ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

พฤติกรรมลูกค้า "บ้านมือสอง" ซื้อบ้านเพื่อแก้ 5 ข้อปัญหาของการอยู่อาศัย

ข่าวประชาสัมพันธ์อสังหาริมทรัพย์ วันจันทร์ที่ ๑๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๙ ๑๓:๓๐ น.
ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก
กรุงเทพฯ--17 เม.ย.--ธนาคารอาคารสงเคราะห์

กระแสการตอบรับที่เกิดขึ้นจากการจัดงาน "มหกรรมบ้านมือสองแห่งชาติ" ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 9-11 กันยายน 2548 เป็นเสมือนการส่งสัญญาณให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับวงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ประเภทที่อยู่อาศัย หันมาให้ความสำคัญกับ "ตลาดบ้านมือสอง" มากขึ้น กลุ่มนักลงทุนรายย่อยเริ่มมองหาโอกาสในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่อสังหาริมทรัพย์ประเภทบ้านมือสอง กลุ่มสถาบันการเงินเริ่มหันมาเพิ่มความสำคัญกับการจัดแคมเปญสินเชื่อเพื่อสนับสนุนลูกค้าประเภทที่ต้องการขอสินเชื่อเพื่อซื้อบ้านมือสอง ที่สำคัญคือสามารถกระตุ้นธุรกิจตัวแทนและนายหน้าให้ได้รับความสนใจขึ้นมาอีกครั้ง

พฤติกรรมของผู้บริโภคที่มีความต้องการซื้อบ้านมือสอง เป็นอย่างไร ? คือสิ่งที่หลายฝ่ายต้องการคำตอบ       ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ จึงใช้วิธีการสำรวจข้อมูลภาคสนามเพื่อหาคำตอบในประเด็นดังกล่าว โดยสำรวจจากกลุ่มผู้เข้าชมงานมหกรรมบ้านมือสอง 4 มุมเมืองใน 4 ทำเล   ในช่วงเวลาที่ต่างกันกล่าวคือระหว่างเดือนมกราคม-มีนาคม 2549 โดยการสำรวจครั้งที่ 1 เป็นผลสำรวจผู้เข้าชมงานมหกรรมบ้านมือสอง 4 มุมเมือผู้เข้าชมงานมหกรรมบ้านมือสอง 4 มุมเมือง   ซึ่งจัดขึ้น ณ ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลปิ่นเกล้า ระหว่างวันที่ 19-24 มกราคม 2549 ครั้งที่ 2 สำรวจผู้เข้าชมงานมหกรรมบ้านมือสอง 4 มุมเมือง ณ ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์งานวงศ์วาน ระหว่างวันที่ 3-5 กุมภาพันธ์   2549 ครั้งที่ 3   จัดขึ้นที่ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลลาดพร้าว ระหว่างวันที่ 17-19   กุมภาพันธ์ 2549 และครั้งที่ 4 สำรวจจากผู้เข้าชมงานมหกรรมบ้านมือสอง 4 มุมเมือง ซึ่งจัดที่ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลบางนา ระหว่างวันที่ 2-6 มีนาคม 2549   :ซึ่งครอบคลุมพื้นที่ 4 มุมเมืองของกรุงเทพมหานครฯ และปริมณฑล โดยผลสำรวจพฤติกรรมผู้บริโภคที่อยู่อาศัยมือสองใน 4 มุมเมือง สามารถสรุปผลการสำรวจได้ดังนี้

มหกรรมบ้านมือสอง4มุมเมืองสะท้อนกำลังซื้อที่แท้จริง

ผู้ตอบแบบสอบถามทั้ง 4 ทำเลของการจัดงานมหกรรมบ้านมือสอง 4 มุมเมือง มากกว่าร้อยละ 56.4-63.1 เป็นกลุ่มผู้ซื้อบ้านที่มีความต้องการซื้อที่อยู่อาศัยมือสองทันทีภายในระยะเวลา 3-12 เดือน (หลังจากการจัดงาน) ซึ่งถือว่าเป็นกลุ่มผู้ที่มีความต้องการซื้อที่แท้จริง โดยกลุ่มผู้สนใจซื้อบ้านมือสองประมาณร้อยละ 29-33 ปัจจุบันเป็นเจ้าของที่อยู่อาศัยและไม่มีภาระการผ่อนชำระ แม้จะเป็นการซื้อบ้านมือสองเพื่อเป็นการลงทุน หรือซื้อไว้เป็นทรัพย์สิน ก็จะไม่มีปัญหาด้านกำลังซื้อ หรือหากขอใช้บริการสินเชื่อในระบบสถาบันการเงินจะไม่มีปัญหาเช่นกัน

