ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

วสท.เสนอแนะ12 ข้อ รัฐเร่งจัดการขยะพิษ-อิเล็กทรอนิกส์ ก่อนไทยจะเป็นบ่อขยะโลก

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป วันอังคารที่ ๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ๑๖:๓๒ น.
กรุงเทพฯ--3 ก.ค.--เบรนเอเซีย คอมมิวนิเคชั่น

จากข่าวที่สร้างความกังวลและตื่นตระหนกแก่คนไทย ขยะพิษและขยะอิเล็กทรอนิกส์ส่งจาก 35 ประเทศทะลักเข้าไทย และกระจายอยู่ในพื้นที่ต่าง ๆทั่วประเทศกว่า 20 จังหวัด โดยสำนักงานตำรวจแห่งชาติ กรมโรงงานอุตสาหกรรม และกรมศุลกากร เข้าตรววจค้นโรงงานนำเข้าแปรรูปกำจัดขยะ-แยกขยะ จำนวนกว่า 33 โรง นำเข้าขยะพิษกว่า 8 แสนตัน สร้างผลกระทบต่อสุขภาพ ชีวิต ห่วงโซ่อาหาร แหล่งน้ำและสิ่งแวดล้อม วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) เสนอแนะแนวทาง 12 ข้อ ในการจัดการขยะอิเลคทรอนิกส์ให้มีประสิทธิภาพและความปลอดภัย ช่วยกันยกระดับธุรกิจอุตสาหกรรม เพื่อร่วมสร้างเศรษฐกิจที่ยั่งยืนและรับผิดชอบต่อประชาชน สังคมและสิ่งแวดล้อม

ดร.ธเนศ วีระศิริ (Thanes Weerasiri) นายกวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) ย้ำถึงปัญหาการลักลอบนำเข้าขยะพิษและอิเล็กทรอนิคส์สู่ประเทศไทย จากข้อมูลกรมโรงงานอุตสาหกรรมสถิติสะสมจำนวนโรงงานที่ได้รับอนุญาตในปี 2559 โรงงานประเภทลำดับที่ 105 จำนวน 18 แห่ง โรงงานประเภทลำดับที่ 106 จำนวน 31 แห่ง แต่ในปี 2560 เพิ่มขึ้นเป็น 88 แห่ง และ 111 แห่ง รวมทั้งปัญหาขยะอิเล็กทรอนิกส์จากการใช้ภายในประเทศ ที่ประเทศไทยยังขาดการจัดการ รวบรวมและกำจัดที่ดี อาทิเช่น คนไทยทั้งประเทศใช้โทรศัพท์มือถือกว่า 93 ล้านเลขหมาย ในแต่ละปีมีขยะจากแบตเตอรี่โทรศัพท์มือถือกว่า เพิ่มขึ้นในทุกปีจึงเป็นปัญหาที่ผู้เกี่ยวข้องต้องให้ความสำคัญและมีส่วนร่วมรับผิดชอบ

การจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ที่ไม่เหมาะสมจะก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพอนามัย ชุมชนและสิ่งแวดล้อม การปนเปื้อนมลพิษจากการรีไซเคิลขยะอิเล็กทรอนิกส์จึงเริ่มจากเส้นทางของผู้ผลิตขยะอิเล็กทรอนิกส์ไปถึงผู้รับขยะอิเล็กทรอนิกส์ และสุดท้ายไปสู่ความเสี่ยงต่อประชาชนและสิ่งแวดล้อมได้แก่ 1) ตะกั่ว ทำลายระบบประสาท ต่อมไร้ท่อ ไต ระบบเลือด และการพัฒนาสมองของเด็ก ส่วนพิษเรื้อรังจะค่อยๆ แสดงอาการภายหลัง 2)ปรอท เป็นอันตรายต่อระบบประสาทส่วนกลาง ได้แก่ สมอง และไขสันหลัง ทำให้เสียการควบคุมเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของแขน ขา การพูด ทำให้ระบบประสาทรับความรู้สึกเสียไป เช่น การได้ยิน การมองเห็น 3) คลอรีนอยู่ในพลาสติกพีวีซี ก่อสารมะเร็ง เมื่อพลาสติกถูกเผาอาจส่งผลต่อระบบหายใจ ระคายจมูก และทำให้เคลือบฟันผุ 4) แคดเมียม มีพิษเฉียบพลัน ทำให้ปอดอักเสบรุนแรง ไตถูกทำลาย และ 5) โบรมีน เป็นสารก่อมะเร็ง อาจก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางชีวเคมี

