ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

มหาวิทยาลัยเนชั่น จับมือ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ผุด โครงการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการ และสร้างโอกาสทางการตลาดธุรกิจแฟรนไชส์(Thailand Franchise Standard)ปีงบประมาณ 2559

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป วันพฤหัสบดีที่ ๒๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ๐๙:๒๗ น.
กรุงเทพฯ--28 ม.ค.--

พร้อมเชิญชวนเจ้าของธุรกิจแฟรนไชส์ส่งผลงานเข้าประกวด ชิงประกาศนียบัตรรับรองมาตรฐานการบริหาร

มหาวิทยาลัยเนชั่น ร่วมกับ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ จัดงานยกระดับมาตรฐานคุณภาพการบริหารจัดการธุรกิจในระบบแฟรนไชส์ ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการ และสร้างโอกาสทางการตลาดธุรกิจแฟรนไชส์ ปีงบประมาณ 2559 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพการบริหารจัดการธุรกิจในระบบแฟรนไชส์ พร้อมประเมิน วิเคราะห์ และวางแผนพัฒนาธุรกิจในระบบแฟรนไชส์ ตลอดจนให้คำปรึกษา แนะนำเชิงปฏิบัติการ การแก้ไขปัญหา อุปสรรคในการปฏิบัติงานแก่ผู้ประกอบธุรกิจแฟรนไชส์ ณ สถานที่ประกอบธุรกิจ เพื่อยกระดับการบริหารจัดการสู่เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพ และเผยแพร่เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพการบริหารจัดการธุรกิจแฟรนไชส์ และธุรกิจที่ผ่านการพัฒนาเข้าสู่เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพบริหารจัดการ พร้อมร่วมเชิญชวนให้ประชาชน เจ้าของธุรกิจแฟรนไชส์ ร่วมส่งผลงานธุรกิจแฟรนไชส์ของตัวเองเข้าร่วมประกวด ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2559 เพื่อการประเมินศักยภาพของตนเอง และธุรกิจ โดยผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาธุรกิจจากคณะพาณิชยศาสตร์ และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ มหาวิทยาลัยเนชั่น อีกทั้งเพื่อได้รับคำปรึกษาแนะนำในการพัฒนาธุรกิจ ณ สถานประกอบธุรกิจของตนโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เสริมสร้างเครือข่าย และได้รับการแบ่งปันความรู้ และประสบการณ์บริหารธุรกิจในระบบแฟรนไชส์ที่มีแนวปฏิบัติที่ดี พร้อมทั้งยังได้รับใบประกาศนียบัตรการประเมินเพื่อรับรองมาตรฐานคุณภาพการบริหารจัดการ โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เพื่อใช้ในการส่งเสริมความน่าเชื่อถือของกิจการ โดยยังได้รับการคัดเลือกให้เผยแพร่ธุรกิจผ่านสื่อในเครือเนชั่นอีกด้วย

ทั้งนี้ผู้ที่จะสมัครเข้าประกวด จะต้องมีคุณสมบัติเบื้องต้นคือ เป็นบุคคลหรือนิติบุคคลที่มีใบทะเบียนพาณิชย์เพื่อการประกอบกิจการ , ดำเนินธุรกิจอย่างเต็มรูปแบบก่อนวันที่ 1 มกราคม 2558 , เป็นธุรกิจเอกชนที่ดำเนินธุรกิจในประเทศไทยโดยมีผู้ถือหุ้นเป็นผู้มีสัญชาติไทยไม่น้อยกว่า 51 % , ผู้บริหารหลักของกิจการต้องเป็นผู้มีสัญชาติไทย , มีการให้สิทธิแฟรนไชส์แก่บุคคลหรือนิติบุคคลอื่นไม่น้อยกว่า 1 ราย พร้อมแนบเอกสารประกอบการสมัครดังนี้ ใบสมัคร และ ใบทะเบียนพาณิชย์ , เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการบริหารธุรกิจในระบบแฟรนไชส์ เช่น เอกสารเปิดเผยข้อมูลแฟรนไชส์ (FDD: Franchise Disclosure Document) คู่มือการดำเนินธุรกิจ แฟรนไชส์ (Operations Manual) หรือ สำเนาหนังสือสัญญาธุรกิจ แฟรนไชส์ (Franchise Agreement) เป็นต้น โดยผู้ประกอบธุรกิจแฟรนไชส์ สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการ หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กองส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า โทรศัพท์ 0-2 5475953 โทรสาร 0-25475952 Email: franchisegointer@gmail.com , franchise@nation.ac.th (คุณทิพย์ณัฐนันต์)

