ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

ชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดกาฬสินธุ์ (www.kalasintourism.org) จัดโครงการการสุขสันต์วันสงกรานต์ ๒๕๕๖ พาผู้สูงวัยท่องเที่ยวกาฬสินธุ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ท่องเที่ยว กีฬา ไลฟสไตล์ วันอังคารที่ ๑๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ๑๐:๐๐ น.
ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก
กรุงเทพฯ--19 มี.ค.--การท่องเที่ยวจังหวัดกาฬสินธุ์

สืบเนื่องจากรัฐบาลได้ประกาศให้วันที่ ๑๓ เมษายนของทุกปี ซึ่งตรงกับวันขึ้นปีใหม่ไทย หรือวันสงกรานต์เป็นวันผู้สูงอายุ เพื่อให้ทุกภาคส่วนในสังคมไทยได้ตระหนักถึงความสำคัญของผู้สูงอายุและได้แสดงความกตัญญูกตเวทีต่อผู้สูงอายุ และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙) ก็ได้มุ่งพัฒนาผู้สูงอายุให้มีความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม มีคุณภาพ มีคุณค่า สามารถปรับตัวเท่าทันการเปลี่ยนแปลง และปฏิญญาผู้สูงอายุไทย ซึ่งประกาศเมื่อปีพุทธศักราช 2542 เป็นพันธกรณีเพื่อให้ผู้สูงอายุได้มีคุณภาพชีวิตที่ดี ได้รับการคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิ ได้กำหนดว่าผู้สูงอายุควรได้รับโอกาสในการศึกษาเรียนรู้ และพัฒนาศักยภาพของตนเองอย่างต่อเนื่องเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและ บริการทางสังคมอันเป็นประโยชน์ในการดำรงชีวิต เข้าใจถึงการเปลี่ยนแปลงของสังคมรอบด้าน เพื่อสามารถ ปรับบทบาทของตนให้สมวัย ผู้สูงอายุควรได้ถ่ายทอดความรู้ประสบการณ์ให้สังคม...เพื่อให้เกิดความภาคภูมิใจและเห็นชีวิตมีคุณค่า รัฐโดยการมีส่วนร่วมขององค์กรภาคเอกชน ประชาชน สถาบันสังคม ต้องรณรงค์ปลูกฝังค่านิยมให้สังคมตระหนักถึงคุณค่าของผู้สูงอายุตามวัฒนธรรมไทย ที่เน้นความกตัญญูกตเวทีและเอื้ออาทรต่อกัน

จากข้อมูลเชิงประจักษ์พบว่า ผู้สูงอายุในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ส่วนใหญ่ยังขาดโอกาสในการศึกษาเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวภายในจังหวัดอย่างจริงจัง แม้สถานที่ท่องเที่ยวนั้นจะตั้งอยู่ในชุมชน ท้องถิ่นของตนเองก็ตาม เช่น พุทธสถานภูสิงห์ พระพุทธไสยาสน์ถ้ำภูค่าว พิพิธภัณฑ์สิรินธร (พิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ภูกุ้มข้าว) อนุสาวรีย์พระยาชัยสุนทร (ท้าวโสมพะมิตร) เมืองฟ้าแดดสงยาง เขื่อนลำปาว สถานีศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าลำปาว (สวนสะออน) หมู่บ้านวัฒนธรรมผู้ไทยโคกโก่ง เป็นต้น จึงเป็นที่น่าเสียดายอย่างยิ่งว่าสังคมยังไม่ได้ดึงศักยภาพของผู้สูงอายุมาร่วมพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดกาฬสินธุ์เท่าที่ควร

ชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดกาฬสินธุ์พิจารณาเห็นว่าเพื่อดึงศักยภาพของผู้สูงอายุออกมาสนับสนุนการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยการให้คำแนะนำ ส่งเสริมการท่องเที่ยวแก่นักท่องเที่ยว และบุคคลทั่วไปให้มาท่องเที่ยวในจังหวัดกาฬสินธุ์ รวมทั้งเพื่อพัฒนาสุขภาวะของผู้สูงอายุให้ดียิ่งขึ้น ทั้งสุขภาวะทางกาย สุขภาวะทางจิต สุขภาวะทางสังคม จึงได้จัดโครงการสุขสันต์วันสงกรานต์ ๒๕๕๖ พาผู้สูงวัยท่องเที่ยวกาฬสินธุ์ ขึ้น เพื่อเป็นการดึงศักยภาพของผู้สูงอายุออกมาสนับสนุนการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดกาฬสินธุ์ และพัฒนาสุขภาวะของผู้สูงอายุให้ดียิ่งขึ้น