ศ.ดร.ธเรศ ศรีสถิตย์ (Thares Srisatit) คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม วสท. กล่าวว่า ประเภทขยะอิเล็กทรอนิกส์ มี 10 กลุ่ม ตามระเบียบว่าด้วยการจัดการของเสียจากเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ Directive 2002/96/EC of the European Parliament and of the Council of 27 January 2003 on waste electrical and electronic equipment (WEEE) ได้แก่ 1) เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในครัวเรือนขนาดใหญ่ เช่น ตู้เย็น เครื่องทำความเย็น เครื่องซักผ้า 2) เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในครัวเรือนขนาดเล็ก เครื่องดูดฝุ่น,เตารีด 3)อุปกรณ์ ITคอมพิวเตอร์,โน้ตบุ๊ก, เครื่องสแกนภาพ, เครื่องโทรสาร/โทรศัพท์,โทรศัพท์มือถือ 4) เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริโภค วิทยุ, โทรทัศน์, กล้องและเครื่องบันทึกวีดีโอ, เครื่องดนตรีที่ใช้ไฟฟ้า 5) อุปกรณ์ให้แสงสว่าง หลอดไฟฟลูออเรสเซนต์ 6) อุปกรณ์เครื่องมือการแพทย์ 7) เครื่องมือวัดหรือควบคุมต่างๆ เครื่องจับควัน, เครื่องควบคุมอุณหภูมิ 8) ของเล่น, เกมส์บอย, ของเล่นที่ใช้ไฟฟ้า 9) เครื่องมือไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ สว่าน, เลื่อยไฟฟ้า 10) เครื่องจำหน่ายสินค้าอัตโนมัติ, เครื่องจำหน่ายเครื่องดื่มอัตโนมัติ

ส่วนร่างพระราชบัญญัติการจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.... ของประเทศไทยนั้น ได้กำหนดขอบเขตของผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในบังคับแห่งพระราชบัญญัตินี้ ได้แก่ คอมพิวเตอร์, เครื่องโทรศัพท์และโทรศัพท์ไร้สาย, เครื่องปรับอากาศ,เครื่องรับโทรทัศน์, ตู้เย็น, ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ตามที่กำหนดในกฎกระทรวงและจะทยอยประกาศออกมาตามความเหมาะสมของการจัดการซากอิเลคทรอนิกส์

แนวทางในการจัดการกับโรงงานแยกขยะอิเลคทรอนิกส์ที่เข้ามาเปิดและลักลอบนำเข้ามีกว่า 148 โรง ควรดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดพร้อมกับการตรวจสอบที่มีประสิทธิภาพ เพราะโรงงานที่พบนั้น ส่วนใหญ่ดำเนินการไม่ถูกต้องตามกฎหมาย เช่น เปิดโรงงานโดยไม่ได้รับอนุญาต หรือการนำเข้าขยะอิเล็กทรอนิกส์โดยการสำแดงเท็จ ซึ่งตามข้อตกลงในอนุสัญญาบาเซล ถือว่าเป็นอาชญากรรม ทั้งนี้ให้ดำเนินการกับโรงงานที่ทำผิดกฎหมายของประเทศ สำหรับการนำขยะอิเล็กทรอนิกส์เข้ามาในประเทศจะเป็นไปตามข้อตกลงตามอนุสัญญาบาเซลซึ่งประเทศไทยเป็นภาคีของอนุสัญญานี้ และต้องมีการควบคุมอย่างเข้มงวดตามกฎหมายของประเทศไทยที่มีอยู่