กรม

กรมสุขภาพจิต กรมสรรพสามิต กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรมศุลกากร กรมโรงงานฯ กรมโรงงานอุตสาหกรรม กรมปศุสัตว์ กรมสรรพากร กรมควบคุมโรค กรมประมง กรมบัญชีกลาง กรมพัฒนาที่ดิน กรมทรัพยากรน้ำบาดาล กรมที่ดิน กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กรมการค้าต่างประเทศ กรมธนารักษ์ กรมการศาสนา กรมอนามัย กรมราชทัณฑ์ กรมกิจการเด็กและเยาวชน กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กรมชล กรมฝนหลวงฯ
ภาพข่าว: เยี่ยมชมบูธ SMEs ต้นแบบ

นางสาวผ่องพรรณ เจียรวิริยะพันธ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า และคณะผู้บริหารจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ให้เกียรติเยี่ยมชมบูธ บริษัท ฟอร์ซ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ซึ่งเป็นผู้ประกอบการ SMEs ต้นแบบ ของกรมพัฒนาธุรกิจ โดยมี ดร.ถานันดร์ วัชโรทยางกูร

ภาพข่าว: สมทบทุนจัดหาอุปกรณ์การแพทย์ โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า

นางสาวผ่องพรรณ เจียรวิริยะพันธ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (คนที่ 2 จากขวา) เป็นผู้แทนรับมอบเงินบริจาคสมทบทุน "โครงการจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า" จำนวน 10,000 บาท จาก นายกี่เดช อนันต์ศิริประภา ผู้อำนวยการบริหารสมาคมประกันวินาศภัยไทย

ภาพข่าว: ร่วมยินดี

นางสาลินี วังตาล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ถ่ายภาพร่วมกันกับนางสาวผ่องพรรณ เจียรวิริยะพันธ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เนื่องในโอกาสครบรอบ 93 ปี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า และเปิดตัวกฎหมายหลักประกันทางธุรกิจ ณ

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ และ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค) คว้าแชมป์

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ และ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค) คว้าแชมป์ ประลองความรู้ทักษะด้านบัญชี ครั้งที่ 7 จัดโดย คณะบัญชี ม.ศรีปทุม ร่วมกับ กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ สมาคมผู้สอบบัญชีภาษีอากรแห่งประเทศไทย

ภาพข่าว: การประชุมเตรียมความพร้อมความร่วมมือส่งเสริมให้ SMEs จัดทำบัญชีเล่มเดียว

นายประสงค์ พูนธเนศ อธิบดีกรมสรรพากร เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมความร่วมมือส่งเสริมให้ SMEs จัดทำบัญชีเล่มเดียว และมาตรการการยกเว้นและลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับธุรกิจSMEs ร่วมกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

ภาพข่าว: แอมเวย์รับรางวัลธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น จากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

นางสาวผ่องพรรณ เจียรวิริยะพันธ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ (ขวา) มอบรางวัลธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น ระดับจังหวัด ประจำปี 2558 ให้แก่ บริษัท แอมเวย์ (ประเทศไทย) จำกัด โดยมี นางสาวลักษณา เจนอนันต์พร ผู้จัดการอาวุโสแผนกสื่อสารแบรนด์ (ซ้าย)

ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการยกระดับการบริหารจัดการธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์สู่มาตรฐาน ISO ปี

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการยกระดับการบริหารจัดการธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์สู่มาตรฐาน ISO ปี 2559ดาวน์โหลดใบสมัคร หรือกรอกใบสมัครออนไลน์ได้ที่ www.thailogistics.org www.facebook.com/thailogisticspage จัดส่งใบสมัครและเอกสารประกอบใบสมัครมาที่

