ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

7 ข้อควรรู้ เกณฑ์ประเมินมาตรฐานคุณภาพการบริหารจัดการธุรกิจบริหารทรัพย์สินฯ

ข่าวประชาสัมพันธ์อสังหาริมทรัพย์ วันพุธที่ ๑๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ๑๓:๓๖ น.
กรุงเทพฯ--19 ต.ค.--กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
หมวดที่ 1 การนำองค์กร
1.1 การกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยม
1.2 การส่งเสริมให้ปฏิบัติตามกฎหมาย และมีจริยธรรมภายในองค์กร
หมวดที่ 2 การวางแผนกลยุทธ์

2.1 มีการจัดทำแผนกลยุทธ์ มีเครื่องมือในการวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์ มีการพัฒนากลยุทธ์และเป้าหมายที่ชัดเจน

2.2 มีการนำกลยุทธ์สู่การปฏิบัติ จัดสรรทรัพยากรและบุคลากรสนับสนุน และกำหนดตัวชี้วัดแผนกลยุทธ์อย่างชัดเจน

หมวดที่ 3 การมุ่งเน้นลูกค้า

3.1 การวิเคราะห์ความต้องการของลูกค้า การรับฟังความคิดเห็น และการรวบรวมข้อมูลลูกค้า

3.2 การสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า การจัดการข้อร้องเรียนของลูกค้า

3.2 การประเมินความพึงพอใจของลูกค้า และเปรียบเทียบความต้องการของลูกค้าในปัจจุบัน และความต้องการของลูกค้าในอนาคต

หมวดที่ 4 การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้

4.1 การจัดทำข้อมูลรายงานเปรียบเทียบผลการดำเนินงาน การกำหนดตัวชี้วัด และการวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน

4.2 การจัดการข้อมูลสารสนเทศที่จำเป็นต่อองค์กร มีทรัพยากรเทคโนโลยีสารสนเทศ/อุปกรณ์ที่เหมาะสมและทันสมัย

4.3 การรวมรวบข้อมูลที่จำเป็นสำหรับองค์กร และสื่อสารวิธีการรวบรวมข้อมูลที่จำเป็นเพื่อการจัดการความรู้ภายในองค์กร

หมวดที่ 5 การมุ่งเน้นบุคลากร

5.1 การจัดทำโครงสร้างละระบบการบริหารงานบุคคล กระบวนการสรรหา การประเมินขีดความสามารถ และการสร้างแรงจูงใจของบุคลากร

5.2 การจัดการสวัสดิการ และสิ่งอำนวยความสะดวกพื้นฐานที่จำเป็นในการทำงาน

5.3 การสร้างความผูกผัน การวางแผนและการพัฒนาบุคลากร และการวางแผนความก้าวหน้าในอาชีพของบุคลากร

หมวดที่ 6 การมุ่งเน้นปฏิบัติการ

6.1 การออกแบบขั้นตอนและระบบการปฏิบัติงาน การควบคุมต้นทุนและการบริหารความเสี่ยงในระบบการบริหารงาน

6.2 การเผยแพร่ข้อมูลจรรยาบรรณวิชาชีพและมาตรฐานการปฏิบัติงาน บทลงโทษตามกฎหมายในการปฏิบัติงาน และการให้บริการลูกค้า

6.3 การเผยแพร่ข้อมูลกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารทรัพย์สินมาปรับใช้ในการปฏิบัติงาน และการปฏิบัติตามระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

6.4 ขั้นตอนและกระบวนการวิธีการดูแลสาธารณูปโภค อาทิ การจัดการระบบจราจรภายในอาคาร การจัดการสุขาภิบาล ทำความสะอาดและดูแล สุขอนามัย จัดการระบบน้ำเสีย งานซ่อมบำรุง การจัดการสิ่งอำนวยความสะดวก ต่างๆ ตามมาตรฐานกำหนด และอุปกรณ์ให้พร้อมใช้งาน

6.5 หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติด้านบัญชีและการเงิน ระบบภาษีตามที่กฎหมายกำหนด ประกันภัย และความเสี่ยงในการปฏิบัติงาน

6.6 นโยบายการรักษาปลอดภัยในการบริหาร ช่วงเหตุการณ์ปกติ ฉุกเฉิน และสถานการณ์เพลิงไหม้

6.7 การบริหารจัดการการให้ข้อมูลผู้ใช้บริการ อาทิ การประชุมนิติบุคคล การสร้างความสัมพันธ์ การจัดการทรัพยากรบุคคล ระเบียบข้อบังคับ และการจัดการข้อร้องเรียนต่างๆ

6.8 ระบบการจัดการและการจัดเก็บข้อมูลผู้ใช้บริการทั้งภายในภายนอก และการสื่อสารข้อมูลให้กับผู้ใช้บริการ

