ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

กระทรวงดิจิทัลฯ เร่งเครื่อง Big Data หนุนนโยบายรัฐเชิงรุก

ข่าวประชาสัมพันธ์ไอที อินเทอร์เน็ท วันศุกร์ที่ ๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ๑๔:๒๓ น.
ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก
กรุงเทพฯ--9 พ.ย.--กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

กระทรวงดิจิทัลฯ เดินหน้าบูรณาการฐานข้อมูลภาครัฐ เร่งเครื่องเชื่อมโยงฐานข้อมูลจาก 2 ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ใหญ่สุดของประเทศ "ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน (GCC 1111)" และ "ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนศูนย์ดำรงธรรม 1567" หนุนการทำงานเชิงรุก และนำไปสู่การออกนโยบายรัฐบาลที่แก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้อย่างตรงจุด

นางวรรณพร เทพหัสดิน ณ อยุธยา เลขาธิการคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ รักษาราชการแทนรองปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) กล่าวภายหลังการเป็นประธานการประชุมหารือและติดตามความก้าวหน้าการบูรณาการการใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลว่า ได้เร่งรัดให้ผู้แทนสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (สปน.) รวบรวมข้อมูลที่ได้รับจากประชาชนผู้ติดต่อเข้ามาผ่านทาง "ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน หรือ GCC 1111" ส่งต่อมายังกระทรวงดิจิทัลฯ เพื่อนำมาเชื่อมโยงกับข้อมูลร้องเรียนที่ได้รับจากระบบฐานข้อมูลของ "ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนศูนย์ดำรงธรรม 1567"

โดยมีเป้าหมายเพื่อผลักดันให้เกิดการบูรณาการการใช้ประโยชน์อย่างแท้จริง จากฐานข้อมูลที่ได้รับจากประชาชนโดยตรงผ่านการร้องเรียนเข้ามายังช่องทางต่างๆ ของสองหน่วยงานข้างต้น เพื่อนำมาวิเคราะห์ว่าประชาชนได้รับความเดือดร้อนเรื่องใดมากที่สุดเป็นลำด้บต้นๆ ทำให้ทราบปัญหา สนับสนุนการทำงานเชิงรุก และนำไปสู่การออกนโยบายรัฐบาลที่แก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้อย่างตรงจุด

ปัจจุบัน สปน. และศูนย์ดำรงธรรม เป็นศูนย์รวมข้อมูลเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ใหญ่ที่สุด โดยในส่วนของ สปน. ช่วง 3 ปีที่ผ่านมา มีผู้ร้องเรียนผ่าน"ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน หรือ GCC 1111"เข้ามารวมกว่า 200,000 เรื่อง เฉลี่ยปีละกว่า 70,000 เรื่อง โดยมีการจัดประเภทเรื่องของระบบการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ แบ่งเป็น 7 ประเภทเรื่องหลัก 50 ประเภทเรื่องรอง และ 200 ประเภทเรื่องย่อย เพื่อให้ครอบคลุมทุกเรื่องที่เกี่ยวกับหน่วยงานรัฐ

ขณะที่ ศูนย์ดำรงธรรม มีลักษณะของเรื่องร้องเรียนส่วนใหญ่เป็นเรื่องเกี่ยวกับการฟ้องร้องกัน หลายเรื่องต้องเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม จนถึงปัจจุบันมีเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์เข้ามาทั้งสิ้นกว่า 180,000 เรื่อง มีการบันทึกลงในระบบแล้วกว่า 120,000 เรื่อง แยกเป็น 7 หัวข้อใหญ่ จากฐานข้อมูลพบว่า เรื่องที่ร้องเรียนมากที่สุด คือ เรื่องที่ดิน ตามมาด้วย ร้องเรียนเจ้าหน้าที่ของรัฐ และการแจ้งเบาะแสข้อพิพาทต่างๆ

