ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

จุฬาฯ ชูพัฒนาท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ สร้างศักยภาพวิถีถิ่นและชุมชนอย่างยั่งยืน

ข่าวประชาสัมพันธ์ท่องเที่ยว กีฬา ไลฟสไตล์ วันศุกร์ที่ ๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ๑๕:๓๓ น.
ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก
กรุงเทพฯ--7 มิ.ย.--วิเสจ

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเปิดยุทธศาสตร์พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ สร้างศักยภาพท้องถิ่นและชุมชนด้วยนวัตกรรม ปักหมุดน่านและอันดามันพื้นที่ต้นแบบ ผนึกกำลังของนักวิจัยจากสหสาขาวิชาจาก 11 คณะและสถาบัน พร้อมภาคีเครือข่าย สร้างมิติความร่วมมือ 4 ประสาน รัฐ เอกชน ชุมชน และสถาบันการศึกษา ยกระดับคุณภาพการท่องเที่ยวสู่ชุมชน เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศและสังคมไทยอย่างยั่งยืน

วันศุกร์ที่ 7 มิถุนายน 2562 ศาสตราจารย์ นายแพทย์ ดร.นรินทร์ หิรัญสุทธิกุล รองอธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พร้อมด้วย นายนิวัฒน์ งามธุระ ปลัดจังหวัดน่าน เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมระดมความคิด เรื่อง "การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ในพื้นที่จังหวัดน่าน" ณ ห้องประชุมชั้น 1 อาคารวิชชาคาม 2 ศูนย์การเรียนรู้และบริการวิชาการเครือข่ายแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จังหวัดน่าน เพื่อหารือแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่จังหวัดน่านในการผลักดันและยกระดับคุณภาพการท่องเที่ยวสู่ชุมชน

ศาสตราจารย์ นายแพทย์ ดร.นรินทร์ หิรัญสุทธิกุล รองอธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดเผยว่า โครงการการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ในพื้นที่จังหวัดน่าน ถือเป็นหนึ่งในงานวิจัยของเครือข่ายวิชาการของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่บูรณาการศาสตร์ ความรู้และความเชี่ยวชาญต่าง ๆ มีเป้าหมายหลักให้เกิดการพัฒนายกระดับคุณภาพด้านการท่องเที่ยวสู่ชุมชน โดยใช้องค์ความรู้และนวัตกรรมเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์อย่างยั่งยืน

"มิติใหม่ของการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวในระยะต่อไป ควรจะให้ความสำคัญกับการเติบโตในเชิงคุณภาพ มากกว่าการเพิ่มของจำนวนตัวเลขนักท่องเที่ยว เพื่อให้เกิดความยั่งยืนของภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจช่วยสร้างรายได้ให้กับประเทศ และกระจายรายได้จากการท่องเที่ยวลงสู่เมืองรองและชุมชน"

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยสถาบันเอเชียศึกษา ได้จัดทำโครงการการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ (Development of Creative Tourism) โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจากโครงการสร้างเสริมพลังจุฬาฯ ก้าวสู่ศตวรรษที่ 2 จำนวน 54.4 ล้านบาท ประกอบด้วยชุดโครงการ 2 ชุด ได้แก่ ชุดโครงการที่ 1 การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ในพื้นที่จังหวัดน่าน ชุดโครงการที่ 2 การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์เพื่อสังคมพหุวัฒนธรรม โดยมีระยะเวลาดำเนินโครงการ 3 ปี ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2562 ถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2565

สำหรับโครงการชุดที่ 1 พื้นที่จังหวัดน่าน ประกอบด้วย 8 โครงการย่อย ซึ่งคณะผู้วิจัยจะทำการศึกษาการพัฒนาการท่องเที่ยวในจังหวัดน่านในบริบทเชิงธรรมชาติ สุขภาพและวัฒนธรรมเพื่อให้เกิดการท่องเที่ยว การผลิตสินค้าและบริการรูปแบบใหม่ โดยใช้ภูมิปัญญาและต้นทุนทางวัฒนธรรมเป็นตัวขับเคลื่อน เพื่อให้ชุมชนมีรายได้อย่างยั่งยืนและพึ่งพาตนเองได้ รวมถึงทำการศึกษาและรวบรวมข้อมูลเพื่อยกระดับและเพิ่มศักยภาพของการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ทั้งในด้านการจัดการขนส่งเพื่อการท่องเที่ยวในจังหวัดน่าน การประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ในจังหวัดน่าน การจัดการท่องเที่ยวเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวอิสระชาวจีนที่จะมาท่องเที่ยวในจังหวัดน่านเพิ่มขึ้นเมื่อการเดินทางระหว่างน่านและหลวงพระบางสะดวกขึ้นในอนาคตอันใกล้

