ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

มูลนิธิวิจัยเทคโนโลยีสารสนเทศ (FRIT) ประกาศผลรางวัล เจ้าฟ้าไอที รัตนราชสุดา สารสนเทศ ครั้งที่ 12

ข่าวประชาสัมพันธ์ไอที อินเทอร์เน็ท วันพฤหัสบดีที่ ๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ๑๖:๓๗ น.
ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก
กรุงเทพฯ--8 พ.ย.--ธนาคารไทยพาณิชย์

มูลนิธิวิจัยเทคโนโลยีสารสนเทศ (FRIT) ซึ่งก่อตั้งโดยธนาคารไทยพาณิชย์ ร่วมกับบริษัทเอกชนอีก 7 แห่งจัดงานประกาศผลรางวัล "เจ้าฟ้าไอที รัตนราชสุดา สารสนเทศ" ครั้งที่ 12 เพื่อสนับสนุนงานพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศไทยให้มีความก้าวหน้าทัดเทียมระดับสากล สามารถนำมาพัฒนาเพื่อสร้างประโยชน์ให้กับสังคมและประเทศหรือพัฒนาในเชิงธุรกิจ รวมถึงสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรทางด้านเทคโนโลยีอย่างกว้างขวาง โดยมี ดร.ทวีศักดิ์ กออนันตกูล ประธานกรรมการมูลนิธิวิจัยเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นประธานในพิธี และร่วมเสวนาพิเศษ หัวข้อ "ลู่ทางการระดมทุนมาสร้างนวัตกรรมของผู้สร้างสรรค์ทางดิจิทัล" ร่วมกับ คุณอรพงศ์ เทียนเงิน กรรมการมูลนิธิฯ และกรรมการและรองผู้จัดการใหญ่อาวุโส Chief Digital Transformation Officer ธนาคารไทยพาณิชย์ และคุณฐิตาภา สมิตินนท์ รองผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ณ SCB Academy ธนาคารไทยพาณิชย์ สำนักงานใหญ่

ในครั้งนี้มีผลงานส่งเข้าร่วมประกวด ทั้งสิ้น 188 ผลงาน แบ่งเป็น ประเภทบุคคลทั่วไปและนิติบุคคล 108 ผลงาน และ ประเภทนักเรียน นิสิต นักศึกษา 80 ผลงาน โดยผลงานมีทั้งที่เป็นผลงานวิจัยหรือผลงานเชิงประยุกต์ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) อาทิ Software, Application, Network, Communication หรือ Hardware รวมถึงผลงานที่ชนะเลิศและรองชนะเลิศอันดับ 1 จากการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 18 (NSC 2016) และการแข่งขัน Thailand ICT Awards ประจำปี 2560 (TICTA) ซึ่งล้วนเป็นผลงานของคนไทยที่น่าภาคภูมิใจ สามารถนำมาพัฒนาเป็นเชิงธุรกิจหรือพัฒนามาใช้จริงในเชิงปฏิบัติได้ อันจะเป็นประโยชน์แก่ประเทศไทยเป็นสำคัญ คณะกรรมการซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิจากทั้งภาครัฐและเอกชนได้พิจารณาอย่างเข้มข้น ผลการประกวดมีดังนี้

ประเภทบุคคลทั่วไปและนิติบุคคล

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ในครั้งนี้ไม่มีผลงานที่มีความโดดเด่นเป็นพิเศษ จึงไม่มีการมอบรางวัลชนะเลิศ สำหรับผลงานที่ได้รับรางวัลดีเด่นมี 4 รางวัล ได้แก่

1) ผลงาน "Read for the blind" โดย คุณณัฐวุฒิ อมรวิวัฒน์ ร่วมกับมูลนิธิคนตาบอดไทย และ บริษัท ไทยซัมซุงอิเลคโทรนิคส์ จำกัด – แอปพลิเคชั่นที่ทำให้ทุกคนสร้างหนังสือเสียงให้คนตาบอดด้วยตนเองได้บนสมาร์ทโฟนหรือแทบเล็ต

2) ผลงาน "Arincare : The e-Pharmacy Platform" โดย บริษัท อรินแคร์ จำกัด - ระบบบริหารจัดการร้านขายยาออนไลน์ การทำงานที่หลากหลายและครบถ้วนตั้งแต่การบริหารคลังสินค้า การขาย ข้อมูลสินค้า ข้อมูลคนไข้

3) ผลงาน "Safe Sky" โดย กลุ่มผู้พัฒนาระบบ Safe Sky - ระบบงานเพื่อเพิ่มศักยภาพการพัฒนาเทคโนโลยีการจราจรทางอากาศในประเทศไทย

4) ผลงาน "GPS Kids Watch" โดย บริษัท โพโมะเฮาส์ จำกัด – นาฬิกาโทรศัพท์ป้องกันเด็กหาย มีระบบ GPS ติดตามโลเคชั่น รายงานอุบัติเหตุได้ทันท่วงที สามารถตั้งระบบปิดการใช้งานโทรศัพท์เวลาเข้าเรียน และเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนของผู้ปกครองผ่านแอปพลิเคชั่น

