ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

ความเข้าใจต่อวิชาชีพการประเมินราคาทรัพย์สินในตลาดอสังหาฯของไทย

ข่าวประชาสัมพันธ์อสังหาริมทรัพย์ วันพุธที่ ๑๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๘ ๑๕:๓๗ น.
ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก
กรุงเทพฯ--12 ม.ค.--ซีบี ริชาร์ด เอลลิส

การประเมินราคาทรัพย์สินกลายเป็นจุดสนใจช่วงวิกฤตเศรษฐกิจปี 2540 แม้ภาวะเศรษฐกิจรวมทั้งตลาดอสังหาริม ทรัพย์จะได้รับการฟื้นฟูและเติบโตอย่างต่อเนื่อง ทว่า ความเข้าใจของบุคคลทั่วไปที่มีต่อวิชาชีพการประเมินราคาทรัพย์สินยังคงอยู่ในวงที่ไม่กว้างขวางมากนัก นายอรรณพ แสงประสิทธิ์ กรรมการบริหารและหัวหน้าฝ่ายประเมินราคาทรัพย์สิน บริษัท ซีบี ริชาร์ด เอลลิส ซึ่งเป็นบริษัทที่ปรึกษาด้านธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำ ได้ให้ความเห็นว่า "ทั้งสมาคมนักประเมินราคาอิสระไทย (ทีวีเอ) และสมาคมผู้ประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย (วีเอที) ได้พยายามประชาสัมพันธ์ให้บุคคลทั่วไปได้รับทราบถึงเรื่องการประเมินราคาทรัพย์สินมาโดยตลอด   แต่ความไม่เข้าใจต่าง ๆ ก็ยังคงเกิดขึ้น"

"นักประเมินราคาทรัพย์สินจะรายงานโดยตรงต่อผู้ว่าจ้าง ทั้งนี้ความสับสนจะสามารถเกิดขึ้นได้เมื่อมีการอ่านรายงานเพียงบางส่วน โดยมิได้ตรวจสอบคำสั่งว่าจ้าง รวมทั้งรายละเอียดต่าง ๆ ที่ผู้ประเมินได้ระบุไว้ในรายงาน   โดยเฉพาะอย่างยิ่งส่วนที่กล่าวถึงข้อมูลที่ใช้ในการประเมินราคาทรัพย์สิน ข้อสมมติฐานพิเศษที่ได้รับจากผู้ว่าจ้าง และวิธีการประเมิน การอ่านรายงานการประเมินราคาทรัพย์สินจำเป็นต้องอ่านทั้งเล่ม   มิใช่เจาะจงอ่านเฉพาะส่วนที่กล่าวถึงราคาประเมิน เท่านั้น"

ปัจจุบัน การประเมินราคาทรัพย์สินมีความสำคัญมากยิ่งขึ้นในระบบเศรษฐกิจของประเทศไทย   โดยวิชาชีพการประเมินราคาทรัพย์สินจะมีความใกล้ชิดกับวิชาชีพทางด้านบัญชีและการเงิน   นอกจากนี้ ยังมีการนำมาตรฐานการประเมินราคาทรัพย์สินระดับสากลมาใช้ เนื่องจากเศรษฐกิจไทยมีการพัฒนามากขึ้นตามตลาดโลก   จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่บุคคลทั่วไปควรจะได้รับรู้ถึงวิธีการประเมินราคาทรัพย์สินขั้นพื้นฐาน และจรรยาบรรณทางวิชาชีพมากกว่านี้

การประเมินราคาทรัพย์สินเป็นวิชาชีพเช่นเดียวกับวิชาชีพอื่น ๆ เช่น การบัญชีและวิศวกรรม ที่มีจรรยาบรรณทางวิชาชีพซึ่งควรได้รับการปฏิบัติจากนักประเมินราคาทรัพย์สินทั้งหลาย   ปัจจุบัน มีบริษัทประเมินราคาทรัพย์สินในประเทศไทยมากกว่า 40 บริษัท และมีถึง 37 บริษัท รวมทั้งบริษัท ซีบี ริชาร์ด เอลลิส (ประเทศไทย) จำกัด อยู่ในรายชื่อของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) ซึ่งกำกับดูแลการประเมินราคาทรัพย์สินของ บริษัทเอกชนที่จัดทำเพื่อวัตถุประสงค์สาธารณะ

