงข่าวการจัดงาน “บางกอกเจมส์ แอนด์ จิวเวลรี่ แฟร์ ครั้งที่ 55” จัดโดยสมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ ณ ห้องบอลรูม โรงแรมแชงกรี-ลา

ภาพข่าว: เวก้าฯเนรมิตอาณาจักร Thai Pavilion โชว์เพชรพลอยไทยในบาห์เรน

เมื่อเร็วๆนี้ บริษัท เวก้า อินเตอร์เทรด แอนด์ เอ็กซิบิชั่นซ์ จำกัด (ดูไบ) ร่วมกับ สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ (TGJTA) และสมาพันธ์อัญมณี เครื่องประดับ และโลหะมีค่าแห่งประเทศไทย (GJPCT) จัดThailand Pavilion ขึ้นในงาน Middle East International

เวก้าฯ พาอัญมณีไทยส่องประกายในอาหรับ กับงานMidEast Watch Jewellery Show ครั้งที่ 37 ณ

บริษัท เวก้า อินเตอร์เทรด แอนด์ เอ็กซิบิชั่น จำกัด (ดูไบ) ร่วมกับ สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ (TGJTA) และสมาพันธ์อัญมณี เครื่องประดับ และโลหะมีค่าแห่งประเทศไทย (GJPCT) นำผู้ประกอบการอัญมณีและเครื่องประดับไทยกว่า 30 บริษัทเข้าร่วมในหมู่บ้านไทย

ภาพข่าว: แถลงข่าว บางกอกเจมส์ แอนด์ จิวเวลรี่ แฟร์ ครั้งที่ 54 ณ โรงแรมแชงกรี-ลา

คุณดวงกมล เจียมบุตร รองอธิบดีกรมส่งเสริมการการค้าระหว่างประเทศ กระทรวง พาณิชย์ เป็นประธานแถลงข่าวการจัดงาน “บางกอกเจมส์ แอนด์ จิวเวลรี่ แฟร์ ครั้งที่ 54” จัดโดย กรมส่งเสริมการส่งออกร่วมกับสมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ ณ ห้องบอลรูม

งานการกุศล ประกายแห่งอนาคต

คุณสมชาย พรจินดารักษ์ ประธานสมาพันธ์อัญมณีเครื่องประดับและโลหะมีค่าแห่งประเทศไทย และนายกสมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ 16.30 น. ชมการร้องเพลงประสานเสียงจากน้องๆ บ้านราชวิถี ขับร้องเพลงหมู่ ในบทเพลง 1.ใครหนอ 2.เรียงความเรื่องแม่ 16.40 น. ชม VTR

เวก้าฯผนึกกำลังสมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยฯ เปิดตลาดโอมาน จัด พลอยไทย โรดโชว์ สุดอลังการ ในงานThe 5th

เมื่อเร็วๆนี้ อัครวุฒิ ตั้งศิริกุศลวงศ์ กรรมการผู้จัดการ บ.เวก้า อินเตอร์เทรด แอนด์ เอ็กซิบิชั่น จำกัด (ดูไบ) ร่วมกับ สมชาย พรจินดารักษ์ นายกสมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ นำผู้ประกอบการอัญมณีและเครื่องประดับจากประเทศไทยเข้าร่วมงาน “The 5th

ภาพข่าว: PRANDA GROUP ร่วมงาน บางกอกเจมส์ ครั้งที่53

กลุ่มบริษัทแพรนด้า โดยคณะกรรมการและผู้บริหาร เข้าร่วมแสดงสินค้าในงาน Bangkok Gems & Jewelry Fair ครั้งที่ 53 ซึ่งจัดขึ้นโดย กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ร่วมกับ สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ โดยมี นางศรีรัตน์ รัษฐปานะ

สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ ร่วมกับ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ จัดพิธีเปิด บางกอกเจมส์

ร่วมสัมผัสความเจิดจรัส ที่สุดในอาเซียน งานเดียวที่รวบรวมอัญมณี และเครื่องประดับ จากทั่วทุกมุมโลก ที่พร้อมให้คุณสัมผัสในงาน Bangkok Gems and Jewelry Fair ครั้งที่ 53 สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ ร่วมกับ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

