ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

CKP ออกมาตรการเข้มสกัดการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ในพื้นที่โรงไฟฟ้าทั้งในประเทศ และสปป.ลาว

ข่าวประชาสัมพันธ์พลังงานและปิโตรเคมี วันพุธที่ ๒๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ๑๐:๑๔ น.
ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก
กรุงเทพฯ--25 มี.ค.--ซีเค พาวเวอร์
ยืนยันไม่หยุดเดินเครื่องผลิตไฟฟ้าป้อนในช่วงฤดูร้อนนี้
นายธนวัฒน์

ตรีวิศวเวทย์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด   (มหาชน) (CKPower) ชื่อย่อหลักทรัพย์ “CKP” เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา

2019 (COVID-19)

ที่ระบาดไปทั่วโลก และมีผู้ติดเชื้อในประเทศไทยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนั้น

CKPower ขอรับรองว่า
โรงไฟฟ้าภายใต้ความรับผิดชอบของบริษัททั้งใน
สปป. ลาว และในประเทศไทย ได้แก่ โรงไฟฟ้าพลังน้ำ ไซยะบุรี
โรงไฟฟ้าพลังน้ำ น้ำงึม 2 โรงไฟฟ้าบางปะอิน

โคเจนเนอเรชั่น โครงการที่ (BIC-1) และโครงการที่ 2   (BIC-2) รวมถึง โรงไฟฟ้าบางเขนชัยโซลาร์ ยังคงผลิตไฟฟ้าให้กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

(กฟผ.) เต็มกำลังการผลิตโดยไม่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าวแต่อย่างใด
อย่างไรก็ตาม
เพื่อเป็นการสกัดกั้นและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
2019 (COVID-19)

รวมถึง เพื่อความปลอดภัยของพนักงานและผู้ปฏิบัติงานในสำนักงานและพื้นที่โรงไฟฟ้าทั้งในประเทศไทย

และสปป.ลาว บริษัทฯ

ได้ออกแนวทางปฏิบัติที่สอดคล้องกับประกาศของกระทรวงสาธารณสุขไทย และสปป.ลาว โดยแบ่งเป็น

มาตรการในพื้นที่โรงไฟฟ้า และมาตรการสำหรับพนักงานและผู้ปฏิบัติงาน ดังนี้
มาตรการในพื้นที่โครงการ ให้เขตพื้นที่โรงไฟฟ้าทุกแห่งของบริษัทฯ

เป็นเขตหวงห้ามขั้นสูงสุด และจำกัดการเข้าออกอย่างเคร่งครัด ในขณะทำงาน หากพนักงานมีอุณหภูมิร่างกายเกิน

37.5 องศาเซลเซียส
มีไข้ ไอ คัดจมูก เจ็บคอ หายใจติดขัด เป็นหวัด ให้รีบพบแพทย์ในโครงการโดยด่วน
จำกัดการเข้า-ออกของบุคคลภายนอก

หากเป็นกรณีฉุกเฉินและจำเป็นให้ผู้จัดการโรงไฟฟ้า เป็นผู้พิจารณาเป็นกรณี ๆ

แต่จะต้องผ่านการตรวจร่างกายจากแพทย์ประจำโรงไฟฟ้าก่อน และให้งดการรวมกลุ่มเพื่อทำกิจกรรมทุกประเภทภายในโรงไฟฟ้าอย่างเด็ดขาด

มาตรการสำหรับพนักงาน

รวมถึงพนักงานสัญญาจ้าง หรือผู้รับเหมาประจำ ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่บริษัทฯ

และบริษัทในเครือทุกคน ให้ปฏิบัติ ดังนี้

1. ให้พนักงานงดการเดินทางไปต่างประเทศเพื่อธุรกิจและเพื่อส่วนตัวทั้งหมด และยกเลิกการลาหรือการเดินทางไปต่างประเทศที่ได้รับอนุมัติไปก่อนหน้านี้