หมวดที่ 7 ผลลัพธ์
7.1 การรายงานผลด้านการนำองค์กร
7.2 การรายงานผลความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ
7.3 การรายงานผลความพึงพอใจของบุคลกรในการปฏิบัติงาน
7.4 การรายงานผลการมุ่งเน้นปฏิบัติการ
7.5 การรายงานผลการดำเนินธุรกิจ
ที่มา : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการธุรกิจบริหารทรัพย์สิน ประเภทอาคารชุด บ้านจัดสรร และอาคารสำนักงาน ภายใต้ข้อตกลง AFAS ปีงบประมาณ 2559

ดำเนินงานโดย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ร่วมกับ ศูนย์วิทยบริการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

กรม

กรมศิลปากร กรมสุขภาพจิต กรมส่งเสริมการค้า กรมธนารักษ์ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล กรมเหมืองแร่ฯ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กรมการขนส่งทางบก กรมโรงงานฯ กรมพลศึกษา กรมการท่องเที่ยว กรมควบคุมโรค กรมการค้าภายใน กรมป่าไม้ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กรมศุลกากร กรมโรงงาน กรมสรรพสามิต กรมฝนหลวง กรมบัญชีกลาง กรมเจ้าท่า กรมสรรพากร กรมปศุสัตว์ กรมพัฒนาที่ดิน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Thailand Online Mega Sale 2016 บทสรุปคึกคัก สร้างเม็ดเงิน 9 วัน กว่า 355 ล้านบาท

สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สพธอ.) หรือ ETDA (เอ็ตด้า) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พร้อม กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD) กระทรวงพาณิชย์ และ สมาคมผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ไทย ประกาศความสำเร็จ

ภาพข่าว: กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ จัดเวิร์คช็อปคัดเลือกผู้ประกอบการ OTOP

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ จัดกิจกรรมบ่มเพาะผู้ประกอบการ OTOP ไทย ก้าวเข้าสู่การเป็นสุดยอด OTOP SELECT และ Smart Community Trader อย่างเต็มตัว โดยมี ผศ.ดร.ธนพรรณ บุณยรัตกลิน และ ดร.พงศ์ศรันย์ พลศรีเลิศ วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ เข้าให้ความรู้

รองนายกฯธนะศักดิ์ นำทีมหารือภาครัฐ/เอกชน ในการสร้างคุณภาพให้กับ การท่องเที่ยวทั้งระบบเพื่อให้เกิดควา

พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรี ร่วมกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้จัดประชุมหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านการท่องเที่ยวของภาครัฐ ณ ทำเนียบรัฐบาล ประกอบด้วย กรมการท่องเที่ยว, กรมสรรพากร, กรมพัฒนาธุรกิจการค้า, กรมศุลากร,กรมเอเชียตะวันออก

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า จัดกิจกรรมเวิร์คช็อป ปั้นนักการค้ามืออาชีพ แก่พี่น้อง OTOP

กิจกรรมดีๆแก่พี่น้อง OTOP ภาคอีสาน กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เตรียมยกขบวนไปจัดกิจกรรมเวิร์คช็อป "ปั้นนักการค้ามืออาชีพ" เพื่อมุ่งสู่เส้นทางสุดยอด OTOP SELECT พร้อมเคล็ดลับการเป็น Smart Community Trader อย่างเต็มตัว !! ในวันที่ 29 กันยายนนี้

ข่าวซุบซิบ: กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ คัดเลือกผู้ประกอบการ OTOP

เป็นอีกหนึ่งกรมฯ ที่ยังคงมุ่งมั่นค้นฟ้าคว้าหาดาวรุ่ง OTOP จากทั่วประเทศไทย สำหรับ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่คราวนี้เตรียมจัดเวิร์คช็อปคัดเลือกผู้ประกอบการ OTOP เพื่อก้าวเข้าสู่การเป็นสุดยอด OTOP SELECT และ Smart Community Trader อย่างเต็มตัว

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ชวนผู้ประกอบการ OTOP ไทย เข้าร่วมเวิร์คช็อป ปั้นนักการค้ามืออาชีพ

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เชิญชวนพี่น้อง ผู้ประกอบการ OTOP ไทย เข้าร่วมเวิร์คช็อป "ปั้นนักการค้ามืออาชีพ" เพื่อมุ่งสู่เส้นทางสุดยอด OTOP SELECT พร้อมเคล็ดลับการเป็น Smart Community Trader อย่างเต็มตัว !! ในวันที่ 26 กันยายน ที่โรงแรมต้นน้ำ

ภาพข่าว: SENA รับรางวัลทายาททางธุรกิจยอดเยี่ยม ปี 2559

ผศ.ดร.เกษรา ธัญลักษณ์ภาคย์ (แถวหน้ากลาง) รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. เสนาดีเวลลอปเม้นท์ (SENA) รับมอบโล่รางวัลจากคุณสาโรจน์ สุวัตถิกุล รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์พร้อมถ่ายภาพร่วมกับคุณหญิงณัฐิกา วัธนเวคิน อังอุบลกุล (คนแรกจากขวา)