ภาพข่าว: งานแถลงข่าวการจัดงาน บางกอกเจมส์ แอนด์ จิวเวลรี่ แฟร์ ครั้งที่ 53 ณ โรงแรมแชงกรี-ลา

คุณดวงกมล เจียมบุตร รองอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ให้เกียรติมาร่วมงานแถลงข่าวการจัดงาน “บางกอกเจมส์ แอนด์ จิวเวลรี่ แฟร์ ครั้งที่ 53” จัดโดย สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ ณ ห้องบอลรูม โรงแรมแชงกรี-ลา กรุงเทพฯ

ภาพข่าว: สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับจัดเลี้ยงปีใหม่ ณ โรงแรมแชงกรี-ลา

คุณยรรยง พวงราช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ ให้เกียรติร่วมงานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่ของสมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมแชงกรี-ลา กรุงเทพฯ โดยมี คุณศรีรัตน์รัษฐปานะ ปลัดกระทรวงพาณิชย์ คุณยุวรัตน์ กมลเวชช

เวก้าฯจับมือสมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยฯจัดโรดโชว์ พลอยไทยสุดมหัศจรรย์ สร้างชื่อในงาน 35th MidEast Watch

เมื่อเร็วๆนี้ นายอัครวุฒิ ตั้งศิริกุศลวงศ์ กรรมการผู้จัดการ บ.เวก้า อินเตอร์เทรด แอนด์ เอ็กซิบิชั่น จำกัด (ดูไบ) ร่วมกับสมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ(TGJTA) นำผู้ประกอบการอัญมณีและเครื่องประดับไทย เข้าร่วมโรดโชว์พลอยไทย “2nd PLOITHAI ROAD

เวก้าฯดูไบพาพลอยไทยโรดโชว์สุดยิ่งใหญ่ ในงาน “34thMid East watch and jewelry

สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ (TGJTA) ,สมาพันธ์อัญมณี เครื่องประดับ และโลหะมีค่าแห่งประเทศไทย (GJPCT) ได้ทำMOU กับSharjah expo ประเทศสหรัฐอาหรับอิมิเรตส์ เพื่อผลักดันให้นักธุรกิจอัญมณีไทยไปเปิดตลาดในตะวันออกกลาง โดยให้บ.เวก้า อินเตอร์เทรด แอนด์

มิติใหม่ไทย-โอมาน MOU กระชับความสัมพันธ์ทางการค้าอัญมณีและเครื่องประดับ

คุณสมชาย พรจินดารักษ์ นายกสมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ และประธานสมาพันธ์อัญมณี เครื่องประดับ และโลหะมีค่าแห่งประเทศไทย ร่วมด้วย Mr.Hassan Ramadhan Suliman รักษาการผู้จัดการทั่วไปฝ่ายปฏิบัติการของศูนย์แสดงสินค้านานาชาติประเทศโอมาน (OMAN

สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ร่วมมือกับชมรมผู้ค้าอัญมณีและเครื่

สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ภายใต้กระทรวงพานิชย์ ร่วมมือกับชมรมผู้ค้าอัญมณีและเครื่องประดับมาตรฐาน หรือ JFC (Jewel Fest Clup) ภายใต้สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ ผลักดันโครงการ Buy With Confidence : BWC

สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ ระหว่างไทยและโอมาน งานบางกอกเจมส์แอนด์จิวเวลรี่ฯครั้งที่51

ขอขยับเวลาสัมภาษณ์ข่าวจาก 14.00น.เปลี่ยนเป็น 16.00 น. (Exclusive interview) นายกสมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ พร้อมผู้บริหาร OIEC จากประเทศโอมาน วันพฤหัสฯที่ 28 กุมภาพันธ์ 2556 จากเดิม14.00น.เปลี่ยนเป็นเวลา 16.00 น. ณ ห้องจูปิเตอร์10 อาคารอิมแพ็ค