ภาพข่าว: มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย รับประกาศเกียรติคุณรางวัลจรรยาบรรณดีเด่น ประจำปี

เมื่อเร็วๆ นี้ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณ "โครงการลดความเลื่อมล้ำของการกระจายรายได้" จากการสนับสนุนโครงการทำนา 1 ไร่ 1 แสน ในงาน "พลังแห่งจรรยาบรรณ" ประจำปี 2558 จัดขึ้นโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้าร่วมกับพันธมิตร โดยมี รศ.ดร.เสาวณีย์

ภาพข่าว: ผู้บริหาร WICE คว้ารางวัลธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ปี

นายชูเดช คงสุนทร กรรมการผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ บริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) "WICE" และในฐานะกรรมการผู้จัดการ บริษัท ซัน เอ็กซ์เพลส(ประเทศไทย) จำกัด บริษัทย่อยของ WICE เข้ารับรางวัลประกาศเกียรติคุณ"ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

ภาพข่าว: CMC Group เข้ารับรางวัลธรรมาภิบาลดีเด่น ประจำปี 2558

เมื่อวันที่ 21ธันวาคม ที่ผ่านมา บริษัท พระยาพาณิชย์พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด อีกหนึ่งบริษัทในเครือ CMC Group เข้ารับรางวัลธรรมาภิบาลดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี 2558 โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ณ ห้องดุสิตธานี ฮอลล์ โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพมหานคร โดย

SPU : คณะบัญชี ม.ศรีปทุม จับมือ กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์

คณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม ร่วมกับ กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์และสมาคมผู้สอบบัญชีภาษีอากรแห่งประเทศไทย จัดการแข่งขัน" ตอบปัญหาด้านการบัญชีสำหรับนักเรียนระดับ ปวช. และ ระดับ ปวส. ครั้งที่ 7 "วันที่ 14 มกราคม 2559 เวลา 08.30 - 16.30 น.ณ

ภาพข่าว: โครงการอบรมผู้ประกอบธุรกิจ เรื่อง การวิเคราะห์งบการเงินสำหรับผู้ประกอบการ

คุณปรานอม แสงไทร ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมและพัฒนาธรรมาภิบาลธุรกิจและ คุณจิตรกร ว่องเขตกรผู้อำนวยการกองธรรมาภิบาลธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ จัดโครงการอบรมผู้ประกอบธุรกิจ เรื่อง "การวิเคราะห์งบการเงินสำหรับผู้ประกอบการ" ณ ห้องคอนเวนชั่น

ศูนย์รับสร้างบ้านพีดีเฮ้าส์ ได้รับการคัดเลือกเป็นแฟรนไชส์ตัวอย่าง โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

ในอดีตหลายคนมองว่าธุรกิจรับสร้างบ้านทำเป็นแฟรนไชส์ไม่ได้ แต่ไม่ใช่กับ บอสใหญ่พีดีเฮ้าส์ สิทธิพร สุวรรณสุต ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พีดี เฮ้าส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกล ศึกษา และจัดทำระบบแฟรนส์ไชส์ศูนย์รับสร้างบ้าน พีดีเฮ้าส์

ภาพข่าว: สมาคมการค้ารับรางวัลสมาคมการค้าดีเด่น ประจำปี 2558

สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย โดย คณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาสมาคมการค้า ได้ร่วมกับ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์จัดงานสัมมนาสมาคมการค้า ประจำปี 2558 ภายใต้ชื่องาน " Together is Power 2015 : Empowering Network " เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 สิงหาคม 2558 เวลา

คณะวิทยาการจัดการ มรภ.สงขลา จับมือกรมพัฒนาธุรกิจการค้า สร้างนักบัญชีคุณภาพรุ่นใหม่เตรียมความนักศึกษา

ผศ.นิตยา จิตรักษ์ธรรม คณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) เปิดเผยถึงการอบรมสร้างนักบัญชีคุณภาพรุ่นใหม่ (Young & Smart Accountants) วันที่ 2-5 ก.ย. 58 ณ ห้องประชุม ศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มรภ.สงขลา ว่า เป็นความร่วมมือระหว่าง