กลุ่มรายได้ต่อครัวเรือนระดับ 20,001-50,000 บาทคือฐานกำลังซื้อหลัก

จากการสำรวจผู้เข้าร่วมชมงานทั้ง 4 ทำเล พบว่า ส่วนใหญ่มีรายได้ต่อครัวเรือนที่ระดับ 20,001-50,000 บาทต่อเดือน โดยคิดเป็นร้อยละ 40.6, 42.4, 41.4 และ 41.9 จากการเก็บรวบรวมข้อมูลจากสถานที่จัดงาน ณ ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลปิ่นเกล้า เดอะมอลล์งามวงศ์วาน เซ็นทรัลลาดพร้าว และเซ็นทรัลบางนาตามลำดับ

โดยสถานที่จัดงาน ณ เซ็นทรัลปิ่นเกล้า และเดอะมอลล์งามวงศ์วาน มีอันดับรายได้ต่อครัวเรือน ตรงกันทุกอันดับ คือ รายได้ระดับ 10,001-20,000 บาทเป็นอันดับที่ 2 คิดเป็นร้อยละ 29.0 และ 21.2 ตามลำดับ อันดับที่ 3 มีรายได้ต่อครัวเรือนอยู่ที่ระดับ 50,001-100,000 คิดเป็นร้อยละ 13.4 และ 16.3 ตามลำดับ

ส่วนระดับรายได้ที่ 7,500-10,000 บาทต่อเดือน คิดเป็นร้อยละ 8.5 และ 12.2 ตามลำดับ ลำดับต่อมาคือ มีรายได้ มากกว่า 100,000 บาทต่อเดือน คิดเป็นร้อยละ 7.6 และ 7.3 และสุดท้ายรายได้ต่อเดือนต่ำกว่า 7,500 คิดเป็นร้อยละ 0.9 และ 0.4 ตามลำดับ

ในขณะที่ทำเลการจัดงาน ณ ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลลาดพร้าว และเซ็นทรัลบางนา มีลำดับของรายได้ครัวเรือนต่อเดือนเหมือนกัน คือ มีรายได้ระดับ 50,001-100,001 บาทต่อเดือน คิดเป็นร้อยละ 21.7 และ 27.4 ตามลำดับ กลุ่มที่มีรายได้ระดับ 10,001-20,000 บาทต่อเดือน คิดเป็นร้อยละ 20.5 และ 12.6 ตามลำดับ ส่วนผู้ที่มีรายได้มากกว่า 100,000 บาทต่อเดือน คิดเป็นร้อยละ 11.9 และ 10.7 ตามลำดับ ต่อมาเป็นผู้ที่มีรายได้ระดับ 7,500-10,000 บาทต่อเดือน คิดเป็นร้อยละ 3.7 และ 6.0 ตามลำดับ สุดท้ายเป็นกลุ่มผู้มีรายได้ต่ำกว่า 7,500 บาทต่อเดือน คิดเป็นร้อยละ 0.8 และ 1.4 ตามลำดับ

