ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

กองทุนพัฒนาไฟฟ้า สำนักงาน กกพ. นำเครือข่ายสื่อมวลชนเยี่ยมชมโรงไฟฟ้าพลังงานทางเลือก

ข่าวประชาสัมพันธ์พลังงานและปิโตรเคมี วันอังคารที่ ๑๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ๑๔:๒๕ น.
ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก
กรุงเทพฯ--17 มี.ค.--สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน

กองทุนพัฒนาไฟฟ้า สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน สนับสนุนโครงการสร้างเครือข่ายสื่อมวลชนไทยใส่ใจทางเลือกใหม่พลังงานไฟฟ้า นำเครือข่ายสื่อมวลชนลงพื้นที่เยี่ยมชมโรงไฟฟ้าพลังงานทางเลือก ดันบทบาทสื่อมวลชนเป็นต้นแบบผู้นำการเปลี่ยนแปลง ส่งเสริมสังคมและประชาชนให้มีความรู้ ความตระหนัก และมีส่วนร่วมทางด้านไฟฟ้า เพื่อสร้างความพร้อมในการจัดตั้ง "เครือข่ายสื่อมวลชนไทยใส่ใจทางเลือกใหม่พลังงานไฟฟ้า" ในอนาคต

นางดรุณวรรณ ชาญพิพัฒนชัย กรรมการผู้จัดการ บริษัท ดิ เอ็กซ์ โซลูชั่นส์ จำกัด ในฐานะผู้บริหารโครงการสร้างเครือข่ายสื่อมวลชนไทยใส่ใจทางเลือกใหม่พลังงานไฟฟ้า กล่าวว่า ปัจจุบันขยะนับเป็นปัญหาที่ทุกประเทศต่างให้ความสำคัญ และมีการกำหนดนโยบายหรือมาตรการต่าง ๆ เพื่อให้สามารถควบคุมหรือบริหารจัดการขยะให้มีประสิทธิภาพ การนำขยะมาแปรสภาพให้เป็นพลังงานในการผลิตกระแสไฟฟ้า นอกจากจะได้พลังงานทางเลือกแล้วยังถือเป็นหนึ่งในการแก้ปัญหาเรื่องขยะล้นเมืองได้อย่างยั่งยืนในอนาคต

"การนำขยะมาใช้เป็นเชื้อเพลิงในการผลิตกระแสไฟฟ้านั้นนับว่ามีประโยชน์ในหลายมิติ ทำให้ปริมาณขยะในแต่ละพื้นที่มีปริมาณลดลง ส่งผลดีต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ สร้างรายได้แก่ชุมชน ลดการนำเข้าพลังงานจากต่างประเทศ สร้างความมั่นคงด้านพลังงานและยังช่วยลดภาวะโลกร้อน ถือว่าเป็นการใช้ทรัพยากรบนโลกใบนี้ได้อย่างคุ้มค่า" นางดรุณวรรณ กล่าว

ทั้งนี้โครงการสร้างเครือข่ายสื่อมวลชนไทยใส่ใจทางเลือกใหม่พลังงานไฟฟ้า เล็งเห็นถึงความสำคัญและประโยชน์จากพลังงานเชื้อเพลิงจากขยะ จึงได้มีการจัดกิจกรรมนำเครือข่ายสื่อมวลชนไทยลงพื้นที่เรียนรู้และเยี่ยมชมโรงไฟฟ้าเชื้อเพลิงขยะ ขนาดกำลังการผลิต ๑๘๐ เมกะวัตต์ ณ บริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ TPIPP จังหวัดสระบุรี เมื่อวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ที่ผ่านมา ซึ่งถือเป็นโรงไฟฟ้าพลังงานเชื้อเพลิงจากขยะ ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย และมีระบบบริหารจัดการที่ดี เพื่อเป็นการสร้างความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับพลังงานทางเลือก ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนพัฒนา ไฟฟ้าเพื่อกิจการตามมาตรา ๙๗(๕) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.)

นางดรุณวรรณ กล่าวต่อว่า สำหรับกิจกรรมลงพื้นที่เรียนรู้และเยี่ยมชมโรงไฟฟ้าเชื้อเพลิงขยะในครั้งนี้ถือว่าประสบความสำเร็จเป็นอย่างมาก โดยได้รับการตอบรับเข้าร่วมกิจกรรมจากสื่อมวลชนทุกแขนง อาทิ ผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์ คอลัมน์นิสต์ นักจัดรายการวิทยุ นักจัดรายการโทรทัศน์ สื่อออนไลน์จากสำนักข่าวต่างๆ รวมทั้งสิ้น ๓๐ ราย แบ่งเป็นบุคลากรจากเครือข่ายพลังงานจำนวน ๔ ราย และสื่อมวลชนจำนวน ๒๖ ราย