ประเภทนักเรียน นิสิต นักศึกษา

ผลงานชนะเลิศ โล่รางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี องค์ประธานที่ปรึกษามูลนิธิฯ พร้อมทุนการศึกษา ได้แก่ ผลงาน "โจรสลัดลัดเลาะเกาะการย่อย" โดย โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จ.เชียงใหม่ เป็นโปรแกรมการศึกษาเกี่ยวกับระบบการย่อยในร่างกายมนุษย์ โดยจำลองกระบวนการทำงานของแต่ละอวัยวะด้วย Cartoon Animation ที่มีความสนุก เข้าใจง่าย ถ่ายทอดในรูปแบบของ VR (Virtual Reality) สามมิติ

รางวัลดีเด่น 4 รางวัล ได้แก่

1) ผลงาน "สิ่งเร้าในโลกเสมือน" โดย โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ซึ่งเป็นสื่อการเรียนรู้ในรูปแบบ e-learning สำหรับเด็กประถมปลายเกี่ยวกับการตอบสนองสิ่งเร้าของพืชและสัตว์

2) ผลงาน "หุ่นยนต์ Bliss เพื่อบำบัดผู้ป่วยออทิสติก" โดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี -

เกมส์ส่งเสริมพัฒนาการของเด็กอายุ 1–5 ปี มีระบบติดตามความก้าวหน้าของพัฒนาการโดยเก็บข้อมูลจากการเล่นเกมส์ และประมวลผลด้วยการวิเคราะห์ทางสถิติ พร้อมมีระบบแนะนำกิจกรรมเพื่อส่งเสริมพัฒนาการของเด็ก

3) ผลงาน "UCARE" โดย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ซึ่งเป็น Mobile Application ที่ให้บริการแนะนำในการดูแลตนเองเบื้องต้นฟรี โดยแอพจะให้ผู้ป่วยเลือกอาการของตนเอง หลังจากตอบแบบสอบถามซักประวัติแล้ว สามารถเลือกที่จะพูดคุยกับทีมหมอ และหากอาการเป็นสภาวะเร่งด่วน แอพจะขึ้นแผนที่โรงพยาบาลให้ด้วย

4) ผลงาน "AXI Physical Web" โดย โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เป็นการสร้างแพลตฟอร์มเพื่อให้บริการ Physical Web ที่รองรับการใช้งานปริมาณมาก

การจัดมอบรางวัลในครั้งนี้เพื่อเป็นการยกย่อง และสนับสนุนแก่ผู้ผลิตผลงานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในการคิดค้นนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ อีกทั้งเป็นการสนับสนุนให้มีการพัฒนาบุคลากรทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างกว้างขวางทั้งในภาครัฐและเอกชน รวมถึงเยาวชนของประเทศ อันจะเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญในการพัฒนาเทคโนโลยีและขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ รองรับยุทธศาสตร์การเป็น Thailand 4.0 ต่อไป


ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

มูลนิธิวิจัยเทคโนโลยีร่วมกับไทยพาณิชย์ จัดประกวดผลงานรางวัลพระราชทานเจ้าฟ้าไอที รัตนราชสุดา สารสนเทศ ปี 2549

กรุงเทพฯ--23 มี.ค.--ธ.ไทยพาณิชย์ มูลนิธิวิจัยเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมกับ ธนาคารไทยพาณิชย์ จะจัดงานแถลงข่าวการประกวดผลงานรางวัลพระราชทานเจ้าฟ้าไอที รัตนราชสุดา สารสนเทศ ประจำปี 2549 พร้อมเงินรางวัล 1 ล้านบาท ในวันเสาร์ที่ 25 มีนาคม 2549 เวลา 14.30 น. ณ ห้องป...

ปูนซิเมนต์ไทย ขอเชิญสื่อมวลชนร่วมงานแถลงข่าวงานประกาศผลรางวัลศิลปะเพื่อเยาวชนไทย "Young Thai Artist Award 2004"

กรุงเทพฯ--25 ก.พ.--ปูนซิเมนต์ไทย ตามที่มูลนิธิซิเมนต์ไทย ร่วมกับสถาบันการศึกษาด้านศิลปะชั้นนำของประเทศ จัดการประกวด "Young Thai Artist Award 2004" รางวัลศิลปะเพื่อเยาวชนไทย ครั้งแรกในประเทศไทย เพื่อค้นหาศิลปินรุ่นใหม่ ใน 6 สาขา ได้แก่ จิตรกรรม ประติมากรรม...

หัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อข่าวยอดนิยม

กรมสรรพากร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ไปรษณีย์ไทย การบินไทย ธนาคารกสิกรไทย hotmai เพียวริคุ jobbkk ธนาคารไทยพาณิชย์ คาราบาว ดีแทค ไทยพาณิชย์ แจ่มใส เมเจอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 12car กรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข การรถไฟแห่งประเทศไทย มิตซูบิชิ เมืองทอง ธนาคารทหารไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซัมซุง มาม่า วันทูคอล ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ เวลาประเทศไทย ปตท ธอส บิ๊กซี กรมอุตุ กรมศุลกากร แม็คโคร ธนาคารกรุงศรี กระทรวงการคลัง