51st Bangkok Gems & Jewelry Fair 2013

งานแสดงสินค้าอัญมณี และเครื่องประดับที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย พบผู้ผลิตผู้จำหน่ายอัญมณี ทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้งกิจกรรมหลากหลายภายในงาน Contact Event Organiser สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ โทร.02-630-1390-7 โทรสาร 02-630-1398-99 อีเมล์ :

สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ จัดงานแถลงข่าว Bangkok Gems & Jewelry Fair

กรุงเทพฯ--14 ก.พ.--สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ กำหนดการงานแถลงข่าว Bangkok Gems & Jewelry Fair 51st วันอังคารที่ 19 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 13.30-15.00 น. ณ ศูนย์การค้าสยามพารากอน Zone : Fashion Hall ชั้น 1 13.30 น. แขกผู้มีเกียรติ และสื่อมวลชน

งานแสดงสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับ ครั้งที่ 50

งานแสดงสินค้าอัญมณี และเครื่องประดับที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย พบผู้ผลิตผู้จำหน่ายอัญมณีกว่า 1,000 ราย ทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้งกิจกรรมหลากหลายภายในงาน บัตรเข้าชมงานราคา 100 บาท The organizer: สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ โทร.02-630-1390-7 โทรสาร

สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ จัดงานแถลงข่าวงานบางกอกเจมส์แอนด์จิวเวลรี่ แฟร์ ครั้งที่

14.05 น. พิธีกรกล่าวเรียนเชิญอธิบดีกรมส่งเสริมการส่งออก นางนันทวัลย์ ศกุลตนาค ประธานในพิธี ขึ้นกล่าวและเชิญคณะกรรมการจัดงาน Bangkok Gems & Jewelry Fair ขึ้นกล่าว - คุณสมชาย พรจินดารักษ์ นายกสมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ - คุณสุทธิพงศ์ ดำรงค์สกุล

ภาพข่าว: เอ็กซิมแบงก์ร่วมเสวนาทางรอดของภาคส่งออกไทยภายใต้วิกฤตหนี้ยูโรโซน

นายสมพร จิตเป็นธมรองกรรมการผู้จัดการธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทยนายพงษ์ศักดิ์ อัสสกุลประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย นายสมชายพรจินดารักษ์ นายกสมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ และนายหลักชัยกิตติพล

PRANDA GROUP ร่วมงานบางกอกเจมส์ฯ ครั้งที่ 49

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2555 ที่ผ่านมา บริษัท แพรนด้า จิวเวลรี่ จำกัด (มหาชน) เข้าร่วมงาน Bangkok Gems & Jewelry Fair ครั้งที่49 ซึ่งจัดขึ้นโดย กรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย์ ร่วมกับสมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับโดยมี นายภูมิ สาระผล

สวอ จัดการสัมมนาในหัวข้อ “BRAZIL: A Prospective Partner for Thailand’s Gems and Jewelry

สถาบันกำหนดจัดการสัมมนาในหัวข้อ “BRAZIL: A Prospective Partner for Thailand’s Gems and Jewelry Industry”ในวันศุกร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2555 ตั้งแต่เวลา 13.30 – 16.30 น. ณ ห้องจูปิเตอร์ 8 - 9 ศูนย์การแสดงสินค้า และการประชุม อิมแพ็ค

งานแสดงสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับ ครั้งที่ 49

งานแสดงสินค้าอัญมณี และเครื่องประดับที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย พบผู้ผลิตผู้จำหน่ายอัญมณีกว่า 1,000 ราย ทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้งกิจกรรมหลากหลายภายในงาน บัตรเข้าชมงานราคา 100 บาท The organizer สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ โทร.02-630-1390-7 โทรสาร

ภาพข่าว: รมว.คลัง ให้การต้อนรับนายกสมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ

นายธีระชัย ภูวนาถนรานุบาล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังให้การต้อนรับนายสมชาย พรจินดารักษ์นายกสมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับและคณะในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะและหารือข้อราชการ ณห้องประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 28 กันยายน