ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

ครบรอบ 2 ปี กกพ. พร้อมใจ โชว์ผลงานเด่น มุ่งผลักดันผลงานกำกับดูแลกิจการพลังงานไทย สู่ความเป็นเลิศ

ข่าวประชาสัมพันธ์พลังงานและปิโตรเคมี วันอังคารที่ ๑๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ๑๓:๒๑ น.
ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก
กรุงเทพฯ--16 ส.ค.--Triple J Communication

คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน หรือ กกพ. แถลงผลงานสำคัญในรอบ 2 ปีที่ดำรงตำแหน่ง พร้อมเผยแผนการดำเนินงานการกำกับกิจการพลังงาน มุ่งผลักดันผลงานในด้านการกำกับ อาทิ อัตราค่าบริการ โครงสร้างค่าไฟฟ้า พัฒนามาตรฐานคุณภาพ บริหารจัดการเพื่อความมั่นคง เพิ่มการแข่งขัน สร้างการยอมรับและการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน ควบคู่กับพัฒนาองค์กรสู่องค์กรสมรรถนะสูง เพื่อสร้างเสถียรภาพต่อผู้ใช้พลังงานสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

นายพรเทพ ธัญญพงศ์ชัย ประธานกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เปิดเผยถึงแผนการดำเนินงานการกำกับดูแลกิจการพลังงานของ กกพ. ว่า "กกพ. จะยังคงให้ความสำคัญในทิศทางการกำกับ 3 ด้านหลัก ตามแผนยุทธศาสตร์การกำกับกิจการพลังงาน คือ ด้านการกำกับกิจการพลังงานอย่างโปร่งใส เป็นธรรม และตรวจสอบได้ ด้านการบริหารจัดการเพื่อความมั่นคงและเพิ่มการแข่งขันของกิจการพลังงาน และด้านสุดท้าย การสร้างการยอมรับและการมีส่วนร่วมในการพัฒนากิจการพลังงานจากกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน รวมทั้งดำเนินงานให้สอดคล้องกับนโยบายภาครัฐด้านพลังงาน แผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศ (PDP 2015) แล.ะแผนพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก (AEDP) ตลอดจนสนับสนุนและเร่งดำเนินการภารกิจเร่งด่วนหลายประการตามกรอบนโยบายของรัฐบาลให้สำเร็จลุล่วงตามเป้าหมาย เพื่อมุ่งผลักดันผลงานในการกำกับดูแลกิจการพลังงาน

"ตลอด 2 ปีที่ผ่านมา กกพ. ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ ของสำนักงาน กกพ. ได้ดำเนินงานอย่างมุ่งมั่น ทุ่มเทแรงกายแรงใจอย่างเต็มที่และเต็มความสามารถ เพื่อให้สำเร็จลุล่วงตามเป้าหมายที่ตั้งไว้"

กกพ. ได้ดำเนินงานและได้รับผลสำเร็จตามภารกิจสำคัญในเรื่องต่างๆ ที่สะท้อนถึงการกำกับทั้ง 3 ด้านหลัก ที่กล่าวมา อาทิการกำกับกิจการพลังงานอย่างโปร่งใส เป็นธรรม และตรวจสอบได้ ได้มีการปรับโครงสร้างอัตรา ค่าไฟฟ้า สำหรับปี 2558 – 2560 ซึ่งเริ่มใช้ตั้งแต่ค่าไฟฟ้าประจำเดือนพฤศจิกายน 2558 พัฒนากระบวนการออกใบอนุญาตแบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) เพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใช้หลักเกณฑ์การกำกับที่ได้ออกประกาศ รวมถึงได้กำหนดมาตรฐานคุณภาพบริการไฟฟ้าของผู้ผลิต ผู้ส่งและผู้จำหน่ายไฟฟ้า การบริหารจัดการเพื่อความมั่นคงและเพิ่มการแข่งขันของกิจการพลังงาน ได้มีการกำกับการรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนตามประเภทเชื้อเพลิงต่างๆ พร้อมสร้างความชัดเจนในบทบาทการกำกับต่อนโยบายรัฐในกระบวนการจัดหาพลังงาน เพิ่มการแข่งขันในกิจการก๊าซธรรมชาติ ด้วยการจัดทำข้อบังคับว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดทำข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดให้ใช้หรือเชื่อมต่อระบบส่งก๊าซธรรมชาติและสถานีแอลเอ็นจีแก่บุคคลที่สาม (Third Party Access Regime: TPA Regime) ตลอดจนประสานประโยชน์การกำกับกิจการในภูมิภาคอาเซียน