2. กรณีที่ได้รับอนุมัติการเดินทาง หรือมีคนใกล้ชิดหรือคนในครอบครัวที่พักอาศัยอยู่ด้วยกันเมื่อเดินทางกลับจากต่างประเทศ พนักงานจะต้องรายงานต่อผู้บังคับบัญชาและฝ่ายทรัพยากรบุคคลทันทีที่ทราบและให้ปฏิบัติงานจากที่บ้าน (Work from home) เป็นเวลา 14 วัน โดยต้องส่งรายงานสุขภาพแก่ผู้บังคับบัญชาและฝ่ายทรัพยากรบุคคลทุก ๆ วัน เมื่อถึง 14 วัน ตามกำหนด พนักงานต้องแสดงใบรับรองแพทย์ล่วงหน้าก่อนกลับเข้าทำงานอย่างน้อย 1 วัน

3. กรณีพนักงานสัมผัสหรืออยู่ใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อ COVID-19 และผู้ที่มีความเสี่ยง เช่น ผู้ที่เพิ่งเดินทางกลับจากต่างประเทศ ผู้ที่มีประวัติเดินทางหรืออยู่ในบริเวณที่มีการระบาดให้แจ้งต่อผู้บังคับบัญชาและฝ่ายทรัพยากรบุคคลทันทีและให้พนักงานส่งรายงานสุขภาพต่อผู้บังคับบัญชาและฝ่ายทรัพยากรบุคคลเป็นเวลา 14 วันนับตั้งแต่วันที่แจ้ง และให้ปฏิบัติงานจากที่บ้าน (Work from home)

4. กรณีที่พนักงานมีอาการเจ็บป่วยเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ เช่น มีไข้ ไอ เป็นหวัด ให้พนักงานแจ้งต่อผู้บังคับบัญชาและพักรักษาตัวอยู่ที่บ้านหรือพบแพทย์ทันที และหากกรณีพนักงานที่เข้าข่ายกลุ่มเสี่ยงหรือแพทย์มีความเห็นว่าต้องได้รับการตรวจหาเชื้อไวรัส COVID-19 ให้แจ้งต่อผู้บังคับบัญชาและฝ่ายทรัพยากรบุคคลทันที

5. พนักงานตั้งครรภ์ มีโรคประจำตัวที่เสี่ยงต่อการเจ็บป่วยรุนแรงหากติดเชื้อ สามารถปฏิบัติงานจากที่บ้านได้

6. สำหรับพนักงานที่ผ่านการคัดกรองจากทางโรงพยาบาล ว่าสมควรต้องเข้ารับการตรวจหาเชื้อ COVID-19 หรือพบว่าติดเชื้อและต้องเข้ารับการรักษาสามารถเบิกค่าใช้จ่ายในการตรวจหาเชื้อและค่ารักษาพยาบาลจากทางบริษัทฯได้เต็มจำนวนเป็นกรณีพิเศษ โดยไม่รวมกับวงเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลตามสิทธิกรณีอื่นนอกเหนือจากนี้ สามารถเบิกค่ารักษาพยาบาลได้ตามสิทธิ

7. พนักงานต้องเปิดเผยข้อมูลหากมีการเดินทาง การสัมผัส ติดต่อ หรือใกล้ชิดผู้ป่วย ให้ทางบริษัทฯ รับทราบ

8. ขอให้พนักงานงดจัดและเข้าร่วมกิจกรรมการสังสรรค์ กีฬา และกิจกรรมที่มีการรวมกลุ่ม

9. พนักงานสัญญาจ้างหรือผู้รับเหมาประจำที่ปฏิบัติงานในพื้นที่บริษัทฯ และบริษัทในเครือให้ปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดขึ้นเช่นเดียวกับพนักงาน

นายธนวัฒน์ กล่าวว่า ขณะนี้

บริษัทฯ ได้เริ่มให้พนักงานปฏิบัติงานที่บ้านโดยสลับกันทำงานในอัตราส่วน 70:30 เพื่อลดความเสี่ยงต่อพนักงานและครอบครัวของพนักงาน

ตามแผนรองรับการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง หรือ BCP ทั้งนี้
เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อการผลิตไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าทุกแห่ง นอกจากนี้

พนักงานทุกคนยังต้องตรวจวัดอุณหภูมิทุกครั้งก่อนเข้าอาคารและจะต้องสวมหน้ากากป้องกันตลอดเวลาทำงาน

“บริษัทฯ ขอรับรองว่า
โรงไฟฟ้าทุกแห่งภายใต้การบริหารของ CKPower

สามารถเดินเครื่องผลิตไฟฟ้าเพื่อป้อนให้แก่ประชาชนทั้งในประเทศไทย และ สปป.ลาว

ในช่วงฤดูร้อนที่มีความต้องการใช้ไฟฟ้าค่อนข้างสูง อย่างแน่นอน ในการนี้
ผมขอส่งกำลังใจให้แก่เจ้าหน้าที่สาธารณสุขไทยและลาว แพทย์ พยาบาลทุกท่าน
ขอให้ร่วมกันฟันฝ่าช่วงเวลายากลำบากนี้ไปได้อย่างประสบผลสำเร็จ บริษัทฯ
พร้อมจะให้ความร่วมมือกับรัฐบาลและหน่วยงานภาครัฐอย่างเต็มที่
เพื่อให้ผ่านพ้นวิกฤติครั้งนี้ไปด้วยกัน” นายธนวัฒน์ กล่าว

ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

พิธีลงนามแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินของบริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (16 สิงหาคม 2555)

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และบริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด ขอเชิญท่านหรือผู้แทนร่วมพิธีลงนามแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินของบริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด ในวันพฤหัสบดีที่ 16 สิงหาคม 2555 เวลา 9.15-10.00 น. ณ โถงนิทรรศการ ชั้น 1 อาคารตลาดหลักทรัพย์ฯ ถ....

NIAID เปิดรับสมัคร ผู้ดำเนินงานหน่วยวิจัยทดลองทางคลินิก สำหรับเครือข่ายเอชไอวี/เอดส์ที่ปรับปรุงใหม่

กรุงเทพฯ--8 มี.ค.--เวเบอร์ แชนด์วิค สถาบันโรคภูมิแพ้และโรคติดเชื้อแห่งชาติ (NIAID) ได้ประกาศเชิญชวนผู้สนใจ จากสถาบันวิจัยทั้งในสหรัฐอเมริกาและต่างประเทศ เพื่อเข้ามาเป็นหน่วยวิจัยทดลองทางคลินิก (Clinical Trials Units -CTUs) สำหรับเครือข่ายการวิจัยทดลองทางค...

ภาพข่าว: พลัส พร็อพเพอร์ตี้ พาร์ทเนอร์ ร่วมมือ ร่วมใจบริจาค ช่วยผู้ประสบภัย สึนามิ

กรุงเทพฯ--4 ม.ค.--โฟว์ดี คอมมิวนิเคชั่น นายปิยะบุตร เลิศดำริห์การ กรรมการผู้จัดการ (คนที่ 2 จากขวา) บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ พาร์ทเนอร์ จำกัด ผู้นำด้านธุรกิจอสังหาริมทรัพย์แบบครบวงจรของไทย เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากคลื่นยักษ์สึนามิ ถล่ม 6 ...

หัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อข่าวยอดนิยม

กรมสรรพากร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ไปรษณีย์ไทย การบินไทย ธนาคารกสิกรไทย hotmai เพียวริคุ jobbkk ธนาคารไทยพาณิชย์ คาราบาว ดีแทค ไทยพาณิชย์ แจ่มใส เมเจอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 12car กรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข การรถไฟแห่งประเทศไทย มิตซูบิชิ เมืองทอง ธนาคารทหารไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซัมซุง มาม่า วันทูคอล ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ เวลาประเทศไทย ปตท ธอส บิ๊กซี กรมอุตุ กรมศุลกากร แม็คโคร ธนาคารกรุงศรี กระทรวงการคลัง