การจะบอกว่ามูลค่าที่นักประเมินทำการประเมินราคาทรัพย์สินนั้นน่าเชื่อถือหรือนำไปใช้ได้มากน้อยแค่ไหน   ควรที่จะใช้วิจารณญาณในการพิจารณาในเนื้อหาของการประเมินราคาทรัพย์สินนั้น ๆ เป็นเกณฑ์     โดยอ่านรายละเอียดต่าง ๆ ที่นักประเมินได้เขียนไว้ในรายงานการประเมินราคาทรัพย์สินซึ่งจะประกอบด้วย     รายละเอียดทางด้านหลักและวิธีการประเมิน รวมทั้งสาระสำคัญด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องและต้องระบุไว้ในการประเมิน เช่น รายละเอียดคำสั่งว่าจ้าง ข้อสมมติฐานทั่วไปและข้อสมมติฐานพิเศษที่ได้รับจากผู้ว่าจ้าง วัตถุประสงค์ในการทำการประเมินราคา   ข้อมูลที่ใช้ในการประเมินราคา วิธีการพิจารณาหามูลค่า และคำจำกัดความของมูลค่า

เฉพาะในเรื่องคำจำกัดความของมูลค่า ยังต้องขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ในการทำการประเมินราคา อาทิ มูลค่าตลาดก็สามารถแบ่งย่อยได้เป็น มูลค่าตลาด ณ สภาพการใช้ประโยชน์ปัจจุบัน หรือมูลค่าตลาด ณ สภาพการใช้ประโยชน์สูงสุด เป็นต้น ในขณะที่ วิธีการประเมินราคาที่ดีที่สุดในการคำนวนมูลค่าทรัพย์สินใดทรัพย์สินหนึ่งนั้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการร่วมทุนหรือต่ออายุสัญญาเช่า อาจใช้ข้อสมมติฐานพิเศษอื่น ๆ เพื่อประกอบการประเมินราคาทรัพย์สินตามคำสั่งว่าจ้างก็เป็นได้

นายอรรณพกล่าวเพิ่มเติมว่า "บางครั้ง การประเมินราคาในทรัพย์สินเดียวกันของนักประเมิน แต่ละรายจะได้มูลค่าที่แตกต่างกัน ซึ่งมิได้หมายความว่าจะเกิดความคลาดเคลื่อนในการประเมิน   ทว่าเกิดจากข้อมูลที่นักประเมินได้รับในเรื่องรายละเอียดข้อมูล วิธีการและข้อสมมติฐาน รวมทั้งวัตถุประสงค์ในการประเมินอาจจะไม่เหมือนกัน จึงทำให้มูลค่าที่ได้แตกต่างกัน"

"การที่จะให้บุคคลทั่วไปได้เข้าใจถึงวิชาชีพการประเมินราคาทรัพย์สินจำเป็นต้องใช้ระยะเวลา   โดยผ่านองค์กรทางวิชาชีพ แต่หากบุคคลที่เกี่ยวข้องมีข้อสงสัยหรือต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมก็สามารถที่จะติดต่อสมาคมวิชาชีพทั้งสองสมาคมได้โดยตรง

บริษัท ซีบี ริชาร์ด เอลลิส (ประเทศไทย) จำกัด เชื่อว่า   หากบุคคลทั่วไปมีความเข้าใจเรื่องวิชาชีพการประเมินราคาทรัพย์สิน มากกว่าในปัจจุบัน จะทำให้ปัญหาในเรื่องมูลค่าทรัพย์สินลดน้อยลง"

เกี่ยวกับบริษัท ซีบี ริชาร์ด เอลลิส

บริษัท ซีบี ริชาร์ด เอลลิส เป็นบริษัทที่ปรึกษาด้านอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำระดับโลก ที่ให้บริการแบบครบวงจร มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ในนครลอสแองเจลลิส   ให้บริการแก่ เจ้าของโครงการ นักลงทุน และผู้ซื้อรายย่อย ครอบคลุมตลาดมากกว่า 300* แห่ง ใน 50* ประเทศทั่วโลก

