ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

เปิดที่ทำการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สกพ.)

ข่าวประชาสัมพันธ์พลังงานและปิโตรเคมี วันอังคารที่ ๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๒ ๑๐:๑๘ น.
ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก
กรุงเทพฯ--1 ก.ย.--ทริปเปิล เจ คอมมิวนิเคชั่น

นายดิเรก ลาวัณย์ศิริ ประธานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) เปิดเผยว่า กกพ. ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินมาทรงเป็นประธานเปิดที่ทำการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เมื่อวันจันทร์ที่ 31 สิงหาคม 2552 ณ ชั้น 19 อาคารจัตุรัสจามจุรี ถนนพญาไท เขตประทุมวัน กรุงเทพฯ กกพ. เป็นองค์กรที่แต่งตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 มีหน้าที่กำกับกิจการไฟฟ้าและกิจการก๊าซธรรมชาติภายใต้กรอบนโยบายของรัฐ โดยได้รับแต่งตั้งและเริ่มปฏิบัติหน้าที่เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2551 เป็นต้นมา

ซึ่ง กกพ. ได้ดำเนินงานโดยยึดหลักและเป้าหมายสูงสุดในการกำกับดูแลกิจการพลังงาน เพื่อให้เกิดความมั่นคงของกิจการพลังงานไทย ควบคู่ไปกับการสร้างความมั่นใจให้แก่ประชาชนในการได้รับริการด้านพลังงานที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน และปลอดภัย ในราคาที่เหมาะสมและเป็นธรรม สำหรับผลการดำเนินงานที่ผ่านมาของ กกพ. ในปี 2552 กกพ. ได้ออกหลักเกณฑ์ ระเบียบ ข้อกำหนด และแนวทางการกำกับดูแลกิจการพลังงานในด้านต่างๆ รวมทั้งส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการประกอบกิจการ ตลอดจนสนับสนุนให้มีการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ โดยสามารถสรุปผล

การดำเนินงานได้ ดังนี้
1. ออกหลักเกณฑ์ ระเบียบ ข้อกำหนด และแนวทางการกำกับดูแลกิจการพลังงาน

1.1 ออกหลักเกณฑ์และระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการออกใบอนุญาต เพื่อให้ผู้ที่มีความประสงค์จะประกอบกิจการทราบถึงเงื่อนไขและวิธีการประกอบกิจการพลังงาน รวมทั้งได้จัดทำร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดประเภท ขนาด และลักษณะของกิจการพลังงานที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องขอรับใบอนุญาต ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 4 มิถุนายน 2552 เป็นต้นมา

1.2 ประกาศเกี่ยวกับการพิจารณากำหนดและจ่ายค่าทดแทนที่ดินและทรัพย์สิน กกพ.ได้ออกประกาศเกี่ยวกับวิธีการ เงื่อนไขการพิจารณาและการจ่ายค่าทดแทนที่ดินและทรัพย์สินที่มีความเหมาะสมและเป็นธรรม

1.3 นอกจากนี้ กกพ. ยังอยู่ระหว่างการจัดทำหลักเกณฑ์ด้านการกำกับดูแลการประกอบกิจการพลังงาน การคุ้มครองผู้ใช้พลังงาน การใช้อสังหาริมทรัพย์ การพิจารณาข้อพิพาทและอุทธรณ์ อีกหลายฉบับ

ผลการดำเนินการในการกำกับดูแลการประกอบกิจการพลังงาน

2.1 การออกใบอนุญาตประกอบกิจการพลังงานและส่งเสริมให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการประกอบกิจการพลังงาน

กกพ. ได้ออกใบอนุญาตให้ผู้ประกอบกิจการพลังงานทั้งภาครัฐและเอกชนรวม 687 ฉบับ แบ่งเป็น ใบอนุญาตประกอบกิจการไฟฟ้าจำนวน 144 ฉบับ ใบอนุญาตประกอบกิจการก๊าซธรรมชาติ จำนวน 4 ฉบับ และใบอนุญาตผลิตพลังงานควบคุมจำนวน 539 ฉบับ นอกจากนี้ กกพ. ยังได้กำกับการดำเนินการรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าภาคเอกชน ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