ขั้นตอนตามมาตรฐานในการกำจัดซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ ขั้นตอนที่ 1 การมีระบบการเรียกคืนซากผลิตอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อรวบรวมขยะอิเล็กทรอนิกส์ โดยอาจใช้หลักการขยายความรับผิดชอบของผู้ผลิต (Extended Producer Responsibility, EPR) อาจให้ผู้ผลิตมีหน้าที่ในการเรียกคืนซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ที่เสื่อมสภาพและหมดอายุ และการจัดตั้ง"ศูนย์รับคืนซากผลิตภัณฑ์" ขั้นตอนที่ 2 การคัดแยกโดยโรงงานคัดแยกที่ได้มาตรฐานและมีระบบควบคุมที่ถูกต้อง ที่ได้รับการอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม เป็นโรงงานประเภท 106 ซึ่งมีการควบคุมกระบวนการต่างๆ เพื่อนำกลับมาใช้ใหม่ และการบดย่อยเป็นชิ้นส่วนเล็กๆ โดยไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและผู้ปฏิบัติงาน ขั้นตอนที่ 3 นำส่วนที่เหลือจากการคัดแยกและไม่สามารถนำกลับมาใช้ประโยชน์ได้ไปกำจัด โดยการฝังกลบแบบปลอดภัยซึ่งป้องกันการรั่วซึมสู่สิ่งแวดล้อม หรือการเผาอุณหภูมิสูงที่แยกออกจากขยะมูลฝอยของชุมชนทั่วไป

กฎหมายควรจะมีข้อปรับปรุงแก้ไขเกี่ยวกับขยะอิเลคทรอนิกส์ ปัจจุบันมีร่างพระราชบัญญัติการจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. .... ซึ่งยกร่างโดยกรมควบคุมมลพิษ ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการพิจารณาของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เท่าที่พิจารณาดูแล้วมีความสมบูรณ์ครบถ้วนคล้ายๆ กับของต่างประเทศ โดยเฉพาะสหภาพยุโรปและญี่ปุ่น

12 ข้อเสนอแนะจาก วสท.แก่หน่วยงานและรัฐบาล มีดังนี้ ระยะสั้น 1) ระงับการนำเข้าซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ที่ไม่ปฏิบัติตามอนุสัญญาบาเซลทั้งหมด ที่รวมไปถึงกลุ่มสำแดงเท็จ 2) ทบทวนความพร้อมการรองรับซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ตามอนุสัญญาบาเซลที่มีอยู่ในประเทศและผลการดำเนินการของผู้ประกอบการ 3)ทบทวนความจำเป็นในการนำขยะเศษพลาสติกเข้าประเทศ หากไม่จำเป็นขอให้ยกเลิกการนำเข้าเพื่อป้องกันการสำแดงเท็จ4) ตรวจสอบโรงงานที่นำซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์มาคัดแยกและสภาพประสิทธิภาพทุกโรงงานรวมทั้งกลุ่มโรงงานที่มีการนำเข้าขยะประเภทอื่นๆ จากต่างประเทศ 5) ติดตามตรวจสอบการคัดแยกของประชาชนที่มีมากในอำเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์และตามจังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศ เพื่อให้ควบคุมการคัดแยกและทิ้งของเสียออกสู่สาธารณะที่จะส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนและสิ่งแวดล้อม 6) ฟื้นฟูสภาพแวดล้อมในโรงงานที่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อประชาชนและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งรอบโรงงานที่มีการคัดแยกซากผลิตภัณฑ์อย่างไม่มีถูกต้องและทิ้งของเสียออกสู่สิ่งแวดล้อม 7) เร่งรัดร่างพรบ.การจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ...ให้มีผลบังคับใช้โดยเร็ว

