ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

สสว.จับมือสถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์หนุน SMEs โตต่อเนื่องยั่งยืนสู่สากลผ่านโครงการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจระดับเติบโต

ข่าวประชาสัมพันธ์พลังงานและปิโตรเคมี วันอังคารที่ ๒๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ๑๘:๐๓ น.
ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก
กรุงเทพฯ--28 ส.ค.--สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

สสว.จับมือสถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์หนุน SMEs โตต่อเนื่องยั่งยืนสู่สากลผ่านโครงการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจระดับเติบโต

ปัจจุบันโรงงานต่างๆ ต้องเผชิญกับการแข่งขันที่รุนแรง ต้นทุนการผลิตปรับตัวสูงขึ้น ภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ ตลาดมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะในเรื่องความต้องการของลูกค้า และวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์สั้นลงส่งผลให้ธุรกิจต้องปรับตัวเพื่อรองรับสภาพดังกล่าว สิ่งที่จำเป็นต้องดำเนินการก็คือ การปรับองค์กรโดยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ในการดำเนินงานและสามารถรับรองการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ได้ ประเทศไทยมีระบบเศรษฐกิจที่ขยายตัวเฉลี่ยประมาณร้อยละ 4 และโครงสร้างเศรษฐกิจของประเทศยังพึ่งพาภาคบริการและอุตสาหกรรมมากที่สุด อย่างไรก็ตามเศรษฐกิจไทยยังมีปัญหาจากผลิตภาพการผลิตที่ตกต่ำ ซึ่งลดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ในการที่จะพัฒนาอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ของไทยให้สามารถแข่งขันในตลาดโลกตามสภาวะแวดล้อมของตลาดโลกปัจจุบันได้นั้น นอกจากจะต้องคำนึงถึงเรื่องผลิตภาพ (Productivity) โดยรวมของภาคอุตสาหกรรมแล้ว ต้องคำนึงถึงการพัฒนาเทคโนโลยีที่มีการพัฒนาอยู่ตลอดเวลาควบคู่ไปด้วย

ล่าสุดสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ร่วมมือกับ สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ จัดโครงการ "ส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจระดับเติบโต (SMEs Strong/Regular) ดำเนินการส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการ SMEs ไทยทุกระดับการเติบโตให้มีศักยภาพ มีความสามารถในการดำเนินธุรกิจระดับสากลมากขึ้น เพื่อช่วยให้ SMEs สร้างความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจให้กับประเทศอย่างแท้จริง ทั้งนี้เพื่อให้ SMEs เป็นแรงขับเคลื่อนประเทศไทยก้าวพ้นกับดักประเทศรายได้ปานกลางให้ได้ภายใน 10 ปี และได้กำหนดเป้าหมายในระดับผลกระทบเชิงมหภาคให้สัดส่วนมูลค่าของผลิตภัณฑ์มวลรวมของ SMEs ต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศ เพิ่มขึ้นเป็นไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ภายในปีพ.ศ. 2564

นายสมบูรณ์ หอตระกูล ผู้อำนวยการสถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เปิดเผยว่า "จากโครงการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจระดับเติบโต (SMEs Strong/Regular) สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ได้ดำเนินการจัดการฝึกอบรม เพื่อให้ความรู้อย่างเข้มข้นแก่วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมทั้งหมดรวม 2 ครั้ง ได้แก่ ครั้งที่ 1 เป็นการอบรม "การเพิ่มผลิตภาพผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเพื่อรองรับอุตสาหกรรม 4.0" ส่วนครั้งที่ 2 เป็นการอบรมหัวข้อ "การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ในยุค 4.0" ที่สำคัญยังสนับสนุนให้คำปรึกษาทางด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต (Productivity), ทางด้านการลดของเสีย, ทางด้านเทคโนโลยีนวัตกรรม เช่น IoT หรือ Smart Electronic หรือ Automation & Robotic, ทางด้านการบริหารจัดการต่างๆ เช่น ทรัพยากรมนุษย์ หรือ การขนส่ง หรือ การตลาด ตลอดจนสนับสนุนด้านการทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ให้ได้ใบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ เพื่อให้ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพและสามารถแข่งขันทางด้านการตลาดได้"