รมว.ท่องเที่ยว ย้ำการท่องเที่ยวยังเติบโต มีการเตรียมพร้อมทุกด้านอย่างดี

จากการนำเสนอข่าวความร่วมมือของหลายหน่วยงานเช่น กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กรมสรรพากร กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ กรมการท่องเที่ยว กองบัญชาการปราบปรามอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ กองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว

ภาพข่าว: IRM ธุรกิจบริหารทรัพย์สินที่ผ่านการพัฒนาตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพ

เมื่อเร็ว ๆ นี้ นายธนันทร์เอก หวานฉ่ำ กรรมการผู้จัดการ บริษัท อินเตอร์เรียลตี้แมเนจเม้นท์ จำกัด (IRM) และอดีตนายกสมาคมบริหารทรัพย์สินแห่งประเทศไทย รับมอบโล่ห์ประกาศเกียรติคุณจากนางสาวรัตนา เธียรวิศิษฎ์สกุลรองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เนื่องจาก IRM

TARAD.com จัดใหญ่ ส่งสินค้าและดีลพิเศษจัดเต็ม ร่วมงาน Thailand Online Mega Sale

TARAD.com จัดใหญ่ ส่งสินค้าและดีลพิเศษจัดเต็ม ร่วมงาน Thailand Online Mega Sale 2016 พร้อมแจกแต้มแทนเงินสด TARAD Point ฟรี! สำหรับสมาชิกที่ลงทะเบียนวันนี้(29 ส.ค.59) จำนวน 999 ท่านแรก!!! แล้วพบกัน 1-9 ก.ย. นี้ ที่ www.TARAD.com กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

ภาพข่าว: งานเลี้ยง Together is Power 2016 : Enhancing Connectivity ณ โรงแรมดุสิตธานี

ฯพณฯ อภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ให้เกียรติเป็นประธานในงาน "Together is Power 2016 : Enhancing Connectivity" ณ ห้องนภาลัยบอลรูม โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ ซึ่งจัดโดย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ร่วมกับสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย โดยมี อิสระ

ภาพข่าว: พิธีเปิดงาน Thailand Online Mega Sale 2016

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ผนึก ETDA และสมาคมผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ไทย จัดยิ่งใหญ่มหกรรม Thailand Online Mega Sale 2016 ทรงพร โกมลสุรเดช ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ที่ 4 จากขวา) พร้อมด้วย ผ่องพรรณ เจียรวิริยะพันธ์

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ผนึก ETDA และสมาคมผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ไทย จัดยิ่งใหญ่มหกรรม

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ผนึก ETDA และสมาคมผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ไทย จัดยิ่งใหญ่มหกรรม Thailand Online Mega Sale 2016 ภายใต้แนวคิด "Raining Sales Fever: ลดเว่อร์! ท้าหน้าฝน" 1 - 9 ก.ย. 59 คาดผู้ร่วมงานทะลัก 1 ล้านคน เม็ดเงินสะพัด 450

หอการค้าไทย จัดงานสัมมนาสมาคมการค้า 59

ด้วย คณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาสมาคมการค้า สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ร่วมกับ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ กำหนดจัดงาน สัมมนาสมาคมการค้า ประจำปี 2559 "Together is Power 2016 : Enhancing Connectivity" ขึ้น ในวันจันทร์ที่ 29 สิงหาคม 2559 เวลา 15.00

พาณิชย์! ดัน SME ดีเด่นทั่วไทย บุกจีน และเมียนมาร์ ขยายช่องทางตลาด พร้อมโชว์ศักยภาพ SME ในงาน SME

กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(สสว.)จัดงาน "สุดยอด SME ดีเด่นทั่วไทย" (SME Provincial Champion) เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบธุรกิจที่ได้รับการคัดเลือกเป็นสุดยอด SME จาก 77 จังหวัดทั่วประเทศ

ผอ.พูนพงษ์ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เยี่ยมชมบูธ ThaiFranchiseCenter.com ในงาน TFBO

ThaiFranchiseCenter.com เว็บไซต์รวบรวมธุรกิจแฟรนไชส์ใหญ่ที่สุดในไทย ได้รับเกียรติเป็นอย่างสูงจาก นายพูนพงษ์ นัยนาภากรณ์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ แวะเยี่ยมชมบูธ ThaiFranchiseCenter.com