บ้านมือสองราคา 1-3 ล้านบาท ตลาดยังต้องการ

นอกจากนี้จากผลการสำรวจยังพบด้วยว่าผู้ตอบแบบสอบถามทั้ง 4 ทำเล ของการจัดงานมหกรรมบ้านมือสอง 4 มุมเมือง จำนวนประมาณร้อยละ 46-59 ต้องการซื้อบ้านมือสองในระดับราคาตั้งแต่ 1-3 ล้านบาท โดยกลุ่มตัวอย่างที่เดอะมอลล์งามวงศ์วาน มีสัดส่วนถึงร้อยละ 45.7   กลุ่มตัวอย่างที่เซ็นทรัลบางนา ต้องการซื้อบ้านมือสองในระดับราคาเดียวกันนี้ ร้อยละ 50.9 ขณะที่กลุ่มตัวอย่างที่ เซ็นทรัลปิ่นเกล้า มีความต้องการถึงร้อยละ 57.7 และกลุ่มตัวอย่างที่ เซ็นทรัลลาดพร้าว ร้อยละ ร้อยละ 58.6

ส่วนวงเงินต่ำกว่า 1 ล้านบาทเป็นวงเงินที่ผู้ตอบมีความต้องการเป็นอันดับรองลงมา และมีสัดส่วนมากพอสมควร กล่าวคือ ร้อยละ 25.4-41.2   ของผู้ชมงาน โดยที่เซ็นทรัลลาดพร้าว มีความต้องการซื้อบ้านมือสองในระดับราคาดังกล่าวร้อยละ 25.4- ขณะที่ เซ็นทรัลบางนา มีความต้องการร้อยละ 29.9, mujเซ็นทรัลปิ่นเกล้ามีความต้องการซื้อบ้านในระดับราคาไม่เกิน 1 ล้านบาทร้อยละ 33.8 และที่เดอะมอลล์งามวงศ์วานมีความต้องการซื้อบ้านมือสองในระดับราคาเดียวกันนี้สูงที่สุดถึงร้อยละ 41.2 ซึ่งกลุ่มผู้ตอบแบบสอบถามทั้ง 4 ทำเล ต้องการเลือกผ่อนชำระกับทางสถาบันการเงินมากกว่าร้อยละ 84.0-88.6 ที่เหลือจะซื้อด้วยเงินสด และบ้านเดี่ยว-บ้านแฝด ยังคงเป็นประเภทที่อยู่อาศัยที่ได้รับความสนใจสูงสุด

เป้าหมายการซื้อบ้านมือสองเพื่อแก้ปัญหาที่อยู่อาศัย

จากผลการสำรวจข้อมูลมีประเด็นที่น่าสนใจคือ ทั้ง 4 ทำเล พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีปัญหาที่อยู่อาศัยมากถึง ร้อยละ 70.7-77.6 ต้องการซื้อบ้านมือสองเพื่อแก้ปัญหาเกี่ยวกับพื้นที่ใช้สอยและขนาดของบ้านที่พักอาศัยอยู่ในปัจจุบัน   ร้อยละ 57.7 – 63.2 ต้องการซื้อบ้านมือสองเพื่อแก้ปัญหาด้านสภาวะแวดล้อม การเสียเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปทำงาน ความปลอดภัยในทรัพย์สิน ห่างไกลสิ่งอำนวยความสะดวก และปัญหาการเงิน

สำหรับเหตุผลที่น่าสนใจต่อการแก้ปัญหาที่อยู่อาศัยโดยการย้ายที่อยู่อาศัยใหม่นั้นพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามทั้ง 4 ทำเลการจัดงานมหกรรม ให้เหตุผลว่าการซื้อที่อยู่อาศัยใหม่นั้นเพื่อต้องการเก็บไว้เป็นทรัพย์สิน มากที่สุดอันดับแรก คิดเป็นร้อยละ 59.3-68.7 ซึ่งเหตุผลที่เหลือส่วนใหญ่ ต้องการเก็บไว้ให้ลูกหลาน พ่อแม่, หรือการมีเงินออมเพียงพอ, จำเป็นต้องย้ายภูมิลำเนา เป็นต้น

ปัจจัยประกอบการพิจารณาในการซื้อบ้านมือสอง 5 อันดับแรก

ทั้งนี้ผลการสำรวจยังระบุถึงปัจจัยประกอบการพิจารณาซื้อบ้านมือสอง 5 อันดับแรก โดยระบุว่าผู้ตอบแบบสอบถามทั้ง 4 ทำเล ต้องการซื้อบ้านมือสองที่มีข้อดีดังนี้ 1.ทางเข้าออกสะดวก 2. ต้องใกล้สิ่งอำนวยความสะดวก 3. ต้องมีสภาพแวดล้อมที่ดี 4.มีรูปแบบเป็นไปตามต้องการ และ5.ใกล้ที่ทำงานเดิม