ทั้งนี้ จากการนำเสนอรายงานจากตัวแทนของ สปน. และศูนย์ดำรงธรรม พบว่า มีการร้องเรียนหลายเรื่องที่ซ้ำซ้อนกันอยู่ เนื่องจากผู้เดือดร้อน เมื่อร้องเรียนกับที่ใดที่หนึ่งไม่คืบหน้า ก็จะร้องเรียนผ่านไปทุกหน่วยงานที่มีช่องทางรับร้องเรียน โดยขาดความเข้าใจกระบวนการทำงานว่าต้องมีการส่งต่อปัญหาร้องเรียนกลับไปในพื้นที่ เนื่องจากปัญหาส่วนใหญ่เป็นปัญหาในระดับพื้นที่ แต่ผู้ร้องทำการร้องเรียนเข้ามายังส่วนกลาง นอกจากนี้ ยังมีขั้นตอนการทำงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับปัญหาแต่ละเรื่อง ดังนั้น หากมีการเชื่อมโยงฐานข้อมูลร้องเรียนทั้งสองหน่วยงาน จะทำให้ลดความซ้ำซ้อนของจำนวนปัญหาเรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์ลงได้

"เพื่อให้เกิดประโยชน์แท้จริง เราต้องมีข้อมูลที่เป็น Big Data จึงต้องเก็บข้อมูลให้ได้ทั้งหมดเพื่อทำการวิเคราะห์ให้ได้ ตั้งโจทย์ว่าน่าจะออกเป็นนโยบายที่ประชาชนเดือดร้อนเรื่องใดมากสุด เช่น นโยบายการบุกรุกที่ดินของภาคประชาชน ภาครัฐบาลจึงมีการบูรณาการเรื่องการเก็บข้อมูลกัน ทั้งนี้ข้อมูลที่ทั้งสองหน่วยงานส่งเข้ามา ควรต้องเป็นข้อมูลที่มีความสัมพันธ์กัน (Correlation) เพื่อสามารถเชื่อมโยงและทำการวิเคราะห์ได้ (Data Analytic)" นางวรรณพรกล่าว

ทั้งนี้ ยืนยันว่าจะไม่มีการร้องขอข้อมูลที่เป็นความลับ หรือข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ชื่อผู้ร้องเรียน เพื่อไม่ให้มีข้อกังวลเรื่องกฎหมายที่เกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

โดยโครงการนี้เมื่อได้ข้อสรุปรูปแบบที่ชัดเจนแล้ว กระทรวงดิจิทัลฯ จะดำเนินการผลักดันร่วมกับกระทรวงมหาดไทย เพื่อเสนอเข้าพิจารณาในคณะรัฐมนตรี (ครม.) ให้เป็นรูปแบบการใช้ประโยชน์จากการแบ่งปันฐานข้อมูลภาครัฐที่มีความเข้าใจ และการใช้งานที่ตรงกันของหน่วยงานภาครัฐทุกส่วนเพื่อการให้บริการประชาชนต่อไป


ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

ภาพข่าว: คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงดิจิทัลฯ ร่วมพิธีแสดงความอาลัยถวายแด่พระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

นางทรงพร โกมลสุรเดช ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) นำผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่กระทรวงฯ และหน่วยงานในสังกัด เข้าร่วมพิธีแสดงความอาลัยถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามมินทราธิราช...

กระทรวงไอซีที รุกปรับโครงสร้างองค์กรรองรับภารกิจระดับชาติ เปลี่ยนผ่านเป็นกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พร้อมขับเคลื่อนประเทศไทยก้าวสู่ Digital Economy

นายพรชัย รุจิประภา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมผู้บริหารกระทรวงฯ และหัวหน้าหน่วยงานในสังกัด ในวันที่ 17 มิถุนายน 2558 ว่า...

หัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อข่าวยอดนิยม

กรมสรรพากร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ไปรษณีย์ไทย การบินไทย ธนาคารกสิกรไทย hotmai เพียวริคุ jobbkk ธนาคารไทยพาณิชย์ คาราบาว ดีแทค ไทยพาณิชย์ แจ่มใส เมเจอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 12car กรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข การรถไฟแห่งประเทศไทย มิตซูบิชิ เมืองทอง ธนาคารทหารไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซัมซุง มาม่า วันทูคอล ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ เวลาประเทศไทย ปตท ธอส บิ๊กซี กรมอุตุ กรมศุลกากร แม็คโคร ธนาคารกรุงศรี กระทรวงการคลัง