ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

เปิดแล้ว TrueLab@Chula Engineering วิศวฯ จุฬาฯ สานพลัง กลุ่มทรู ปั้นนวัตกรรุ่นใหม่รับยุค 5G ร่วมสร้างสรรค์งานวิจัยและนวัตกรรม 5G/IoT เพื่อสังคมไทย

ข่าวประชาสัมพันธ์ไอที อินเทอร์เน็ท วันจันทร์ที่ ๒๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ๑๔:๓๘ น.
ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก
กรุงเทพฯ--23 ก.ย.--ไอเดีย เวิร์คส์ คอมมิวนิเคชั่นส์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จับมือ กลุ่มทรู เดินหน้าความร่วมมือพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม เปิด TrueLab@Chula Engineering: 5G & Innovative Solution Center พื้นที่สร้างสรรค์นวัตกรรมที่เพียบพร้อมด้วยโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ทั้ง 5G, 4G, บรอดแบนด์ และ WiFi รวมถึงเครื่องมือและอุปกรณ์เพื่อการทดลองทดสอบ กิจกรรมเสริมสร้างองค์ความรู้ และการสนับสนุนทุนวิจัย/พัฒนา เสริมศักยภาพให้คณาจารย์และนิสิตในการค้นคว้า สร้างนวัตกรรมและผลงานวิจัย ตลอดจนพัฒนาและสร้างสรรค์รูปแบบการใช้งานต่างๆโดยใช้เทคโนโลยี 5G ที่สามารถพัฒนาต่อยอดให้สามารถใช้งานได้จริง เพื่อสร้างนวัตกรในรั้วมหาวิทยาลัยที่จะเติบโตเป็นนักรบเศรษฐกิจรุ่นใหม่ ช่วยผลักดันและขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศให้เติบโตอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน

ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวว่า "จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมุ่งสร้างสรรค์องค์ความรู้และนวัตกรรมเพื่อสร้างเสริมสังคมไทยสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน และสร้างบัณฑิตที่จะเป็นนวัตกรช่วยปรับเปลี่ยนสังคมไทยให้สามารถสร้างมูลค่าและคุณค่าให้แก่ประเทศ ซึ่งหนึ่งในกลยุทธ์หลักของจุฬาฯ คือ การบ่มเพาะและผลักดันนวัตกรรมที่ตอบโจทย์ความต้องการจริงทั้งเชิงสังคมและเทคโนโลยี โดยความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและองค์กรเอกชน นับเป็นหนึ่งในแนวทางที่จะช่วยพัฒนาวิชาการของมหาวิทยาลัย ให้สามารถสร้างคน สร้างนวัตกรรมและผลการวิจัยที่เกิดประโยชน์ต่อสาธารณะในวงกว้างได้ ความร่วมมือกับกลุ่มทรูในการดำเนินโครงการ TrueLab ในครั้งนี้ จะช่วยเพิ่มโอกาสการเรียนรู้ พัฒนาทักษะ และเพิ่มศักยภาพของคณาจารย์และนิสิตจุฬาฯ ทั้งยังสนับสนุนให้เกิดการสร้างสรรค์นวัตกรรมและต่อยอดการนำผลการวิจัยที่ได้มาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อธุรกิจ อุตสาหกรรม และประเทศ สอดคล้องกับนโยบายด้านความเป็นเลิศทางวิชาการของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย"