ทั้งนี้ ผลการสำรวจครั้งนี้สะท้อนให้เห็นถึงความต้องการที่อยู่อาศัยมือสองที่แท้จริงของผู้ตอบแบบสอบถาม เนื่องจากผู้ตอบส่วนใหญ่มีแผนการซื้อที่อยู่อาศัยมือสองภายในระยะเวลา 3-12 เดือน และที่สำคัญคือ สัดส่วนหรือร้อยละของคำตอบหรือความต้องการของผู้ตอบในแต่ละประเด็นเป็นไปในทางเดียวกันหรือใกล้เคียงกัน นั่นเป็นเหตุให้ข้อมูลที่ได้มีความน่าเชื่อถือมากขึ้น

อย่างไรก็ตาม ผลการสำรวจข้อมูลที่ได้ในครั้งนี้สามารถใช้พิจารณาประกอบการวางแผนกลยุทธ์หรือนโยบาย หรือแก้ไขปัญหาได้เพียงในพื้นที่ 4 ทำเลที่มีการสำรวจพฤติกรรมการซื้อบ้านมือสองของกลุ่มเป้าหมายเท่านั้น ความหลากหลายของสถานการณ์ และสภาวะแวดล้อมของแต่ละพื้นที่และช่วงเวลาอาจมีผลต่อการแก้ไขปัญหาหรือวางนโยบายหรือกลยุทธ์เชิงลึกได้ในโอกาสต่อไป.

ฝ่ายประชาสัมพันธ์และบริการข้อมูล
ศูนย์ข้อมูลอสังหารนิมทรัพย์ 0-2645-9675-6 หรือ 01-402-7560 /ณัฎติกา นาคสุบรรณ

ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

ไทยพาณิชย์เปิดพอร์ต NPA คัดทรัพย์คุณภาพดี ทำเลเยี่ยม ร่วมงานมหกรรมบ้านมือสองแห่งชาติ ลดสูงสุดถึง 40 %

กรุงเทพฯ--9 ก.ย.--ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารไทยพาณิชย์นำทรัพย์ NPA ทำเลเด่น หลากหลายประเภท ควบสินเชื่ออัตราดอกเบี้ยพิเศษ ร่วมงานมหกรรมบ้านมือสองแห่งชาติ 9-11 กันยายน นี้ ที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ คาดภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว ลูกค้าหันมองบ้านมือสองมากขึ้น...

ทริสเรทติ้งจัดอันดับเครดิตองค์กรและแนวโน้มอันดับเครดิต "เอ็น. ซี. เฮ้าส์ซิ่ง" ที่ "BBB/Stable"

กรุงเทพฯ--4 ก.พ.--ทริสเรทติ้ง บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด จัดอันดับเครดิตองค์กรของ บริษัท เอ็น.ซี. เฮ้าส์ซิ่ง จำกัด (มหาชน) ที่ระดับ "BBB" พร้อมแนวโน้ม "Stable" หรือ "คงที่" โดยอันดับเครดิตสะท้อนถึงประสบการณ์ของบริษัทในธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ประเภทที่อยู่...

หัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อข่าวยอดนิยม

กรมสรรพากร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ไปรษณีย์ไทย การบินไทย ธนาคารกสิกรไทย hotmai เพียวริคุ jobbkk ธนาคารไทยพาณิชย์ คาราบาว ดีแทค ไทยพาณิชย์ แจ่มใส เมเจอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 12car กรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข การรถไฟแห่งประเทศไทย มิตซูบิชิ เมืองทอง ธนาคารทหารไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซัมซุง มาม่า วันทูคอล ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ เวลาประเทศไทย ปตท ธอส บิ๊กซี กรมอุตุ กรมศุลกากร แม็คโคร ธนาคารกรุงศรี กระทรวงการคลัง