ระยะยาว 1) ผู้ผลิตสินค้าอิเลคทรอนิกส์ควรมีส่วนร่วมเป็นผู้รวบรวมและจัดเก็บขยะ/ซากอิเลคทรอนิกส์ 2) สนับสนุนให้สร้างโรงงานคัดแยกและกำจัดซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ที่ได้มาตรฐาน โดยเฉพาะการจัดตั้งเป็น "เขตอุตสาหกรรมการคัดแยก นำกลับมาใช้ใหม่ของขยะหรือซากผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์" ที่กระจายอยู่ทั่วประเทศให้เป็นที่ยอมรับของประชาชนที่อยู่ใกล้เคียงและไม่เกิดความขัดแย้ง 3)หากร่างพระราชบัญญัติการจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ... มีผลบังคับใช้ จะต้องดำเนินการจัดเตรียมสิ่งอำนวยความสะดวกในการรวบรวมซากอิเล็กทรอนิกส์กลับเข้าสู่ระบบการกำจัดอย่างมีประสิทธิภาพให้ครอบคลุมทั่วทั้งประเทศ ซึ่งจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากภาคประชาชน ผู้ประกอบการและหน่วยงานของรัฐในระดับต่าง ๆ 4) ยกเลิกการนำเข้าซากขยะอิเล็กทรอนิกส์ทุกประเภท ทั้งที่นำเข้าเพื่อการคัดแยกและนำกลับมาใช้ใหม่ รวมทั้งเพื่อการซ่อมแซมอุปกรณ์ภายใน 5 ปี 5) ยกเลิกการนำเข้าขยะเศษพลาสติกจากต่างประเทศ และยกเลิกการนำชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์หรืออุปกรณ์ไฟฟ้าเพื่อนำมาซ่อมแซมแล้วกลับมาใช้ใหม่ทั้งหมด

หมายเหตุ

"ประเภทหรือชนิดของโรงงานลำดับที่ 105" หมายถึงโรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการคัดแยกหรือฝังกลบสิ่งปฎิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่มีลักษณะและคุณสมบัติตามที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวงฉบับที่ 2 (พ.ศ.2535)

"ประเภทหรือชนิดของโรงงานลำดับที่ 106" หมายถึงโรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับนำผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรมที่ไม่ใช้แล้วหรือของเสียจากโรงงานมาผลิตเป็นวัตถุดิบหรือผลิตภัณฑ์ใหม่โดยผ่านกรรมวิธีการผลิตทางอุตสาหกรรม

สำนักงาน

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย สำนักงานกปร. สำนักงานป.ป.ช. สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง สำนักงานพัฒนาฝีมือ สำนักงานปรมาณู สำนักงานนวัตกรรม สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สำนักงานวัฒนธรรม สำนักงานประกันสังคม สำนักงานพาณิชย์ สำนักงานป.ป.ส. สำนักงานก.พ.ร. สำนักงานสหกรณ์ สำนักงานกกพ. สำนักงานปรมาณูเพืิ่อสันติ สำนักงานสลากฯ สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะกระทรวงการคลัง สำนักงานชลประทาน สำนักงานเกษตรอำเภอ สำนักงานการศึกษา สำนักงานข้าหลวงใหญ่ สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม สำนักงานปรมาณูเพื่อส้นติ
CAT เพิ่มระบบสื่อสารภายในถ้ำหลวงเพื่อสนับสนุนการค้นหา 13 ชีวิต

วันนี้ (28 มิ.ย.61) บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือ CAT ได้ให้ความร่วมมือกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติในการติดตั้งลากสายไฟเบอร์ออปติกระยะทางรวมสูงสุด 4,000 เมตร เข้าไปในถ้ำหลวง ขุนน้ำนางนอน เพื่อติดตั้ง CCTV

กิจกรรมชมบอลโลกอย่างสร้างสรรค์ ห่างการพนัน

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจกองบังคับการตำรวจนครบาล 5 ร่วมกับสถานศึกษา 8 โรงเรียนในพื้นที่และ สโมสรเอสซีจี เมืองทอง ยูไนเต็ด จัดกิจกรรม "เล่นฟุตบอลอย่างสร้างสรรค์ ห่างไกลการพนัน ช่วยป้องกันอาชญากรรม" ณ

ภาพข่าว: วิทยาศาสตร์ฯ มธ. จับมือ กองพิสูจน์หลักฐาน เสริมความมั่นคงประเทศ

รศ.พรชัย ตระกูลวรานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทั่วไป มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (คนที่ 3 จากซ้าย) พล.ต.ต.ปรีดี พงศ์เศรษฐสันต์ รองผู้บัญชาการ สำนักงานพิสูจน์หลักฐาน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ปทุมธานี (คนที่ 2 จากซ้าย) และรศ.ดร.สมชาย ชคตระการ

สำนักงานตำรวจแห่งชาติและกระทรวงการคลังร่วมมือกวาดล้างนายทุนเงินกู้นอกระบบที่ผิดกฎหมาย