ดร.กิตติณัฐ ทีคะวรรณ กรรมการผู้จัดการใหญ่ (ร่วม) บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น กล่าวว่า "นับเป็นอีกหนึ่งโอกาสอันดีที่กลุ่มทรูได้เข้ามามีส่วนร่วมกับ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในการสนับสนุนความเป็นเลิศทางวิชาการ ซึ่งสอดคล้องกับความตั้งใจของกลุ่มทรูในการส่งเสริมศักยภาพระบบการศึกษาของไทย สร้างคนรุ่นใหม่ที่มีความรู้ความสามารถและมีความคิดสร้างสรรค์ ที่จะเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศให้เติบโตและแข่งขันได้กับนานาประเทศ ในฐานะที่กลุ่มทรูเป็นภาคเอกชนไทยที่ให้ความสำคัญและมีการลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมและดิจิทัลอย่างต่อเนื่อง เราต้องการสนับสนุนให้มีการนำโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมและเทคโนโลยีดิจิทัลไปใช้ให้เกิดคุณค่าและประโยชน์สูงสุดต่อประเทศ โดยเฉพาะการลงทุนในเทคโนโลยี 5G ที่จะเปลี่ยนมิติการแข่งขันและสร้างความได้เปรียบทางเศรษฐกิจ

ความร่วมมือกับภาคการศึกษาในครั้งนี้ จะเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญในการร่วมพัฒนานวัตกรรม 5G ด้วยการผสานศักยภาพความพร้อมของกลุ่มทรู ทั้งเครือข่ายสื่อสารดิจิทัล ความรู้และความชำนาญ กับองค์ความรู้ของคณาจารย์และนิสิตจุฬาฯ เพื่อสร้างนวัตกรไทยรุ่นใหม่ ที่จะช่วยสร้างสรรค์นวัตกรรมและผลงานวิจัยที่มีคุณค่าต่อเศรษฐกิจและสังคมไทย"

ศาสตราจารย์ ดร.สุพจน์ เตชวรสินสกุล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวว่า "คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มุ่งมั่นผลิตบุคลากรและวิศวกรที่มีความรู้ มีทักษะและสามารถบุกเบิกองค์ความรู้ใหม่ด้านวิศวกรรมและบูรณาการองค์ความรู้เพื่อประโยชน์ของสังคมไทย ล่าสุด ร่วมมือกับกลุ่มทรู เปิด TrueLab@Chula Engineering เพื่อเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ การวิจัยและคิดค้นนวัตกรรมต่างๆ เสริมสร้างกระบวนการในการเรียนรู้ของนิสิต ให้สามารถนำความรู้ทางทฤษฎีที่ได้จากห้องเรียนมาทดลอง วิจัย และพัฒนาต่อยอดเป็นผลงานที่จะสร้างคุณประโยชน์ให้แก่สังคมได้ โดยเฉพาะ 5G และเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่จะเข้ามามีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ มั่นใจว่า TrueLab@Chula Engineering จะเป็นพื้นที่สร้างประโยชน์ และเป็นการเตรียมความพร้อมของบุคลากรและส่งเสริมการสร้างสรรค์ผลงานวิจัยเทคโนโลยี 5G เพื่อให้เกิดระบบนิเวศของการพัฒนาเทคโนโลยีและบริการ 5G ของประเทศต่อไป"

ดร.ธีระพล ถนอมศักดิ์ยุทธ หัวหน้าคณะผู้บริหาร ด้านนวัตกรรมและความยั่งยืน บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น กล่าวว่า "TrueLab เป็นโครงการความร่วมมือด้านงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมระหว่างกลุ่มทรูและสถาบันการศึกษา โดยมุ่งพัฒนาระบบนิเวศบริการครบวงจรสำหรับคณาจารย์และนิสิต นักศึกษา เพื่อสร้างนักวิจัยและนวัตกรไทยจากรั้วมหาวิทยาลัย ภายใต้แนวคิด "STARTUP" ผ่านการสนับสนุนในด้าน Startup seed fund แหล่งทุนเพื่อสร้างสรรค์และพัฒนาผลงานนวัตกรรม, Talent Recruitment การเฟ้นหานวัตกรที่มีความรู้ความสามารถ เพื่อช่วยพัฒนาไอเดียและต่อยอดในเชิงธุรกิจให้เกิดขึ้นจริง, Assessment Center ช่วยประเมินความถนัดและความสามารถ เพื่อวางแผนการพัฒนาตนเองในด้านต่างๆ, Research & Development Fund สนับสนุนทุนวิจัย, The future job and digital training ศูนย์บ่มเพาะและอบรมความรู้ด้านดิจิทัล, University 4.0 สนับสนุนดิจิทัลไลฟ์สไตล์ในมหาวิทยาลัย และ Privilege as a member สิทธิพิเศษจากโครงการ TrueLab เชื่อมั่นว่า TrueLab@Chula Engineering: 5G & Innovative Solution Center ที่มีระบบนิเวศ (Ecosystem) ที่เอื้อต่อการสร้างสรรค์นวัตกรรม จะสร้างคุณค่าและประโยชน์ต่อนิสิต คณาจารย์ และสร้างผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศไทย"