“การลงพื้นที่เรียนรู้และเยี่ยมชมโรงไฟฟ้าขยะซึ่งถือเป็นพลังงานทางเลือก รูปแบบหนึ่ง นับเป็นครั้งที่ ๑ และเป็นส่วนหนึ่งในหลาย ๆ กิจกรรมเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องให้กับสื่อมวลชน เนื่องจากเล็งเห็นว่าบทบาทของสื่อมวลชนไม่ใช่มีความสำคัญเฉพาะการสื่อสารสาธารณะเท่านั้น แต่จะต้องมีบทบาทนำในการเป็น Change Agent หรือผู้นำการเปลี่ยนแปลง เพื่อเป็นต้นแบบในการรณรงค์และสื่อสารความเข้าใจที่ถูกต้องไปสู่สาธารณะต่อไป” นางดรุณวรรณ กล่าว

สำหรับการดำเนินงานของโครงการสร้างเครือข่ายสื่อมวลชนไทยใส่ใจทางเลือกใหม่พลังงานไฟฟ้าในปี ๒๕๖๓ นี้จะมีการนำสื่อมวลชนลงพื้นที่เรียนรู้ เยี่ยมชมกิจการโรงไฟฟ้าพลังงานทางเลือกอีกจำนวน ๒ ครั้ง โดยครั้งที่ ๒ และครั้งที่ ๓ จะลงพื้นที่เยี่ยมชมโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์และโรงไฟฟ้าเชื้อเพลิงขยะ ตามลำดับ ซึ่งการจัดกิจกรรมดังกล่าวจะนำไปสู่การสร้างและจัดตั้ง “เครือข่ายสื่อมวลชนไทยใส่ใจทางเลือกใหม่พลังงานไฟฟ้า” ในอนาคตต่อไป ทั้งนี้โครงการสร้างเครือข่ายสื่อมวลชนไทยใส่ใจทางเลือกใหม่พลังงานไฟฟ้ามีวัตถุประสงค์ในการสำรวจและค้นหาองค์กรสื่อและสื่อมวลชนที่ใส่ใจในเรื่องพลังงานทางเลือก เพื่อพัฒนาศักยภาพของสื่อมวลชนไทยให้มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องพลังงานทางเลือก โดยเฉพาะพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์และขยะ สร้างการมีส่วนร่วม รณรงค์และขยายผลให้ประชาชนและสังคมมีความรู้ความเข้าใจเรื่องพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ และขยะ


ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

เปิดที่ทำการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สกพ.)

นายดิเรก ลาวัณย์ศิริ ประธานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) เปิดเผยว่า กกพ. ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินมาทรงเป็นประธานเปิดที่ทำการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เมื่อวันจันทร์ที่ 31...

ครม. มีมติแต่งตั้ง 7 คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน

ครม. มีมติแต่งตั้ง 7 คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน จากที่มีผู้สมัครรับการคัดเลือกทั้งหมด 64 ราย โดยผ่านเข้ารอบสัมภาษณ์ 13 คน เพื่อเข้ามาทำหน้าที่กำกับกิจการไฟฟ้าและก๊าซธรรมชาติ ภายใต้พระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 นายชวลิต พิชาลัย รองผู้อำน...

โครงการ "ซึทาซิ" เวทีแห่งใหม่ที่ออกตามหายอดนักแต่งเพลงและคนดนตรีแห่งเอเชีย

ครั้งแรกในเอเชียที่จะเลือกเฟ้นศิลปินหน้าใหม่ระดับโลก บริษัท เอเชีย ซาวด์ พาร์ตเนอร์ชิป จำกัด ผู้นำการเปลี่ยนแปลงในอุตสาหกรรมดนตรีร่วมสมัย ได้เดินทางมาถึงกรุงเทพฯ แล้ว พร้อมโครงการ “ซึทาซิ” ที่จะพลิกเปลี่ยนโลกของเสียงเพลงด้วยพลังแห่งการสื่อส...

หัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อข่าวยอดนิยม

กรมสรรพากร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ไปรษณีย์ไทย การบินไทย ธนาคารกสิกรไทย hotmai เพียวริคุ jobbkk ธนาคารไทยพาณิชย์ คาราบาว ดีแทค ไทยพาณิชย์ แจ่มใส เมเจอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 12car กรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข การรถไฟแห่งประเทศไทย มิตซูบิชิ เมืองทอง ธนาคารทหารไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซัมซุง มาม่า วันทูคอล ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ เวลาประเทศไทย ปตท ธอส บิ๊กซี กรมอุตุ กรมศุลกากร แม็คโคร ธนาคารกรุงศรี กระทรวงการคลัง