การไฟฟ้านครหลวง และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ทั้งนี้ กกพ. อยู่ระหว่างการจัดทำคู่มือการออกใบอนุญาตประกอบกิจการพลังงานเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการพลังงาน รวมทั้งอยู่ระหว่างการปรับปรุงมาตรฐานบริการพลังงานและดำเนินการประเมินคุณภาพบริการของผู้ประกอบกิจการไฟฟ้า

2.2 การกำกับดูแลอัตราค่าบริการพลังงาน

กกพ. ได้กำกับให้มีการปรับอัตราค่าไฟฟ้าและค่าบริการส่งก๊าซธรรมชาติของผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการพลังงานในระดับที่เหมาะสมและคำนึงถึงผลกระทบต่อประชาชน ภาคธุรกิจ อุตสาหกรรม และความสามารถในการประกอบกิจการของผู้รับใบอนุญาต โดยได้อนุมัติให้มีการปรับค่าไฟฟ้าตามสูตรการปรับอัตราค่าไฟฟ้าโดยอัตโนมัติ หรือ ค่า Ft ในระดับที่ส่งผลกระทบต่อผู้ใช้บริการน้อยที่สุด แต่ยังคงเป็นระดับที่ กฟผ. มีสภาพคล่องเพียงพอต่อการดำเนินงานและการลงทุน รวมทั้งอนุมัติให้มีการปรับอัตราค่าบริการส่งก๊าซธรรมชาติที่สะท้อนภาระการลงทุนของ บมจ.ปตท. เท่าที่จำเป็นและเพียงพอต่อการลงทุนขยายระบบโครงข่ายก๊าซธรรมชาติ

2.3 การส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน

กกพ. ได้จัดทำรายละเอียดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และยกร่างประกาศการให้ส่วนเพิ่มราคารับซื้อไฟฟ้าสำหรับผู้ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน (ประกาศ Adder) และมอบหมายให้การไฟฟ้าทั้ง 3 แห่ง รับไปจัดทำรายละเอียดและประกาศใช้ ซึ่งการไฟฟ้าทั้ง 3 แห่ง ได้ออกประกาศ Adder และอยู่ระหว่างการพิจารณาให้ส่วนเพิ่มราคารับซื้อไฟฟ้าเพื่อสนับสนุนผู้ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน

2.4 การจัดตั้งกองทุนพัฒนาไฟฟ้า

กกพ. อยู่ระหว่างดำเนินการจัดตั้งกองทุนพัฒนาไฟฟ้า ซึ่งจัดตั้งตามพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นทุนสนับสนุนการให้บริการไฟฟ้าไปยังท้องที่ต่างๆ อย่างทั่วถึง เพื่อกระจายความเจริญไปสู่ท้องถิ่นและพัฒนาชุมชนในท้องถิ่นที่ได้รับผลกระทบจากการดำเนินงานของโรงไฟฟ้า อีกทั้งส่งเสริมการใช้พลังงานหมุนเวียนและเทคโนโลยีในการประกอบกิจการไฟฟ้าที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อย และสร้างความเป็นธรรมให้กับผู้ใช้ไฟฟ้า ซึ่ง กกพ. มีหน้าที่บริหารจัดการกองทุนพัฒนาไฟฟ้าให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งกองทุนภายใต้กรอบนโยบายของรัฐ และ กกพ. อยู่ระหว่างการยกร่างหลักเกณฑ์และระเบียบต่างๆ เกี่ยวกับการบริหารจัดการกองทุนดังกล่าวซึ่งยึดหลักการ

การมีส่วนร่วม โดยเปิดกว้างในการรับฟังความเห็นจากผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ เพื่อนำมาจัดทำระเบียบที่มีความเหมาะสม และเกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมมากที่สุด ทั้งนี้ กกพ. คาดว่าจะสามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จในช่วงต้นปี 2553