สำหรับกำหนดการโครงการสุขสันต์วันสงกรานต์ ๒๕๕๖ พาผู้สูงวัยท่องเที่ยวกาฬสินธุ์ ในวันอาทิตย์ที่ ๑๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๖ ระหว่างเวลา ๐๖.๐๐-๑๘.๓๐ น. เริ่มต้นด้วยการออกเดินทางเดินทางไปนมัสการและสรงน้ำพระพรหมภูมิปาโล บนพุทธสถานภูสิงห์ สักการะศาลหลักเมืองอำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ เดินทางไปวัดฉันทนิมิต นมัสการพระธาตุ และพระเจดีย์หลวงปู่ทองฤทธิ์ อุตฺตโม เดินทางมาสักการะหลวงพ่อบันดาลฤทธิผล (หลวงพ่อบ้านด่าน วัดสักกะวัน (ภูกุมข้าว) จังหวัดกาฬสินธุ์ เข้านมัสการขอพรจากพระญาณวิสาลเถร (หา สุภโร) เจ้าอาวาสวัดสักกะวัน ร่วมทำบุญถวายปัจจัยไทยทาน แก่ทางวัดเพื่อความเป็นศิริมงคล เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์สิรินธร (พิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์) แวะถ่ายภาพที่สวนไดโนเสาร์นิคมสร้างตนเองลำปาว เดินทางไปสวนสะออน เขื่อนลำปาว เดินทางไปอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ ดูงานเศรษฐกิจพอเพียงที่บ้านนายชัยพล สุวรรณปิยะการ เกษตรกรเจ้าของรางวัลเกียรติบัตรสำนักงาน กปร. ในการประกวดผลงานตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ครั้งที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๒ ณ หมู่ที่ 5 ตำบลบึงวิชัย อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ สักการะหลวงพ่อองค์ดำ วัดกลาง อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ สักการะและสรงน้ำพระพุทธรูปวัดประชานิยม สักการะอนุสาวรีย์พระยาไชยสุนทร (โสมพะมิต) เจ้าเมืองคนแรกของจังหวัดกาฬสินธุ์ สักการะศาลหลักเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์

สักการะและสรงน้ำพระ วัดป่ามัชณิมวาส เยี่ยมชมห้องปลงสังขาร (โครงกระดูกมนุษย์) เยี่ยมชมตลาดสด และพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์ เดินทางไปรดน้ำขอพรจาก อาจารย์บุญเรือง ถาวรสวัสดิ์ ที่ปรึกษาชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดกาฬสินธุ์ และผู้นำด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดกาฬสินธุ์ ดีเด่น ณ บ้านหลุบ ตำบลหลุบ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์เดินทางไปสักการะพระธาตุยาคู อำเภอกลมไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ เยี่ยมชมหมู่บ้านวัฒนธรรมภูไทโคกโก่ง อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ เยี่ยมชมหมู่บ้านหัตถกรรมจักสานไม้ไผ่หนองห้าง อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมรับประทานอาหารเย็นที่อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์เดินทางมาสรงน้ำพระพุทธไสยาสน์ (ภูค่าว) และเยี่ยมชม สักการะพระพุทธรูป พระเจดีย์ในบริเวณวัดพุทธนิมิตภูค่าว

ผลที่คาดว่าจะได้รับจากโครงการนี้ คือ การที่ผู้สูงอายุในพื้นที่ใกล้แหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัดกาฬสินธุ์ สามารถให้คำแนะนำ ส่งเสริมการท่องเที่ยวแก่นักท่องเที่ยว และบุคคลทั่วไปให้มาท่องเที่ยวในจังหวัดกาฬสินธุ์ได้ ซึ่งจะส่งผลโดยตรงต่อการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดกาฬสินธุ์ และผู้สูงอายุที่เข้าร่วมโครงการมีสุขภาวะสุข ภาวะทางกาย สุขภาวะทางจิต สุขภาวะทางสังคมที่ดีขึ้น

ทศพนธ์ นรทัศน์
เลขานุการชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดกาฬสินธุ์
kalasintourism@gmail.com
www.kalasintourism.org
www.facebook.com/kalasintourism/

ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

ชมรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อความเท่าเทียมกัน (ICT for All Club) มอบทุนการศึกษา พระครูคุณสารวิจิตร (ทองมี ไชยพจน์) และทุนการศึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรนุช สูงสว่าง ประจำปี พ.ศ. 2562

นายทศพนธ์ นรทัศน์ ประธานชมรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อความเท่าเทียมกัน (ICT for All Club – www.ictforall.org) เปิดเผยว่า ชมรมฯ ร่วมกับชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดกาฬสินธุ์ มอบทุนการศึกษา "พระครูคุณสารวิจิตร (ทองมี ไชยพจน์)" ประจำปี...

สภาพัฒน์เปิดโอกาสให้ประชาชน 200 คนร่วมเสนอแนวคิดจัดทำแผนฯ 11

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไป ร่วมวางแผนกำหนดอนาคตประเทศไทย ด้วยการเสนอแนวคิดในการจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 ซึ่งจะใช้เป็นกรอบในการพัฒนาประเทศในช่วงปี 2555-2559...

หัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อข่าวยอดนิยม

กรมสรรพากร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ไปรษณีย์ไทย การบินไทย ธนาคารกสิกรไทย hotmai เพียวริคุ jobbkk ธนาคารไทยพาณิชย์ คาราบาว ดีแทค ไทยพาณิชย์ แจ่มใส เมเจอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 12car กรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข การรถไฟแห่งประเทศไทย มิตซูบิชิ เมืองทอง ธนาคารทหารไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซัมซุง มาม่า วันทูคอล ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ เวลาประเทศไทย ปตท ธอส บิ๊กซี กรมอุตุ กรมศุลกากร แม็คโคร ธนาคารกรุงศรี กระทรวงการคลัง