ส่วนโครงการชุดที่ 2 ดำเนินการในพื้นที่ครอบคลุมฝั่งอันดามัน ประกอบด้วย 4 โครงการย่อย โดยจะทำการศึกษาและรวบรวมข้อมูลด้านประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมเบื้องต้นเกี่ยวกับชาวเล คนไทยพลัดถิ่น และกลุ่มชาติพันธุ์ในมะริด จัดทำเอกสารสื่อความหมายทางชาติพันธุ์และวัฒนธรรม พัฒนาเส้นทางท่องเที่ยว สร้างกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และแหล่งเรียนรู้ในรูปแบบของศูนย์วัฒนธรรมหรือพิพิธภัณฑ์ ภายใต้กรอบแนวคิดการมีส่วนร่วมในชุมชน ยกระดับและเพิ่มศักยภาพของการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ด้วยการจัดการขนส่งเพื่อการท่องเที่ยวระหว่างอันดามันและเมียนมา รวมถึงส่งเสริมความเข้าใจเรื่องการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ของชุมชน และสร้างพื้นที่สื่อสารระหว่างชุมชน นักท่องเที่ยวและพื้นที่สาธารณะ

นายนิวัฒน์ งามธุระ ปลัดจังหวัดน่าน กล่าวว่า แนวทางการดำเนินของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัย มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัดน่าน (พ.ศ. 2561 – 2565) ซึ่งได้กำหนดวิสัยทัศน์ให้จังหวัดน่านเป็น "เมืองแห่งความสุข เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ธรรมชาติสมบูรณ์ การเกษตรมั่งคั่ง ชุมชนเข้มแข็ง ท่องเที่ยวยั่งยืน" โดยเฉพาะในยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านเศรษฐกิจ ส่งเสริมความมั่นคงทางเศรษฐกิจ โดยใช้องค์ความรู้และผลิตภัณฑ์ที่มีชื่อเสียงมาต่อยอดเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ระบบเศรษฐกิจ และยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการท่องเที่ยว เน้นจุดมุ่งหมายปลายทางของการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ชุมชนมีรายได้จากการท่องเที่ยว เพิ่มมากขึ้น 5% มีการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพแหล่งท่องเที่ยว รวมถึงการพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ด้านการท่องเที่ยว เพื่อรองรับจำนวนนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนการประชาสัมพันธ์ด้านการตลาดเพื่อเพิ่มการท่องเที่ยวนอกฤดูกาล ที่ผ่านมา ตัวเลขรายได้จากการท่องเที่ยวจังหวัดน่าน ในปี 2561 มีมูลค่า 2,666.09 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 8.25% เมื่อเทียบกับปี 2560 ซึ่งมีรายได้รวม 2,462.93 ล้านบาท

รองอธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ยังกล่าวด้วยว่า "โครงการการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ทั้งสองชุดโครงการ นอกจากจะสนับสนุนการขยายตัวของภาคการท่องเที่ยวตามนโยบายของภาครัฐแล้ว ยังมีเป้าหมายหลักให้เกิดการพัฒนายกระดับคุณภาพด้านการท่องเที่ยว ชุมชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ มีรายได้จากการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์เพิ่มมากขึ้น ภายใต้ทรัพยากรทางการท่องเที่ยว ทุนทางวัฒนธรรมที่มีอยู่ผนวกเข้ากับนวัตกรรมที่เชื่อมโยงองค์ความรู้จากงานวิจัยในโครงการฯ นอกเหนือมิติด้านเศรษฐกิจ รวมถึงเมื่อสิ้นสุดจะมีโครงการวิจัยเพื่อการถอดบทเรียน และการผลักดันเชิงนโยบายเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์อย่างยั่งยืน"


ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

ทีวีไกด์: รายการ "ไบค์ ฟายเดอร์" ออกอากาศ 5 มิ.ย. 53

สำหรับแฟนรายการ Bike Finder (ไบค์ ฟายเดอร์) รายการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์แบบมีสไตล์โดยใช้จักรยาน โดยพิธีกร อัยย วีรานุกูล , ไมค์ ทินธนัท เวลส์ช, แพร และอรุน และ โอ ศุทธวีร์ กาญจนภัคพงค์ พร้อมแขกรับเชิญเทปแรก “พลอยนภัส” เจ้าของพ็อคเก็ตบุค...

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญสื่อมวลชนร่วมงานเสวนา เรื่อง "ชีวจริยธรรมกับสังคม"

กรุงเทพฯ--4 ม.ค.--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญร่วมการเสวนาเรื่อง"ชีวจริยธรรมกับสังคม" วันพุธที่ 19 มกราคม 2548 ณ ห้อง 302 ชั้น3 อาคารมหามกุฏ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาฯ จัดโดย โครงการชีวจริยธรรมกับสังคม และคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กำหนดการ 13.00 น. ล...

หัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อข่าวยอดนิยม

กรมสรรพากร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ไปรษณีย์ไทย การบินไทย ธนาคารกสิกรไทย hotmai เพียวริคุ jobbkk ธนาคารไทยพาณิชย์ คาราบาว ดีแทค ไทยพาณิชย์ แจ่มใส เมเจอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 12car กรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข การรถไฟแห่งประเทศไทย มิตซูบิชิ เมืองทอง ธนาคารทหารไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซัมซุง มาม่า วันทูคอล ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ เวลาประเทศไทย ปตท ธอส บิ๊กซี กรมอุตุ กรมศุลกากร แม็คโคร ธนาคารกรุงศรี กระทรวงการคลัง