นายพรชัย ฐีระเวช ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการเงิน ในฐานะรองโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า กระทรวงการคลังและสำนักงานตำรวจแห่งชาติดำเนินการเชิงรุกร่วมกันในการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับหนี้นอกระบบ

อายิโนะโมะโต๊ะ รุกหนัก เดินหน้ากวาดล้าง สินค้าปลอมแปลงเครื่องหมายการค้า

ตลอดช่วง 2 เดือนที่ผ่านมา บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด ได้ร่วมกับทีมเจ้าหน้าที่ตำรวจกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ (ปอศ.) สังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ภาพข่าว: โรงแรมเซ็นทาราให้การต้อนรับ พล.ต.อ.วีรพงษ์ ชื่นภักดี ที่ปรึกษาพิเศษ

นายมนูญ วุฒิ ผู้จัดการทั่วไปโรงแรมเซ็นทาราหาดใหญ่ ให้การต้อนรับ พล.ต.อ.วีรพงษ์ ชื่นภักดี ที่ปรึกษาพิเศษ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ในโอกาสเดินมาปฏิบัติภารกิจที่อำเภอหาดใหญ่และจังหวัดสงขลาและให้เกียรติพักที่โรงแรมเซ็นทารา

สสส. ตร. และภาคีเครือข่าย รณรงค์รับมือสงกรานต์ชูแคมเปญ จอดก่อนสาด ไม่ประมาท ไม่ดื่ม ไม่ซิ่ง

วันนี้(9เมษายน2561) เวลา10.00 น. ที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) ร่วมกับ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ(ตร.) เครือข่ายพัฒนาคุณภาพชีวิต และเครือข่ายเยาวชนป้องกันนักดื่มหน้าใหม่ จัดกิจกรรมรณรงค์สงกรานต์

กรุงไทยร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ แต่งตั้ง CenPay รับชำระค่าปรับจราจร

ธนาคารกรุงไทยร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติแต่งตั้ง บริษัท ห้างเซ็นทรัล ดีพาทเมนท์สโตร์ จำกัด เป็นตัวแทนชำระเงิน (แบงก์กิ้งเอเจนท์) เพื่อขยายช่องทางบริการรับชำระค่าปรับจราจรผ่านเคาน์เตอร์ของ CenPay 8 พันจุดทั่วประเทศ

กรุงไทย จัดงานแถลงข่าวการรับชำระค่าปรับจราจร ผ่าน CenPay

ด้วย ธนาคารกรุงไทยและสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้แต่งตั้ง บริษัท ห้างเซ็นทรัล ดีพาทเมนท์สโตร์ จำกัด (CenPay) เป็นตัวแทนชำระเงิน (แบงก์กิ้ง เอเจนท์) ค่าปรับจราจร และจะจัดงานแถลงข่าว โดยมี นายผยง ศรีวณิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงไทย

ทีวีไกด์: ข่าวดังข้ามเวลา ตอน สนามสอบ สนามโกง (ออกอากาศ 5 มี.ค. 61)

รายการข่าวดังข้ามเวลา วันจันทร์นี้ ย้อนเวลาไปในปี 2555 มีขบวนการทุจริตโกงข้อสอบนายสิบตำรวจ กว่า 200คน โยงใยถึงผู้ร่วมขบวนการหลากหลายอาชีพ ทั้งติวเตอร์ ทหาร ตำรวจ ตลอดจนนักการเมืองท้องถิ่น ด้วยเงินจูงใจกว่า100 ล้านบาท แม้สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ภาพข่าว: ตำรวจ ปอศ. บุกจับ 2 ร้านค้าปลีก ลอบขายผงชูรสปลอม ในจังหวัดนครสวรรค์

เมื่อเร็วๆนี้ ทีมเจ้าหน้าที่ตำรวจจากกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ (ปอศ.) สังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ นำโดย ร.ต.อ. สงคราม บุญทัศนา (ซ้ายสุด) รองสว. กก.4 บก. ปอศ.