ท้ายสุด ผลการดำเนินงานอีกด้านหนึ่งที่สำคัญนั่นคือ การสร้างการยอมรับและการมีส่วนร่วมในการพัฒนากิจการพลังงานจากกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน โดยการให้ กฟน. และ กฟภ. จ่ายคืนผลประโยชน์หรือดอกผล ที่ได้รับจากเงินประกันการใช้ไฟฟ้าให้กับผู้ใช้ไฟฟ้า ตลอดจนยกระดับมาตรการคุ้มครองผู้ใช้ไฟฟ้าทั่วประเทศที่มีกว่า 20 ล้านราย ภายใต้ประกาศ กกพ. ว่าด้วยเรื่องมาตรฐานของสัญญาให้บริการไฟฟ้า พ.ศ. 2558 ซึ่งเป็นผลให้มาตรฐานของสัญญาให้บริการไฟฟ้ามีความเป็นธรรมต่อผู้ใช้บริการและผู้ให้บริการเพิ่มมากขึ้น

"การบริหารกองทุนพัฒนาไฟฟ้า ได้ใช้กลไกกองทุนฯ อย่างมีประสิทธิภาพ โดยในปี 2559 ได้ดูแลเพื่อการพัฒนาหรือฟื้นฟูท้องถิ่นที่ได้รับผลกระทบ กกพ. ได้อนุมัติกรอบวงเงินงบประมาณเพื่อจัดสรรให้กับกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศประเภท ก และประเภท ข จำนวนรวม 66 กองทุน งบประมาณรวมทั้งสิ้น 2,908 ล้านบาท เพื่อดำเนินโครงการจำนวน 6,493 โครงการ และกองทุนประเภท ค จำนวน 60 กองทุน งบประมาณรวมทั้งสิ้น 31.16 ล้านบาท เพื่อดำเนินโครงการจำนวน 160 โครงการ ตลอดจนมีการนำส่งเงินเข้ากองทุนพัฒนาไฟฟ้า สำหรับผู้รับใบอนุญาตจำหน่ายไฟฟ้า เพื่อส่งเสริมการใช้พลังงานหมุนเวียน และเทคโนโลยีที่ใช้ในการประกอบกิจการไฟฟ้าที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อย ตั้งแต่รอบบิลเรียกเก็บค่าไฟฟ้าของเดือนมกราคม 2558 เป็นต้นมา จนถึง ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 มีเงินนำส่งเข้ากองทุนฯ ตามมาตรา 97(4) ของพระราชบัญญัติฯ แล้วประมาณ 170 ล้านบาท และนำส่งเงินเข้ากองทุนพัฒนาไฟฟ้า สำหรับผู้รับใบอนุญาตจำหน่ายไฟฟ้า เพื่อส่งเสริมสังคมและประชาชนให้มีความรู้ ความตระหนัก และมีส่วนร่วมทางด้านไฟฟ้า เช่นเดียวกับกองทุนฯ ตามมาตรา 97(5) ของพระราชบัญญัติฯ ที่มีเงินนำส่งเข้าแล้วประมาณ 68 ล้านบาท โดยการดำเนินงานตลอด 2 ปีที่ผ่านได้ดำเนินงานควบคู่ไปกับงานพัฒนาองค์กร ที่ให้ความสำคัญในการพัฒนาบุคลากรในทักษะการวิจัยและพัฒนา ตลอดจนกระบวนการทำงานที่มีมาตรฐานและใช้เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์มาสนับสนุน" นายพรเทพ กล่าวทิ้งท้าย


ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

ครม. มีมติแต่งตั้ง 7 คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน

ครม. มีมติแต่งตั้ง 7 คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน จากที่มีผู้สมัครรับการคัดเลือกทั้งหมด 64 ราย โดยผ่านเข้ารอบสัมภาษณ์ 13 คน เพื่อเข้ามาทำหน้าที่กำกับกิจการไฟฟ้าและก๊าซธรรมชาติ ภายใต้พระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 นายชวลิต พิชาลัย รองผู้อำน...

แอมต้า จับมือพันธมิตร เค เอส ซี ยกขบวน 12 ดาราดังออกอินเตอร์เน็ตแพ็คเกจคอลเล็คชั่นพิเศษ KSC Star Card

กรุงเทพฯ--13 ม.ค.--เค เอส ซี คอมเมอร์เชียล อินเตอร์เนต บริษัท บริหารจัดการสิทธิศิลปินไทย จำกัด (แอมต้า) เอาใจแฟนพันธุ์แท้ดารา จับมือพันธมิตร บริษัท เค เอส วี คอมเมอร์เชียล อินเตอร์เนต จำกัด ในนามอินเตอร์เนต เค เอส ซี ผู้ให้บริการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตชั้นน...

หัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อข่าวยอดนิยม

กรมสรรพากร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ไปรษณีย์ไทย การบินไทย ธนาคารกสิกรไทย hotmai เพียวริคุ jobbkk ธนาคารไทยพาณิชย์ คาราบาว ดีแทค ไทยพาณิชย์ แจ่มใส เมเจอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 12car กรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข การรถไฟแห่งประเทศไทย มิตซูบิชิ เมืองทอง ธนาคารทหารไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซัมซุง มาม่า วันทูคอล ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ เวลาประเทศไทย ปตท ธอส บิ๊กซี กรมอุตุ กรมศุลกากร แม็คโคร ธนาคารกรุงศรี กระทรวงการคลัง