ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

กรมท่าอากาศยานปรับภาพลักษณ์เปิดมิติใหม่ในรอบ 84 ปี เปิดบ้านเดินหน้าสร้างความสุขให้กับผู้มาใช้บริการทุกคน

ข่าวประชาสัมพันธ์ท่องเที่ยว กีฬา ไลฟสไตล์ วันอังคารที่ ๒๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ๐๙:๑๖ น.
ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก
กรุงเทพฯ--28 พ.ย.--กรมท่าอากาศยาน

กรมท่าอากาศยาน ปรับภาพลักษณ์ใหม่ในรอบ 84 ปี สะท้อนบุคลิกใหม่ที่เข้าถึงง่าย พร้อมให้บริการด้วย ความยิ้มแย้มยินดี เปรียบเสมือนท่าอากาศยานคือบ้านของทุกคน ภายใต้แนวคิด DOA FOR All : กรมท่าอากาศยาน ทะยานสู่ความก้าวไกล..มิติใหม่เพื่อให้บริการทุกคน

นายดรุณ แสงฉาย อธิบดีกรมท่าอากาศยาน (ทย.) กล่าวว่า ปี 2560 นี้ถือเป็นปีที่สำคัญของกรมท่าอากาศยานในฐานะผู้บริหารท่าอากาศยานในสังกัด 29แห่งครอบคลุมทั่วประเทศด้วยการปรับภาพลักษณ์ใหม่ให้มีความทันสมัยมากยิ่งขึ้น เป็นการดำเนินงานในเชิงรุกต่อเนื่องจากเมื่อช่วงต้นปีที่ได้มีการปรับโครงสร้างการทำงานในหลายด้าน เพื่อให้เกิดความคล่องตัวและการแข่งขันในเชิงธุรกิจ สามารถตอบสนองความต้องการของผู้โดยสารที่หลากหลายและเฉพาะเจาะจงมากขึ้น "ถือเป็นการปรับโฉมใหม่ของกรมท่าอากาศยานในรอบ 84 ปีนับตั้งแต่สถาปนา กรมท่าอากาศยานขึ้นมา ด้วยการปรับภาพลักษณ์ใหม่ที่เน้นสีสันที่สะท้อนถึงความอบอุ่น ชุดยูนิฟอร์มใหม่สามารถให้บริการลูกค้าได้อย่างมืออาชีพ มีความปราดเปรียวคล่องตัวในการทำงานสูง รวมไปถึงการออกแบบสัญลักษณ์ใหม่ เช่น Mascot เพื่อสะท้อนบุคลิกใหม่ที่เข้าถึงง่าย พร้อมให้บริการด้วยความยิ้มแย้มยินดี เปรียบเสมือนท่าอากาศยานคือบ้านของทุกคน ภายใต้แนวคิด DOA FOR All : กรมท่าอากาศยาน ทะยานสู่ความก้าวไกล..มิติใหม่เพื่อให้บริการทุกคน"นายดรุณ กล่าว

อธิบดีกรมท่าอากาศยาน กล่าวว่า ภายใต้แนวคิด DOA FOR All : กรมท่าอากาศยาน ทะยานสู่ ความก้าวไกล..มิติใหม่เพื่อให้บริการทุกคน จะทำให้ทุกคนเข้าถึงโอกาสในการใช้ท่าอากาศยาน เพื่อการเดินทางหรือขนส่งทางอากาศได้อย่างเท่าเทียม กรมท่าอากาศยานในฐานะหน่วยงานของรัฐมีแนวทางการบริหารจัดการที่ยึดประโยชน์ประชาชนเป็นที่ตั้ง ทั้งนี้ก็ต้องมีมาตรฐานในการบริหารจัดการที่เทียบเท่าสากลได้ด้วย โดยมีเป้าหมายสูงสุด เพื่อต้องการให้นักท่องเที่ยวหรือผู้โดยสารมีความสะดวกสบายในการมาใช้บริการ มีความปลอดภัย รู้สึกอบอุ่น และมีความสุขที่ได้มาใช้บริการของท่าอากาศยานในสังกัดกรมท่าอากาศยาน

สำหรับที่มาของการปรับมิติใหม่เพื่อให้บริการทุกคนของกรมท่าอากาศยานนั้น กรมท่าอากาศยานได้มีการสำรวจความคิดเห็นจากภาคส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้อง และพบว่าประชาชนต้องการให้ท่าอากาศยานในสังกัด กรมท่าอากาศยาน มีความสะดวกสบาย ผ่อนคลาย อบอุ่น จึงนำไปสู่การกำหนดภาพลักษณ์ใหม่ของกรมท่าอากาศยาน ซึ่งมุ่งเน้นในเรื่องของการบริการที่อบอุ่น ยิ้มแย้ม พนักงานมีพร้อมในการต้อนรับ ให้ผู้ใช้บริการมีความรู้สึกเหมือนอยู่บ้าน และมีความสุขเมื่อใช้บริการ รวมไปถึงต้องสร้างประโยชน์ให้กับชุมชนโดยรอบท่าอากาศยานด้วย โดยทั้งหมดจะต้องอยู่ภายใต้การดำเนินงานที่มีมาตรฐานเทียบเท่าสากล

