ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

การบินไทยมอบรางวัล นวัตกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมในอุตสาหกรรมการบิน ครั้งที่ 2

ข่าวประชาสัมพันธ์ท่องเที่ยว กีฬา ไลฟสไตล์ วันพุธที่ ๑๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ๑๕:๕๐ น.
ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก
กรุงเทพฯ--10 ส.ค.--การบินไทย

นายจรัมพร โชติกเสถียร กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) และ Ms. Marie-louise Phillippe, Regional Sales Director บริษัท แอร์บัส ร่วมกันเป็นประธานในงานประกาศผลและมอบรางวัล โครงการประกวด "นวัตกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมในอุตสาหกรรมการบิน" ครั้งที่ 2 (TG Travel Green Innovation No. 2) เพื่อเป็นการสร้างความยั่งยืนต่ออุตสาหกรรมการบิน และส่งเสริมให้นิสิต นักศึกษาไทยได้ใช้ความรู้ ความสามารถ ทักษะและประสบการณ์ในการสร้างสรรค์ออกแบบนวัตกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมการบินต่อไป โดยรางวัลชนะเลิศได้รับบัตรโดยสารเครื่องบิน กรุงเทพฯ-ปารีส พร้อมทัศนศึกษาโรงงานผลิตเครื่องบิน แอร์บัส ที่ประเทศฝรั่งเศส

นายจรัมพร โชติกเสถียร กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ การบินไทย เปิดเผยว่า บริษัทฯ ในฐานะสายการบินแห่งชาติได้กำหนดแนวทางการดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับยุทธศาสตร์ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (Corporate Social Responsibility : CSR)

ภายใต้แนวคิดการเดินทางแบบรักษ์สิ่งแวดล้อม (Travel Green) เพื่อให้ทุกภาคส่วนได้ตระหนักรู้ถึงการรักษาสิ่งแวดล้อม บริษัทฯ จึงได้ร่วมมือกับแอร์บัสจัดโครงการประกวด "นวัตกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมในอุตสาหกรรมการบิน" ครั้งที่ 2 (TG Travel Green Innovation)

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนนโยบายภาครัฐในการพัฒนาขีดความสามารถในการให้บริการขนส่งทางอากาศมุ่งสู่การเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมการบิน รวมถึงการสนับสนุนให้นิสิต นักศึกษาพัฒนาศักยภาพในการออกแบบและการวิเคราะห์ พร้อมเปิดโอกาสให้แสดงความสามารถ สร้างสรรค์นวัตกรรมในการเชื่อมโยงความรู้จากภาคการศึกษาสู่ภาคธุรกิจ และสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ ธุรกิจการบิน อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้เกิดการสร้างสังคมเครือข่ายของกลุ่มนิสิต นักศึกษาผู้มีความสามารถในการออกแบบทั้งในเชิงวิศวกรรม และการออกแบบผลิตภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม และส่งเสริมให้นิสิต นักศึกษา มีโอกาสในการนำเสนอผลงานเข้าร่วมการประกวดนวัตกรรมระดับสากล รวมทั้งสร้างบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ และมีคุณภาพ เป็นประโยชน์กับธุรกิจการบินของประเทศและสังคมส่วนรวมในอนาคต ซึ่งโครงการนี้จัดขึ้นครั้งแรกตั้งแต่ปี 2556 และได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน โดยเชิญชวนนิสิต นักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาส่งผลงานที่นำเสนอแนวคิดการสร้างสรรค์นวัตกรรมอุตสาหกรรมการบิน ที่มุ่งเน้นนวัตกรรมการบินที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green Aviation Innovation) เข้าประกวด ระหว่างวันที่ 16 กรกฎาคม - 31 ตุลาคม 2558 ที่ผ่านมา

โครงการประกวด "นวัตกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมในอุตสาหกรรมการบิน" ครั้งที่ 2 นี้ ได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาที่เกี่ยวข้อง อาทิ ผู้แทนจากแอร์บัส สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ คณาจารย์จากคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีเจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง และผู้แทนจากการบินไทย ร่วมเป็นคณะกรรมการพิจารณาตัดสิน โดยมีนิสิต นักศึกษาจาก 14 สถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศร่วมส่งผลงานเข้าประกวดรวมทั้งสิ้น 37 ผลงาน ในนามบุคคลเดี่ยวหรือกลุ่ม กลุ่มละไม่เกิน 3 คน มีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาตัดสินผลงานแบ่งเป็น 3 ประเภท ประเภทละ 3 รางวัล ทั้งนี้ รางวัลชนะเลิศจะได้รับรางวัลบัตรโดยสารเครื่องบินชั้นประหยัด ไป-กลับ กรุงเทพฯ-ปารีส-ตูลูส พร้อมทัศนศึกษาในปารีส และเยี่ยมชมโรงงานผลิตเครื่องบินแอร์บัสในตูลูส สาธารณรัฐฝรั่งเศส รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 : บัตรโดยสารเครื่องบินชั้นประหยัด ไป-กลับ กรุงเทพฯ-มิลาน รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 : บัตรโดยสารเครื่องบินชั้นประหยัด ไป-กลับ กรุงเทพฯ-โตเกียว รางวัลชมเชย : บัตรโดยสารเครื่องบินชั้นประหยัด ไป-กลับ กรุงเทพฯ-ภูเก็ต รางวัลพิเศษสร้างเสริมกำลังใจ : บัตรกำนัล Royal Orchid Travel Gift มูลค่า 5,000 บาท พร้อมมอบประกาศนียบัตรให้แก่ทุกรางวัล ดังนี้