"โครงการนี้ถือเป็นโครงการที่ดีมากโดยผู้ประกอบการ SMEs จะต้องเข้าร่วมสัมมนาเชิงวิชาการเรื่อง การส่งเสริมและเพิ่มผลิตภาพอุตสาหกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม และส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ให้ได้รับใบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ หรือมาตรฐานระบบ ประเภทต่างๆ เพื่อให้การพัฒนาผู้ประกอบการ SMEs ในกลุ่มที่ยังดำเนินธุรกิจอยู่อย่างต่อเนื่อง สสว. จึงดำเนินโครงการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจระดับเติบโต (SMEs Strong / Regular Level) ในปี 2561 โดยมุ่งเน้นกลุ่มผู้ประกอบการภาคการผลิต การค้า และบริการ ผ่านแนวทางการพัฒนาโดยการวินิจฉัย และให้คำปรึกษาเพื่อให้ผู้ประกอบการได้ทราบถึงจุดอ่อนจุดแข็ง รวมไปถึงการให้คำปรึกษาและพัฒนาเชิงลึกในด้านต่างๆ เพื่อสามารถนำมาปรับใช้ในธุรกิจได้จริง ซึ่งจะสร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้าหรือบริการ ลดต้นทุน การประกอบธุรกิจ และเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าหรือการบริการ อันจะเป็นการเสริมสร้างสมรรถนะการประกอบการให้เข้มแข็งยั่งยืนอย่างเป็นระบบ และจากปัจจัยดังกล่าวจะเป็นกลไกที่สำคัญในการขับเคลื่อน SMEs ของไทย และขับเคลื่อนเศรษฐกิจของชาติต่อไปในอนาคต" ผู้อำนวยการสถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ กล่าวทิ้งท้าย


ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ มุ่งพัฒนาอิเล็กทรอนิกส์ไทยสู่สากล

กรุงเทพฯ--4 พ.ค.--รี้ดเทรดเด็กซ์ สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ต้องการสนับสนุนการพัฒนาด้านการทดสอบมาตรฐานผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเป็นปัจจัยหลักในการกำหนดคุณภาพของผลิตภัณฑ์ ให้ตรงตามมาตรฐานสากล เพื่อสนับสนุนให้ผลิตภัณฑ์ที่ออกจากโรงงาน SME ของไทย...

สหกรณ์เคหสถานราชนาวี จำกัด เปิดรับคำขอกู้สามัญได้ตั้งแต่บัดนี้

กรุงเทพฯ--4 ม.ค.--สำนักงานเลขานุการกองทัพเรือ ตามที่ สหกรณ์เคหสถานราชนาวี จำกัด งดรับคำขอกู้สามัญเพื่อเปลี่ยนแปลงระเบียบคำขอกู้สามัญ นั้น ขณะนี้การเปลี่ยนแปลงระเบียบคำขอกู้สามัญเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงเปิดรับคำขอกู้ได้ตามปกติ ตั้งแต่วันที่ ๔ มกราคม ๒๕๔๘ เป็...

เนคเทค ขอเชิญสื่อมวลชนร่วมงานแถลงข่าวการเซ็นสัญญาความร่วมมือ IT for Agriculture Forum

เนื่องจากศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) จัดแถลงข่าว การเซ็นสัญญาความร่วมมือ IT for griculture Forum ในวันศุกร์ที่ 31 มกราคม 2546 เวลา 09.30 น. - 12.00 น. ณ ห้องประชุม 106 เนคเทค อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ** หมายเหตุ ทางศูนย์เ...

หัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อข่าวยอดนิยม

กรมสรรพากร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ไปรษณีย์ไทย การบินไทย ธนาคารกสิกรไทย hotmai เพียวริคุ jobbkk ธนาคารไทยพาณิชย์ คาราบาว ดีแทค ไทยพาณิชย์ แจ่มใส เมเจอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 12car กรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข การรถไฟแห่งประเทศไทย มิตซูบิชิ เมืองทอง ธนาคารทหารไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซัมซุง มาม่า วันทูคอล ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ เวลาประเทศไทย ปตท ธอส บิ๊กซี กรมอุตุ กรมศุลกากร แม็คโคร ธนาคารกรุงศรี กระทรวงการคลัง