ภาพข่าว: พาณิชย์! โชว์ศักยภาพ SME ดีเด่นทั่วไทย ในงาน SME Provincial

นางสาวผ่องพรรณ เจียรวิริยะพันธ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ประธานเปิดงาน "สุดยอด SME ดีเด่นทั่วไทย" (SME Provincial Champion) เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบธุรกิจที่ได้รับการคัดเลือกเป็นสุดยอด SMEจาก 77 จังหวัดทั่วประเทศ ได้พบปะเจรจาขยายตลาดกับผู้ค้า ผู้ผลิต

เอ็ตด้า ผนึกกำลัง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า และ สมาคมผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ไทย เตรียมเปิดฉาก

สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สพธอ.) หรือ ETDA (เอ็ตด้า) กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) จับมือ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และสมาคมผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ไทย เตรียมเปิดฉาก Thailand Online Mega

ภาพข่าว: SPU : คณะบัญชี ม.ศรีปทุม ขอนแก่น จัดอบรมเชิงทฤษฎีและเชิงปฏิบัติ

คณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอนแก่น จัดอบรมเชิงทฤษฎีและเชิงปฏิบัติในลักษณะสถานการณ์จำลองหลักสูตรสร้างนักบัญชีรุ่นใหม่ Young & Smart Accountants โดยมี นายสาโรจน์ สุวัตถิกุล รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ให้เกียรติเป็นวิทยากรพิเศษมาบรรยายภายใต้หัวข้อ

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ร่วมกับ สสว. จัดงาน สุดยอด SME ดีเด่นทั่วไทย (SME Provincial

ด้วยกระทรวงพาณิชย์ โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(สสว.)จะจัดงาน "สุดยอด SME ดีเด่นทั่วไทย" (SME Provincial Champion) เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบธุรกิจที่ได้รับการคัดเลือกเป็นสุดยอด SME จาก 77 จังหวัดทั่วประเทศ

พาณิชย์! นัด SME ดีเด่นทั่วไทย เจรจาธุรกิจเพิ่มช่องทางการขาย - ขยายตลาด ในงาน SME Provincial

กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(สสว.)จัดงาน "สุดยอด SME ดีเด่นทั่วไทย" (SME Provincial Champion) เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบธุรกิจที่ได้รับการคัดเลือกเป็นสุดยอด SME จาก 77 จังหวัดทั่วประเทศ

นีโอ จับมือ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า จัดใหญ่ e-Biz Expo 2016

"นีโอ" จับมือ "กรมพัฒนาธุรกิจการค้า" จัดใหญ่ "e-Biz Expo 2016" และ "Thailand e-Commerce Day" ชูแนวคิด "Digital in Your Hand" ขนกุนซือ แวดวง อี-บิซิเนส ร่วมแชร์ประสบการณ์ หวังติดอาวุธให้ผู้ประกอบการไทย รับมือกับเทรนด์ธุรกิจที่หลากหลาย

บัซซี่บีส์ ปลื้มคว้ารางวัล Best E-Commerce Website Award 2016 ด้านความน่าเชื่อถือ จากกรมพัฒนาธุรกิจ

มร. ไมเคิล เชน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และนางสาวณัฐธิดา สงวนสิน กรรมการผู้จัดการ บริษัท บัซซี่บีส์ จำกัด ในฐานะบริษัทสตาร์ทอัพที่เติบโตแบบก้าวกระโดด และเป็นผู้นำธุรกิจด้านการผลิตแอพพลิเคชั่น CRM และมีแพลทฟอร์มระบบ E-Commerce บนมือถือผ่านระบบ Privilege

ภาพข่าว: ชุดชั้นในเวียนนา รับรางวัลดีเด่น E-Commerce จากกระทรวงพาณิชย์

เมื่อเร็วๆ นี้ บริษัท วีน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (เครือสหกรุ๊ป) สู่ความสำเร็จอีกขั้นกับการเป็นบริษัทแห่งผู้นำคุณภาพ ด้านอีคอมเมิร์ซ ผลงานของบริษัทฯ ได้รับการคัดเลือกจากกว่า 200 บริษัท เข้ารับรางวัลดีเด่นจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

เจมส์ มาร์ บุกเซอร์ไพร์สให้กำลังใจผู้ประกอบการ SME ในงานเปิด เอสเอ็มอี มาร์เก็ตเพลส-

กลุ่มเซ็นทรัล และ บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)ร่วมกับ สภาหอการค้าไทย สภาอุตสาหกรรม และกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ สานต่อนโยบายขับเคลื่อนเอสเอ็มอีไทยภายใต้คณะกรรมการสานพลังประชารัฐ

e-Biz Expo 2016: Digital in your Hand

นางสาวผ่องพรรณ เจียรวิริยะพันธ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานในพิธีเปิด e-Biz Expo 2016: Digital in your Hand ซึ่งเป็นนิทรรศการจัดโดยบริษัท เอ็น.ซี.ซี เอ็กซิบิชั่น ออกาไนเซอร์ จำกัด หรือนีโอ