1.การออกแบบทางวิศวกรรมสำหรับอากาศยานเพื่อการพาณิชย์

นำเสนอแนวคิดเพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมที่สนับสนุนการออกแบบผลิตอากาศยานเพื่อการพาณิชย์โครงสร้าง และ/หรือ ระบบต่างๆ ของอากาศยาน ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มีผู้ส่งเข้าประกวด จำนวน 12 ผลงานมีผู้ได้รับรางวัล ได้แก่

รางวัลชนะเลิศ : ได้แก่ ผลงานชื่อ "กระบวนการดักจับฝุ่นละอองด้วยไอเย็นอิ่มตัวเสริมด้วยประจุไฟฟ้า" โดยนายสนาม ศัทธานุ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาเครื่องกล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 : ได้แก่ ผลงานชื่อ "Thermal Waste Transformation" โดยนายณรงค์กร กระจ่างสวัสดิ์ นายสิรภพ ขัตติโยทัย และนายภัทรพงศ์ ผลพฤกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาการบินและอวกาศ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 : ได้แก่ ผลงานชื่อ "AUTO FODS" โดยนายวงศธร นรสิงห์ นายเอม สุรชาติธำรงรัตน์ และนายจิตรภณ เชาว์นปรีชา คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมการบินและนักบินพาณิชย์

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

รางวัลชมเชย : ได้แก่ ผลงานชื่อ OGCAS On-Ground Collision Avoidance System" โดยนายณัฐดนัย สินสุพรรณ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นายกานต์ แวววิริยะ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า

เจ้าคุณทหารลาดกระบัง และนายสิริวัฒน์ จิราพันธุ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมอากาศยาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รางวัลสร้างเสริมกำลังใจ : ได้แก่ ผลงานชื่อ "Rail Gun Runway" โดยนายนฤชา อมรดิษฐ์ และนายญาณเดช ขวัญกิจโยธา คณะวิทยาศาสตร์ สาขาฟิสิกส์ประยุกต์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

2.การออกแบบผลิตภัณฑ์และสิ่งอำนวยความสะดวกภายในอากาศยานเพื่อการพาณิชย์ นำเสนอแนวคิดเพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมการออกแบบผลิตอุปกรณ์ และ/หรือ สิ่งอำนวยความสะดวกที่จำเป็นต่อการบริการในห้องโดยสารที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มีผู้ส่งเข้าประกวด จำนวน 13 ผลงาน มีผู้ได้รับรางวัล ได้แก่

รางวัลชนะเลิศ : ได้แก่ ผลงานชื่อ "Hope suit" โดยนายชินดนัย กชนิภาพงศ์ นายศุภกร ตัณฑรังสี และนายชัยวัฒน์ เจียรวรกุล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 : ได้แก่ ผลงานชื่อ "สบายer (สะ-บาย-เอ้อ)" โดยนางสาวณิชนันทน์ ประภาวิสุทธิ์ นางสาวปนัดดา ชูบางบ่อ และนางสาวอตินุช ตุวิชรานนท์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาศิลปะอุตสาหกรรม

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 : ได้แก่ ผลงานชื่อ "Thai Airways Box Set" โดยนางสาว รมิตา จึงไพศาล นางสาววศินี ธัญญะกิจไพศาล และนางสาวภัทรมน สกุลยง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาออกแบบอุตสาหกรรม

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รางวัลชมเชย : ได้แก่ ผลงานชื่อ "Folding Tray Table" โดยนางสาวดวงกมล สวัสดิ์ชัยสิทธิ์ นางสาวนัชชา สวัสดิชัย และนางสาวชนนิกานต์ สุดิษฐพงษ์ คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

รางวัลสร้างเสริมกำลังใจ : ได้แก่ ผลงานชื่อผลงานชื่อ "EACO BIN" โดยนางสาวเมธาวี รุจิเรขเสรีกุล คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาศิลปะอุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

