ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

หลักสูตร กฏหมายอสังหาฯ ที่นักลงทุนต้องรู้(RE100)

ข่าวประชาสัมพันธ์อสังหาริมทรัพย์ วันศุกร์ที่ ๒๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ๑๐:๕๓ น.
ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก
กรุงเทพฯ--29 พ.ย.--โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย

หลักสูตร รวมข้อกฎหมายอสังหาริมทรัพย์ (RE100) รุ่นที่ 73, วันพุธที่ 11 - เสาร์ที่ 14 ธันวาคม 2562 เวลา 08:30 - 17:30 น.

รายละเอียด
พ.ร.บ. จัดสรรที่ดินฉบับใหม่

เป็นหลักสูตรที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง สำหรับผู้เกี่ยวข้องทุกแขนงในวงการอสังหาฯ ไม่ว่าจะเป็นเจ้าของทรัพย์สิน สถาบันการเงิน หน่วยงานราชการ และนักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ จำเป็นต้องมีความรู้อย่างครบถ้วนในเรื่องข้อ กำหนดและกฎหมายที่มีความเกี่ยวข้อง กับที่ดินและมีผลกระทบโดยตรงต่อมูลค่าทรัพย์สิน (อาคาร-ที่ดิน) เพราะข้อ จำกัดการใช้ประโยชน์ที่ดินที่เกิดจากข้อ กำหนดกฎหมายต่าง ๆ เช่น พรบ.ผังเมือง ในพื้นที่ต่างๆที่มีกฎ ข้อ กำหนด การใช้ที่ดิน ตามสีผังเมือง ฯลฯ เป็นเหตุให้ 15 ถนนสายหลักในกรุงเทพต้องมี ระยะร่นที่ดินแปลงด้านหน้าที่ติดถนน ใหญ่สามารถมีราคาถูกกว่าที่ดินแปลงด้านหลัง ที่ดินแปลงหัวมุมที่ติดทั้ง ถนนใหญ่และถนนซอย กลับมีข้อห้ามด้าน ความสูงมากขึ้น ! และนับเป็นหลักสูตรที่รวม ปรมจารย์จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมากมายโดยตรง เข้มข้น ด้วยทฤษฏี แหล่งการค้นหาข้อมูล พร้อมด้วยตัวอย่าง ที่คาดไม่ถึงในหลายกรณีซึ่งท่านสามารถใช้เป็น กรณีศึกษาเป็นอย่างดี

หัวข้ออบรม
สถานการณ์อสังหาริมทรัพย์กับมาตรการกฎหมายในปัจจุบัน

ผังเมืองและกฎระเบียบเกี่ยวกับการก่อสร้างที่มีผลกระทบต่อการลงทุนอสังหาริมทรัพย์:

ความรู้เกี่ยวกับการวางผังเมือง ข้อกำหนดการใช้ที่ดิน / ระยะร่น และข้อบังคับต่างๆ ที่มีผลกระทบต่อมูลค่าทรัพย์สิน /

พรบ.ควบคุมอาคาร (กฎกระทรวงฉบับที่ 55) / ข้อบัญญัติ กทม. พ.ศ.2544

กรณีศึกษา:มูลค่าทรัพย์สินกับข้อกฎหมายอสังหาริมทรัพย์ ทั้งอสังหาริมทรัพย์โครงการที่อยู่อาศัย พาณิชยกรรมเพื่อการพักผ่อน อุตสาหกรรม และที่ดินเปล่า

การเวนคืนและการประเมินราคาทุนทรัพย์: กฎหมายเวนคืน อุทธรณ์ค่าทดแทนของหน่วยงานราชการต่าง / การประเมินราคาทุนทรัพย์ที่ดิน อาคาร อาคารชุด

กฎหมายสิ่งแวดล้อมกับการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์: รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

กฎหมายที่ดินและเอกสารสิทธิ์: ประมวลกฎหมายที่ดิน (สิทธิ์ หนังสือแสดงสิทธิ์) / ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

(กรรมสิทธิ์ ภาระจำยอม ภาระติดพัน สิทธิอาศัย สิทธิเก็บเงิน)

การทำนิติกรรม: นิติกรรม จำนอง ค่าภาษีและค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม/ การติดต่อสำนักงานที่ดิน

(ขั้นตอนขออนุญาตภาคปฏิบัติ)

กฎหมายเกี่ยวกับการพัฒนาที่ดิน: พรบ.จัดสรรที่ดิน/พรบ.อาคารชุดและขั้นตอนการขออนุญาตจดทะเบียน /

แนวทางการจัดตั้งนิติบุคคลบ้านจัดสรร-อาคารชุด

กฎหมายการบริหารทรัพย์สิน: สาระสำคัญของกฎหมายอาคารชุดและหมู่บ้านจัดสรร / กฎหมายอาคารชุด / กฎหมายบ้านจัดสรร

กฎหมายที่ดินของหน่วยงานพิเศษ: กรมธนารักษ์ / สนง.ทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ / ธรณีสงฆ์ / ทางหลวง

ประสบการณ์และข้อคิดของนักพัฒนาที่ดินต่อกฎหมายอสังหาริมทรัพย์:

อุปสรรคเกิดจากข้อกำหนดกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ในมุมมองของผู้ประกอบการ โดยเน้นประสบการณ์และการปรับตัวของผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้อง

กับกฎหมายพัฒนาที่ดิน การก่อสร้าง สาธารณูปโภค รวมถึง พรบ.จัดสรรที่ดิน ขั้นตอนการขออนุญาต

การจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่: ระเบียบ ขั้นตอน และแนวทางปฏิบัติในการจัดรูปที่ดิน การแบ่งแปลงการจัดรูปในการพัฒนาโครงการ

การเชื่อมที่ดินกับภาคเอกชน มีกี่เปอร์เซ็นต์ที่ไม่เห็นด้วย ที่จะทำให้ไม่สามารถทำ Project ได้ ในการตัดถนนหรือมีการเวนคืนที่ดิน

มีวิธีการอพยพคนอย่างไร ต้องใช้งบประมาณต้นทุน ค่าใช้จ่ายเท่าใด ใครเป็นผู้เสียค่าใช้จ่าย

กฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค: การคุ้มครองผู้บริโภคด้านโฆษณา-ด้านสัญญา พรบ.คุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ.2522

ประกาศคณะกรรมการว่าด้วย สัญญาเรื่อง กำหนดให้ ธุรกิจขายห้องชุด เป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญา พ.ศ. 2543 พรบ.

การจัดการดูแลผลประโยชน์ของคู่สัญญา (Escrow Account) พรบ. วิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ. 2551

การโฆษณาและการคุ้มครองผู้บริโภคที่นักพัฒนาที่ดินควรรู้ สิทธิของผู้บริโภคที่จะได้รับความคุ้มครอง

การควบคุมอาคารของหน่วยราชการที่เกี่ยวข้อง: ความรู้เกี่ยวกับอาคารและการควบคุม (ขออนุญาตตรวจ และควบคุม การใช้) /

การขออนุญาตก่อสร้างอาคารใน โครงการจัดสรร (บ้านเดี่ยว ทาวน์เฮาส์ ตึกแถว) / การขออนุญาตก่อสร้างอาคารชุด ศูนย์การค้า อาคาร โกดัง โรงงาน การดัดแปลง รื้อถอนอาคาร ประเภทต่างๆ / อาคารสร้างค้างกับการขอต่อใบอนุญาตก่อสร้าง

และการเปลี่ยนการใช้อาคาร

ข้อกำหนด-ข้อห้ามในการก่อสร้างอาคารตามกฎหมายอื่นของหน่วยงานต่างๆในกรุงเทพฯและพื้นที่ที่เกี่ยวข้อง:

กองทัพบก / กองทัพเรือ / กองทัพอากาศ / กองทะเบียน กรมตำรวจ / การสื่อสารแห่งประเทศไทย / กรมการบินพาณิชย์ / การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย / การท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย / การทางพิเศษแห่งประเทศไทย / กรมเจ้าท่า / กรมทางหลวง / กฎหมายโบราณสถาน

อภิปราย หัวข้อการปรับใช้ความรู้ด้านกฎหมายในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์: การนำเสนอกรณีศึกษาปัญหา / อุปสรรคจากการใช้กฎหมายควบคุมอาคาร/การบริหารทรัพย์สิน/การพัฒนาที่ดิน

ภาคทฤษฎี
กฎหมายควบคุมการใช้ที่ดิน / อาคาร
กฎหมายที่ดินและเอกสารสิทธิ์
ความรู้ทั่วไปและสถานการณ์อสังหาริมทรัพย์

การจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ กฎหมายเกี่ยวกับสัญญา

กฎหมายสิ่งแวดล้อมกับการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

กฎหมายเกี่ยวกับการพัฒนาที่ดิน

กฎหมายการบริหารทรัพย์สิน
การควบคุมอาคารของหน่วยราชการที่เกี่ยวข้อง
กฎหมายที่ดินของหน่วยงานพิเศษ
การทำนิติกรรมและการค้าที่ดิน
ข้อกำหนด / ข้อห้ามในการก่อสร้างอาคารตามกฎหมายอื่นของหน่วยงานต่างๆ
ประสบการณ์และข้อคิดของนักพัฒนาที่ดินต่อ กฎหมาย อสังหาริมทรัพย์
เวลา - สถานที่
วันพุธที่ 11 - เสาร์ที่ 14 ธันวาคม 2562
เวลา 08:30 - 17:30 น.
โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย

ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

ภาพข่าว: พลัส พร็อพเพอร์ตี้ พาร์ทเนอร์ ร่วมมือ ร่วมใจบริจาค ช่วยผู้ประสบภัย สึนามิ

กรุงเทพฯ--4 ม.ค.--โฟว์ดี คอมมิวนิเคชั่น นายปิยะบุตร เลิศดำริห์การ กรรมการผู้จัดการ (คนที่ 2 จากขวา) บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ พาร์ทเนอร์ จำกัด ผู้นำด้านธุรกิจอสังหาริมทรัพย์แบบครบวงจรของไทย เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากคลื่นยักษ์สึนามิ ถล่ม 6 ...

หัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อข่าวยอดนิยม

กรมสรรพากร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ไปรษณีย์ไทย การบินไทย ธนาคารกสิกรไทย hotmai เพียวริคุ jobbkk ธนาคารไทยพาณิชย์ คาราบาว ดีแทค ไทยพาณิชย์ แจ่มใส เมเจอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 12car กรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข การรถไฟแห่งประเทศไทย มิตซูบิชิ เมืองทอง ธนาคารทหารไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซัมซุง มาม่า วันทูคอล ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ เวลาประเทศไทย ปตท ธอส บิ๊กซี กรมอุตุ กรมศุลกากร แม็คโคร ธนาคารกรุงศรี กระทรวงการคลัง