สมาคมประกันชีวิตไทย คว้ารางวัลสมาคมการค้ายอดเยี่ยมแห่งปี 2558

สมาคมประกันชีวิตไทย ได้รับรางวัลสมาคมการค้ายอดเยี่ยม ประจำปี 2558 ในการประกวดสมาคมการค้าดีเด่น ซึ่งจัดโดย กรมพัฒนาธุรกิจการค้าร่วมกับสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยเพื่อมุ่งยกระดับคุณภาพมาตรฐานการบริหารจัดการและการดำเนินงานของสมาคมการค้าไทยให้เป็นศูนย์กลางในการพ

ก.ล.ต. เดินหน้าดำเนินการกรณีผู้ถือหุ้น NMG ถูกขัดขวางเข้าร่วมประชุม

ก.ล.ต. เดินหน้าดำเนินการตามกฎหมายหลักทรัพย์ หลังกรมพัฒนาธุรกิจการค้าระบุชัดการขัดขวางไม่ให้ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมไม่เป็นไปตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัดฯ ตามที่มีผู้ร้องเรียนประธานกรรมการ บริษัทเนชั่น มัลติมีเดีย

ภาพข่าว: พีดีเฮ้าส์ โรดโชว์ร่วมกับกระทรวงพาณิชย์ ขยายธุรกิจแฟรนไชส์รับสร้างบ้านประเทศกัมพูชา

นายสิทธิพร สุวรรณสุต ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และทีมผู้บริหาร บริษัท พีดี เฮ้าส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด เข้าร่วมกิจกรรมสร้างและขยายเครือข่ายทางการตลาด ตามโครงการพัฒนาศักยภาพการตลาดธุรกิจแฟรนไชส์2558 โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ โดยกิจกรรมครั้งนี้

ภาพข่าว: Biz Networking Showcase และครบรอบ 1 ปี ต้นแบบเครือข่ายธุรกิจ Biz Club

อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (นางสาวผ่องพรรณ เจียรวิริยะพันธ์) เป็นประธานเปิดงาน Biz Networking Showcase และแสดงความยินดีในโอกาสครบรอบ 1 ปี ต้นแบบเครือข่ายธุรกิจ Biz Club ส่วนกลาง โดยเริ่มต้นจากเครือข่ายเล็กๆ

กรมพัฒน์ฯ เปิดงาน Biz Networking Showcase และฉลองครบรอบ 1 ปี ต้นแบบเครือข่ายธุรกิจ Biz Club

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ปั้นเครือข่ายธุรกิจ Biz Club 36 แห่ง โชว์พลังนักธุรกิจภูมิภาคกว่า 7,600 ราย สร้างความเข้มแข็งด้วยการบริหารจัดการที่เป็นระบบ เชื่อมโยงเครือข่ายอย่างยั่งยืน พร้อมภูมิใจนำเสนอ 1 ปี ต้นแบบเครือข่ายธุรกิจ Biz Club ส่วนกลาง นางสาวผ่องพรรณ

แฟรนไชส์รูปแบบใหม่ AutoQuiks Wash Serve ในสถานีบริการน้ำมัน PT

ดร.ถานันดร์ วัชโรทยางกูร ประธานกรรมการบริหาร กลุ่มบริษัท ฟอร์ซ ผู้ให้บริการศูนย์บำรุงรักษารถยนต์ตามระยะทาง® AutoQuiks ซึ่งเป็นศูนย์บำรุงรักษารถยนต์แห่งแรก ที่ได้รับรองมาตรฐานคุณภาพแฟรนไชส์ จากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

นิติฯ จุฬาฯ ร่วมกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า จัดสัมมนา โครงการศึกษากฎหมายเพื่อรองรับการจัดตั้งนิติบุคคลโด

ศูนย์วิจัยกฎหมายและการพัฒนา คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนารับฟังความคิดเห็น "โครงการศึกษากฎหมายเพื่อรองรับการจัดตั้งนิติบุคคลโดยบุคคลคนเดียว" ในวันอังคารที่ 16 มิถุนายน 2558 เวลา