3.การออกแบบการบริการในธุรกิจสายการบิน นำเสนอแนวคิดเพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมพัฒนารูปแบบการบริการในด้านต่างๆ ของธุรกิจสายการบิน โดยมุ่งเน้นการเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มีผู้ส่งเข้าประกวด จำนวน 12 ผลงาน มีผู้ได้รับรางวัล ได้แก่

รางวัลชนะเลิศ : ได้แก่ ผลงานชื่อ "Travel Green Rewards" โดยนายพงศธร ธนบดีภัทร นางสาววัชรีพาสน์ เตชะนิธิภัทร และนายวิศรุต ศรสิงห์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

พระจอมเกล้าธนบุรี

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 : ได้แก่ ผลงานชื่อ "E-Boarding tag" โดยนายเสกสรร เมทธิว ไชยสาร นางสาวปาริชาติ พงค์สุข และนายกรวุฒิ สุขไพศาล จาก International Business Management มหาวิทยาลัยพายัพ

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 : ได้แก่ ผลงานชื่อ "Timer Guide" นายวัสกรณ์ มณีนาคทอง นายปฐมพงษ์ ปะวะระ และนายสิรภพ ใจสมุทร คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาการจัดการเทคโนโลยีการบิน

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รางวัลชมเชย : ได้แก่ ผลงานชื่อ "ระบบจัดเก็บจำนวนชั่วโมงการทำงานของยานพาหนะภายในสนามบินแบบไร้สาย" โดยนายจาตุรงค์ แก้วสว่าง นายอธิบดี นิยมไทย และนายเฉลิมฉัตร เสถียรกิจ คณะเทคโนโลยีวิศวกรรม

อิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

รางวัลสร้างเสริมกำลังใจ : ได้แก่ ผลงานชื่อ "Orchid APP" โดยนางสาวรวิสรา ประทีปคณะนิเทศศาสตร์ สาขาโฆษณา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นายกฤตภัทร ทองปรีชา คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ

นางสาวกันยากร ด่านกุญชัย คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี สาขาการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สำหรับโครงการประกวด "นวัตกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมในอุตสาหกรรมการบิน" ครั้งที่ 2 (TG Travel Green Innovation) การบินไทยได้รับความร่วมมือและการสนับสนุนอย่างดียิ่งจากแอร์บัส สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนยีเจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง และสถาบันอุดมศึกษาที่เข้าร่วมโครงการฯ ทั้ง 11 สถาบัน


ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

การบินไทย จัดงานมอบรางวัล นวัตกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมในอุตสาหกรรมการบิน

ด้วย.บริษัท.การบินไทย.จำกัด (มหาชน) โดย.นายโชคชัย ปัญญายงค์.รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่อาวุโสสายกลยุทธ์และพัฒนาธุรกิจ รักษาการกรรมการผู้อำนวยการใหญ่เป็นประธานมอบรางวัลโครงการประกวด “นวัตกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมในอุตสาหกรรมการบิน” ครั้งที่ 1 (TG...

"คิง เพาเวอร์" จับมือ "ไทยพาณิชย์" เปิดตัวบัตร "สุวรรณภูมิ แคช การ์ด"

นายจุลจิตต์ บุณยเกตุ รองประธานกรรมการบริหาร กลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์ ร่วมกับ นายจรัมพร โชติกเสถียร ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ธนาคารไทยพาณิชย์ แถลงข่าวเปิดตัวบัตร“สุวรรณภูมิ แคช การ์ด” (Suvarnabhumi Cash Card) นวัตกรรมใหม่ของบัตรเงินสดที่อำนวยความสะ...

ยัม เรสเอทรองตส์ฯ ขอเชิญสื่อมวลชนร่วมงานแถลงข่าว "ทิศทางเมนูเบอร์เกอร์ของ KFC"

กรุงเทพฯ--14 ก.พ.--ยัม เรสเทอรองตส์ บริษัท ยัม เรสเทอรองตส์ อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด เจ้าของและผู้บริหารร้านอาหารบริการด่วน "เคเอฟซี" ในประเทศไทย โดยคุณปณิธาน เศรษฐบุตร กรรมการผู้อำนวยการใหญ่จะจัดสนทนาพิเศษกับสื่อมวลชนในหัวข้อ "ทิศทางเบอร์เกอร์...

หัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อข่าวยอดนิยม

กรมสรรพากร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ไปรษณีย์ไทย การบินไทย ธนาคารกสิกรไทย hotmai เพียวริคุ jobbkk ธนาคารไทยพาณิชย์ คาราบาว ดีแทค ไทยพาณิชย์ แจ่มใส เมเจอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 12car กรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข การรถไฟแห่งประเทศไทย มิตซูบิชิ เมืองทอง ธนาคารทหารไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซัมซุง มาม่า วันทูคอล ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ เวลาประเทศไทย ปตท ธอส บิ๊กซี กรมอุตุ กรมศุลกากร แม็คโคร ธนาคารกรุงศรี กระทรวงการคลัง