ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

ปลัดท่องเที่ยวฯ สั่งลุย..เดินหน้าแผนยุทธศาสตร์ท่องเที่ยว พ.ศ. 2558-2560

ข่าวประชาสัมพันธ์ท่องเที่ยว กีฬา ไลฟสไตล์ วันอังคารที่ ๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ๑๗:๓๓ น.
ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก
กรุงเทพฯ--5 ม.ค.--กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

นายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์ ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เปิดเผยว่ากระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา จะเร่งเดินหน้าแผนขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยว พ.ศ. 2558 -2560 อย่างเต็มกำลัง เพื่อให้สามารถมีทิศทางการพัฒนาการท่องเที่ยวของประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดผลในทางปฏิบัติอย่างจริงจัง โดยในสัปดาห์แรกของปีใหม่ 2559 นี้ ได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งจัดการประชุมคณะอนุกรรมการที่จะขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ดังกล่าว

เพื่อนำเสนอประเด็นการดำเนินงานให้สอดคล้องกับการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ท่องเที่ยว

พ.ศ. 2558-2560 โดยวันนี้ (4 ม.ค. 59) ได้มีการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมการท่องเที่ยวฯ ตามที่คณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ (ททช.) ได้แต่งตั้ง เพื่อพิจารณานำเสนอประเด็นในการดำเนินงานให้สอดคล้องกับการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ท่องเที่ยวไทย ดังนี้

การส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อการประชุมและนิทรรศการ
การส่งเสริมการท่องเที่ยวสีเขียว
การส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬา
การส่งเสริมการท่องเที่ยวกลุ่มมุสลิม

ซึ่งที่ประชุมมีมติกำหนดประเด็นเพื่อขับเคลื่อนการทำงานแต่ละด้าน เป็นโครงการ Quick win เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ ดังนี้

1.กำหนดเป้าหมายให้ไทยเป็นผู้นำด้าน MICE ภูมิภาคอาเซียน โดยปีที่ผ่านมาไทยเป็นประเทศที่มีศักยภาพในการจัดประชุมโดยการจัดอันดับของ ICCA เป็นอันดับ 3 ของอาเซียนรองจากสิงคโปร์และมาเลเซีย ซึ่งเชื่อว่าศักยภาพของประเทศไทยสามารถเป็นอันดับ 1 ได้ ทั้งนี้ ต้องมีการจัดระบบการบริหารจัดการรวมทั้งจัดสิ่งอำนวยความสะดวกในการจัดประชุม ปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บภาษีและอากรนำเข้าอุปกรณ์จัดงาน รวมทั้ง จะเร่งขยายตลาดในกลุ่มนักท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล ซึ่งเป็นกลุ่มที่สามารถขยายไปสู่การกระจายตัวของการท่องเที่ยวในภูมิภาคได้ ซึ่งสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ สสปน. รับไปดำเนินการจัดทำแผนส่งเสริมร่วมกับภาคเอกชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

2. ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬา โดยจัดงานเทศกาลมวยไทยโลก เป็นงานแข่งขันมวยไทยที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก ซึ่งต้องการการสนับสนุนจากรัฐบาลให้เป็นงานที่ยิ่งใหญ่ เป็นแบรนด์ประเทศไทยและจัดประจำต่อเนื่องทุกปี เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก นอกจากนี้ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดยการกีฬาแห่งประเทศไทย ยังมีแผนที่จะดึงการแข่งขันกีฬาระดับ World Class เช่น Motor G-P, F1 เข้ามาจัดในไทย เพื่อส่งเสริมให้เกิด sport tourism ตามนโยบายรัฐมนตรี