TrueLab@Chula Engineering: 5G & Innovative Solution Center ตั้งอยู่ที่อาคาร 3 ชั้น 1 คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีขนาดพื้นที่ประมาณ 570 ตารางเมตร สุดล้ำกับเครือข่าย 5G และระบบเทคโนโลยีสื่อสารพื้นฐาน สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตความเร็วสูง และ WiFi ครอบคลุมทั่วพื้นที่ใน TrueLab เพียบพร้อมด้วยอุปกรณ์และเครื่องมือที่ทันสมัย ประกอบด้วยพื้นที่หลัก 5 ส่วนได้แก่ ออดิทอเรียม (Auditorium) พื้นที่จัดกิจกรรมประชุม สัมมนา ในรูปแบบ Townhall, Working space พื้นที่สำหรับการทำงาน, ห้องประชุม พร้อมฟังก์ชั่นแบ่งเป็นห้องย่อยได้ 2 ห้อง, ห้องสำนักงาน และ พื้นที่ส่วนกลาง (Lounge) ปรับเปลี่ยนฟังก์ชั่นใช้งานได้หลายรูปแบบ

#True5G #True5GDrivingForceOfTheNation #True5GXChula #TrueLab

เกี่ยวกับ TrueLab

TrueLab เป็นโครงการความร่วมมือระหว่างกลุ่มทรู กับมหาวิทยาลัยชั้นนำ ในการพัฒนาศักยภาพนิสิต นักศึกษาสู่การเป็นนวัตกรและผู้ประกอบการรุ่นใหม่ พร้อมร่วมพัฒนานวัตกรรมผ่านการให้ทุนสนับสนุนงานวิจัยที่เกิดประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ สังคม และประเทศ ปัจจุบัน TrueLab ได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยชั้นนำ 9 แห่ง ได้แก่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยมหิดล, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร และ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ TrueLab ได้ที่ https://truelab.info


ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญสื่อมวลชนร่วมงานเสวนา เรื่อง "ชีวจริยธรรมกับสังคม"

กรุงเทพฯ--4 ม.ค.--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญร่วมการเสวนาเรื่อง"ชีวจริยธรรมกับสังคม" วันพุธที่ 19 มกราคม 2548 ณ ห้อง 302 ชั้น3 อาคารมหามกุฏ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาฯ จัดโดย โครงการชีวจริยธรรมกับสังคม และคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กำหนดการ 13.00 น. ล...

หัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อข่าวยอดนิยม

กรมสรรพากร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ไปรษณีย์ไทย การบินไทย ธนาคารกสิกรไทย hotmai เพียวริคุ jobbkk ธนาคารไทยพาณิชย์ คาราบาว ดีแทค ไทยพาณิชย์ แจ่มใส เมเจอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 12car กรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข การรถไฟแห่งประเทศไทย มิตซูบิชิ เมืองทอง ธนาคารทหารไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซัมซุง มาม่า วันทูคอล ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ เวลาประเทศไทย ปตท ธอส บิ๊กซี กรมอุตุ กรมศุลกากร แม็คโคร ธนาคารกรุงศรี กระทรวงการคลัง