2.5   การส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบพลังงาน

กกพ. ได้กำหนดหลักการและแนวทางการจัดตั้งสำนักงานเขตและคณะกรรมการผู้ใช้พลังงานประจำเขต นอกจากนี้ กกพ. ยังให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการกำหนดหลักเกณฑ์และแนวทางการจัดตั้งกองทุนพัฒนาไฟฟ้า โดยร่วมกับสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน จัดสัมมนาชี้แจงทำความเข้าใจและรับฟังข้อคิดเห็นจากประชาชนในพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศ

2.6 การพัฒนาองค์กร

กกพ. ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการดำเนินงานและปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นที่ยอมรับจากสังคม โดยได้มุ่งเน้นให้มีการพัฒนา สกพ. ทั้งในด้านบุคลากร สำนักงาน และเครื่องมือสนับสนุนการดำเนินงาน เช่น การจัดทำศูนย์กำกับกิจการพลังงานอัจฉริยะ (Intelligent Energy Regulatory Centre: iERc) ตลอดจนสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ โดยการจัดทำบันทึกความเข้าใจ (Memorandum of Understanding: MOU)

ด้านส่งเสริมการกำกับกิจการพลังงานกับหน่วยงานและสถาบันการศึกษาต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ กกพ. ขอเน้นย้ำว่าในช่วงปี 2552 – 2553 นี้ เป็นปีแห่งการสร้างประสิทธิภาพและประสิทธิผลโดยจะทำให้เกิดผลงานเป็นที่เด่นชัด โดยการมีกระบวนการ เครื่องมือ องค์ความรู้ และหลักเกณฑ์การกำกับต่างๆ ที่สามารถส่งเสริม สนับสนุนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน ปรับปรุงคุณภาพการบริการ ทำให้มีอัตราค่าบริการที่สะท้อนต้นทุน กิจการพลังงานมีมาตรฐานการแข่งขันที่ผู้บริโภคได้รับประโยชน์อย่างเป็นที่ประจักษ์ นอกจากนี้ กกพ. ยังได้ให้ความสำคัญถึงตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายที่จะตรวจสอบการดำเนินการให้บรรลุเป้าหมายด้านประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่วางไว้อีกด้วย


ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

เปิดที่ทำการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สกพ.)

นายดิเรก ลาวัณย์ศิริ ประธานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) เปิดเผยว่า กกพ. ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินมาทรงเป็นประธานเปิดที่ทำการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เมื่อวันจันทร์ที่ 31...

ครม. มีมติแต่งตั้ง 7 คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน

ครม. มีมติแต่งตั้ง 7 คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน จากที่มีผู้สมัครรับการคัดเลือกทั้งหมด 64 ราย โดยผ่านเข้ารอบสัมภาษณ์ 13 คน เพื่อเข้ามาทำหน้าที่กำกับกิจการไฟฟ้าและก๊าซธรรมชาติ ภายใต้พระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 นายชวลิต พิชาลัย รองผู้อำน...

สสส. ขอเชิญสื่อมวลชนร่วมงานแถลงข่าว "สสส.จอมบึงมาราธอน-เสือภูเขา 2548"

กรุงเทพฯ--10 ม.ค.--สสส. ด้วยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สสส. ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง และจังหวัดราชบุรี จะจัดให้มีงาน "สสส. จอมบึงมาราธอน-เสือภูเขา 2548" ปีที่ 20 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่จะม...

หัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อข่าวยอดนิยม

กรมสรรพากร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ไปรษณีย์ไทย การบินไทย ธนาคารกสิกรไทย hotmai เพียวริคุ jobbkk ธนาคารไทยพาณิชย์ คาราบาว ดีแทค ไทยพาณิชย์ แจ่มใส เมเจอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 12car กรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข การรถไฟแห่งประเทศไทย มิตซูบิชิ เมืองทอง ธนาคารทหารไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซัมซุง มาม่า วันทูคอล ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ เวลาประเทศไทย ปตท ธอส บิ๊กซี กรมอุตุ กรมศุลกากร แม็คโคร ธนาคารกรุงศรี กระทรวงการคลัง