กลุ่มบริษัทรองเท้า เอส.ซี.เอส. มอบรองเท้านักเรียนให้กับน้องๆ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านค็อกนิสไทย

เมื่อวันพุธ ที่ 10 มกราคม 2561 ที่ผ่านมา กลุ่มบริษัทรองเท้า เอส.ซี.เอส. นำทีมโดย คุณสมฤกษ์ วงศ์วีระนนท์ชัย รองกรรมการผู้จัดการ และ คุณ ณัฎฐ์ธาตา วงศ์วีระนนท์ชัย ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร ร่วมกับ โรงพยาบาลตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

DCENTI ร่วมสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ Gioneeม, DCENTI และแต้ว ณฐพร เชิญชวนร่วมโครงการ "ประชารัฐร่วมใจดูแลความปลอดภัยบ้านประชาชน" สำนักงานตำรวจแห่งชาติ บริษัท จีโอนี่ และบริษัท วีลมาร์ท (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ผลิต และจำหน่าย ล้อแมกซ์ และยาง ระดับโลก DCENTIและ RDR ร่วมด้วย

ภาพข่าว: CAT ร่วมมือ ตำรวจ และ กทม. เชื่อมระบบกล้อง CCTV ดูแลความปลอดภัยประชาชน

บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือ CAT ให้ความร่วมมือกับ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (สนช.) และ กรุงเทพมหานคร (กทม.) เชื่อมโยงวงจรกล้อง CCTV เพิ่มเติมให้ครอบคลุมเส้นทางเข้าสู่บริเวณงานพระราชพิธีฯ พร้อมทั้งให้การสนับสนุนอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง

No More Ransom ฉลองชัยความร่วมมือสากลป้องกันภัยไซเบอร์ครบรอบ 1 ปี

หนึ่งปีที่แล้วในวันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 สำนักงานตำรวจแห่งชาติเนเธอร์แลนด์ ตำรวจสากล (EUROPOL) แมคอาฟี่ และแคสเปอร์สกี้ แลป ได้ร่วมกันเปิดตัวโครงการ No More Ransom ณ วันนี้ เรามีพันธมิตรมากกว่า 100 รายที่เห็นความสำคัญและเข้าร่วมกิจกรรม

สำนักงานสลาก ฯ ประสานกำลังทหาร-ตำรวจ เข้าตรวจสอบการจำหน่ายสลาก เตรียมตัดโควตา ยกเลิกสัญญา 20

วันนี้ (1 สิงหาคม 2560) เวลาประมาณ 12.00 น. ที่สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล พลตรีฉลองรัฐ นาคอาทิตย์ ผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล แถลงต่อผู้สื่อข่าวว่า ในวันนี้ กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย กองทัพภาคที่ 1 ร่วมกับกองปราบปราม สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

เกษตรฯ ร่วมกับ ศปมผ. สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และกรมเจ้าท่า แถลงมาตรการคุมเข้มเรือประมงต่างชาติภายใต้มา

เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2560 ณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มอบหมายให้นายอดิศร พร้อมเทพ อธิบดีกรมประมง แถลงข่าวร่วมกับ นายศรศักดิ์ แสนสมบัติ อธิบดีกรมเจ้าท่า พลเรือโท ประยุธ ภู่เทียน

SPU: เพิ่มศักยภาพการเรียนรู้ หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต ม.ศรีปทุม เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง

ดร.นิสิต อินทมาโน ผู้อำนวยการหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรพัฒนาความรู้ทางวิชาการ ตามโครงการเรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง นำนักศึกษาหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต SPU เข้าศึกษาดูงานด้านกฎหมาย ณ สถาบันนิติเวชวิทยา

เอ็นจีโอ และเครือข่ายเยาวชน ยื่นดอกไม้ชื่นชม กสทช .ในการบังคับใช้กฎหมาย

ตามที่สำนักงาน กสทช. กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม สมาคมผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตไทย และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (สตช.) ได้ร่วมกัน แถลงข่าว เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2560 เรื่องการเร่งรัดดำเนินการปิดเว็บไซต์พนันอออนไลน์

ภาพข่าว: สำนักงานสลากฯ แถลงจับกุมผู้ต้องหาพยายามฉ้อโกงประชาชน

พลตรี ฉลองรัฐ นาคอาทิตย์ ผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล พร้อมด้วย พันตำรวจเอกบุญส่ง จันทรีศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ร่วมกับ พลตำรวจตรี สุทิน ทรัพย์พ่วง ผู้บังคับการปราบปราม กองบังคับการปราบปราม สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ภาพข่าว: สำนักงานสลากฯ แถลงจับกุมผู้ต้องหาพยายามฉ้อโกงประชาชน