3. ส่งเสริมกระบวนการท่องเที่ยวโดยชุมชนให้เป็นเครื่องมือในการสร้างการมีส่วนร่วมภาคประชารัฐ โดยในระยะแรกจะผลักดันแนวคิดและมาตรการส่งเสริมการท่องเที่ยวสีเขียวให้เป็นองค์ประกอบหลักในการส่งเสริมการท่องเที่ยวรูปแบบที่เป็นมิตรสิ่งแวดล้อม ได้แก่ การท่องเที่ยวเชิงเกษตร การท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ การท่องเที่ยวชุมชน โดยเฉพาะการส่งเสริมผู้ประกอบการ ชุมชน /แหล่งท่องเที่ยว และนักท่องเที่ยว ในการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ กระทรวงฯ จะทำงานอย่างใกล้ชิดกับ อพท. ซึ่งเป็นหน่วยงานด้านการพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนอย่างยั่งยืน

4. ส่งเสริมการท่องเที่ยวกลุ่มมุสลิม และเพิ่มเติมการจัดบริการสิ่งอำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวกลุ่มมุสลิมโดยเฉพาะ เช่น สถานที่ละหมาด ร้านอาหาร ห้องน้ำที่ถูกต้องตามหลักศาสนา โดยให้ครอบคลุมทุกสถานที่ ทั้งในแหล่งท่องเที่ยว สนามบิน โรงแรม จุดพักรถ เป็นต้น ทั้งนี้ ทางกระทรวงฯ จะเร่งหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สำนักจุฬาราชมนตรี สำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย เพื่อผลักดันให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมให้ได้เร็วที่สุด และเพื่อให้ไทยมีความพร้อมในการต้อนรับนักท่องเที่ยวกลุ่มมุสลิมที่นับวันจะยิ่งมีจำนวนเพิ่มมากขึ้น อันจะส่งผลให้ไทยเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวของอาเซียนตามที่ได้ตั้งเป้าหมายไว้


ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

กระทรวงการท่องเที่ยวฯ ตรียมประกาศใช้กฎกระทรวง มาตรฐานโรงแรมกับธุรกิจที่พักทุกประเภท

ททท. – สำนักงานพัฒนาการท่องเที่ยว กระทรวงท่องเที่ยวฯ มูลนิธิมาตรฐานโรงแรมไทย - พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ร่วมกันจัดทำประชาพิจารณ์ร่างมาตรฐานโรงแรม เตรีมนำผลยกร่างประกาศเป็นกฎกระทรวง เพื่อใช้กับทุกธุรกิจที่พัก โรงแรม รีสอร์ท เกสต์เฮาส์ และ เซอร...

การแก้ไขปัญหาทัวร์ศูนย์เหรียญ

กรุงเทพฯ--30 พ.ค.--ททท. นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานในการแถลงข่าวการแก้ไขปัญหาทัวร์ศูนย์เหรียญ ร่วมกับปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาการท่องเท...

ททท.จัดพิธีปิดงานเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติกรุงเทพฯ ปี 2548

กรุงเทพฯ--21 ม.ค.--ททท. พิธีปิดงานเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติกรุงเทพฯ ปี 2548 ณ โรงภาพยนตร์สกาล่า สยามสแควร์ กรุงเทพฯ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (นายสนธยา คุณปลื้ม) เป็นประธานในพิธีปิดงานเทศกาลภาพยนตร์แห่งชาติกรุงเทพ ฯ ปี 2548 โดยมีบุคคลสำคัญในว...

หัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อข่าวยอดนิยม

กรมสรรพากร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ไปรษณีย์ไทย การบินไทย ธนาคารกสิกรไทย hotmai เพียวริคุ jobbkk ธนาคารไทยพาณิชย์ คาราบาว ดีแทค ไทยพาณิชย์ แจ่มใส เมเจอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 12car กรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข การรถไฟแห่งประเทศไทย มิตซูบิชิ เมืองทอง ธนาคารทหารไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซัมซุง มาม่า วันทูคอล ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ เวลาประเทศไทย ปตท ธอส บิ๊กซี กรมอุตุ กรมศุลกากร แม็คโคร ธนาคารกรุงศรี กระทรวงการคลัง