ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

DGA ดึงจุดแข็งดิจิทัลหน่วยงานรัฐทั่วประเทศ โชว์ผลสำรวจความพร้อมฯ ปี 61 กว่า 86% ตอบรับนโยบายรัฐยกระดับความพร้อมด้านดิจิทัล

ข่าวประชาสัมพันธ์ไอที อินเทอร์เน็ท วันศุกร์ที่ ๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ๑๗:๐๘ น.
ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก
กรุงเทพฯ--2 พ.ย.--สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล

สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) สพร. หรือ DGA เผยผลสำรวจระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี 2561 และแนวทางการยกระดับสู่เวทีสากล โดย พลอากาศเอก ดร.ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี ประธานเปิดงานสัมมนา "ยกระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลไทยสู่เวทีระดับสากล" ณ โรงแรมสุโกศล กรุงเทพฯ กล่าวว่า รัฐบาลเร่งผลักดันนโยบาย และแผนโครงการระดับชาติด้านดิจิทัลที่สำคัญหลายโครงการ ซึ่งอยู่ระหว่างการดำเนินงาน เช่น การจัดทำศูนย์บริการดิจิทัลเบ็ดเสร็จ (One-Stop Service Center) หรือ OSS เพื่อยกระดับการบริการของหน่วยงานภาครัฐไปสู่ดิจิทัลเต็มรูปแบบ การผลักดันกฎหมายว่าด้วยรัฐบาลดิจิทัล เพื่อเป็นกฎหมายหลักที่ใช้กำหนดทิศทาง การขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัล และการจัดตั้งศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลกลางภาครัฐ (Government Data Exchange Center) หรือ ศูนย์ GDX ตามนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการลดภาระประชาชนในการจัดเตรียมสำเนาเอกสารเพื่อติดต่อขอรับบริการจากภาครัฐ ดังที่เห็นหลายหน่วยงานที่มีความพร้อมได้ทยอยประกาศยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านในการติดต่อราชการไปแล้ว

โครงการสำรวจระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลของหน่วยงานภาครัฐที่ DGA ดำเนินการสำรวจเป็นประจำทุกปี เป็นสะท้อนสถานภาพความพร้อมด้านดิจิทัลของหน่วยงานภาครัฐในมิติต่างๆ ที่จำเป็นต่อการขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัล อันเป็นข้อมูลสำคัญที่รัฐบาลและผู้บริหารของหน่วยงานนำมาประยุกต์ใช้วางแผนการยกระดับความพร้อมเพื่อขับเคลื่อนไปสู่รัฐบาลดิจิทัลต่อไป

นางไอรดา เหลืองวิไล รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล กล่าวว่า ปี 2561 นี้ DGA ได้สำรวจหน่วยงานภาครัฐระดับกรมหรือเทียบเท่า จำนวน 319 หน่วยงาน โดยมีหน่วยงานตอบแบบสำรวจฯ กลับ จำนวน 287 หน่วยงาน คิดเป็นร้อยละ 90 และหน่วยงานภาครัฐระดับจังหวัดทั้ง 76 จังหวัด (ไม่รวมกรุงเทพฯ) จำนวน 1,444 หน่วยงาน โดยมีหน่วยงานตอบแบบสำรวจฯ กลับ จำนวน 1,237 หน่วยงาน คิดเป็นร้อยละ 86 จะเห็นได้ว่าในปีนี้หน่วยงานมีความตื่นตัวและให้ความร่วมมือในการตอบแบบสำรวจอย่างดียิ่ง