พลตรี ฉลองรัฐ นาคอาทิตย์ ผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล พร้อมด้วย พันตำรวจเอกบุญส่ง จันทรีศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ร่วมกับ พลตำรวจตรี สุทิน ทรัพย์พ่วง ผู้บังคับการปราบปราม กองบังคับการปราบปราม สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ภาพข่าว: OCEAN LIFE ไทยสมุทรฯ นำทีมจิตอาสามอบน้ำดื่ม ให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจและประชาชนที่ท้องสนามหลวง

บริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) มอบน้ำดื่มไทยสมุทร จำนวน 4,800 ขวด ให้แก่ พล.ต.ต.สมพงษ์ ชิงดวง รองผู้บัญชาการตำรวจนครบาล สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เพื่อแจกจ่ายให้แก่เจ้าหน้าที่ตำรวจประจำกองอำนวยการร่วมถวายความปลอดภัยและกองรักษาการบริเวณสนามหลวง

สำนักงานตำรวจแห่งชาติและกระทรวงการคลังร่วมมือขจัดหนี้นอกระบบให้เป็นศูนย์

นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง ร่วมแถลงข่าวกับพล.ต.อ.เฉลิมเกียรติ ศรีวรขาน รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2560 ณ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ในการเดินหน้าปราบปรามเจ้าหนี้นอกระบบที่ผิดกฎหมาย

ตำรวจสวีเดนยุติการสืบสวน OneCoin หลังไม่พบมูลความผิด

สำนักงานควบคุมการพนันแห่งสวีเดน ได้ประกาศยืนยันว่า สำนักงานตำรวจแห่งชาติสวีเดนได้ยุติการสอบสวนในคดีที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัล OneCoin และ OneLife ซึ่งเป็นธุรกิจเครือข่ายของบริษัทแล้ว (รูปภาพ: http://photos.prnewswire.com/prnh/20161201/444679LOGO

กรมศุลกากร สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

วันนี้ (วันที่ 14 มีนาคม 2560) เวลา 13.30 น. นายไพศาล ชื่นจิตร ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบควบคุมทางศุลกากร นายบุญเทียม โชควิวัฒน ผู้อำนวยการสำนักงานศุลกากรตรวจของผู้โดยสารท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ พล.ต.อ. เฉลิมเกียรติ ศรีวรขาน รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ

กรมศุลกากร สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช แถลงข่าว

วันนี้ (วันที่ 7 มีนาคม 2560) เวลา 11.30 น. นายกุลิศ สมบัติศิริ อธิบดีกรมศุลกากร พล.ต.อ.เฉลิมเกียรติ ศรีวรขาน รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ภาพข่าว: กรมศุลกากรแถลงข่าวการตรวจยึดงาช้างลักลอบนำเข้าจากประเทศมาลาวี

นายกุลิศ สมบัติศิริ อธิบดีกรมศุลกากร พล.ต.อ.เฉลิมเกียรติ ศรีวรขาน รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และนายธัญญา เนติธรรมกุล

โรงงานผลิตสัญชาติเกาหลีใต้ในจังหวัดระยองถูกดำเนินคดี ข้อหาละเมิดลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์

กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ (บก.ปอศ.) ภายใต้สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เริ่มต้นปีนี้ด้วยการเดินหน้าอย่างต่อเนื่องเพียง 4 สัปดาห์แรก เพื่อลดการละเมิดลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ในประเทศไทย เจ้าหน้าที่ตำรวจได้เข้าตรวจค้น

ภาพข่าว: กรมศุลกากรแถลงตรวจยึดเกล็ดลิ่นลักลอบผ่านแดนจากทวีปแอฟริกา จำนวน 2.9 ตัน มูลค่า 29,000,000

นายกุลิศ สมบัติศิริ อธิบดีกรมศุลกากร พล.ต.อ. เฉลิมเกียรติ ศรีวรขาน รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สำนักงานตำรวจแห่งชาติ พลตำรวจตรี วรพงษ์ ทองไพบูลย์