อธิบดีกรมท่าอากาศยาน กล่าวต่อว่า วันนี้กรมท่าอากาศยานได้ดำเนินงานในเชิงรุกเพื่อให้เป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์กรมท่าอากาศยานปี 2560-2564 ที่กำหนดมาเพื่อรองรับยุทธศาสตร์กระทรวงคมนาคม ประกอบไปด้วย 5 ยุทธศาสตร์หลัก คือ ยุทธศาสตร์ที่ 1 จัดให้มีการพัฒนาท่าอากาศยานเพื่อส่งเสริมโครงข่ายการบินให้ครอบคลุมทั่วถึงทุกพื้นที่ ยุทธศาสตร์ที่ 2 ปรับปรุงบำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐานสิ่งอำนวยความสะดวกให้เป็นไป ตามมาตรฐานสากลและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาและปรับปรุงการบริหารจัดการท่าอากาศยานอย่างมีประสิทธิภาพ ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาองค์กรภายใต้หลักธรรมาภิบาล และยุทธศาสตร์ที่ 5 บริหารทรัพยากรมนุษย์อย่างมีประสิทธิภาพ

นอกจากนี้กรมท่าอากาศยานได้ทำงานแบบบูรณาการ โดยได้ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคมที่ปฏิบัติงานภายใต้นโยบาย One Transport ของกระทรวงคมนาคม และได้ทำงานเชิงรุกที่รวดเร็วร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ อาทิเช่น บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจ ขนาดกลาง และขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (SME BANK) ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด รวมถึงหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนอื่นๆ ซึ่งถือว่าเป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้กรมท่าอากาศยานสามารถดำเนินงาน ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสบความสำเร็จอย่างต่อเนื่อง

กรมท่าอากาศยานพร้อมที่จะเป็นหนึ่งในการร่วมพัฒนาประเทศไทย ให้ก้าวไกลในทุกๆ ด้าน ทั้งการคมนาคมทางอากาศ การขนส่งสินค้า การท่องเที่ยว และเศรษฐกิจ เพื่อตอบสนองนโยบายรัฐบาลให้เป็นประเทศไทย 4.0 มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาท่าอากาศยานทั่วประเทศไทยอย่างไม่หยุดยั้ง เพื่อให้ทุกท่าอากาศยานเป็นทุกโอกาสและเป็นความภาคภูมิใจของคนไทยทั้งประเทศ ซึ่งหลังจากที่โครงการพัฒนาท่าอากาศยานแล้วเสร็จ จะทำให้ ท่าอากาศยานสามารถที่จะรองรับผู้โดยสารได้ตรงตามเป้าหมาย โดยจะสามารถรองรับผู้โดยสารได้ถึง 30 ล้านคนต่อปี ในปี 2568 และรองรับได้ถึง 58 ล้านคนต่อปี ในปี 2578 โดยเป็นไปตามมาตรฐาน ICAO


ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

ปตท.-กรมท่าอากาศยาน ร่วมพัฒนาเชิงพาณิชย์สนามบินอุดรฯ ส่วนต่อขยาย

นำร่อง Business Model ระหว่างองค์กรของรัฐ ร่วมยกระดับมาตรฐานคุณภาพงานบริการ อำนวยความสะดวกให้นักเดินทางชาวไทยและต่างชาติด้วยสินค้าและบริการครบวงจร พร้อมให้บริการต้นปี 60 วันนี้ (8 ส.ค. 59) ดร. จุฬา สุขมานพ อธิบดีกรมท่าอากาศยาน และ นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์...

กระเป๋าแบบใหม่ที่คิง เพาเวอร์

กรุงเทพฯ--31 มี.ค.--คิง เพาเวอร์ ตั้งแต่เดือนเมษายนนี้เป็นต้นไป ที่ร้านคิง เพาเวอร์ ดิวตี้ฟรี ท่าอากาศยาน หรือร้านคิง เพาเวอร์ ดิวตี้ฟรีในเมืองสาขาอาคารมหาทุนพลาซ่าหรือสาขาอาคารเซ็นทรัลเวิลด์พลาซ่า ซื้อสินค้าอาหารบรรจุกล่อง (Package Food) ครบ 3,000 บาท รั...

ดีแทค ร่วมฉลอง 10 ปีเบเกอรี่ฯ

กรุงเทพฯ--4 ม.ค.--ดีแทค ดีแทค ร่วมฉลอง 10 ปีเบเกอรี่ฯ มอบความสุขด้วยกิจกรรมพิเศษ และของรางวัลมากมาย พร้อมมอบเงินบริจาคสมทบทุนให้กับ มูลนิธิชัยพฤกษ์ ดีแทค ผู้สนับสนุนหลักของคอนเสิร์ตครั้งยิ่งใหญ่แห่งปี "DTAC & B.DAY Bakery Music Independent Day" ซึ่งจัดขึ้...

หัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อข่าวยอดนิยม

กรมสรรพากร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ไปรษณีย์ไทย การบินไทย ธนาคารกสิกรไทย hotmai เพียวริคุ jobbkk ธนาคารไทยพาณิชย์ คาราบาว ดีแทค ไทยพาณิชย์ แจ่มใส เมเจอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 12car กรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข การรถไฟแห่งประเทศไทย มิตซูบิชิ เมืองทอง ธนาคารทหารไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซัมซุง มาม่า วันทูคอล ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ เวลาประเทศไทย ปตท ธอส บิ๊กซี กรมอุตุ กรมศุลกากร แม็คโคร ธนาคารกรุงศรี กระทรวงการคลัง