ผลสำรวจพบว่า คะแนนระดับความพร้อมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของหน่วยงานภาครัฐระดับกรมในภาพรวมได้ 59.8% แบ่งเป็นด้านแนวนโยบายและหลักปฏิบัติ ค่าเฉลี่ย 52.7% ด้านศักยภาพเจ้าหน้าที่ภาครัฐด้านดิจิทัล ค่าเฉลี่ย 63.2% ด้านบริการภาครัฐที่เข้าถึงง่าย ค่าเฉลี่ย 62.9% ด้านการบริหารจัดการรูปแบบดิจิทัล ค่าเฉลี่ย 49.5% ด้านโครงสร้างพื้นฐานที่มีความมั่นคงปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ ค่าเฉลี่ย 75.2% และด้านเทคโนโลยีอัจฉริยะและการนำไปใช้ ค่าเฉลี่ย 29.8%

สำหรับคะแนนระดับความพร้อมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของหน่วยงานภาครัฐระดับจังหวัดในภาพรวมได้ 41.3% แบ่งเป็นด้านแนวนโยบายและหลักปฏิบัติ ค่าเฉลี่ย 38.4% ด้านศักยภาพเจ้าหน้าที่ภาครัฐด้านดิจิทัล ค่าเฉลี่ย 38.7% ด้านบริการภาครัฐเข้าถึงง่าย ค่าเฉลี่ย 32.9% ด้านการบริหารจัดการรูปแบบดิจิทัล ค่าเฉลี่ย 41.6% ด้านโครงสร้างพื้นฐานที่มีความมั่นคงปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ ค่าเฉลี่ย 32.7% และด้านเทคโนโลยีอัจฉริยะและการนำไปใช้ ค่าเฉลี่ย 0.6%

จากการสำรวจพบว่า คะแนนระดับกรม มีมิติที่พัฒนาอย่างโดดเด่นจากปีที่ผ่านมา ได้แก่ บริการภาครัฐเพิ่มขึ้น 9.4% ส่วนหน่วยงานระดับจังหวัด ได้แก่ ด้านโครงสร้างพื้นฐานที่มีความมั่นคงปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ เพิ่มขึ้น 21.9% ทั้งนี้สามารถดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์ www.dga.or.th


ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) จัดแถลงข่าวและพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือในการพัฒนาการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐ

สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) ขอเชิญสื่อมวลชนร่วมงานแถลงข่าวและพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือในการพัฒนาการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐ ตามโครงการยกเลิกสำเนาเอกสารและการพัฒนาระบบการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐระหว่างส...

ททท.ร่วมกับสมาคมร่วมกับสมาคมสมาพันธ์ภาพยนตร์ฯ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ การบินไทย ขอเชิญสื่อมวลชนร่วมชม ภาพยนตร์เรื่อง Red Dust

กรุงเทพฯ--10 ม.ค.--ททท. ตามที่ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) จำกัด (มหาชน) โดยการสนับสนุนของรัฐบาลไทย และหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง กำหนดจัดงานเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติกรุงเทพฯ ปี 2548 หรือ 2005 Bangkok International Film Festival (2005 BKKIFF) ...

ททท. รับกองทุน 20 ล้านช่วยเหลือผู้ประสบภัยชาวต่างชาติ

กรุงเทพฯ--4 ม.ค.--ททท. นางจุฑามาศ ศิริวรรณ ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ททท. ได้รับการจัดสรรเงินจำนวน 20 ล้านบาทจากกองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย สำนักงานนายกรัฐมนตรี โดยนายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานคณะกรรมการกอ...

หัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อข่าวยอดนิยม

กรมสรรพากร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ไปรษณีย์ไทย การบินไทย ธนาคารกสิกรไทย hotmai เพียวริคุ jobbkk ธนาคารไทยพาณิชย์ คาราบาว ดีแทค ไทยพาณิชย์ แจ่มใส เมเจอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 12car กรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข การรถไฟแห่งประเทศไทย มิตซูบิชิ เมืองทอง ธนาคารทหารไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซัมซุง มาม่า วันทูคอล ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ เวลาประเทศไทย ปตท ธอส บิ๊กซี กรมอุตุ กรมศุลกากร แม็คโคร ธนาคารกรุงศรี กระทรวงการคลัง