บริษัท ซีบี ริชาร์ด เอลลิส เริ่มเปิดให้บริการในประเทศไทยครั้งแรกในปีพ.ศ.2531 โดยให้บริการด้านการเป็นตัวแทนในการซื้อ ขาย และให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ประเภทบ้าน คอนโดมิเนียม   อพาร์ตเมนท์ เซอร์วิส อพาร์ตเมนท์   อาคารสำนักงาน   ธุรกิจค้าปลีก   ธุรกิจอุตสาหกรรม โรงแรม   ที่ดิน   และให้บริการด้านการให้คำปรึกษา ซึ่งรวมถึง การให้บริการให้คำปรึกษาด้านการลงทุน   การวิจัยตลาด และการประเมินราคาทรัพย์สิน     นอกจากนี้   ยังให้บริการในด้านการบริหารอสังหาริมทรัพย์ด้วยมาตรฐานในระดับสากล หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการให้บริการ สามารถเข้าชมได้ที่ www.cbre.co.th

* รวมสำนักงานที่เป็นหุ้นส่วน
ติดต่อข้อมูลเพิ่มเติ่ม:
นายอรรณพ แสงประสิทธิ์กรรมการบริหาร02 654 1111
นางสาวงามใจ เจียรจรัส ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารองค์กร02 654 1111 ต่อ 522--จบ--

ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

ลากูน่าฯ และ จอห์นสันฯ และ ซีบี ริชาร์คฯ ขอเชิญสื่อมวลชนร่วมงานแถลงข่าวเรื่อง อนาคตตลาดอสังหาริมทรัพย์ภูเก็ต

กรุงเทพฯ--4 มี.ค.--ซีบี ริชาร์ด เอลลิส อนาคตตลาดอสังหาริทรัพย์ภูเก็ต 2 เดือนหลังจากสึนามิสัมมนา : ธุรกิจของภูเก็ตได้กลับมาเป็นปกติ และเป็นที่ดึงดูดใจของธุรกิจท่องเที่ยวและนักลงทุนเช่นเคย ตลอดทั้งเดือนมกราคมและกุมภาพันธ์ตลาดอสังหาริมทรัพย์มีความตื่นตัวพร้อ...

ซีบี ริชาร์ด เอลลิส ประกาศแผนเปลี่ยนแปลงฝ่ายบริหารในภูมิภาคยุโรป/ตะวันออกกลาง/แอฟริกา

ลอสแองเจลิส--(บิสิเนส ไวร์)--24 ม.ค.2548 ซีบี ริชาร์ด เอลลิส อิงค์ (CB Richard Ellis, Inc.: CBRE) (NYSE: CBG) ประกาศแผนการเปลี่ยนแปลงฝ่ายบริหารสำหรับการดำเนินงานของบริษัทในภูมิภาคยุโรป, ตะวันออกกลาง และแอฟริกา (EMEA) ทั้งนี้ นายอลัน ฟรอกแกต จะก้าวลงจากตำแ...

ภาพข่าว: พลัส พร็อพเพอร์ตี้ พาร์ทเนอร์ ร่วมมือ ร่วมใจบริจาค ช่วยผู้ประสบภัย สึนามิ

กรุงเทพฯ--4 ม.ค.--โฟว์ดี คอมมิวนิเคชั่น นายปิยะบุตร เลิศดำริห์การ กรรมการผู้จัดการ (คนที่ 2 จากขวา) บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ พาร์ทเนอร์ จำกัด ผู้นำด้านธุรกิจอสังหาริมทรัพย์แบบครบวงจรของไทย เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากคลื่นยักษ์สึนามิ ถล่ม 6 ...

หัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อข่าวยอดนิยม

กรมสรรพากร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ไปรษณีย์ไทย การบินไทย ธนาคารกสิกรไทย hotmai เพียวริคุ jobbkk ธนาคารไทยพาณิชย์ คาราบาว ดีแทค ไทยพาณิชย์ แจ่มใส เมเจอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 12car กรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข การรถไฟแห่งประเทศไทย มิตซูบิชิ เมืองทอง ธนาคารทหารไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซัมซุง มาม่า วันทูคอล ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ เวลาประเทศไทย ปตท ธอส บิ๊กซี กรมอุตุ กรมศุลกากร แม็คโคร ธนาคารกรุงศรี กระทรวงการคลัง