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า...โชว์ ข้อเท็จจริง แย้ง ผลการจัดอันดับเริ่มต้นธุรกิจไทย Doing Business

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า หารือร่วมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมเผยข้อมูลที่แท้จริงโต้ผลการจัดอันดับ ชี้แจงตัวชี้วัด ‘ข้อบังคับการทำงาน’ ไม่เกี่ยวข้องกับการเริ่มต้นจัดตั้งธุรกิจของไทย เป็นเพียงการปฏิบัติตามกฎหมายภายหลังมีลูกจ้างเกิน 10 คน

พาณิชย์ หนุน SMEs เต็มเหนี่ยว! จับมือ สถาบันการเงิน ปั้นผู้ประกอบการให้เข้าถึงเงินทุน

พาณิชย์ ‘หนุน SMEs เต็มเหนี่ยว จับมือ สถาบันการเงินทั้งภาครัฐและเอกชนผลักดันและสร้างแรงจูงใจให้ผู้ประกอบการเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ง่ายขึ้น หวัง! เสริมศักยภาพติดอาวุธทางการเงิน สร้างแรงจูงใจขยายธุรกิจ พร้อมผลักดันเจาะตลาดเพื่อนบ้านรอบแนวชายแดน

ทีวีไกด์: เป็นเงิน เป็นทอง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า นำธุรกิจไทยก้าวไกลสู่ AEC ตอนที่

รายการ"เป็นเงิน เป็นทอง" อาทิตย์ที่ 31 พฤษภาคม 2558 นี้เป็นตอน "กรมพัฒนาธุรกิจการค้า นำธุรกิจไทยก้าวไกลสู่ AEC ตอนที่ 2" ในสัปดาห์นี้เราจะพบกับ คุณผ่องพรรณ เจียรวิริยะพันธ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ในสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์เราจะไปติดตามกับเป็นเงิน

ราชภัฏโคราช จับมือ กระทรวงพานิชย์ ร่วมพัฒนานักศึกษา เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์

โปรแกรมวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ร่วมกับ กรมพัฒนาธุรกิจ กระทรวงพานิชย์ จัดโครงการอบรมเชิงทฤษฏี และเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร สร้างนักบัญชีคุณภาพรุ่นใหม่“Young & Smart Accountants” เมื่อวันที่ 12-15 พฤษภาคม

ทีวีไกด์: เป็นเงิน เป็นทอง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า นำธุรกิจไทยก้าวไกลสู่ AEC ตอนที่

รายการ"เป็นเงิน เป็นทอง" อาทิตย์ที่ 24 พฤษภาคม 2558 นี้เป็นตอน "กรมพัฒนาธุรกิจการค้า นำธุรกิจไทยก้าวไกลสู่ AEC ตอนที่ 1" ในสัปดาห์นี้เราจะพบกับ คุณผ่องพรรณ เจียรวิริยะพันธ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ในสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์เราจะไปติดตามกับเป็นเงิน

ก.ล.ต. ร่วมกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าส่งเสริมภาคธุรกิจระดมทุนผ่าน Crowdfunding

ก.ล.ต. และกรมพัฒนาธุรกิจการค้าร่วมสนับสนุนธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก และธุรกิจเกิดใหม่ใช้ Crowdfunding เป็นเครื่องมือในการระดมทุน เพื่อเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงแหล่งทุน สะดวกรวดเร็ว ด้วยต้นทุนที่ต่ำกว่า สร้างความเข้มแข็งแก่ธุรกิจ พร้อมรับ AEC

ขอเชิญสมัครงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เคล็ดลับพัฒนาการบริหารจัดการธุรกิจบริหารทรัพย์สิน สู่ AEC

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ร่วมกับศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดงานสัมมนาเชิงปฎิบัติการ ขอเชิญผู้ประกอบการและผู้บริหารธุรกิจบริหารทรัพย์สิน ประเภทบริหารจัดการอาคารชุด บ้านจัดสรรและอาคารสำนักงาน ร่วมกิจกรรมสัมมนาเชิงปฎิบัติการ